MEUBELS, WERKPAARDEN Serstemeel. Boekhandel Parkstraat ANSICHT-KAARTEN, Keuring van Stieren Houten en ijzeren LEDIKANTEN, een partij VLOERZEIL afgepaste Karpetzeilen. Machine-olie, Landbouwwerktuigen, Vermist een Lam, Voor het herstellen verschillende merken melkontroomers Gebr. VAN HEERWAARDEN. kuikens uit demachine. J. L. LEEN. BTIRG-TETEL. KANTOORBOEKEN. DE PRIJS IS 3 CENTS PER STÜK. INGEZONDEN STUKKEN. Marktberichten* Predikbeurten- Adyertentiën. Woensdag 1 Juni 's morgens 11 nnr Vrijdag 27 Mei van Leiden naar Texel Zaterdag 28 Mei naar Purmerend Ontvangen een groote partij Drogisterij Binnenburg. T. Buijs. Drogisterij Binnenburg. Boterkleursel, Kaasstremsel, Komijn, Nagelen, Anijszaad, Prima Olie voor Melkontroomers. T. Baijs. prima zware blanke gerst 60 kg. netto f 4,25. DROS Go. De Fotograaf Boelsums zal op ELKEN MAANDAG IN DE MAAND JUNI - WERKZAAM ZIJN. - LANGEVELD DE ROOIJ, Boekhandel Parkstraat. Adriance Buckeye- Albion- dergelijke maaimachines, HOOIMACHINES, Zeisen, Zichten en verdere Landbouwartikelen. kippen met kuikens prima gezonde ronde mais a f 5,50 per 75 kg. netto. DROS Go. en Te koop een span DAARNA iederen eersten Maandag van eiken maand in den tuin van 't logement »Ue Vergulde Kikkert, - Ingang tuindeur. - Ondergeteekenden zijn voorzien van een goeden voorraad Verder Kantoorbenoodigdheden en diverse Schrijfbehoeften. Tevens herinneren zij aan hunne nieuwe collectie zoodat de keuze weder zeer ruim is, als volgt: 2 is uitverkocht. *Bij bestelling is het voldoende het cijfer der kaartals bovengemeldaan te geven. l van maaimachines, hooimachines, melkontroomers, enz., bevelen wij ons beleefd aan. weder. Viel de oogst in een der vele regenperi oden dan is de invloed van regen en koude een zeer sterke. Alle drie vermelde, proefvelden lagen op veengrond. Het eerste bevond zicli in het derde proefjaar. Vergelijken we dc zuivere winst dus na aftrek der bemestingskosten, dan vinden we de volgende winsten in de drie jaar samen, vergeleken met het oubemeste perceel. Alleen Slakkenmeel f 22,56 Slakkenmeel en Kainiet f 154,72 Slakkenmeel en Kainiet en Cbilisalpeter f 206,74 Dit proefveld leert, dat slakkenmeel alleen volstrekt geen geschikte bemesting is, doch door bijvoeging van Kainiet zeer sterk steeg. De vol ledige bemestirg gif nog veel hooger opbrengst. Landbouwers, oie alleen Slakkenmeel uitzaaien, mogen deze uitkomst wel eens onthouden. Wat de verbetering der kwaliteit van den oogst be treft: Het onkruid verminderde sterk. Dezuring- was op de beste perceelen bijna verdwenen. Ook kwam naast betere grassoorten op deze perceelen meer ondergras voor. Het tweede proefveld werd voor de 2c maal met kunstmest bemest, In deze 2 jaar samen was de zuivere winst: Alleen Slakkenmeel f 10.22 Slakkenmeel en Kainiet f 61.36 Slakkenmeel en Kainiet en Cbilisalpeter f 118.75 Men ziet wel, Slakkenmeel alleen, geeft weinig voordeel, Kainiet geeft veel voordeel, als 't bij Slakkenmeel gevoegd wordt. Tevens ontwikkelden zich wikke en klavers sterk op dit perceel. Alle perceelen vertoonden minder zuring en andere onkruiden. De volledige bemesting gaf bet fijnste gras en de dichtste zode. Het derde proefveld, voor het eerste jaar aangelegd, gaf op alle per ceelen verliezen. Wa3 de kwalitoit van het booi beter geweest, dan zou daardoor een hoogere waarde in rekening gebracht zijn en wellicht op eenige perceelen een winst te boeken. Op het perceel met Slakkenmeel en Kainiet had zich de wikke goed ontwikkeld. Toch waren op sommige perceelen de opbrengsten bijna of meer dan verdubbeld. ]k wil hier nog bijvoegen, dat m. i. een voort gezette proefneming hier in 1910 en 1911 gun stiger uil komsten kan geven want de nawerking van Kainiet en Slakkenmeel is dikwijls zeer sterk, misschien ook die van Chilisalpeter merk baar. Het ongunstige weder werkte zeker het voortwoekeren van onkruiden in de hand, zooals iedere veehouder wel weet; speciaal is dit het geval met zuring. Het eerste en tweede proefveld bewijzen het nut eener voortgezette bemesting, te meer, waar het 2de of 3de jaar de opbrengst met dezelfde stoffen als 1ste jaar aanmerkelijk hooger was. Men gebruike vooral geen Slakkenmeel alleen. Met Kainiet samen stijgae opbrengst sterk eu komen de vlinderbloemen tot hun recht. Een volledige bemesting blijkt ook hier weer de beste resultaten te geven. Wat het derde proefveld betreft: Een enkele proef bewijst weinig. Eerst de volgende jaren zullen het recht geven te spreken van de waarde der bemesting. En die kunnen we met gerustheid afwachten. (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.) Mijnheer de Redacteur Zeer gaarne zag ik onderstaande in uw blad opgenomen. Bij voorbaat mijn dank. Arbeiders t Gij, allen lezers der Texelsche Courant, zult daar een aankondiging in vinden, van een openbare vergadering, uitgeschreven door de afdeeling Texel der S. D. A. P. Nu dit is niet de eerste, maar ook niet de laatste, die door ons zal worden gehouden. En daarom acht ik 't beslist noodig, om u bij dezen op te roepen, dat gij toch vooral die vergadering bezoekt 't Is in uw belang, dat gij, door het woord der Soc. Dem. een blik kunt werpen in het regeer- stelsel van onze Maatschappij. Dat gij kunt zien, hoe oi uioe belangen in deze Maatschappij worden behartigd. En daarom Texelaars, en gij arbeiders in de eerste plaats, als een man Zaterdagavond naar Hotel Texel, waar J. H. Schaper, lid der Tweede Kamer, spreekt over de nieuwe christelijke koers in de Politiek. A. BOON Jz. Oudeschild 22 Mei 1910. Texel 23 Mei. Aangevoerd werden: 1 paard f -Oaf 12 koeien f 140 a f 245. 8175 lammeren f8.— af 12.25. 1 stier f 0 22 N. Kalveren f 14 a f 22.50. 16 pinken f 85 a f 110. 42 schrammen f 30 a f 40. 38 biggen f 12 a f 14.00 4 schapen. Handel vlug. Amsterdam, 23 Moi. Aangevoerd 388 Runderen, le kwal. 75 k 79 ct. jjf 2e kwal. 70 a 74 ct. 3e kwal. 58 a 68 ot. q, 105 Melk- en Kalfkoeien t 150 a f 800, 84 Nuchtere Kalveren i 10,k 1 15, 397 Vette Varkens 51 a 54 ets. 46 Schapen 1 20 A 1 26. I'urmerend, 24 Mei. Aangevoerd 859 Runderen waaronder: 125 vette koeien 60 d 78 Ct. per KG, 708 Gelde koeien f 150 d 220. Melkkoeien f 170 a 280. 26 stieren. 204 vette kalveren f 0,80 a f 0.95 p. Kg. 631 Nuchtere kalveren f 12a f 24 2442 Schapon f20,— k 1 32,00 prijsh. h. mtg 2101 Lammeren t 9,a t 16, 301 vette varkens f 0,50 a i 0,54 per Kg.; 90 magere varkens 1 16 a 130, 321 biggen f 11 a f 13; kipoieren f 3.20 a 1 3.70 por 100; Kondag 29 Mei. HERVORMDE GEMEENTE. Burg. 's Avonds half 7 ds. Visser. Waal Vm. 10 u, ds. Booke. Oudeschild. Nam. half 3 ds. Visser. Den Hoorn. Vm. 10 uur ds. Visser. Oosterend. Vm. 10 uur ds. Van Grasstek. Cocksdorp, Nm, half 3 ds. Boeke. GEREFORMEERDE KERK, OosterendVm. half 10 j Leesdienst. Nam. 3 uur j DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Oosterend. Vm. 10 uur ds. Kuperus. Avondmaal. Den Hoorn. Vm. 10 uur ds Bussemaker. De Heer en Mevrouw GRAAFEKooi man geven kennis van de geboorte van eene dochter. Weltevreden, 27 April. (Java). Getrouwd: A. VISSER en N. KRIJNEN, die, mede namens wederzijdsche familie, hartelijk dank betuigen voor de vele blij ken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Everstekoog, Texel, 19 Mei 1910. Voor de vele bowijzen van deelneming, ondervonden bfj het overlijden en de ter aardebestelling van onze geliefde Echtge- noote en Moeder, onzen hartelijken daak. Familie J. A. BRUIN. Den Hoorn, Texel, 24 Mei '10. op op het marktplein te den Burg. Voor de besturen der Holl. Maatsch. van Landb., J. W. ROELOFFS, 2e Voorz. Jac. Nz. KIKKERT, Secr. vertrekt de veeboot Burgem. van Alkmaar zal de veeboot Burgem. van Alkmaar gereed liggen tot vervoer van vee en tusschengelegen plaatsen. Afvaart 10 uur. Tï0 A o-rmfon C- KUIJPER Cz. De AgentenH HAAKMAN en zoolang dc voorraad strekt LAGE PRIJZEN. Aanbeveling, zeer geschikt voor enz. per liter 20 cent 5 19 10 liter 18 cent 25 16 Verkrijgbaar in de Aanbevelend, l>ü J. REUVERS, de Cocksdorp Texel. Verkrijgbaar: Aanbevelend, Dagelijks verkrijgbaar aan den molen te Oudeschild: (gemalen) Aan pakhuizen den Burg, Oosterend en de Cocksdorp met verhooging van vracht. van den Ilelder die valt aan den Burg van 't land bij den Burg, marktmerk zwarte streep a/d rechter waDg en rood stipje op de schoft. Inlichtingen verzocht door D. KEIJSER Hz. 1 De Dageraad, zwart 3 Park, gekleurd 4 Waal bij aankomst, gekleurd 5 Aankomst Burg I, gekleurd—nieuw 6 Aankomst Burg II, gekleurd—nienw 7 Marktplein met hotel Texel, gekleurdnienw 8 Steenenplaats en Koogerstraat, gekleurdnienw Hotel Texel, gekleurd Gezicht op Burg Hoornderend, gekleurd—nienw Steenenplaats en Hoogerstraat, gekleurdnieuw Binnenburg, gekleurdnienw Gezicht op Oudeschild, zwart 14 Binnenburg, zwart 15 Aankomst Burg III, gekleurd—nieuw 16 Parkstraat met postkantoor, zwart 17 Gezicht op Oudeschild, gekleurd 18 Doolhof met Zandkuil, gekleurd 19 De Cocksdorp. Noordeinde, gekleurd 20 Weverstraat tegenover Parkstraat, zwart 21 Gezicht op Oosterend, gekleurd 22 De Cocksdorp, logement de Hoop, gekleurd 23 Texels Eigen Stoombootondern. geklnienw 24 Badhotel en Paviljoen Koog, gekleurd 25 Marktplein „Lindeb." en „OraDjeb". gekl.—nieuw 26 Steenenplaats en Weverstraat, gekl.nieuw 27 Panorama Koog, zwart 28 Aan het strand, Badplaats Koog, zwart 29 Gezicht op den Hoorn, gekleurd 30 Gezicht op de Koog, gekleurd 31 Marktplein. Oostzijde, Caté den Burg, zwart 9 10 11 12 13 Aanbevelend, Wij zijn in staat u concurreerend te kunnen leveren en den Burg—Texel. TE KOOP en KUIKENS VAN WITTE LEGHORNS en BROEDSCHE KIPPEN b(j T. ZEGEL Kz., P.-H.-Polder. MAIS. Maandag in lossing

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 3