N°. 2366. Donderdag 2 JMm' 1910. 238te Jaargang. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Van week tof week. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond Abonnementsprijs per 3 maanden. Voor de Boeg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 nar op den dag der uitgave Prijs der Advertentiën. Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Ct Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOU, ParkstraatBurg op Texel. vorm weer wilde in het leven roepen. Iets waarbij de dame dan te onvoorzichtig te werk zou zijn gegaan. Met dat al heeft Parijs weer eens een „zaakje* waarover druk te praten valt. —o—o—o In Demarken heeft dezer dagen de al- gemeene verkiezing voor het Folkething plaats gehad waarvan de uitslag in het nadeel is geweest van het huidige Kabinet. Zooals men weet steunde dit feitelijk op de radicalen en socialisten die slechts 44 vertegenwoordigers in de kamer hadden. De rechter- en linkerzijde die 114 stemmen konden uitbrengen waren zoo verdeeld, dat de Regeering zich staande kon houden. Nu wilde het Kabinet een wijziging ondernemen van het kort geleden aange nomen Legerontwerp en tevens een voorstel indienen tot Grondwetsherziening. Met het oog daarop werd een beroep gedaan op het volk. Dit heeft tengevolge gehad dat de re geering geen meerderheid kreeg, waardoor deze zich genoodzaakt zag haar ontslag den koning aan te bieden. Zoo zit men in Demarken thans weer eens midden in een ministerieele crisis, —o—o—o— De berichten uit Kreta luiden nog verre van gunstig, Integendeel de toestand schijnt met den dag ernstiger te worden. Wel heeft de Turksche regeering de beschermende mogendheden dank betuigd voor haar mede- deeling dat het status quo gehandhaafd zal blijven en daarin ook door de eedsaf legging aan den Griekschen Koning geen verandering zal worden gebracht, maar tevens heeft ze te kennen gegeven dat ze geen genoegen kan nemen met het feit dat de Kretenser regeering de Muzelmannen die den eed van trouw weigerden af te leggen aan Koning George uit het parle ment verbannen heeft en de Turksche ge zinde ambtenaren uit hun ambten ontslagen heeft. Dat heeft iD Turkije te groote op winding veroorzaakt om het maar stilletjes onbeautwoord te laten. Naar het heet heeft de Porte de Turksche vloot uitgezonden om Kreta te blokkeeren, terwijl van andere zijde weer word gemeld dat de regeering van Kreta, die een oorlog met Turkije aan komen ziet de bevolking van wapenen gaat voorzien. De toestand is dus verre van rooskleurig en de mogendheden hebben weer de handen vol om de gemoederen te kalmeeren. 'tls wel zeer de vraag zelfs, of dit dezen keer wel gelukken zal. TEXEL, 31 MEI 1910. Lezing van den Heer Schaper. Hebben wij goed verstaan dan was het de bedoeling van den spr. om aantetoonen hoe de nieuwe christelijke koers steeds meer in strijd komt met de werkelijk Christelijke beginselen. Het in de vorige week behandelde voorstel tot het houden van eene en- quette in zake de handelingen van dr. Kuyper, als Minister, hetwelk de spr. zeer uitvoerig behandelde, moest daar voor eerstens tot bewijs dienen. Ook andere vraagstukken, alskiesrecht, staatspensioen, ongevallenverzekering, verzekering tegen werkeloosheid, kor toren arbeidsdag en meer andere sociale vraagstukken, gaven stof om te betoogen dat de tegenwoordige Christelijke re geering in haar werken geheel anti- Christelijk is, waarvoor ook verschillende bijbeluitspraken werden aangevoerd. Onze regeering is mat, en blijkbaar weinig belust om werk te doen, er is geen werkkracht. Dit verwijt gold echter niet alleen de rechterzijde, ook de liberale partij is volgens spreker met hetzelfde euvel behept. Om al deze redenen spoort spr. aan tot aansluiting bij de S.D.A.P., ten einde een kracht te verkrijgen waardoor het mogelijk zal zijn onze vertegenwoordi ging zoodanige wijziging te doen onder gaan dat daarin mannen komen die willen werken en zaken afdoen. Het is het kapitaal, volgens spr., dat verbeteringen tegenhoudt en daar tegen moeten de arbeiders een macht vormeu; onder arbeiders versta men nu niet slechts den landarbeider of vakman, doch ook de kleine boer, de huurboer, de winkelier, de man van kleine zaken, onderwijzers, ambtenaren, schrijvers en wat dies meer zij, in 't kort de uitge breide middenstand; zij allen zonder aanzien van geloofsrichting (spr. deed in 't bizonder uitkomen dat naar zijn vaste overtuiging het geloof niet zal verdwijnen, doch dat het niet kan dienen ais richtsnoer in de politiek) worden opgeroepen om zich te vereeni gen en zich te stellen tegenover de macht van het kapitaal, hetwelk uit zucht voor de brandkast zich stelt tegen alle veranderingen en verbeteringen welke onze tijd zoo dringend eischt. Algemeen kiesrecht zoowel voor man nen als vrouwen stelt spr. partij als de eerste eisch en om daarop aan te dringen is een groote beweging wachtende, waar aan allen worden verzocht mede te werken. 83—29 Mei. We kunnen over de binnenlandsche aangelegenheden kort zijn dezen keer. Hoofdzakelijk werden ze beheerscht door het debat in de Tweede Kamer over het enquête-voorstel van den heer Troelstra, waaraan we in ons vorig overzicht reeds voldoende onze aandacht hebben gewijd. Zooals we voorspelden is het geworden. Het enquête-voorstel is verworpen. De rechterzijde stemde geheel tegen, terwijl ook de Unieliberaal Thomson dit deed, waaraan men zich wel wat verwonderd heeft omdat dit lid niet zijn stem vooraf had gemotiveerd. De geheele linkerzijde, behalve de heer Thomson dan stemde voor. De tweede belangrijke gebeurtenis van de afgeloopen week, was de inderdaad grootsche ontvangst die de hoofdstad aan het Kon. gezin bereidde bij zijn jaarlijksch bezoek aan Amsterdam. De feestvreugde gold inzonderheid prinses Juliana die in de gouden koets met haar Ouders haar intocht in de stad aan IJ en Amstel deed, waar men thans nog midden in de feest vreugde zit. o o—o Onze zuidelijke buren hebben een feilen verkiezingsstrijd achter den rug. De helft der Kamer toch moest vernieuwd worden en dit gaf aanleiding tot een strjjd, waarvoor de belangstelling zeer groot was. In België heeft men geen algemeene verkiezingen zooals ten onzent. Om de twee jaar treedt de helft der kamer af. Dit was thans het geval in de provincies Antwerpen, Brabant, Namen, West-VlaaD- deren en Luxemburg. In 't geheel moesten 85 Kamerleden aftreden, waarvan 50 tot de Katholieke regeeringspartij behoorden en 35 tot de z. g. linkerzijde, bestaande uit de liberalen en sociaal-democraten. Reeds sedert 26 jaren heeft België een rechts, d. i. katholiek bewind, waarover de linkerzijde heel wat stof tot klagen meent te hebben. Langzamerhand evenwel is de Kamermeerderheid van de regeering ver minderd van 20 tot 8 en thans meende de linkerzijde dat het oogenblik daar was om eens alle zeilen bij t6 zetten, teneinde de Kamer „om* te werk6n. De liberalen en sociaal-democraten hadden tot dat doel een overeenkomst gesloten en kwamen met een gelijkluidend program uit in den strijd. Als hoofdleuze werd daarbij door hen aangeheven: Weg met het clericalisme! en ze lieten geen middel onbeproefd om de zonden van het katholieke regime aan den kaak te stellen. Met groote felheid weid over en weer de strijd gevoerd en door de linkerzijde in goede hope. Sinds een paar jaar toch heerscht er in het re- geeringskamp niet algeheele overeen stemming tengevolge van het feit, dat een jong-katholieke partij ontstaan is, die wat vooruitstrevender gezind is dan de oude regeeringspartij. Dat gaf nu en dan reeds strubbelingen, o. a. zooals men zich nog wel zal herinneren bij de behandeling der legerwetten, nog niet zoo heel lang geleden, waarbij de regeering alleen met d6 hulp der linkerzijde haar zin kon krijgen. De verdeeldheid onder de rechterzijde blijkt evenwel niet van zoo grooten be- teekenis te zijn geweest als de linkerzijde gehoopt had, hetgeen uit den uitslag der verkiezingen kan blijkeu. De overwinning toch waarop de linkerzijde gehoopt had bleef uit, al werd dan ook de Kamermeer derheid tot 6 teruggebracht. Slechts in tweo plaatsen verloren de katholieken een zetel, doch in al de andere konden zij zich handhaven. Al is een meerderheid van 6 leden slechts klein, ze is toch groot genoeg voor de regeering om de teugels van het bewind in handen te houden. Toch is de positie der regeering niet hoopvol als men rekening houdt mot de twee Btroomingen in de meerderheidspartij, waarvan de eene conservatief en de andere vooruitstrevend genoemd kan worden. De regeering zal wel heel wat wijsheid noodig hebben om in dezen steeds den gulden middenweg te vinden. De hoofdzaak is echter thans, dat de linkerzijde niettegenstaande het broederlijk samenwerken er niet in is kunnen slagen een beslissende overwinning te behalen. Zoodat er aan die zijde eenige teleurstelling ook niet ontveinsd wordt. o—o—o Het Pruisische kiesrecht-ontwerp, waar over de Duitsche bladen zich reeds zoo druk hebben gemaakt en dat in den laat-' sten tijd geheel en al de politiek in Prui- schen beheerschte, is niet meer. In de af geloopen week kwam het opnieuw in den Landdag in behandeling, zooals het onlangs door het Heerenhuis was gewjjzigd, doch de wijzigingen konden geen genade vinden in de oogen van de meerderheid en de re geering die er op stond dat de wijzigingen wel zouden worden aangenomen, maakte aan de besprekingen een einde door te verklaren dat zij geen behandeling meer zag in een verdere beraadslaging. Het ontwerp is daardoor van de baan. Er was bij onze buren heel wat belang stelling voor de zaak, waarschijnlijk als een gevolg van het feit, dat niemand kon zeggen hoe de conservatieven en de nati- onaal-liberalen met de door het Heerenhuis aangebrachte wijzigingen zouden handelen. Aanvankelijk schenen deze wel geneigd de regeering en het Heerenhuis hun zin te geven en dan was de aanneming van het ontwerp zoo goed als zeker. Doch in de laatste dagen scheen de pers der ge noemde partijen lang niet eens over de kwestie, waaruit af te leiden viel, dat de verschillende voormannen der partijen dit ook niet waren. Donderdag viel de beslissing. De heer Von Bethman Hollweg verscheen in het Huis van Afgevaardigden om namens de regeering te verklaren, dat zij vast wenschte te houden aan de door het Heerenhuis aan gebrachte wijzigingen. De kanselier kreeg toen al dadelijk de wind van voren en werd de reg6ering verweten dat ze in ,het Heeren huis een geheel andere houding had aange nomen, dan in het Huis van [afgevaardigden, waarin ze niet opkwam tegen de daar ge maakte veranderingen, waartegen ze later in het Heerenhuis zoo te velde trok. B(j de stemming werd door de meerder heid de eene wijziging na de andere, door het Heerenhuis aangebracht, verworpen, waarna de regeering het ontwerp in trok. Pruisen krijgt dus voorloopig nog geen „hervorming" van zijn kiesrecht. —o—o—o In Frankrijk schijnen de schandaal-zaak jes niet op te zullen houden. Na de Stein- heilaffaire, volgde het Duez-schandaal en thans heeft een zekere „zuster Candida" weer voor nieuwe sensatie gezorgd. Deze zuster Candida was in Parijs een bekende, die vooral naam gemaakt had door haar groote liefdadigheidswerken zooals crèches voor zuigelingen van arme vrouwen die voor hun onderhoud uit werken moeten, inrichtingen voor jonge tuberculoselijders, sanatoria etc. voor welke inrichtingen ze groote sommen bijeen wist te brengen. Echter niet altyd op een eerlijke manier want toen ze geen geld genoeg had voor haar barmhartigheidswerk begon ze te scharrelen met hypotheken, loterijen, ju- weelenzwendel, etc. De kruik gaat echter zoolang te water tot ze breekt. Dit spreek woord werd ook aan zuster Candida be waarheid. Ze werd aangeklaagd door eenige juweliers van wie ze voor eenige duizenden aan juweelen ter bewaring ontvangen en verpand had. Een onderzoek werd inge steld en toen kwam aan het licht hoe de damo met het geld van anderen had om gesprongen en ze eenige miljoenen had weten zoek te brengen. Ze ging failliet en dat niet alleen, ze werd ook achter slot en grendel gebracht. Heel Parijs is vol over het vreemde geval, waarvan de juiste bizonderheden nog niet bekend zjjn. Vreemd is het geval inderdaad en „men" zocht er dan ook wat anders achter dan een overdreven al te dwaze weldadig heidszin. Dat iemand om de lijdende menschheid te helpen anderen van groote sommen afzet en zichzelf in de gevangenis helpt is wel wat al te zonderling om zoo maar voetstoots voor juist aan te nemen. En zoo heeft zich bij menigeen de over tuiging gevestigd, dat zuster Candida de handlangster was van de geestelijkheid, die de opgeheven congregaties in anderen Was ter bepaalder uur de opkomst van belangstellenden bij deze lezing niet zoo groot, allengs vulde een flink publiek de zaal, zoodat mag worden getuigd dat een goede opkomst aan deze lezing ten deel viel. De Voorz., de heer Boon, mocht daarop dan ook wijzen toen hij de bijeenkomst te ongeveer half negen opende en den aanwezigen het welkom toeriep, er aan herinnerende dat de heer Schaper zou spreken over: „De nieuwe Christelijke koers in de politiek." De heer Schaper bekwam daarop het woord en hield een zeer bezadigde rede, waarvan het doel zeer duidelijk was: propaganda voor de S. D. A. P. Trouwens we hadden niet anders verwacht. De partij, indachtig aan het woord dat een waterdrup zelfs den hardsten steen uit holt, gaat steeds onvermoeid voort hare beginselen te verkondigen, om daardoor de kans te verhoogen dat hare theoriën ingang zullen vinden en de verweerkracht van andere partijen zal worden verzwakt, ten bate van de beginselen der S.D.A.P. Spr. debd uitkomen, dat zijn partij wel is tegen het Koningschap (als ornament) doch niet tegen de(n) persoon, de dra- ger(ster) er van. Er was ook gelegenheid tot debat. Rechtstreeks debat was er evenwel niet; wel meende een der aanwezigen iets te moeten zeggen over het gehoorde; dat was voor een deel instemming met hetgeen dat gesproken was, voor een ander deel om te wijzen op z. i. wel wat overdrijving in spr. 's. rede, op de weinige waardeering ook van het werk van geestverwanten aan de linkerzijde. De spr. diende daarop van advies, op eene wijze welke duidelijk moest maken dat alleen de S. D. A. P. het aan het goede eind heeft, al moest hij ook later een afdoend antwoord schuldig blijven op de opmerking dat die partij nog geen bewijs van goede regeerkunst heeft geleverd. De bijeenkomst had een geregeld en ordelijk verloop zoodat de aanwezigheid van een drietal ordebewaarders, voor deze gelegenheid, vreemd genoeg, gerequireerd vrijwel overbodig was. De voorz. sloot de bijeenkomst met eene herhaalde aansporing om zich bij de S. D. A. P. aan te sluiten. Naar wij vernemen heeft de collecte „voor een goed doel" aan den uitgang der zaal gehouden, nagenoeg zes gulden opgebracht. TEXELSCHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 1