Predikbeurten. Marktberichten. De derde lammerenmarkt. Vlugge handel was het kenmerk van de derde groote lammerenmarkt. De aanvoer begon wel wat laat, doch daar voor waren zeker wel andere redenen dan talmen voor de vrees van lage prijzende markt te Leiden en het ge rucht dat kort daarna lammeren in de weide waren verkocht voor goeden prijs deden een goede markt verwachten. Zoo was het dan ook inderdaad. De handel begon al spoedig, de kooplieden waren gretig, er werdea goede prijzen besteed. Gemiddeld was de prijs wel f 1.00 a f 1.50 hooger dan den vorigen marktdag, Van elf tot f 13.00 was zeker de middenprijs, ofschoon er ook wel tot hooger prijs, wij hoorden zeggen zelfs tot f 16.50 van de hand ging. Zulke goede prijzen zijn een rugsteun. Er werden nagenoeg 6000 lammeren aangevoerd. Het Leger des Heils. De stafmuziek van het Leger des Heils, kondigde eene muzikale demon stratie aan, op Maandag- en Dinsdagavond in hotel Texel. Met belangstelling werd zulks door meer dan een tegemoet gezien, afgaande op de gunstig luidende berichten over het corps. Belangstel lenden zijn zeker niet teleurgesteld geworden, de muziek welke ten gehoore werd gebracht, mocht er wezen, klonk liefelijk en zuiver. Bleek dit alreeds Maandagavond, ook den volgenden dag toen het corps zich op verschillende plaatsen deed hooren, werd bij velen de goede indruk versterkt. Het optreden van het corps gaf groote tevredenheid. Moog' van zijne zijde het corps even tevreden kunnen zijn over de behaalde recette. Examen in Slelken. Door de „Vereeniging tot ontwikkeling van den Landbouw in Hollands Noor derkwartier" was, om jonge meisjes aan te moedigen het melken te gaan leeren tegen 23, 24 en 25 Mei j.l. een examen uitgeschreven voor meisjes om een di ploma te verwerven voor het goed melken. Het examen werd gehouden aan de proefzuivelboerderij te Hoorn. Voor het examen hadden zich aangegeven 27 meisjes waarvan zich echter 7 terug trokken. Van de 20 deelneemsters wer den 4 afgewezen, zoodat aan 16 meisjes het diploma kon worden uitgereikt. Onder de namen der geslaagden treffen wij aan Mej. A. M. van Dissel, van Texel, (Midden Eierland). De vereeniging bovengenoemd had f 400 uitgeloofd voor de beste melksters n. 1. 16 premiën van f 25. Bij het diploma was dus een premie van f25 het deel der gediplomeerden. Oosterend31 Mei. Kon men in voorafgaande jaren voor zeer billijken prijs ijs verkrijgen uit het pakhuis van de handelsvereniging „Wil- helmina", voor dit jaar kan dat niet geschieden, daar men thans geen ijs uit slooten en kolken heeft kunnen binnen brengen, maar het van elders heeft moeten laten komen. De prijs is daarom hoog, en gesteld op f 1,50 per 100 pnd. zoowel voor de leden der vereeniging, als voor anderen. Alleen voor zieken, die leden zijn, van „het Witte Kruis", wordt het ijs gratis afgegeven. Zoo is een zachte winter niet in alles voordeelig. Oudeschild, 31 Mei. Vrijdagavond jj. had de Texelsche Schippers en Visschersbond na eene bestuursvergadering eene algemeene vergadering uitgeschreven, met het doel den heer Schaper, lid der Tweede Kamer alle mogelijke inlichtingen te verschaffen omtrent de hier bestaande oester- en wierkwestie. De vereeniging had de hulp van Z.W.E.M. ingeroepen teneinde in deze bij de hooge Regeering de noo- dige stappen te doen tot verkrijging van het beoogde doel. Nadat de zaken van alle kanten waren bekeken, werd nog uitvoerig gesproken over eene in het vooruitzicht gestelde strafwet van de militaire autoriteiten, ten opzichte van de schietoefeningen. Algemeen was men van gevoelen, dat, wanneer die oefeningen weiden gehouden van 1 Juni tot 1 November, de garnalenvisschers er het minst last van zouden hebben. Te ongeveer half 10 sluit de voorzitter, met een hartelijk woord van dank aan allen, maar in het bijzonder aan den afgevaardigde van Appingedam, die zich bereid verklaarde de vereeniging in deze naar zijne beste krachten te steunen de bijeenkomst. Zaterdag j.l. viel onze plaatsgenoot J. V. die met visch te vent geweest was en het geluk had mee te kunnen rijden, door een ongelukkig toeval bij de Waaldersluis met 2 aaneengekoppelde wagens aan den binnenkant van den dijk naar omlaag. Doordat op dat punt een andere wagen moest passeeren, kwamen de wagens dicht aan den kant. Juist op dat oogenblik brak er iets; de paarden, die door den voerman werden gehouden, geraakten los van de wagens en deze vielen van den dijk. Boven alle verwachting liep alles buitengewoon goed af. De heer J. Y. kwam met den schrik vrij en ook waren de wagens betrekkelijk weinig beschadigd. Gisteren werden met de „Burge meester van Alkmaar", „Pomona" en „Texelstroom" weder tal van lammeren van Texel vervoerd. Wel was 't aantal niet zoo groot als in de afgeloopen week doch in alle gevallen nog zeer belangrijk. Vlieland. De Weleerw. Heer B. J. Kanis, pred. te Oude Niedorp, heeft voor het beroep naar deze gemeente bedankt. Uit angst voor de horneet. Uit Heusden schrijft men d. d. 23 dezer aan „De Maasbode" De komeet van Halley heeft hier velen in de war gebracht. Er waren warempel menschen die geloofden dat de wereld zou vergaan en daarom maakten zij den boel maar op. Een was er die zooveel, taartjes en lekkernij had gegeten dat hij ernstig ongesteld is geworden. Weer een ander verkocht zijn antieke staande klok, een waarde vertegenwoordigende van f 700, nu maar gauw voor f 50. Of hij nu spijt heeft 1 Nieuwe postzegel-automaten. De postzegel-automaten, welke op 4 plaatsen in Amsterdam door de maat schappij „Peram" geplaatst zijn, zullen in den loop der volgende maand door nieuwe en betere vervangen worden. Een Deensche fabriek is er in geslaagd een automaat te vervaardigen, waarbij on deugdelijke muntstukken en vreemde voorwerpen, die in de automaat gewor pen worden, van zelf uit het toestel vallen. Daardoor zal een gegronde reden tot klachten over het niet-tunctionneeren der automaten vervallen. Het ligt in de bedoeling der maatschappij „Peram" in het geheel 25 dezer nieuwe toestellen in de hoofdstad te plaatsen. Men zal de volgende maand meteen tiental beginnen. Mogelijk wel wat vroeg. Met het warme weder is het scheren der schapen in Friesland reeds begonnen. Met dit scheren is ook de handel in scheermol begonnen; de opkoopers be- talen thans 80 a 85 ct. per kilo. Jaarverslag over 1909, „Texels Eigen Stoombootonderneming'' te Texel. Zondag; 5 Juni. HERVORMDE GEMEENTE. Burg. Nam. balf 3 ds. Visser. Waal. Nam. half 3 ds. van Grasstek. Oudeschild. Vm. 10 u, ds. Boeke. Den Hoorn. Vm. 10 uur ds. Visser. (Bedieniog H. Doop.) Oosterend. Vm. 10 uur ds. Van Grasstek. CocksdorpNm, half 3 ds. Boeke. GEREFORMEERDE KERK. Oosterend. Vm. half 10 j Leesdienst Nam. 3 uur DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Burg. Vm. 10 uur ds. Kuperus. Den Hoorn. Vm. 10 uur ds Bussemaker. Texel 30 Mei. Aangevoerd werden: 19 koeien f 135 a f 215. 16 N. Kalveren f 14 a f 16.00. 1 Ram 11 schapen f 20 a f 24. 5279 lammeren f 11.— a f 15.50. 46 schrammen f 25 a f 35. 21 biggen f 14 a f 16.00 1 stier f 4 pinken f 80 a f 85. Handel vlug. Amsterdam, 30 Mei. Aangevoerd 311 Runderen, le kwal. 78 I 82 ct. j*1 2e kwal. 72 a 76 ct. 3e kwal. 60 a 70 ct. g, 95 Melk- en Kalfkoeien f 140 a f 300, 91 Nuchtere Kalveren 1 10,h i 15,' 307 Vette Varkens 52 a 56 ets. 32 Schapen 1 20 k t 28. I'urmerend, 31 Mei, Aangevoerd: 743 Runderen waaronder: 161 vette koeien 60 k 80 Ct. per KG, -7n Gelde koeien f 160 k 220. °'u Melkkoeien f 170 4 280. 12 stieren 188 vette kalveren f 0,70 a 0.96 p. Kg. 524 Nuchtere kalveren f 12a f 24 3537 Schapen f21,Ai 30.00 prijsh.h.mtg 2736 Lammeren t 9,a f 16, 272 vette varkens f 0,52 a I 0,56 per Kg.; 51 magere varkens f 16 a f26, 207 biggen f 11 a 1 14; kipeieren f 3.40 a f 3.90 per 100; Sticrenkeuring. Voor de heden gehouden stierenkeu ring werden aangeboden 2 tweejarige en 7 eenjarige stieren. Aan de tweejarige stieren werd geen premie toegekend. Voor ééujarige stieren aan de inzen ding van: 1. D Mantje Kz. f60 2. Gebr. Bakker (Westen) f45. 3. Gebr. Stoopker f 35, Tot zijn spijt moet de Raad Tan Beheer aan de vergadering mededeelon dat het finantieel resul taat over het tweede boekjaar verkregen, wel iets te wenschen overlaat. Het is voor de R.v.B. echter geenszins een motief om den toekomst minder hoopvol tegemoet te gaan, integendeel koestert hij daarvan de beste verwachtingen. Het ongunstig finantieel resultaat over 1909 is grooten- deels een gevolg van het feit dat de Dageraad in dat jaar herhaalde malen uit de vaart genomen moest worden tot het ondergaan van verschillende herstellingen en verbeteringen, wat gepaard ging met vele extra uitgaven voor dokloon, personeel, kolenverbruik, boothuur enz. De in 1909 heer- schende concurrentie heeft ook niet nagelaten invloed uit te oefenen op het finantieel resultaat. Met genoegen kan de R. v. B. echter nu con- slateeren dat de toestand van schip, machine en ketel uitstekend is, en verkeert hij in het volste vertrouwen dat de Dageraad, onvoorziene omstan digheden natuurlijk voorbehouden, het geheele jaar den dienst op eene uitstekende wijze zal kunnen vervullen en slechts zal behoeven te dokken voor het gewone jaarlijksche onderhoud en schoonmaken. De geldelijke opofferingen die wij ons hebben moeten getroosten om alles in orde te later, maken, zullen ongetwijfeld in den toekomst ten goede komen. Ondanks het ongunstig weer gedurende bet reisseizoen 1909 hebber, de ontvangsten vrijwel aan de verwachtingen die de Raad van Beheer in het vorig jaarverslag daarvan koesterde beantwoord. Ware bet weer gedurende den zomer meer uitlokkend geweest, dan zouden de ontvangsten ongetwijfeld belangrijk hooger zijn geweest. Een verblijdend verschijnsel mag bet bovendien genoemd worden dat er tot heden (.Vlei 1910) eene gestadige vermeerdering van ontvangsten valt waar te nemen, terwijl bovendien alles er op toegelegd wordt de uitgaven zooveel mogelijk te beperken, zonder den dienst op eene minder correcte wijze te ver\uilen. De heer Bakker, onze ijverige technisch-commissaris, legt zicb op eene voorbeeldige wijze toe, door doelmatig gebruik van ketel en machine, de kosten in de machinekamer zooveel mogelijk te beperken en bet gebruik van steenkolen zoo zuinig mogelijk te doen zijn. In den Raad van Beheer valt over 1909 geen verandering te constatccren. De administrateur Goeman werd opgevolgd door den administrateur Admiraal, welke laatste tot teleurstelling van den R. v. B. wegens ver betering van positie ook weer spoedig ontslag heeft genomen. Deze wisselingen in het bestuur waren zooals ieder begrijpt niet in het belang der onderneming, want hoewel de heer H. Flens steeds onmiddellijk bereid werd gevonden de administratie enz. tijdelijk te voeren, gaf dat telkens veranderen de R. v. B. veel onaangenaam heden en werk. Het werd onsduidelijkdatde belan gen der onderneming in de eerste plaats vorderden dat aan het hoofd kwam te staan een directeur administrateur, die in staat was, desnoods onafhankelijk van den R. v. B., de geheele leiding op zich te nemen, en die bovendien de capaciteiten bezat, administratie enz. te voeren, zooals door den accountant voor onze onderneming het meest practisch geoordeeld wordt. Door de R. v. B. werd besloten zoo iemand aan te stellen en hem te salarieeren overeenkomstig hetgeen hij zal hebben te presteeren en de diensten dio van hem zullen worden verlangd. Hoewel de toestand der kas zooals uit de winst en verliesrekening blijkt, nu niet direct uitlokte tot het doen van meerdere uitgaven, heeft de R. v. B. gemeend met het bepalen van het salaris van den directeur daarmee niet al te veel rekening te mogen houden overtuigd als hij is dat een actief directeur voor de onderneming een groot voordeel kan zijn. In overleg met onzen accountant, den heer Post, is als directeur benoemd de heer Stompff, waarvan wij de beste verwachtingen hebben. Wij hopen dat het moge blijken dat wij in den heer Stompff den rechten man op de rechte plaats gevonden hebben. Als zeer belangrijk valt in dit jaarverslag te vermelden het overnemen van de Mij.//Alkmaar Packet// der stoomboot //Ada van Holland// met den daaraan verbonden postdienst, alsmede van de huizen en pakhuizen der A.P, op Texel, waarvan in de vergadering van 10 December j.l. den aandeelhouders kennis is gegeven. Vele pogingen door den R v. B. aangewend tot bekomen van eene geschikte reserveboot zoowel in binnen- als buitenland, liepen op teleurstelling uit. Ten slotte werden door den R. v. B. daartoe gemachtigd op de voorlaatste vergadering van aandeelhouders, ernstige plannen gevormd om tot den bouw van eene nieuwe reserveboot over te gaan, waartoe met verschillende scheepsbouwmeesters reeds besprekingen en corres pondenties waren gevoerd. Dat aan deze plannen niet sneller meerdere uitvoering werd gegeven, waarover menigeen zich verbaasde, had eene bepaalde oorzaak. Er werden nl. reeds gedurende geruimen tijd in het diepste geheim onderhan delingen gevoerd met de Mij. //Alkmaar Packet// om op deze wijze te trachten meer afdoende ons doel te bereikeD. Over het verloop dier onderhandelingen is in de laatste vergadering voldoende mededeeling gedaan en kunnen wij volstaan met in dit verslag te verklaren, dat hoewel de onderhandelingen meermalen dreigden af te springen door de hooge eischen van de A. P. ze ten slotte toch met succes werden bekroond. Niet alleen dat T.E.S.Ü. door deze transactie in het bezit is gekomen van eene bekende betrouwbare reserveboot, waaraan in het belang der onderneming zoo'n dringende behoefte bestond, doch ook de bestaande concurrentie werd geheel opgeheven, terwijl T.E.S.O. bovendien in het bezit van het post- contract kwam, wat in de toekomst voor T.E.S.O. een zaak van groot belang zal blijken te zijn. Naar aanleiding van verschillende beweringen als zou de R. v. B. voorheen hebben gemeend dat de //Ada van Holland// onsolide en onzeewaardig was, stellen wij er prijs op in dit verslag te verklaren, dat die beweringen absoluut bezijden de waarheid zijn. De soliditeit en zeewaardigheid van de Ada is door ons nooit in twijfel getrokken. Al onze grieven waren in dit opzicht geconcen treerd tegen de Kampioen eü zeker niet ten onrechte (men leze slechts het officieel rapport van expertise betreffende die boet.) Beide booten, zoowel de Ada als de Kampioen waren echter wat inrichting en capaciteit betrof, voor den tegenwoordigen geregelden dienst ongeschikt; voor reserveboot, dus als noodhulp, kan de Ada nqg langen tijd dienst doen. Schip en machine verkeeren volgens deskundig rapport vooral na de belangrijke schoonmaak en reparatie die zij hebben ondergaan, in uitstekenden staat. Voor den geregelden dienst is echter de Ada, zoowel wat inrichting als grootte betreft, ongeschikt. Het is reeds gebleken dat met het oog op het toenemend verkeer, de geregelde dienst lusschen Texel en Nieuwediep met geen kleiner boot zou kunnen vervuld worden dan de Dageraad. Dat het publiek de goede hoedanigheden van de Dageraad weet te waardeeren en op prijs te stellen, wordt ons steeds duidelijker op die dagen waarop zij op de een of andere reden uit de vaart wordt genomen en de dienst dnor de Ada meet worden waargenomen. Ieder die in den laatsten tijd met de Ada heeft gereisd, zal moeten toe stemmen dat de Dageraad onmisbaar is geworden, en met het oog op het steeds ruwer wordend vaarwater en toenemend vervoer van passagiers, goederen en vee, het een ramp voor Texel zou zijn als de communicatie vooitdurend met een kleiner boot zou moeten worden onderhouden. De Dageraad voldoet in alle opzichten uitstekend en hoewel, zooals in ons eerste jaarverslag is uitgedrukt, het kiezen van een typeschip zeer veei moeielijkbeden met zich bracht in verband met de eigenaardigheid van het vaarwater, den toestand van de haven te Oudeschild, enz., zijn wij overtuigd dat onze keuze geen betere had kunnen zijn. Het mooie doelmatige schip heeft op eene schitterende wijze de minder gunstige uitspraken, die men zich vroeger ten onrechte veroorloofde, gelogenstraft. Met de Dageraad, en de Ada als reserve, is zeer zeker bet hoofddoel waarvoor onze vennootschap is opgericht, n.l. eene, zoo volmaakt mogelijke verbinding tusschen den vasten wal en ons eiland in het leven te roepen, volkomen bereikt. Hoewel de directe voordcelen, in den vorm van rente aan de aandeelhouders, nog niet bevredigend genoemd mag worden, moge men niet over het hoofd zien, dat de indirecte voordeden in den vorm van lagere tarieven en verbeterde vcrvocrmiddi len voor Texel in het algemeen zeer bclangryk zijn. Nu echter de dienst met, de Dageraad als geregeld dienst doende boot, cn do Ada als reserveboot dusdanig is georganiseerd dat wij gewaarborgd zijn dat de vervulling onder alle omstandigheden stipt zal kunnen plaats hebben, zooals wij boven reeds weergaven, begint liet ook tijd te worden dat pogingen worden aangewend om de ontvangsten dusdanig te trachten te ver hoogen dat rente aan aandeelhouders en afschrijving op de booten zal worden verkregen. De aandeel houders, vooral de buiten Texel wonenden, die ons in staat gesteld hebben den dienst op eene wijze te organiseeren zooals de thans bestaande, waarvan iedereen kan profitecren, moeten daarvoor eene billijke vergoeding in den vorm van rente ontvangen. Mocht het dus blijken dat tegen de tegonwoordige tarieven die rente en afschrijving niet te bekomen is, dan zal de R.v.B. niet aarzelen door eene bescheiden tariefverhooging de ontvangsten te vermeerderen, zoo, dat rente en afschrijving zal verkregen worden. Wij hopen in ieder geval bij eventueele verhooging ver beneden de vroeger bestaande tarieven te kunnen blijven zoodat T.E.S.O. ook in den toekomst hare groote finantieele voordeelen zal blijven geven. Behalve de enkele zwartgalligen, zal ieder die geen aanspraak wil maken op den naam van kortzichtige moeten toestemmen dat T.E.S.O. tot beden eene voor Texel in bet algemeen, belangrijke zaak is geweest en dit op den duur nog in meerdere mate zal blijken te zijn. Het spreekt van zelf dat wij nog wel met bezwaren, vooral finantieele, zullen te kampen hebben, doch wij wanhopen niet om ook deze langzamerhand te overwinnen, rekenende op den steun van alle aandeelhouders. In het bijzonder moeten wij vooral onze Texelsche aandeelhouders op het hart drukken mede te werker, om ons in staat te stellen aan onze verplichtingen te voldoen. In do uitgeschreven obligalielceuing in verband met de overname van de Ada enz. waartoe in de laatste vergadering werd besloten, wordt door de Texelaars tot nog toe op zeer onvoldoende wijze deelgenomen. Wanneer het tot teleurstelling van de R. v. B. mocht blijken dat het benoodigd bedrag op deze wijze niet te bekomen is, dan zal hij verplicht zijn hypotheek op booten en huizen der maatschappij te nemen. Voor de onderneming zijn hieraan niet alleen groote bezwaren ver bonden, doch het zou ook te betreuren zijn indien tot eene dergelijke maatregel moest worden overgegaan. De Raad van Beheer hoopt echter alsnog door meerdere deelname in de obligatie- leening, die beslist solide en waarvan de rente verzekerd is, die bezwaren te kunnen ontgaan. In de verwachting dat die hoop! niet ijdel moge zijn, en overtuigd dat T.E.S.O. op eene zeer gezonde basis berust, gaat de R.v.B. met het volste vertrouwen de toekomst tegemoet. Wij meenden dit verslag belangrijk genoeg om hetzelve alsnog in zijn geheel op te nemen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 2