Hooibouwknecht. een flinke Jongen, VOORRADIG: Fornuizen, Waschketels, Wasch- en Wringmachines. FILTERS. M. A. KUIJPER. gemalen Java-rijst MEUBELS, Het beste adres UW MEUBELEN W0LSGHAREN, EEN- en TWEE- Handelsvefeeniging „Wilhelmina" voor het vervoor ven 30 a 40 kubieke Meter Brik, C. VISSER, Slager. Houten en ijzeren LEDIKANTEN, een partij VLOERZEIL afgepaste Karpetzeilen. P. J. DE BOER. BOLSWARD. Hooibouw-Artikelen. ZEISBOOMEN, Punt- en heiningdraad. best mak "Werkpaard, kuikens uit de machine. Advertentien. Rijks Hoogere Burger school te Helder. STIER „Cornelis". Een geneeskundig consult. Prima kwaliteit, Zeer lage prijzen. OM UIT TE KNIPPEN. Rijstepap: Gewone Rijstschotel: gesloten zal zijn. Ontvangen een groote partij J. L. LEEN. H. H. VEEHOUDERS. J. A. HUlen, Groeneplaats. kippen met kuikens HET GRASGEWAS DE BOER'S Gevraagd een nette zindelijke dienstbode DE BOER'S Vrijdag 3 Juni van Leiden naar Texel Zaterdag 4 Juni naar Purmerend Een best Werkpaard, de beste Duitsche Zeissen en Zichten. J. L. LEEM. postkantoor te DEN BURG (Texel) LIJST van de aan dit kantoor en de daaronder behoorende hulpkan toren tor post bezorgde brieven en briefkaarten, welke wegens onbekendheid van de geadres seerden niet zijn kunnen wor den uitgereikt. 2e helft der maand Mei 1910, jtolt. Stooinwasscherij, Rotterdam, Adres: W, VLAS, Ondeschild. HET BESTUUR. Biedt zich. aan een BESCHIKBAAR de eenjarige gepremieerde hekgeld f 3— Melkstaten ter inzage bij D. MANTJE Kz- Iloeve Ruvsdael houten schapenmelkemmers, boterbakken en vloten, houten-, geëm.- en gegalv. melk- en stalemmers, halsjukken, melkbussen, maten en gewichten, bascules, zeef ten, roomschalen, maatemmers met drijvende schaal, enz., enz. -A-anbevelend, Ondergeteekenden berichten, dat hun winkel ZATERDAG a. s. na elf uur voormiddag GEBR. DROS. merk DE STER. Smakelijk, Licht verteerbaar, Voedzaam. In verzegelde pakjes van 1 pond 12 cent. Neemt proef. Verkrijgbaar bij en zoolang de voorraad strekt en D. DROS Az., den Borg. bij C. J- DUINKER, Oudeschild. THEEHANDEL „De Ster". voor een Boerenwagen, ijzeren Hooihark, Maaimachine, Zeven voor Bloembol len, een partij Palen, Schrooten, kort Amerikaansch grenen Schrooten, Battings, Kokers, etc. Onder garantie. Strijklatten en steenen, Haarhamers, Concnrreerende prijs. P, J. ZOETELIEF- oud 7 jaar, niet venlen (merrie) bij Jn. DUINKER, Nieuweschild. *t* Geboren: WILLEM GEK AUDI'S, zoon van W. RIJK en A. RIJK-du Porto. Burg, 29 Mei 1910. te Oosterend op Texel, an ijsverbruikers wordt bericht, dat des Maandags en des Donderdags (liefst des avonds) ijs verkrijgbaar is. Alleen voor leden van „het Witte Kruis" kan, op ver- loon van eeu brietje van den dokter, steeds afgegeven worden. Inschrijving van candidaten voor het volgende schooljaar 1910—11 zal plaats hebben tot 15 Jnni a.s. in de school. Vereischt wordt mondelinge ot schrifte- lijko opgaven van naam, voornaam en ge boortedatum van de(n) candidaat, naam en vormplaats van ouders ot voogden en van bet hoofd der school waar de candidaat werd opgeleid. Ook het verzoek tot kostelooze toelating moet door ouders of voogden mondeling roor 15 Juni a.s. geschieden.! Het toelatingsexamen zal op nader te bepalen dagen in de eerste helft vaii Juli wordeD gehouden, 4 De Directeur, Dr. D. A. KERKHOFF. rerwacbt wordende per schipper A. Bruin, vanaf de haven Oudeschild naar Koog en wel op aanwijzing langs bet slag over de deinen tot voorbij de reddingstent op de duinen. Biljetten worden ingewacht vóór Maan dag 6 Jnni 1910. J. FLENS Pz. BadhotelKoog. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van de30 gemeenschappelijke Polders op Texel, lullen op Maandag 13 Juni 1910, m. 12 uur in het café „den Burg", publiek verhuren, om te maaien, ran eeuige perceelen dijk tusschen Oude- schild en Nieuweschild, en van de Schans- iluis tot den Kampweg. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, J. S. DIJT, Dijkgraaf. RUIBING, Secretaris. Texel, 31 Mei 1910. Adres te bevragen bur. v.d. blad. GEVRAAGD hij ,1b. liyKKERT, Slager. Wij willen onze lezers heden eens in du gelegenheid stellen de meening te boo- lui] van een geacht en beroemd geneesheer, 0ïer ceoo aangelegenheid, die voor ons ?lleu van helang is. Dr. Pol Demade, die j® onderscheidene bladen de goneeskundigo Kroniek schrijft, boeit in een boeiend op- fl do vrnng behandeld hoe het tcch komt dut zoo vele lijders aan bloedarmoede zoo 'lucht geholpen worden door de gewone ®iddelenHij zegt onder andere: Hot staal zoouls de geleorde protessor Kossbach Jena constateerde, een van de weinige Ndelon over wier geneeskracht de geneeB- fuuren het eens zijn. Het is noodig, het 18 onontbeerlijk; maar op welke wijze moet '4«S' Recepten voor de bereiding van gemalen Java-rijst, merk „De Ster". 1 liter melk3 eetlepels gemalen Java-rijst. Kook de melk, voeg de gemalen Java-rijst toe, daarna laten door koken tot het gebonden is. 1 liter melk8 eetlepels gemalen Java-rijst. Kook de melk, voeg de gemalen Java-rijst toe, laat dit geheel on der voortdurend roeren, ongeveer 10 minuten flink doorkoken. Wie doet er mee (aan het edele werk) om een knap huishouden in den grond te trappen, 't Zijn zeker niet de beste menschen. Ik had heusch niet gedacht, dat ik in eens zoo veel vijanden zou heb ben. Ga de zoo geruchtmakende zaak onderzoeken aan het adres, en wanneer het eerlijk verteld wordt (anders zal ik het aangeven) is de geheele zaak jniets meer als een storm in een glas water. Een ieder zij dus gewaarschuwd z'n verach telijke taal binnensmond te houden, anders zal ik hem oogenbikkelijk laten vervolgen. P. BROUWER, Oosterend Wed. H. DOGGER Wed. P. PLAATSMAN G. DE VRIES G. ZOETELIEF Pz. de Cocksdorp G. v. d. KOOIJ Mej. D. BOOM Oudesch'ld Wed. BUSSELMAN den Burg JAN DUINKERI G. A. JANSSEN F. v. d. VIS Oost C. A. KUITER D. LAGERVELD Zuid-Eierland het nu in het lichaam worden gebracht Ik ken lijders aan armbloedighoid die jaren lang staal geslikt hebben, met elkaar vele kilo's staal, maar zij zijn armbloedig ge- blevcD. Wolnu, in de groote hoeveelheid zit het niet. Groote hoeveelheden zijn eer der schadelijk. In ons heele lichaam zit niet meer dan even drie gram (jzer, het juiste getal is 3.07 gram. Neon, de groote hoeveelheid doet het niet. Maar hierop komt het aan, dat het staal worde opge nomen in het bloed. Het chemische staal wordt in vele geval len niet in het bloed opgenomen, en doet derhalve het organismo geen goed. Het staal moet in plantaardige verbinding ge nomen wordon. Ook proi. Nothnagel uit Weenon zegt het met zoovele woorden: LAGE PRIJZEN. Aanbeveling, Ondergeteekende is aangesteld als agent voor de Zuidkollandsche Fabriek van Vee- en Paardenbrood, verkrijgbaar in 5 soorten. Op aanvraag z(jn inlichtingen te ver krijgen en bestellingen worden ingewacht ru Geurig. Waterhoudend. CONGO SOUCHON GRUISTHEE No. I. SOUCHON A FLOWERIJ CHINA SOUCHON per ons 14 ct. 16 ct. 16 ct. 20 ct. 24 ct. 30 ct. vertrekt de veeboot Burgem. van Alkmdar zal de veeboot Burgem. van Alkmaar gereed liggen tot vervoer van vee en tusschengelegen plaatsen. Afvaart 10 uur. n„ 4 C. KUIJPER Cz. Do Agenten. H HAAKMAN. het staal is ons van geen nut of voordeel, dan wanneer het ons in organische ver bindingen wordt toegediend door de plant. En aan deze voorwaarde zoo gaat Dr. Pol Demade voort, voldoet de Sanguinose. Zij biedt aan het menschelijk lichaam geen ander staal, dan wat in de kruiden en plan ten zelve aanwezig is, en uit die kruiden wordt afgezonderd. Daarom verdient de Sanguinose een eereplaats in de behande ling van kinderen, van herstellenden, van zwangeren, van grijsaards; alleen reeds hier om raag zij met aandrang worden aanbe volen aan alle oververmoeiden, overwerk ten, zenuwzwakken, kortom aan allen, bij wio de rijkdom en dus de kracht en de waarde van het bloed verminderd is. Som migen inijDer collega's behandelen derge- IS Verder voorradig KARPETTEN, YLOERKLEEDJES en VOETKUSSENS. TE KOOP 9 jaar oud, C. BOON. ONTVANGEN enz., enz. persooDs Mahonie en geschilderde Wasch- tafels, Mahonie en geschilderde Nachtkast jes, Kamer, dam. en zaalspiegels. Houten en ijzeren ledikanten, canapé en verschil lende soorten Stoelen. Aanbeveling, TE KOOP EEN TE KOOP en KUIKENS VAN WITTE LEGHORNS en BROEDSCHE KIPPEN bij T. ZEGEL Kz„ P.-H-Polder. lijke gevallen hygiënisch, of door eene voeding, die vele zieken niet verdragen. Dat is jammer. Ik raad ben in gemoede: „Neemt eens een proet met de SaDguinose*. Ik zelt heb de Sanguinose toegepast in zeer verschillende gevallen„bij klierachtige kinderen, bij belemmeringen in den groei, bij bloedarmen, bij zenuwzwakken, bij her stellenden; na de influënza. Ik kan niet anders, dan de voortreffelijke uitwerking roemen. Zij werkte langzaam en geleide lijk, maar zij werkte grondig en had geen schadelijke bijwerkingen. Dr. POL DEMADE. Verkrijgbaar bij de bekende verkoopers.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 3