N°. 2369. Zondag 12 Juni 1910. 23ste Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond Advertentiën vóór 10 nar op den dag der uitgave ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LAN GEVELD DE ROOU, ParkstraatBurg op Texel. STEMMING ter verkiezing van twee leden van de PROVINCIALE STATEN. De Burgemeester der Gemeente Texel brengt ter openbare kennis, dat op Donder dag den 16 Juni aanstaande van des mor gens acht tot des namiddags vijf uren, de stemming zal geschieden ter vervuiling van twee plaatsen in de Provinciale Staten van Noord-Holland voor het kiesdistrict Helder, waartoe deze Gemeente behoort. De candidaten, in alphabetische volgorde zij a BOK, E. J. DIKKERS, G. J. O. D. KORVER, I. STAALMAN, A. P. WIJS, F. S. C. M. Tevens wordt de aandacht gevestigd op artikel 128 van het Wetboek vanStralrecht luidende „Hij die opzettelijk zich voor een ander uitgevende aan een krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing deel neemt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste EEN JAAR." Texel, den 8 Juni 1910. De Burgemeester voornoemd, W. F. HIDDINGH. KADASTER. De Burgemeester van Texel maakt bekend, dat door den Landmeter van het Kadaster de gewone jaarlijksche opnemingen voor de bijhouding van het kadaster dit jaar zullen geschieden op 13 Juni a. s. en volgende dagen. Texel, den 8 Juni 1910. De Burgemeester voornoemd, HIDDINGH. TEXEL, 11 JUNI 1910. Van deze en komende dagen. 'tls maar volop zomer en de warmte doet zich vaak drukkend gevoelen, doch wat kan men in den zomer al anders wenscben en verwachten. Dit neemt niet weg dat zeker den blik nogal eens Daar het hemelruim zich wendt wan neer onweerswolken dreigen met ont lading van electriciteit, bij welke gele genheid men kan verwachten een verfrisschenden regen, welke zeker zeer welkom zoude zijn. Van zware onweders bleven we echter tot nog toe verschoond, ofschoon we wel kunnen ontdekken dat op verren afstand het ouweder zich nog al geducht laat gelden, waarvan we later in de bladen dan ook de ver melding vinden. Het onweder moet elders nogal onheil veroorzaken, niet slechts door verwoesting of brand welke veroorzaakt wordt, doch ook menig menschenleven werd door het Hemelvuur plotseling afgesneden. Voor de komende dagen waclit ons veel verscheidenheid. Wat betreft handel en nijverheid herinneren we aan de drukke markten in dezen tijd, (Maandag bovendien nog paardenmarkt) en de reeds aangekondigde verkoopingen van Hooigewas met den nasleep er van. Doch ook de politiek zal wederom oens aan de orde zijn, tengevolge der stemming voor twee leden van de Provinciale Staten voor het kiesdistrict Helder, welke op 16 dezer zal plaats hebben. Verschillende meeningen op politiek gebied zjjn er oorzaak van dat voor de 2 plaatsen 5 candidaten zijn gesteld waaruit een keuzo moet worden gedaan. De S. D. A. P. verzuimde een tijdige opgave, anders hadden we voor een keuze gesteld geworden uit 7 personen, waar 't zich nu tot 5 bepaald. Dat verzuim der S. D. A.P., voor die partij nu juist geen pluimpje waar de candidaatstelling alreeds was keDbaar gemaakt, onthoudt ons de politieke openluchtmeeting waartoe was besloten tegen Zondag a. s. doch die nu gevol- gelijk achterwege blijft. Een vergoeding daarvoor valt te behalen door de ver gadering uitgeschreven door de Vereen, voor Vrouwenkiesrecht, te houden op Woensdag a. s. te Oosterend. Zal het daar nu wel niet zoo faarm toegaan als bij andere politieke meetings, vrij van politiek zal toch ook deze bijeenkomst uit den aard der zaak niet kunnen worden genoemd. Men profiteere er van. Voor nog weder verderen tijd is de blik gewend naar de kermisweek welke in uitzicht is; 'tis vooral het jongere deel van onze bevolking welke daarin groot belang stelt, ofschoon ouderen die gelegenheid tot ontspanning ook niet altijd versmaden. 't Is meermalen onze gewoonte eenige mededeeling te doen van de te verwachten amusementen en we zouden zulks ook nu doen indien we daartoe eenige gegevens hadden. Hetgeen we echter vernamen was van zoo weinig beteekenis dat we er maar niet over zullen uitwijden. Och, werd ons geantwoord; ,,'tgewone gedoe, niets geen nieuwigheid". Alzoo geen paardenspel, geen paradetent van beteekenis, geen hippodrome of andere merkwaardigheid, welke eens bijzonder trekt. Op zoo'n manier begint de kermis langzaam aan te verloopen, 't geen wellicht door sommigen wordt toegejuicht doch daarom nog niet ieders meening is. Er zijn er nog wel die zich niet de groote uitgaven kunnen getroosten om naar elders te gaan om daar te bewon deren een paardendressuur van Carré of meer andere grootsche dingen, maar die toch wel eens iets bijzonders willen zien. 't Is nu telken jare een zelfde tooneelgezelschap, hetwelk een pré schijnt te hebben en waardoor andere amusementen worden tegengehouden. Waarom dat? Als er dan toch een kermis wordt toegelaten, laat men dan de mogelijkheid openstellen dat we met ieder jaar weder eenige andere verschei denheid van vertooningen kunnen hebben waardoor althans de kermis nog iets biedt, dat een bezoek er aan waardig is. Zooals het nu gaat is het niet de gelegenheid voor het publiek om iets aangenaams, iets bijzonders te zien en te hooren, doch meer om enkele be voorrechten de gelegenheid te geven om geld te verdienen en dat is toch zeker niet de bedoeling van de kermis. Oucleschild, 9 Juni. Hedenmorgen werden met 3 stoom- booten en 1 tjalk 3291 lammeren en 2 paarden vervoerd. In de laatste dagen komt er door den heerschenden wind al tamelijk veel zeegras in de haven. Zoo spoedig mogelijk wordt dit telkens verwijderd. Ook langs de steenglooiing wordt al vrij wat wier opgehaald. Op een enkel perceel weiland is men reeds bezig met den hooioogst. Wel een groot contrast met het voorgaande jaar. Schapenfokkerij. De Vereoniging ter bevordering van de Schapenfokkerij in Noord-Holland heeft van den Staat een subsidie van f 500 gekregen voor den dienst van 1909. Een zonderling. Voor ongeveer 5 weken verdween eensklaps uit het logement Doesner, te Oldenzaal, waar hij inwonende was, D. H., Duitscher van geboorte, die het beroep van schoorsteenveger uitoefende. Algemeen dacht men dat de man, die soms niet a! to wel bij 't hoofd scheen, op do een of andere tragische wijze om 't leven was gekomen, tot Zaterdag een boerenknaap uit de gemeente Lesser bij de marechausée te Oldenzaal kwam mededeelen, dat hij daar in een heide veld een man had gezien, „geheel met haar begroeid. Een brigadier trok er Zondagmorgen op uit en vond in een onbewoonde hut een geheel naakt en uitgeteerd mensche- lijk wezen zitten. Het bleek de verdwenen schoorsteen veger te zijn! Al den tijd, sinds zijn verdwijning, verklaarde hij in dat huis te hebben doorgebracht, zich voedende met gras en zuringbladeren en water uit een kuil. De man, die rammelde van den honger, kreeg weldra bij een landbouwer brood en melk, waaraan hij zich op buiten gewone wijze te goed deed. De landlieden, die den stakker gaarne kosteloos van het noodige eten voorzagen zouden echter door hem beloond worden en tot niet geringe verbazing van allen had de man nog ongeveer f 60 in zijn bezit. Zal men dan nooit leer en. Bij de Haagsche politie is' aangifte gedaan door twee heeren, dat hun in een speelhuis met valsch kaartspelen eenige honderden guldens is afgenomen. Be doodstraf. Door de Provinciale Synode van de Gereformeerde Kerken in de Provincie Groningen is besloten een adres te richten tot de hooge overheid, houdende verzoek om de doodstraf weder in te voeren. Twee mijnioerkers bedolven. In de mijn Oranje Nassau te Schaes- berg zijn Dinsdag twee mijnwerkers onder afvallend gesteente bedolven. Een werd levenloos te voorschijn gehaald terwijl de andere levensgevaarlijk ge wond is. Beiden zijn gehuwd. 1500 Groningers zoek. Er wordt gezocht naar ongeveer anderhalf duizend Groningers. Immers, volgens de voorloopige uitkomsten der tienjaarlijksche volkstelling wonen er in de Stad Groningen ongeveer 1500 menschen minder dan er volgens het verslag van den toestand der gemeente behoorden te zijn. De verklaring van het tekort ligt waarschijnlijk hier, dat zij, die emigreeren, daarvan geen kennis geven aan het gemeente bestuur. (Pr. Gr. Ct.) Aardbeien. Men schrijft uit Beverwijk De aardbeienvelden staan er bijzonder mooi bij. Zij hebben prachtig gebloeid en geen enkele nachtvorst heeft de ontwik keling verstoord. 1910 belooft dan ook een goed jaar te worden voor onzetuinders. Reeds zijn enkele mandjes van de zeer vroege soorten naar de markt gebracht, doch de eigenlijke pluk zal niet voor ongeveer den 20en van deze maand be ginnen. De expediteurs hebben ook nu weder flinke orders van fruithandelaren en jam- fabrieken in Duitschland ontvangen en bereiden zich voor op een paar drukke weken. Een duur pijpje. Een landbouwer uit Zieuwert, ge meente Lichtevoorde, moest een voer stroo wegbrengen. Rustig zijn pijpje roo- kend reed hij verder, toen hij opeens omziende, tot de ontdekking kwam, dat zijn geheele wagenlading in brand stond, vermoedelijk door een vonk, die uit zijn tabakspijp op het stroo was terechtge komen. Slechts met moeite gelukte het hem zijn paard aan de vlammen te ontrukken. Behalve de lading verbrandde een gedeelte van den wagen. Scholen met den bijbel. De „Stand." deelt mede, dat de christelijke school, die den 15en Juli te Vreeland feestelijk geopend wordt, de duizendste school met den Bijbel in Nederland zal zijn. Een pilleyizwendelaar. Men meldt uit 's Gravenhage Een onbekend persoon, als heer ge kleed, plm. 30 jaar, draagt bij zich een zwart lederen handtasch, geeft zich uit als reiziger voor de firma Akker te Rotterdam, voor welke firma hij tracht doosjes met „Urbanus" pillen te ver- koopen. Het is echter gebleken, dat zich in de doosjes bevinden groene erwten, gewikkeld in gemalen zoethout terwijl bij de firma Akker geen reiziger van het signalement van bovenbedoelden persoon in betrekking is. De commissaris van politie der 4e afdeeling te 's Gravenhage verzoekt aan houding en voor hem geleiding. Een dierenvriend. Zondagmorgen liet men een hond zwemmen in den Maliesingel te Utrecht. De stroom werd het dier te sterk, zoo dat het geen kans meer zag den walkant te bereiken en midden in den Singel begon te zinken. Een heer, die voorbij kwam, bedacht zich geen oogenblik, ging gekleed te water en redde den armen hond, die nog bijtijds werd bereikt. Verhuring van paarden aan 't Leger. Bij wijze van proef zullen door het Legerbestnur in Juli a.s., dus in den tijd, waarin een vrij groot aantal land- bouwwerkpaarden goed gemist kan worden, een aantal paarden worden ge huurd om gebruikt te worden bij de oefeningen der veld-artillerie te 's Her togenbosch. Het rijk neemt gedurende den huurtljd alle kosten van verpleging en onderhoud der paarden op zich als mede de risico van sterven en waarde vermindering. PaardeDhouders, die hun paarden dus in dien tijd kunnen missen kunnen zonder eenige risico gedurende ongeveer vier weken de onderhoudskosten daarvoor uitsparen, krijgen ze daarna goed onderhouden en goed gevoed terug en ontvangen bovendien een gulden en vijftig cent per dag en per paard. Eet wordt steeds fraaier. Een 5-tal opgeschoten jongens hebben in den nacht van Zaterdag op Zondag op het open terrein tusschen Overtoom en Wilhelminastraat te Amsterdam een man aangevallen en hem van zijn zil veren horloge en eenig geld beroofd. het wordt voor inbrekers steeds gevaarlijker. Te Maarsen is Zondagnacht ingebroken in de openbare school en in de woning van het schoolhoofd. Er werd niets van waarde ontvreemd. Bij zijn terugkeer werd de inbreker gehoord door den in de nabij gelegen woning van den ge meenteveldwachter aanwezigen politie hond, die losgelaten werd en de dader spoedig heeft gevat. Risico van den arbeid. Een 20-jarige schilder te Heerenveen is van oen ladder gevallen en aan de gevolgen overleden. TEÏELSCHE COURANT. Abonnementsprijs per 3 maanden. Voor i>£ Burg 30 Ct3. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cfcs. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Prijs der Advertentièn. Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Ct Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 1