Gr. J. 0. D. Dikkers, Gr. J. 0. D, Dikkers, Gr. J. 0. D Dikkers, g.j.o.dTdTkkers Vrijzinnige kiesvereeniging „Helder G. J. 0. D. DIKKERS, te Texel en E. J. BOK, te Helder. Chilisaipeter 151 o, HOOIGEWAS. C. DE WIJN, C. DE WIJN, het HOOIGEWAS Een doom in'toog Abdijsiroop een twee-cyllnder motor van 14 paar- denkractiten met magneetontsteking, Kinder e? Sportwagens. Eene Dienstbode, hoosgewas en nagras G. J. 0. D. DIKKERS, G. J. 0. D. DIKKERS, G. J. 0. D. DIKKERS, hooigewas en nagras G. J. 0. D. DIKKERS, G. J. 0. D. DIKKERS, Openbare Vrijwillige Verkooping publiek verkoopen: GRONINGEN Hakelaar H. FLENS, te Texel, het HOOIGEWAS van Het HOOIGEWAS van HOOIGEWAS. G BOON. De stier „MAK," Gebr. BAKKER, Westen. SGHELPKALKF ABRIEKEN -■ ST00MTRASM0LEN. Firma W. F. STOEL ZOON, Alkmaar. M. A. Kuijper. Haarlemscbe Hypotheekbank. Hooiharken, Aanbevelend, M. A. KUIJPER. MAAIMACHINES. Van der Kloot Co. Mijnstutten. Aanbevelend, G. BLOM. G. R. Keijser Go. publiek verkoopen en verhuren: publiek verkoopen en verhuren: publiek verkoopen en verhuren: Publiek verkoopen: de kapitale if boerenhofstede ten overstaan van den deurwaarder 0. DE WIJN, zal op Maandag 20 Juni 1910, publiek verkoopen zal op Dinsdag 21 Juni 1910, publiek verkoopen Het NAGRAS in een perceel. Dekgeld thuis f 1.25, verder naar afstand f 1.75 en hooger. "Voor de op 16 JUNI a.S. te bouden stemming voor twee leden van de Provinciale Staten in liet District Helder, werden, in overleg en met instemming van de Vrijzinige Kiesvereenigingen in dit Staten-District, door bovenge noemde Kiesvereeniging Candidaat gesteld de Heeren: ÜVEet aandrang noodigen wij de Kiezers nit, om op 16 JUNI a.S, aan de stemming deel te nemen en Hun stem nit te brengen op beide bovengenoemde Heeren.. De Besturen der Vrijzinnige Kiesvereenigingen te Helder, Texel en Terschelling. 1 twee-paards Deering Maaimachine, voor den spotprijs van f135. Notaris te Texel, zul op Maandag 13 Juni 1910, 's avonds 7 uur, in het café den Burg, voor het bestuur van den polder „Waal en Burg", vau het perceel land, genajmd „de Biet- hoorn", groot 5,20,— Hectaren, in drie perceelen zal op Dinsdag 14 Juni 1910, 's avonds 7 uur, m het hotel Texel aan don Burg, voor den heer J. Plens, HOOIGEWAS en NAGRAS van II a c 2 05 30 „Jan Petten en Madje" in 2 perc. 2 05 60 „de Grie" in 2 perc. zal op Woensdag 15 Juni 1910, 's avonds 7 uur, in het logement „het Loodsmanswel- varen" aan den Hoorn, publiek verkoopen en verhuren: HOOIGEWAS en NAGRAS: a. voor den beer S. C. Visser, 2 58 50 Heet. „'t Zandige stuk" b. voor den "heer C. S. Keijser Cz., 2 23 50 Heet. „Groote Schetterskoog" c. voor Mevr. de Wed. S. P. Kuijper, 2 64Heet. „Benedenstrook" en d. voor Mevr. de Wed. D. Gollards 11410 Heet. „het Zamenstuk" zal op Donderdag 16 Juni 1910, 's avonds 7 uur, in het hotel „Texel" a/d Burg, voor 't Bestuur van het Algemeen Weeshuis, publiek verkoopen en verhuren: HOOIGEWAS en NAGRAS van: II a c 1 16 40 Koeienweid achter de Haven 1 72 Smallestuk 2 87 de Schans 3 53Weezenspijk, in 4 perc. 0 65 90 Dijk Weezenspijk 1 34 60 Koeienweid, achter Oudeschild 1 49 80 Weezenland, bij den Waalderweg 6 88 10 Haanstuk, in 2 perc. 7 50 90 Kooistuk, in 3 perc. 1 90 80 Derdepartje 6 87 Waterschip, in 2 perc. 10 30 42 Spijkerboren, in 4 perc. 2 32 20 Zerkstuk 1 66 60 Prikstuk 3 26 20 Groenstuk, in 2 perc. Notaris te Texel, zal op Vrijdag 17 Juni I9IO, 's avonds 7 uur in het paviljoen „de Bijenkorf" aan den Koogerweg bij den Burg, voor den heer P. Boon, van a „de Westelijke Hemmer", groot 2,53.40 Hectaren (iu 2 perceelen), b „de Middelste Hemmer", groot 2,24,70 Hectaren (in 2 perceelen). en c het „Elzenhosch", grootl,27,— Hectare. Notaris te Texel, zal op Zaterdag 18 Juni 1910, 's avonds 7 uur, in het calé „den Burg" te den Burg, lo voor den heer Jb. Az. Eelman: het HOOIGEWAS bij de Boet, afkomstig van wijlen den heer C. Bz. Bakker, in Burger Nieuwland, in 3 perceelen: a 1,30,heet. tegen den Nieuwlanderwog. b 1,bij het inrijhek. en c 1.—,— bij de Boet. on 2e. voor Mevr, de Wed. P. Kuiper liet HOOIGEWAS van 4,16,— heet., in Burger Nieuwland, in 3 perceelen. zal op Zaterdag 18 Juni 1910, 's avonds 7 uur, in het calé „den Burg" aan den Burg, publiek verkoopen en verhuren: HOOIGEWAS en NAGRAS: a voor don heer C. Boekei, 2,77,70 heet. „Simon Ransland" in 2 perc, 1,05,heet. „Hofstee" b. voor den heer J. van der Sterre 0,81,40 heet. „Veulenweidje" in ii,vorstekoog 0,39,60 „Bollenweidje" id. c. voor Mevr. de Wed, S. P. Kuijper, 6,86,60 heet. „Jan Reisland" in 2 perc. d. voor den heor S. Pz. Zijm 3,58,heet. „Sluisstuk" in Waal en Burg en e. voor don heer Jb. Jz. Roeper hot IIOOIGEWA8 van 1,65,30 beet. „Molenetuk" 1,44,30 „Hoekstuk" 1,24,„Achterste" Alles tegen de kolk van Waal en Burg. zal op Donderdag 23 Juni 1910, 's avonds 7 uur, in het calé „den Burg" aan den Burg, publiek uerkoopen en uerhuren: HOOIGEWAS en NAGRAS a voor den HoogGel. Heer S. G. Everts, 6,81,22 beet. Groote Stuk in 4 perc. 3,59,70 Kaarsemaker in 2 perc. 6,78,Waardstuk in 2 perc. b. voor Moj. Aagje Vlaming, 0,87,heet. het Groenstuk" en c. voor Regenten ArmeDkamers in de Molenstraat, 1,20,heet. Lammertjesland, De verkoop hooigewas en ver huring nagras van den beer JaD Mens zullen NIET plaats hobben op 14 Juni 1910 in bet hotel „Texel", doch op 15 Juni 1910, in het „Loodsmansiueluaren" aan den Hoorn. De pereeelen van den heer Flens ZIJN AFGEMAAID. G. DIKKERS. TE TEXEL. Notaris te Texel, zal op WOENSDAG 23 JUNI 1910, des voormiddags om 11 uur hij aphod, en des namiddags om 4 uur, bij toeslag, in het hotel „DE LINDEBOOM" aan den den Burg op Texel, gelegen in den polder HET NOORDEN op Texel, groot 99,15,24 üectaren, bestaande in een in 1905 solied gebouwde boerenbehuizing met schuur en arbeiders woningen benevens eeDige perceelen uit muntend wei- en bouwland. De aanvaarding kan plaats hebben 1 October aanstaande, het bouwland met het ontblooten van den schoof in 1910. De gewassen op het bouwland bestaan o.a, in 12 hectaren vlas, 15 hectaren garst en 26 hectaren tarwe, rogge, haver, erwten en bieten. BETALING 1 OCTOBER 1910. De verkoop liecft plaats in v(jf perceelen, die ook worden gecombineerd. Informatiën te bekomen bij den Heer B. C. LAP Dz. te den Burg op Texel en bij bovengenoemden Notaris, bij den laatste zijn de wijze van veiling en de veilcondi- tiën te bekomen. De Heer B. C. LAP Dz. geeft bewijzen van toegang. zal op Vrijdag 17 Juni 1910, des avonds 8 uur, iu het hotel „de Lindeboom" aan dcu Burg, PUBLIEK VERKOOPEN HOOIGEWAS van 1,92,16 Oude Boetstub 0.78.90 Voorste Koekoeksland 0,69,90 Middelste Koekoekslaud 0,61,40 Achterste Koekoeksland 0.76.30 Dijkstal 1,Havenland Alles gelegen bij Haven Oudeschild. Deurwaarder te Texel, 's avonds 7V° uur 'n het Hotel „de Linde boom", aan den Burg, ten verzoeke van II.II. Diakeuen der Doopsgezinde Gemeente van Burg, Waal en Oosterend op Texel, II A C 1 52 10 de Akker 4 12 het Oostelijk Kilstuk in 2 perc. 2 03 60 de voorste Bollen 1 96 60 de achterste Bollen 1 61 50 het Hoogeweidje 3 50 90 het Waardstuk 2 20 50 Simon Ransland 3 76 60 het Damstuk in 2 perc. 1 05 60 het voorste Nieuwland 1 38 90 het middelste Nieuwl. 1 38 90 hot achterste Nieuwl. 1 29 80 Pieterooms Langwaal 1 27 70 Bij de Kaai. Langwaal 1 04 70 do Noordstar, Langwaal 93 10 do Hoornsloot, iu Spaog 19 80 het Buitenboltje bij 1 OS 30 de Ommegom Oosterend 1 50 do Hammer, in Ongeren. 95 70 de kleine Spreeuwtjes) 1 97 de groote Spreeuwtjes I bij het Woezeuspijk, I Burger Nieuwl. Deurwaarder te Texel, 's avonds 7Va uur, in het hotel „de Zwaan" aan den Burg Voor de H H. J. DE RUIJTER en JOH. KIKKERT, „Maarten Blomsland" liggende achter Hoogenberg, in 2 perc. Te koop 6 H.fl. in 6 perceelen, 4 pee. land ieder 0.85 H. A. en 2.60 H.A in 2 perceelen, gelegen op „Veldheim" in den polder het NoordeD. Voorts 'te koop ongeueer 7 H.A. HAVER, ook in gedeelten. TE KOOP van vier perceelen land, gelegen in den Hemmer, tezamen groot 4,56,70 Heet. Adres J. S. KEIJSER, Hoogerstraat, BESCHIKBAAR geboren 3 Maart 1909, Moeder Klaartje en Vader Sultan. De melkstaten van Klaartje (met een vetgehalte van 35 procent) te zien. De stier gaat na zonsondergang niet van het erf af. Maandag te bezichtigen op de markt. eene voort durende j ergernis is het, wan neer ie mand aan do borst of longen lijdt. Wanneer de lijders de AB DIJSIROOP, KLOOSTER SANCTA PAULO, aanwenden is die ergernis spoedig geweken en zal een volkomen genezing intreden. Prijs por flacon van 230 gram f 1,van 550 gram f 2,en van i000 gram f 3,50. Hoe grooter flacon hoe yoordeeliger dus. Verkrijgbaar bij alle Drogisten, Apothekers en de bekende ver- koopers. Centraal-Depöt: L. I. AKKER, ROTTERDAM. Te koop voor halven prijs een jaar nieuw. Verdere inlichtingen ver strekt M. W. KOSTER, te AXEL, prov. Zeeland, bij wien in werking te zien na voorafgaand bericht. VOORRADIG Nieuiuste Modellen. Zeer lage prijzen. Aanbevelend. Wegens ongesteldheid der tegenwoordige wordt gevraagd hij Jb. WITTE. „Plassendaal Soliede geldbelegging bestaat bij boven genoemde bank. Inlichtingen bij D. V. BAKKER. OHTVANGEN een groote partij met gewone en rottingen bogen. LAGE PRIJZEN In Landbouwgereedschappen. Wij hebben Maandag op de markt ter uerkoop een Zoolang de uoorraad strekt opruiming uan een partijtje zware 6Va voet lang 20 cent. per stuk 87* 25 10 27 Haven Oudeschild. Dagelijks verkrijgbaar gemalen per 100 kg. f 11.50. Onder kostelooze openbare controle, deu Burg, 11 Juni'10. Bekende conditiën.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 3