Eiken Maandag gedurende Markttijd c7'Cet <Jóeaal Stokpaardjes Leüenmslk-Zeep Hooibouw-Artikelen. WOLSCHAREN, Punt- en heiningdraad. EEN- en TWEE- Wieringa Zwierseu. Leyensgroote Portretten met Lijst, Het beste adres UW MEUBELEN I X RIE1MIII. PIANO'S, PIANOLA'S, ORGELS. 41 jaar een stijf been. Vulpen-Inkt ZEISBOOMEN, PRIJSCOURANT VAN FOTOCRAFIEN. Magazijnen Langestraat 63-64. Alkmaar. Gebr. SPANJAARD. HOUTHANDEL D.A.WISSELINK, LIJN2AADK0EKEÜ! Aardappelenliandel J. Ph. BAKKER, Horloges, Klokken, enz. Gust. Buhse. Veevoeder onder Rijkscontrole. Firma Joh. F. Morra Kunstmeststoffen, Belangrijke prijsverlaging. C. R. Keijser Go. SCHUIMAARDE de beste Duitsche Zeissen en Zichten. MACHINEOLIE cA JSüijs. het Hooigewas J. L. LEEM. een nette dienstbode, Horloges, Klokken en Wekkers. GOEDKOOP ADRES zilveren Lepels en Vorken. Drogisterij Binnenburg. J. A. Hillen, Groeneplaats. Wij noteeren thans: Bekende conditiën. C. R. Keijser Co. Afvaart 2 uur. Afvaart 's morgens 8 uur. VERHUREN. RUILEN. Muziekinstrumenten. Muziek. Sd. KEIJSER Dz., Warmoesstraat. stelt geld op hypotheek, alsmede voor crediet beschikbaar. WKSSAHEN LAAK Nieuwe aanvoer. Puike waar. Lage prijs- Neemt proef en vraagt monsters Voor het leveren van Jac- KIKKERT Nz. Burg- Strijklatten en steenen, Haarhamers, P. J. ZOETELIEF. J. D. KOOIMAN, Carbol, Creolin, Carbolineu m, prima gemalen broei vrije M/A TS per 75 kg. f 5,40 Witte ERWTEN 80 6,40 LUSTZEÏST 75 6,00 GERST 64/65 Kg. 60 3,80 Wij zijn bereid met onze afnemers, naar verhouding van bovenstaande prijzen, contracten af te sluiten voor leveringen tot October 1910 of Januari 1911. /Maandag 13 Juni zal de Veeboot „Burgemeester van Alkmaar" gereed liggen tot vervoer van vee naar Pur- merend en tusschengelegen plaatsen. Donderdag 16 Juni zullen de "Veebooten „Burgemeester van Alkmaar, Landbouw en Beemster" gereed liggen tot vervoer van lammeren naar Leiden. Vanaf heden komt geregeld een onzer voor het stemmen en repareeren van piano's en orgels Texel bezoeken. Boodschappen worden ook aangenomen in »de Lindeboom." MHBBBB—B—Bli mm—11— WORMERVEER. Merk „W. L.", De KLOOSTERBALSEM maakt het weer lenig. Verkrijgbaar Boekhandel Parkstraat. Aanbevelend, Weverstraat. Voor de levering van soliede en dege lijke uurwerken tegen concurreerende prijzen staat ondergeteekende sinds lange jaren gunstig bekend. is hij in de Lindeboom te spreken omtrent de levering en herstelling van uurwerken, goud en Zilver. Aanbevelend, Waarom blijft gij nog zoo ten achter en voedert nog niet Bertels Lijnzaadkoekjes met suiker? Het is toch bekend dat de koeien in de weide de gewone murwe Lijn koeken niet of ongaarne eten en daardoor veel vermorsen, en dat de smakelijkheid van een voeder de opbrengst zeer verhoogt Het is gebleken dat Bertels Lijnzaad koekjes met suiker met meer graagte worden gebruikt ook in de weide, en dat de koeien hiervan meer melk geven. In de weide zijn per dag en per koe 1 a 2 kilo Bertels Lijnzaadkoekjes met suiker bijgevoederd en is vastgesteld, dat voor één kilo Koekjes 5 Liter Melk meer verkre gen werd, en doordien onze koekjes in zijn geheel gevoederd en niet eerst gebroken behoeven te worden, niets verloren gaat. Stieren, Mestrunderen en kalveren hier mede gevoederd, ontvingen lste prijzen en werden duur verkocht. Ieder veehouder wordt in zijn eigen be lang aangeraden biermede proef te nemen. De prijs is billijk en de voedingswaarde groot. Vraagt prijs en attesten bij uwen voeder- handelaar of bij Bertels Lijnkoeken- en Meelfabriek DE HINDE, Amsterdam. Iemand, die voor een rijke fa- milie veel geld moet uitplaatsen, als le hypotheek, zoekt daar liefhebbers voor. De rente is vastgesteld op 4 pro cent. Aflossing vrijwillig. Onderpanden moeten echter beslist solide zijn. Br. fr. letter D. bur. v.d. blad. levert steeds alle soorten tegen uiterst concurreerenden prijs, onder kostelooze controle r.l.p. Vraagt prijsopgave en inlichtingen aan M. KUIP, Westen. Het is onze afnemers voldoende bekend dat wij op het gebied van maalindustrie het beste en het nieuwste hebben aange schaft wat te verkrijgen is. In tarwe en rogge komen bijmengingen voor die met gewone werktuigen niet te verwijderen zijn. Denk slechts aan on kruidzaden welke in doorsnee dezelfde afmeting hebben, verder nog zoovele bij komende schadelijke bestanddeelen. Door het aanschaffen van een der nieuwste trieur, sorteer en zuiveriDgsmaehine, welke in Duitschland met de hoogste onderschei ding bekroond is, zijn wij in staat een product te leveren dat aan de hoogste eisch voor consumptie ban voldoen. Op verlaDgen is een en ander steeds in bedrijf te bezichtigen, opdat men zich per soonlijk van alles kan overtuigen. Wij noteeren thans af maalderij magazijn naven Texel Gemalen Tarwe per 75 kg. f 7.50 377, 3.80 18 1.95 Franco thuis op de bekende dagen tegen verhooging van de gewone vracht. Den Burg Texel 11 Juni-1910. aller dames is een zacht, rein gezicht, blozend, jeugdig uiterlijk, blaoko fluweel zachte huid en verblindend sclioone teint. Iedere dame wassche zich daarom roet v. BERGMAAN' Co., Kadcbeul-Dresden Fabrieksmerk Stokpaardjes a 50 ets p. stuk bij T. BUIJ8, den Burg. houdt zich aanbevolen ONTVANGEN Onder garantie. enz., enz. Concurreerende prijs. zeer geschikt voor Landbouwwerktuigen enz. per liter 20 cent. 5 19 10 18 25 16 per liter verkrijgbaar in de Drogisterij Binnenburg. Aanbevelend, TE KOOP en te huur het NAGRAS van de Hemmer groot 3 Heet. 25 Are 65 centiare. Een perceel a.d. Laanweg groot 1 Heet. 50 Are 60 centiare. 2 perceelen achter de boet op Diepwaal groot 1 Heet. 59 Are en 70 centiare, annex 1 Heet. 40 Are 30 centiare. persoons Mahonie en geschilderde Wasch- tafels, Mahonie en geschilderde Nachtkast jes, Kamer, dam. en zaalspiegels. Houten en ijzeren ledikanten, canapé en verschil lende soorten Stoelen. Aanbeveling, GEVRAAGD tegen hoog loon. Brieven franco letter M. bur. Texelsche Courant. Horlogemaker. Goudsmid. Ruime keuze in Armbanden vanat f 1.Gouden en Zilveren Belletjes en Knopjes vanaf 15 ets. Zilveren Ringen vanaf 127a ets. Gouden Ringen vanat f 1,50. Zilveren Vinger- boeden vanat 35 ets. Zilveren Dames- en Heeren-kettingen vanaf f 1,60. Gouden en Zilveren Broches vanaf 25 ets., enz., enz. voop Zichtzendingen over geheel Texel gaarne. Reparation aan gouden en ziveren voorwerpen, horloges, klokken en wekkers, soliede en billijk, onder garantie. --- Beleefd aanbevelend. 7 Albumportret, op groot Juelencarton 1,25 12 stuks 1,90 2 Cabinet portretten 1,25 6 3,00 7 Album platina 1.50 12 n 2,75 2 Cabinet 2,00 6 4,00 naar ieder portret f 4,75. Aanbevelend, Wed. W, F. DOELSUMS ZOON. Kanaalweg 155a. Eiken eersten Maandag van iedere maand weer gelegenheid voor opnamen aan den Burg, in den tuin van 't logement „de Vergulde Kikkert". Buitengewoon geschikte gelegenheid. tegen concurreerende prijzen verkrijgbaar in de Aanbevelend, T. BLIJS. voor IS Verder voorradig KARPETTEN, VLOERKLEEDJES en VOETKUSSENS. Den Burg—Texel, 11 Juüi 1910. n A c. KUIJPER Cz. Do Agenten. ]f HAAKMAN. Niets is lastiger te verdragen dan aambeien. Maar weinig kwalen worden er aan het menschdom opgelegd, die pijnlijker zijn en meer ongemak veroorzaken dau aambeien. De onophoudelijke jeuking en brandende pijn verschaffen u dagen vol kwelling en nachten van slapeloosheid en ellende. En indien jeukende aambeien veronachtzaamd worden, leiden zij tot inwendige ot bloe dende aambeien, die den patient zijn ener gie ontnemen, bloedarmoede veroorzaken en hem zwak en wegkwijnend maken. Reeds de eerste aanwending met Foster's Zalf geeft een ongekend gevoel van ver kwikking en verlichting aan de aangedane deelen, en slechts zelden is één doos on voldoende om een volkomen en duurzame genezing teweeg te brengen. Voor eczema, huiduitslag, gordelroos, puisten en alle jeukende huidziekten ia Foster's Zalf een zeker geneesmiddel. Zij is wonderlijk verzachtend, heelend en anti septisch. Zij prikkelt de huid niet en doet haar niet te spoedig opdrogen. Zij is zonder wederga. Overtuigt u, dat gij de echte Foster's Zalf krijgt. Zij is te den Burg verkrijgbaar bij den heer T. Buijs, firma Wed. P. Kuijper, drogist. Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel a f 1.75 voor één of f 10,voor zes doozen. 14 Steeds groote voorraad SCHROOTEN, enz, Lage prijzen. Voor heeren timmerlieden een partij prima EIKEN 15 X 15 cM. bezaagd, uitmuntend geschikt voor drempels. Kassier en Commissionair in Effecten te ALKMAAR, Informaties te verkrijgen bij den Heer M. KUIP te Westen. Opgericht 1765. KONINKLIJKE FABRIEKEN. Voedert uw vee met de znivere Murwe uitmuntende door hoog eiwit-en vetgehalte en grootste voedingswaarde. EEItE-DIPLOMA PARIJS 1900. NEGEN GOLDEN MEDAILLES. De Heer J. van Arkel, landbouwer te Ascb, oud 55 jaar, verklaarde ons, dat hij meer dan 472 Jaar een 8tt)f been heelt gehad. Het been was geheel verlamd van- don voet tot aan do heup en veroorzaakte hem veel pijn. Bij eiken stap, dien ik moest doen, kromp ik letterlijk ineen van de pijo, zeide hij ons en wanneer ik stap voor stap onder hevige pjjnon voortsuk kelde, dacht ik dikwijls bij mijzelf straks breekt mijn been. Alles heb ik in die lange 4'/} jaar geprobeerd, doch helpen deed mij niets, totdat ik opmerkzaam werd gemaakt op den KLOOSTERBALSEM, dien ik kocht bij den heer H. Nout te Ravenswaay. Ik liet daarmede mijn boon driemaal daags wrijven en na 2 potjes KLOOSTERBAL SEM te hebben opgesmeerd, was de pijn totaal verdwenen. Mijn been is weer lonig en ik loop weer als vroeger zonder pijn. Thans is het reeds een jaar geleden, dat ik gonezen bon en ik loop, dat hot oon lieve lust is. De Kloosterbalsera, Kloostor Sancta Paulo, is een onovertroll'on middoi tegen Rheu- matiek. Bovendien is hot ceu uitmuntend middel tegen oude en nieuwe wonden, zweren, riog-, baard- en dauwworm, alle ziekten der hoofdhuid en aambeien (zoo wel bloedende als andere.) Prijs por pot van 20 gram 35 ct., van 50 gram 75 et., van 100 gram f 1,20 eB van 250 gram f 2,50. Hoe grooter pot hoo voordeoliger dus! Verkrijgbaar bij Drogisten, Apothekers en de bekende Depéthouders. is do eisch on hot hehoud van iedere vulpen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 4