N°. 2376. Donderdag 7 Juli 1910 23ste Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Boot- en Spoorgids. Aansluitende diensten van en naar Texel. Van week tof week. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond Abonnementsprijs per 3 maanden. Voor de Burg 30 Cts. Franco perr post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 nnr op den dag der uitgave Prijs der Advertentiën. Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Ct Groote letters en Vignetten worden -naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, Parkstraat, Burg op Texel. SPOOR Aankomst te De route Helder--Rotterdam v.v. is berekend over Haarlem. 25 Juni—2 Juli. De zaak van Heeckeren waarover in het afgeloopen jaar al zooveel papier zwart gemaakt is en die meer dan eens de ge moederen in beroering bracht, is thans officieel dood. De Eerste Kamer heeft er een eind aan gemaakt in de voorbije week. Zooals men weet was er nog een nota in gekomen van den baron die den minister den voet dwarszette, en in de jongste Eerste Kamer kwam die nota aan de orde. Ze werd doorgezonden naar den minister van buitenlandscbe zaken en deze beeft nogmaals met de noodige klem en kracht de beweringen van Van Heeckeren voor leugens verklaard. Na een opgewonden debat werd een voorstel-Rengers aangeno men om den minister dank te zeggen voor zijn inlichtingen en tot de orde van den dag over te gaan. Daarmee is de kwestie in de Eerste Kamer van de baan, de meerderheid beeft van Heeckeren geen geloof willen schenken. Of deze zich bij deze beslissing zal neerleggen moet afgewacht worden. Behalve door deze aangelegenheid werd onze aandacht in de afgeloopen week ook nog getrokken door de herstemmingen voor de Prov. Staten, dip over 't algemeen voor de rechterzijde weder fortuinlijk zyn geweest. De Duitsche bladen hebben stof tot be schouwingen te over in den laatsten tijd. Na de Borromeus-encycliek, die een vet kluifje opleverde voor de journalisten, heeft men thans de veranderingen in de legeering de Minister-,, wechsel" in Pruisen. Van groote „Schoonmaak" door rijkskanselier Von Bethman Holweg kan men in de laatste dagen haast spreken. De Staatscourant bracht, zooals gemeld werd, eenige dagen geleden het bericht, dat op verzoek ontslag was verleend aan de ministers van Binnenlandsche zaken Von Moltkc en die van landbouw, Von Arnim Sedert het ontslag van dezen zijn er allerlei dingen gemeld over de eigenlijke oorzaken er van, meer en meer vindt n. 1. de bewe ring van enkele Duitsche bladen geloof dat het ontslag niet op verzoek van de be trokken bewindsmannen verleend is, maar op vorlangen van den kanselier, die in politiek opzicht niet met de heeren in één schuitje voer. De Vorwitrts wist dezer dagen zelfs met stelligheid te verzekeren dat do twee ministers op#een goeden dag oen brief ontvingen, die ongeveer aldus luidde: „Met het oog op de noodzakelijkheid om de homogeniteit van het koninklijke staats- ministerie te bevestigen, wordt u uitge- noodigd, aanstonds uw ontslag in tedienen". Aldus deden zij, on binnen twee uren waren beide heeren in 't bezit van hun ontslag. De Duitsche pers heeft intusschen nieuwe aanleiding gekregen om te vermoeden dat er wat achter de coulissen afgespeeld is, want geheel onverwacht bracht de Staats- anzeiger het bericht, dat de minister van Financiën, Rheinhaben en zijn ambtgenoot van Buitenl. Zaken Von Schön afgetreden zijn. Niet onwaarschijnlijk is de veronder, stelling juist dat Von Bethman Holweg „schoon schip" maakt om zich van vak ministers te omringen, waarmee hij over de partijen heen wil trachten te regeeren. o—o—o— De Fransche Kamer heeft in de afgeloopen week de algemeene politieke beschouwingen ten einde gebracht en het einde is geweest een schitterend succes voor minister Briand en zijn Kabinet. Een lange reeks van interpellaties was voorafgegaan, interpel laties waarin de regeering heftige verwijten werden gedaan, ook'door de woordvoerders der radio-socialisten, de feitelijke Kamer meerderheid. En Briand liet de opposanten maar uitpraten tot dat het zijn beurt was ook iets te zeggen, Briand is een spreker van groote beteekenis, een man met bij zondere talenten, wat wel uit het. feit blijkt, dat hij een 5-tal jaren nog maar geleden als een haast onbekend advocaatje voor het eerst zijn intrede in de Kamer deed en thans reeds de leider van het Kabinet, het hoofd derregeering, eigenlijk, kan men zeggen, het hoofd der republiek is- Briand beklom het spreekgestoelte om de sprekers te beantwoorden, zonder porte feuille of aanteekeningen, zooals steeds zijn gewoonte is, en hield zijn rede. Een rede waarin hij de meerderheid eerst eens te recht zette door ze te herrinneren dat de tijd van vechten voorbij en die van werken gekomen is en waarin bij beschouwingen hield over de plichten van de ambtenaren van den staat, die wel zeer eigenaardig klonken uit den mond van een minister die vroeger een der socialistische voor mannen was. Toen hij aan het eiud zijner redevoering was eischte hij de gebruikelijke motie van vertrouwen, doch de meerderheid spartelde tegen. Ze wilden volgens den woordvoerder, wel vertrouwen uitspreken in de regeering maar tevens verklaren; dat ze het met Briand niet eens was. Op nieuw beklom Briand den katheder en legde zyn verklaring af, bleef ook bij zijn eisch: een motie van volkomen vertrouwen, alles of niets. En hij kreeg alles. Met een meerderheid van plm. 300 stemmen werd een motie van volkomen vertrouwen aangenomen. De welsprekendheid van Briand had ge zegevierd. —o—o—o In het Engelsche Lagerhuis heeft minister Lloyd George in de afgeloopen week do begrooting ingediend. En deze zag er goed uit en de minister kon de leden met een optimistisch gestemde rede tegemoet komen. De begrooting zal in de herfstzitting, die tegen de gewoonte in gehouden wordt aan de orde komen en waarschijnlijk aan genomen worden tenzijde Hooger- huiskwestie ten genoegen van de Ieren geregeld wordt. En daarvoor bestaat nog niet volkomen zekerheid. Zooals gemeld is werd er een geheime conferentie ge houden tusschen de regeering en de leiders der oppositie om tot een vreedzame op lossing der kwestie te komen, doch wat het resultaat er van geweest is, moet nog afgewacht worden. De lei der der Ieren Red mond vroeg in de Lagerhuiszitting daarover inlichtingen doch minister Asquith wilde nog gaarne wat met een verklaring wach ten. Intusschen loopen er geruchten dat de conferentie niet tot een overeenstem ming tusschen de partijen geleid heeft. Het Lagerhuis had in de afgeloopen week zich ook nog met een andere zaak bezig te houden, n. 1. met de eedsformule welke gebruikt zal worden by de Kroning van Koning George. Tot nog toe gaf die for mule veel stof tot klagen aan de Katho lieken omdat daarin op minder aangename wijze over hun godsdienst gesproken werd. En ze hadden werkelijk wel reden toi klagen want de kroningseed was uit den tijd. We laten hier de aanhef volgen van de oude eedsformule waaruit een en ander blijkt. De Koning dan verklaarde: „Ik belijd, getuig en verklaar plechtig in de tegenwoordigheid van God, dat ik ge loof dat in het sacrement van 's Heeren avondmaal er generlei wezensverandering (transsubstantinatie) is van de elementen van brood en wijn in het lichaam en het bloed van Christus by of na de wijding daarvan door welke persoon ook; en dat de aanroeping en vereering van de Maagd Maria of eenige andere heilige en het misoffer gelijk zij nu in de kerk van Rome iu gebruik zijn, bijgeloovig en afgodisch zijn," enz. De tegenwoordige regeering heeft gehoor gegeven aan den aandrang van katholieke zijde en in de afgeloopen week een wets-' ontwerp ingediend tot wijziging van den eed. Dit ontwerp werd door het Lagerhuis met oveTgroote meerderheid aangenomen en luidt als volgt „Ik belijd, getuig en verklaar plechtig en oprecht, in do tegenwoordigheid van God, dat ik een trouw lid beu van de Protestantsch Hervormde Kerk, bij de wet in Engeland ingesteld, en ik zal, overeen komstig de ware bedoeling van de wetten die de protestantsche opvolging op den troon van mijn rijk verzekeren, die wetten naar mijn beste krachten en ove* mkom- stig de wet ophoudon en handhaven". Zooals gezegd was werd deze nieuwe formule met groote meerderheid door het Lagerhuis aangenomen, nadat Balfour en Redmond ze warm hadden aanbevolen, —o—o—o In Demarken is dezer dagen de parle mentaire machine ook weder aan den gang gebracht. Zooais men weet hebben onlangs de verkiezingen voor den Rijksdag plaats gehad welke voor het ministerie geen gunstig resultaat opleverden, tengevolge waarvan het Kabinet-Zahle zijn ontslag aanvrage indiende. Een nieuw ministerie is evenwel nog niet gevormd, doch het zal er wel van komen, daar Zahle na de opening van den nieuwen Rijksdag opnieuw het ontslag van zijn kabinet den Koning heeft aangeboden. De opening van de nieuwe volksver tegenwoordiging had plaats zonder de ge bruikelijke praal of pronk. Minister Zahle is een vooruitstrevend man, die het land heeft aan allen overbodigen rompslomp en onnoodige vertoon. Hij had daarom ook nu den gewonen ceremonieelen omslag ver meden en zijn zin voor eenvoud gevolgd. De Koniug was zelfs niet persoonlijk ge komen om de „troonrede" voor te lezen. De mooie met rood fluweel bekleede tri bune met den Koninklijken troon was achterwege gelaten. Staande achter den gewone ministerstafel las Zahle de ope ningsrede voor. Plij was in gewoon gekleed pak gestoken, want de schitterende minis- terieele uniformen heeft Zahle reeds vroeger afgeschaft. Ook de titelateur werd destijds door hem over boord geworpen, excellenties kende hij Diet, terwijl hij bovendien een nuttig werk verrichtte door een groote vereenvoudiging te brengen in den vorm der officieele stukken, door deze in over eenstemming te brengen met den in het gewone leven gebi-uikelijken vorm. Wie Zahie's opvolger zal zijn is nog niet bekend, doch een vriend van Christensen, den uit de Alberti-aflhire zoo bekenden staatsman, die echter zonder kleerscheuren uit het Albertie-proces te voorschijn is gekomen, wordt een goeden kans voorspeld. Mogelijk dat Christensen dan weer mede op het kussen komt. —o—o—o— Nog maar pas is de Oostenrijksche Rijksraad bijeengekomen of de Slowenen hebben hun oude tactiek weer opgevat. Ze hebben hun obstructie weder begonnen. Dezer dagen was aan de orde het regee- ringsvoorstel om een Italiaansche faculteit te verbinden aan de boogeschool te Weenen en dit was voor de oppositie, die trouwens zeer in de minderheid is een aanleiding om de regeering; den voet dwars te zetten. De afgevaardigden hielden redevoeringen die tien soms twaalf uur duurden en in hun eigen taal. Gaan ze dit telkens doen dan is het onmogelijk de begrooting af te doen om maar niet van een groot aantal voorstellen die op afdoening al zoo lang wachten, te spreken. Wat zal de regeering en de meerderheid tegen de obstructie van het handjevol Sloweenen doen? 't Is niet gemakkelijk een antwoord op die vraag te geven. Mogelijk dat er weer ernstige tumulten in den Rijksraad voor de deur staan. TEXEL 4.15 6.40 11.— 2.50 6 Helder 6.30 7.51 12,33 4.17 7.32 Anna Paulowna 6.48 12.50 4.32 Schagen 7.05 8.15 1.02 4.46 7,55 Noordscharwoude 7.28 1.16 4.59 Hugowaard 7 32 1.25 5.07 8.16 Alkmaar 7.41 8.37 1.35 5.15 Uitgeest 8.13 8.58 2.03 5.57 8.35 Amsterdam 9.10 9.37 2.46 6.05 6.45 9.16 Haarlem 9.01 9.19 2.52 6,43 9.05 IJmuiden 8.42 10,10 2.59 6.29 9.07 Rotterdam 10.41 4.43 8.11 9.- 10.34 Hoorn 9.— 4,19 7.03 10,41 Medemblik 10.07 5,21 7,57 Enkhuizen 9.22 4.55 7,42 11,24 Leeuwarden 11.38 8,16 10,35 i Leeuwarden 8.36 1.27 Enkhuizen 5,46 11.05 3.51 Medemblik 5.28 3.31 Hoorn 6,49 alleen 11.39 4.43 Rotterdam 6.29Zond.) CO OA 11.41 2.53 IJmuiden 6.26Z. niet) 7,36 12.50 4.34 Haarlem 6.22 7.59 10.11 1.03 4.23 Amsterdam 6.16 7.30 10.02 12.58 4.46 Uitgeest —7.06 "S8.19 10.33 1.41 5.29 Alkmaar t, 7.35 £8.38 10.55 2.08 5.51 Hugowaard '5 7.48 §8.58 2.18 stopt Noordscharwoude «7.56 «9.06 2,26 6.10 Schagen «8.14 §9.20 11.18 2.41 6.25 Anna Paulowna 8.29 «9 34 2.55 6,39 Helder si 8.45 5 9.50 11,40 3.11 6.56 Boot naar Texel 9,30 10.20 12.15 4.15 7.30 O—OO—

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 1