Vliegenvangers, NIEUW! TÏÏTTI FRÏÏTTI CH0C0LADK Stoomververij en Chem. Wasscherij. Alléén in Het beste adres UW MEUBELEN KERMIS „DEN HELDER." SANGUINOSE Burgerlijk Wetboek, Marktberichten. Advertentiën. Holl. Mij. van Landbouw, Aid. Eierland. het hooigewas van prima Friesche Nagelkaas Creolin, Carbol, Carbolineum, Burgerwoonhuis, Drogisterij Binnenburg. 6 Stoelen met trijp en 1 ronde opgelegen Tafel. Singer Naaimachines, Stoomboot „ANN1E". een extra reis maken naar den Helder en terug. De fijnste Delicatesse van dit seizoen is Aardbeien, Ananas, Citroen, Frambozen, Gember, Pistache, Sinaasappel. Gebrs. SICKESZ, EIVORMIGE BETONRIOLEN.j RONDE BETONRIOLEN met KARGEN, REGEH-, WEL- en BEERPUTTEN, ens. ens. Paviljoen „De Bijendorf'. Krumeich's Inmaakpotten, J. A. HÜlen, Groeneplaats. De Nieuwe Winkel. rij. Predikbeurten. fooigewasen nagras T, BUiJS. MEUBEL WINKEL. MOLENSTRAAT. J L. LEEN. Degene die een LAM vermist, VERH UiSD Vraagt uiterste prijzen. Gevestigd te Oudeschild. GRIMIJSER. SNEEKER Depot: Th. SCHRAAG, in Confectie, Manu facturen en Modes, den Burg. RINGRIJDERIJ met paard en karretje H. J.RIKKENBERG. E. BOEKEL. Den Burg, S. J. KONING- Gebr. DROS. L. DUINKER, te Oudeschild, Tanglefoot, rood Vliegenpapier, Insectenpoeder, enz. Gez. PETERSEN, den Burg. een geregelde wekelijksche dienst A. LIST, Kapitein. Vertrek Oudeschild 8.15 's avonds. Vertrek Nieuwediep te middernacht. "V"oor den naclitdienst alleen p; e w o n e retours aeldiec. Een geheel nieuw, in Nederland onbekend artikel, bestaande uit een Tablet FIJNSTE CHOCOLADE, gevuld met heerlijke geconfijte Vruchten, als 77s CENT DER TABLET. Tegen bloedarmoede, zenuwzwakte en algemeene verslapping. Koffie, Thee en verfrisschende Dran ken steeds verkrijgbaar. Tevens terreinen voor Kinderfeesten beschikbaar. behouden vruchten en groenten hare natuurlijke kleur en smaak. Verkrijgbaar bij M. A. KÜIJPER. Nikkel- en Lederwaren, Doublé armbanden, Colliers, Broches, Rieten reiskoffers in alle maten, Nieuwste soort Wandtegels, Brood-, Koek-, en Beschuittrommels, Waschstellen en Toiletartikelen. Glas- en Aardewerk- Fantasie Ansichtkaarten. VAN BELKUM'S a 30 Cts. Boekh. Parkstraat. Rijkspostspaarbank. Aan hst postkantoor Den Burg (Texel) eo de, daarouder rossorteerende, hulpkan toren werd gedurende demaand Juni 1910 Ingelegd, f 18377,85 Terugbetaald 7179.70 Het laatste, door dat kantoor uitgegeven, hoekje draagt het nummer 3465. Burgerlijke Stand der Gemeente Vlieland. van 16 Juni1 Juli. 0ETRO (JWD Gerhardus Henricus Visser 26 jr. en Maaijke Sieben 27 jr. Tjeerd Alderlieste, 26 jr. en Neeltje d en Har- tog, 25 jr. Kondag 10 Juli. HERVORMDE GEMEENTE. Burg. Nm. half 3 ds. Kijne. H. Doop. IF««Z. Vm. 10 uur ds. Kijne. Oudeschild. Nam. half 3 ds. Visser. Den Hoorn. Vm. 10 uur ds. Visser. Oosterend. Nam. 3 uur ds. Boeke. Cocksdorp, Voorm. balitien de. Boeke. GEREFORMEERDE KERK, Oosterend. Vm. half 10 Ds. M. Rooseboom, Nam. 3 uur van flillegersberg. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Oosterend, Vm. 10 uur Ds. Kuperus. Hoorn. Vm. 10 uur de Bussemaker. Texel 4 Juli. Aangevoerd werden: 1 paard f175 3 koeien f 165 a f 185. 4 pinken f 85 a f 115. 2 N. Kalveren f 16 a f 18. 180 lammeren f 12 a f 13. 70 schapen f 22 a f 24. Handel vlug. Amsterdam, 4 Juli. Aangevoerd 0 Runderen, le kwal. 80 k 82 ct. 2e kwal. 70 a 74 ct. 3e kwal. 64 a 68 ct. q, 145 Melk- en Kalfkoeien f 160 a f 295, 63 Nuchtere Kalveren f 12,a f 16, 429 Vette Varkens 50 a 55 ets. 13 Schapen 1 20 a f 27. ('urinerend, 5 Juli. Aangevoerd: 773 Runderen waaronder: 390 vette koeien 65 k 80 Ct. per KG, Gelde koeien f 160 a 220. Melkkoeien f 180 A 270. 37 stieren. vette kalveren f 0,65 a f 0.85 p. Kg. 554 Nuchtere kalveren f 12a f 26 1662 Schapen f 22,a 1 29.00 prijsh. h. mtg 317 Lammeren t .11,a f 16, 314 vette varkens f 0,52 a 1 0,56 per Kg.; 39 magere varkens 1 18 a 1 30, 1 8 biggen f8 a 1 13 kipeieren f 3.50 a f 4.00 per 100; 269 Voor de vele blijken van belangstelling ons op 22 Juni j.l. betoond, betuigen wij ouzen oprechten dank. C. C. BACKER en Echtgenoote. LEDEN VERGADERING op Vrijdag Juli 1910, in het lokaal van den heer BUIJS te do Cocksdorp, des avonds 8 ure. Agenda iDgekomen stukken enz. Voor 't Bestuu r, P. STOEPKER, Voorz. D. C, DROS, Secretaris TE KOOP een perceel land gelegen bij Oudeschild. HEDEN ONTVANGEN per heele per pond f 0.11 0,13 5 pond 0,14 1 pond 0,15 Deze Kaas wurdt waar onze wagen rijdt franco thuis bezorgd, zonder verhooging. P.S. Mede wordt er op attent gemaakt dat aan den Burg dagelijks op verlangen bestel wordt opgenomen en aan huis bezorgd. TE KOOP voor billijken prijs het Tan do Langwaal groot 3 Hectaren. A. BltELSNEF, Eierland. Tegen cóncureerende prijzen. verkrijgbaar in ;de Drogisterij Biuncnburg. Aanbevelend, Wegens vertrek naar elders uit de hand te koop een goed onderhouden benevens een flink ERF met ruime BOET. Bij het huis behoort een vrije steeg op zij en het is voorzien van flinken bak en put. Te bevragen bij den eigenaar oi bij diens zoon Cs. Lz. DUINKER. verkrijgbaar in de Aanbevelend, T. BUIJS. TE KOOP AdresJ. v. d. WALL. Koog. OntvaDgen eenige zoo goed als nieuwe worden voor minder dan de halve waarde van de hand gedaan. Aanbeveling, kan het terugbekomen bij den ondergetee- kende, tegen vergoeding van gemaakte onkosten. A. J. EELMAN, Pijpersdijk. naar de WEVERSTRAAT, en blijven [zich beleefd aanbevelen Ondergeteekende zal volgende week cpenen van Cocksdorp naar Harlingen, Oost, Oudeschild, Den Helder Alkmaar en terug. Uren van vertrek zullen nader en weke lijks worden bekend gemaakt. Het S.s. „De Dageraad" van T. E. S. O. zal Zon dag a.s, ÏO Jnli Cacao- en Choladefabrikanten, AMSTERDAM. Z rT3n»j-y^TimiinrTVV"yjvnirirrETVv--yjniM»i..i'fcvyyi.i.iiiiKp..\^«iiTCinjntv-^. .^-^^n3iiPT^v\j-y^TTTmnT!m\^^yTTmnrmv\~v..T -i n-.-rx Ganrne geef ik verlof om mijne bevinding in de de courant te vermelden. Tijden lang heb ik gesukkeld met zenuwaandoeningen, drie jaar was ik onder doktersbehandeling, zonder baat. Maar nadat ik eenige flesschen Sanguinose gebruikt heb, ben ik totaal genezeu. Den Haag, Hoefisade 538. - Hoogachtend, MARINUS GEERLOF, De Sanguinose is een uiterst werkzaam middel in alle gevallen van bloed armoede en zenuwzwakte. Wanneer gij meent dat gij daaraan lijdende zijten gij vindt geen baat bij uwe middelen, neem de Sanguinose, en gij zult al heel spoedig de gunstige werking bespeuren. Wat zij voor houderden en duizenden gedaan hoett, dat wil zij ook voor U doen Draal dan nieten zie niet op tegen de kleine uitgave, die U straks veel grootere spaart SANGUINOSE kost per fl. 1 1,50; 6 fl. f 8,—; 12 fl. f 15,—. Wacht u voor namuak. VAN DAM Co. Den Haag. Te verkrijgen te Oosterend P- Dros Gz., Oudeschild Joh. P. Dros, den Burg T. Buijs, drogist, en I. Moerbeek. Kleurenboek met prijscourant ter inzage. Onder dankbetuiging voor het drukke bezoek bij de opening en gedurende de gohcele kermis, beveel ik het Pavil joen voortdurend in de gunst van het publiek aan. De Veranda's, Sèrres en fraaie omgeving zijn ingericht tot ontvangst van families. De lokalen zijn doelmatig ingericht tot het houden van verkoopiDgen en verpach tingen. Bij genoegzame deelneming zal op KONINGINNEDAG eene om prijzen langs de Oranjesingel plaats hebben. Heeren die de regeling der ring- rijderij op zich willen nemen worden be leefd uitgenoodigd zich aan te melden. met metalen deksel na Dure toestellen voor het koken zijn overbodig. In huishoudelijke artikelen. Vraagt prijscourant met receptenboek voor het inmaken van vruchten en groenten. voor is Verder voorradig KARPETTEN, VLOERKLEEDJES en VOETKUSSENS. VOORRADIG Een prachtige sorteering alsDameshandtasschen, Portemonnaie's, Portefeuille's en Sigarenkokers. Nieuwste soort Bloempotten en Bakken, Nikkelen en Japansche Bloemtafels, Thee- en Ontbijtserviezen, Japansche Theebladen, Handschoen-, Naai-, Zakdoek-, Lepel en Sigarèndoozen. zeer doelmatig, licht en sterk. met spreuk, op fluweel geschilderd met witte ot vergulde lijst. Luxe doozen SCHRIJFPAPIER, zeer goedkoop. Groote sorteering Concurreerende prijzen. Beleefd aanbevelend, Groote ML F. STOEI A ZOON ALSMAAR prijzen voor-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 3