Een fraai en practiscb Modeblad. Boekhandel ANSICHT-KAARTEN, U gaat dood Vulpen-Inkt KABINET. BURG-TEXEL. KANTOORBOEKEN. DE PRIJS IS 3 CENTS PER STUK. NEDERLANDSCHE HYPOTHEEKBANK SWIFT, TEXEL, TEXEL, ALBATROS, De Bruidschat. LANGEVELD DE RQOIJ, Boekhandel Parkstraat. Onderdeelen en banden Verschijnt tweemaal per maand FEUILLETON. E. Boekel. telkens in 12 i>i*s's rijk geïllustreerd, waaraan toegevoegd een Titelblad dikwijls in klenrendrnk, en een Knippatr*nenbla4. Prijs 55 Cents per 3 maanden. uitgever niT MLA n. Te koop aangeboden een goed onderhouden ouderwetsch Te bevragen bij L. DüLVRER Oudeschild. Vrij naar 'tFranech door A, B. 27.) Zonder ook maar eenigszins door deze bevelende toon in de war te raken begon de grijsaard hartelijk te lachen en zei: Ge kent den kapitein DietP Ik wou dat ik zooveel guinjes had als gij glazen punch met hem hebt gedronken En hier is zijn adjudant, welke u de be richten overbrengtU zult nu ook tijdiDg ontvangen van Lovel. Sharpies gaf Meadows een teeken het hoofd om te wenden. Deze deed dat en hij zag een elegant gekleede dame nader komen. In de deur der kleine kamer bleef zij staan. Naar het scheen stond het haar niet aan dat mr Meadows niet alleen was. U heeft belet, zie ik, zei zij, ik ga dus maar weer terug. Daarop echter herkende zij Sharpies en zei Meadows, zend die man heen, ik moet u spreken onder vier oogen. Hier heb je een halve guiüje, zeide mr Meadows tot den grijsaard en kom nu morgen vroeg terug. Sharpies nam het geld aan eu stak het in den zak. Terwijl bij de vrouw voorbij liep, zei hij fluisterend tot haar: Ha, u komt zelf mr Meadows opzoe ken bij hem aan huis, miss Helena, pas maar op, dat Lovel het niet verneemt. Hij ging daarop heen. Mr Meadows, die reeds sedert langen tijd miss Helena kende, werd getroffen door de verandering in de trekken der jonge vrouw. Zij zag bleek, haar lippen waren violet en buitengewone aDgst sprak uit haar oogen. Wat is er? vroeg hij. Wat nieuws brengt ge Ik ben gekomen om u 1000 pond sterling te doen verdienen. Welke we samen zullen deelen Neen, geheel voor u alleen. Ondergeteekenden zijn voorzien van een goeden voorraad Verder Kantoorbenoodigdheden en diverse Schrijfbehoeften. Tevens herinneren zij aan hunne nieuwe collectie zoodat de keuze weder zeer ruim is, als volgt 1 De Dageraad, zwart 2 Oosterend bij aankomst, gekleurd 3 Park, gekleurd 4 is nitverkocht. 5 Aankomst Burg I, gekleurdnieuw 6 Aankomst Burg II, gekleurd—nieuw 7 Marktplein met hotel Texel, gekleurd—nieuw 8 Steenenplaats en Koogerstraat, gekleurdnieuw 9 Hotel Texel, gekleurd 10 Gezicht op Burg Hoornderend, gekleurdnieuw 11 Steenenplaats en Hoogerstraat, gekleurdnieuw 12 Binnenburg, gekleurdnieuw 13 Gezicht op Oudeschild, zwart 14 Binnenburg, zwart 15 Aankomst Burg Hl, gekleurdnieuw 16 Parkstraat met postkantoor, zwart 17 Gezicht op Oudeschild, gekleurd 18 Doolhof met Zandkuil, gekleurd 19 De Cock8dorp. Noordeinde, gekleurd 20 Weverstraat tegenover Parkstraat, zwart 21 Gezicht op Oosterend, gekleurd 22 De Cocksdorp, logement de Hoop, gekleurd 23 Texeh Eigen Stoombootondern. geklnieuw 24 Badhotel en Paviljoen Koog, gekleurd 25 Marktplein „Lindeb." en „OraDjeb". gekl,nieuw 26 SteeDenplaats en Weverstraat, gekl.—nieuw 27 Panorama Koog, zwart 28 Aan het strand, Badplaats Koog, zwart 29 Gezicht op den Hoorn, gekleurd 30 Gezicht op de Koog, gekleurd 31 Marktplein. Oostzijde, Café den Burg, zwart bestelling is het voldoende het cijfer der^f^^S. kaartals bovengemeldaan te geven. Aanbevelend, De agent van politie kon z'oon groote belangeloosheid niet begrijpen. Hij stelde niet veel vertrouwen in een zaak, waar van de voordeelen alleen voor hem zouden zijn. Hij stond op, liep een paar malen de kamer op en neer, bleet daarop voor miss Helena staan en keek haar oplettend aan. Deze veranderde in 't geheel niet. Duizend pond sterling! zei hij. U kunt deelen met den kapitein, her nam de zigeunerin. Maar vertel me dan eerst eens wat het wel is. Het is yan een man over wien gij inlichtingen hebt gevraagd aan den ouden Sharpies, die echter niets heeft willen ver tellen maar ik weet alles daaromtrent. Yan Lovel, vroeg mr Meadows. Ja, van Lovel. Hij is geen drie guinjes waard, hernam de agent verachtelijkwie zou er nu zoo dwaas zijn 1000 pond sterling voor hem te geven De Lord-major, antwoordde dejoDge vrouw. Ge bedriegt mij Helena. Als ik u de plaats aanwijs waar ge Lovel kunt vinden, zei miss Helena, zult ge zien dat ik u niet bedrieg. In de kamer des Konings misschien zei mr Meadows spottend, terwijl hij de rumflesch naar zich toehaalde. Neen, in het midden der Nieuwstraat tegenover het magazijn „de gekroonde schaar". In de Nieuwstraatriep do agent van politie uit, terwijl hij de rnmflesch welke hij reeds had opgenomeD weder neder zette. Spreek op Helena, spreek op ik luister. De gebeurtenissen in 't begin van ons verbaal vermeld waren aan deLondensche politie bekend en dat kon ook wel niet anders. Een soort van nachtefijk gevecht met geweren in een der straten van de City, een geheele wijk in de nachtelijke rust gestoord en door het ingezonden stuk van luitenant Parker iD het nieuwsblad en de klacht van den kleermaker Gower,dat alles had de geheele politiemacht van de laagste rangen tot de hoogste toe in be weging gebracht. Met had in dien aanval het werk herkend van een dievenbende, wier leden tot heden alleen de omatreken van Londen onveilig maaktenmaar die tot nog toe niet in de stad bezig waren geweest. Lieden zoo handig als de gezellen van kapitein Blackheath stellen zich niet aan een bijna zeker groot gevaar bloot, zonder dat zij er buitengewoon veel belang bij hebben en de politie maakte daaruit op, dat er zich in dat aangevallen huis een groote schat moest bevindeD, waarom zij een premie van 1000 pond aterling had uitgeloofd voor de agenten, welke een der dieven zouden gevangen nemen echter onder de voorwaarde dat dan ook het geheim der dieven zou worden ontdekt en het ware doel van hen bekend weid. Ten gevolge van de uitloving dezer premie, wendde mr Meadows en eenige van zijn eollega's zich tot deD kapitein Jen wezen hem op het gevaar, dat |er zoowel voor hem als voor hen bestond door die premie en de kapitein volgde den raad en offerde eenige zijner minder goede gezellen op. Ongelukkig degene, welke niet aan den kapitein beviel, want deze offerde hij onvoorwaardelijk op. Het was ook daardoor, dat de ongeluk kige Shower naar Tyburn was verwezen. Mr Meadows kon dus gelooven,dat miss Helena namens den kapitein kwam en dat Lovel door deze werd opgeofferd. Kent u mejuffr. de Caatres P vroeg miss Helena. In 't geheel niet. Het is een jonge emigrante uit Frankrijk, die nu ongeveer |een maand geleden haar moeder verloor. Die dame bewoonde het huis van mr |Parker in de Nieuwstraat. Daar wist ik iets van. Zij hadden eeue Schotsche dienstbode eene bloedverwante van Loyol, welke daarna haar nicht of kleindochter naar Londen heeft doen komen, om met haar de damea de Castrca te dienon. TE VEENDAM, OPGERICHT 1890. Geplaatst kapitaal Gestort kapitaal Reserve f 2.500.000. f 572.000. f 415.205.96» Hypotheken 31 Dec, 1909 f22,452,983,95 Pandbrieven, f 21,742,000, Geeft uit 4 Pandbrieven tegen den prijs van 99V3 Hypotheekrente vanaf 41/ Inlichtingen verstrekt P. J. KONING. Den Burg, Texel. eenvoudig, als u een nieuw pak kleeren wenscht, om prijs en stoffen vragen bij LENGHAUS. Steeds het geschikst adres ook voor het verven van goederen. Oosterend. Keizerstr. 62, Helder. Weverstraat—hoek Parkstaaat. VOORRADIG le klas Engelsch rijwiel f 97,50. (eigen fabrikaat) twee remmeD, nikkele velgen en dubbel ge biesd f 65,- met vrijwielnaaf en terugtrap- naaf t 67,50 goedkoopste en beste Duitsche rijwiel met vrij wiel en rem f65,— tegen concurreerende prijzen. Reparatiën goedkoop en soliede. 5% korting ii contant. Beleefd aanbevelend, Verkrijgbaar Boekhandel Parkstraat. Zeer goed. Eenige dagen voor haar dood schreef de oude dame naar Frankrijk en de Schot- sch Madge Mac-Gregor was belast met de bezorging van den brief naar het post kantoor. Kent u Snail Een groote bleeke man, do baren plat op het hoofd geplakt en een lange zwarte jas van onder tot boven toegeknoopt. Altijd met een hoed op. Juist. Snail dan bemerkte de oude Schotsche die in de galerijen van het kantoor verdwaald washij naderde haar beleefd en vroeg haar wat ze in het post kantoor kwam doen. De oude Madge toonde hem den brief. Snail nam die en keerde hem om en om in zijne banden. Ah, zei hij, een brief voor Frankrijk, voor Parijsdat is een schilling zes peneU komt wat te laathij gaat niet voor morgen weg Dit zeggende gaf hij haar den brief terug. O wat zal mijn meesteres dat,spijten, riep zij uit. Snail nam den brief weer. U treft het werkelijk dat u mij heelt ontmoet zei hij. Men moet elkaar helpen in de wereldIk ben een der ambte naren hier in huis Geef mij maar een schilling zes pence en ik zal wel zorgen dat do brief nog verzonden wordt. O, dat God u zegene, goede man, sei de oude vrouw terwijl zij het geld gaf, er zijn in Londen toch nog nette Engel- schen ook. Madge ging nu weer terug naar de Nieuwstraat. Snail bracht den brief naar den kapitein en stelde hem deze ter hand. Snail, zei de kapitein, die oen goede zin had, daar ie een halve kroon, de over eengekomen prijsmaar dikwijls zijn die papieren geen 'penny waard. Willen we wat deze brief aangaat eene een andere weg bewandelen Als hij niets belang rijks bevat, krijgt go ook niets, als bij daar entegen mij oen goed zaakje aaD de hand doet, zult go een guinje hebbeD. Wordt vervolgd.) INTEEKENBILJET. De ondergeteekende verlangt geregelde toezending van Het Nieuwe Modeblad tegen 55 cents per 3 maanden (franco per poet 65 ets). Naam: Woonplaats: [fr. p. p. 65 ets. j Verkrijgbaar by den van

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 4