N°. 2379. Zondag 17 Juli 1910. 23ste Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. van en naar Texel. Binnenland. BOOT- EN" SPOORDIENST l»it blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond Advertentiën vóór 10 nnr op den dag der uitgave ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE R O O IJ, ParkstraatBurg op Texel. aansluiting gevende BOOT van TEXEL Dagel. 4,15 6,40; 11,-; 2,50; 6,- TREIN van HELDER: 6,30; 7,51; 9,18; 12,33; 4,17; 7,32. Aankomst Trein Helder. Vertrek Boot. TREIN te HELDER 8,45*; 11,40; 3,11; 6,56 Zondags 9,50. BOOT van HELDER: Dagelijks 5.15; 9,30; 12,15; 4,15 7,30 Zondags 5.15; 10.20; 12,15; 4,15 7,30 Men lette er wel op dat de met een aangeteekende treinen des Zondags niet rijden. Voor de uren van de boot geldt de gewone tijd, evenzoo voor die der treinen; Men raadplege verder de door ons verstrekte Boot- en Spoordienst, gratis aan ons bureau verkrijgbaar. TEXEL, 15 JULI 1910. Er is vooruitgang doch niet genoeg. Wanneer we in gedachten nog niet eens zoo heel veel jaren teruggaan, dan kunnen we niet ontkennen dat op Texel groote vooruitgang valt waar te nemen. We zouden daarvoor kunnen wijzen op de landbouw, welke door de vele verbeteringen op landbouwgebied, als daar zijnmachineriën, bemesting, ver edeling van den veestapel, enz., als het ware met reuzenschreden is vooruit gegaan. Doch niet het minst is in de laatste jaren de verbetering van wegen krachtig ter hand genomen, hetwelk zeker niet weinig er toe medewerkt dat voor de landbouw het bedrijf veel wordt verge makkelijkt, waarvan grooter voordeelen het gevolg zijn. Verbetering der wegen houdt nog steeds aan, getuige de thans weder aangekondigde aanbestedingen, waarvan alweder verbetering het gevolg zal wezen. Wanneer wij de door ons in 1906 uitgegeven „Kaart van Texel" overzien, dan kunnen we eerst goed bemerken hoeveel zandwegen in beharde wegen zijn herschapen; voortdurend moeten wij de roode lijnen op die kaart (beharde wegen) bijwerken en wanneer we dan gaan vergelijken de kaart bij uitgave en die op het huidige oogenblik, dan springt de betere toestand nog al sterk in het oog. Dit wijst op groote vooruit gang en te verwachten is dat we daar mede vooreerst nog niet aan het einde zullen zijn. En dat is goed. Goede wegen zijn een onmisbaar iets tot ver betering van de welvaart. Bestaat dus op dit punt groote reden tot tevredenheid, niet zoo evenwel waar het betreft de gelegenheid tot personen vervoer langs die wegen. Men zou zoo meenen dat eene verbetering der wegen meerdere gelegenheid in het leven zou roepen tot het vervoer van passagiers door eenig openbaar middel van vervoer. En zie, 'tis hier juist contrarie van dien. De eenige gelegenheid naar Waal en Oosterend is voor eenigen tijd geleden reeds gestaakt en van nieuwe onder nemingen hoort men niet gewagen. Van Oudeschild naar Burg bostaat gelegenheid tot personenvervoer, doch daarmede is dan ook alles gezegd. De „Vereeniging tot bevordering "van het Vreemdelingenverkeer" doet veel moeite om den stroom van reizigers naar Texel te leiden. „Texels eigen Stoombootonderneming" weet door een heerlijk zeetochtje met een goed schip het reizend publiek in een goed humeur te brengen en opgewekt betreedt het Texelsch bodem om al spoedigte zijn teleurgesteld, doordien geen gelegen heid bestaat om zonder groote kosten het eiland ia zijn geheel te kunnen be zichtigen. Naar den Burg, kan men rijden, doch dat zou men ook kunnen wandelen, doch vorder niets; geen gelegenheid naar Waal, naar Oosterend, naar den Eierlandschen polder of het Noorden, naar Cocksdorp, naar de Koog of andere deelen van het eiland wat een teleurstelling. Roept men het reizend publiek daarvoor naar hier 't- Is wel wat dwaasInderdaad, het wordt tijd dat daarin eens worde voorzien, wauneer we ons niet belachelijk willen maken. Door wien en op welke wijze daarin verbetering moet worden aangebracht? Laten allen daar eens ernstig over na denken. Het vervoer te water werd goed ingericht, laat het mogelijk zijn dat zulks ook te land tot stand kome. De behoefte er aan blijkt met den dag. Waal, 14 Juli. Onze vroegere plaatsgenoot, de heer B. J. de Jongh, thans hoofd eener school te Mijdrecht, komt voor op de voor dracht voor hoofd eener school in de Gemeente Aalsmeer. Oudeschild, 14 Juli. Gisteravond lag de aak van schipper A. Bruin, die met steen geladen was, voor de haven ten anker. De veeboot, „Burgemeester van Alkmaar," schipper Botter, wilde er boven om de haven instoomen. Door den sterken vloed kwam zij echter in aanraking met het kluiver hout van do aak, zoodat dit er geheel afraakte. Ook de veeboot bekwam vrij belangrijke averij aan hekwerk en ver schansing. Was in het afgeloopen seizoen de verzending van hooi en stroo buiten gewoon groot, thans schijnt dit niet minder te zullen worden, tenminste er gaat bijna geen dag voorbij of een vol geladen tjalk met hooi verlaat de haven. Oosterend, 15 Juli Onze vroegere plaatsgenoot, de heer R. D. Bouma, thans onderwijzer der 2e klasse in Ned. Oost-Indië aan de open bare Europeesche le lagere school te Meester-Cornelis, is overgeplaatst als le onderwijzer aan de openb. Eur. 4e lagere school te Batavia. Verstoord liefdesgeluk. Het gebeurde in een der drukste winkelstraten van Breda. Een dienstmeisje, wier meesteres pas verhuisd was had nog den sleutel van het oude huis, een bovenhuis, in haar bezit en misschien uit verlangen om het oude huis nog eens te bezichtigen, misschien met het doel om voor den dreigenden regen te gaan schuilen, misschien ook om een andere reden betrad zij Zaterdagavond nog eens het verlaten huis. Daar het echter in zoo'n leeg huis erg donker en beangstigend stil is nam zij, als lijfwacht, een soldaat mede naar boven. De benedenburen hoorden tot hunne verbazing op hot bovenhuis loopen en praten. Hoe kon dit? Het bovenhuis stond toch leeg! Er was slechts éón verklaring mogelijk: Er waren inbrekers boven. De politie werd gewaarschuwd en bij 't geheimzinnige licht van walmende kaarsen werd een onderzoek ingesteld. Treffend was] de ontmoeting der politie en het verschrikte paartjede eerste lachten; het dienstmeisje en haar lijf wacht evenwel vonden de zaak minder komisch. Dames past op uw taschje. Een niet aangename gewaarwording moet een dame gehad hebben, die voor een winkel in de Haarlemmerstraat te Amsterdam stond te kijken en meende een taschje in de hand te houden en tot de ontdekking kwam, dat zij alleen de riempjes vasthield. Een handige gauwdief had het taschje er afgeknipt en daarmede een paar gulden buit gemaakt. Een spaarkas. Sedert het vorige jaar maakte een persoon in, en buiten Amsterdam er zijn werk van, een z.g.n. spaarkas te exploiteeren, onder den naam „Ver eeniging tot nut voor allen". Hij wist zegeltjes van 5 en 10 cents te plaatsen waarvoor men later een huishoudelijk artikel kon bekomen. Hij handelde onder den naam E. Kor- ver en Co., zooals later bleek den naam van zijne vrouw, terwijl het „kantoor" gevestigd was Westerdokslraat. Sedert eenige weken heeft deze „Ver eeniging," bestaande uit man, vrouw en een bode, het uitgeven van zegeltjes gestaakt. Zij verhuisden naar de Van der Hoopstraat, vanwaar zij weder na eenige weken vertrokken. Aan laatstge noemd adres hebben zich reeds een paar honderd personen aangemeld, zon der hunne spaarpenningen, waaronder bedragen van 10 20 gulden terug te ontvangen. Te Burgerdam en omiiggende plaatsen zijn vele spaarders beetgenomen. Beter laat clan nooit. Toen de „Thea Lotte" Zondagmiddag op het punt stond om de reis van Schiermonnikoog naar Groningen weer te aanvaarden, bleek het, dat nog een tweetal heeren mankeerden. Zij hadden nog een biefstukje besteld, dat nog eerst verorberd had moeten worden. Nu stonden ze in de verte te schreeuwen en te wuiven, dat ze nog mee moesten. Jammer genoeg voor de andere passagiers voldeed de kapitein aan hun verzoek om nog even te wachten, want toen de heeren aan boord waren, was het getij inmiddels precies zoo verloopen, dat de boot aan den grond zat. Er was geen denken aan om weg te komen, eerst 's avonds om elf uur kon zij toen vertrekken. De families van de passagiers werden telegrafisch gewaar schuwd, dat de boot dien dag niet weer terug zou keeren, maar den volgenden ochtend. Aldus geschiedde. Maandagmorgen om half acht kwamen allen in goeden welstand te Groningen terug. Enfin, beter laat dan nooit. (Pr. Gron. Ct). Een jammerlijk schouwspel. Maandagmiddag bevonden zich op den Haarlemmerweg, even voorbij Sloterdijk, een man en vrouw, die blijkbaar heftige onsenigheid hadden. Plotseling sprong de vrouw in de trekvaart, en eenige fietsers en visschers, die in de nabijheid waren, hieven wel luide hulpkreten aan maar deden niets om de vrouw te redden. Eerst toen meer publiek opdaagde, werd zij opgedregd, maar de levensgeesten waren reeds geweken. De man, die niet de minste poging had aangewend om zijn vrouw te redden, en ongevoelig het ophalen van het lijk bijwooude, wilde zich daarna rustig verwijderen, maar werd door de politie in verzekerde be waring gesteld. Angst in Almelo. Door de vele inbraken in den omtrek beginnen de menschen zoo langzamer hand tegen iederen vreemdeling achter docht te koesteren. Gedachtig aan het spreekwoord: „Men moet het ijzer sme den als het heet is", vervoegde zich dezer dagen bij verschillende ingezetenen aldaar een agent van een verzekering maatschappij tegen inbraak. En wat zeiden nu sommigen: Dat kan wel juist iemand zijn' van het inbrekersgilde, die zich op deze wijze eerst op de hoogte komt stellen met den plaatselijken toe stand om binnenkort des te beter zijn slag te kunnen slaan. In revolvers en andere vuurwapenen is hier thans veel aftrek. Bij een win kelier in deze artikelen zijn reeds twee bestellingen totaal uitverkocht. Iemand, die 's nachts in de aangren zende kamer gerucht meende te hooren, zag zijn eigen jas, die aan een spijker tegen de muur hing, voor een inbreker aan en loste er eenige revolverschoten op, waardoor dit kleedingstuk eenige gaten kreeg. Vreemd en eigen. Het „Vad." verteltAan de brug over het Ververschingskanaal nabij het tramstation Laan van Meerdervoort, te 's Gravenhage, is men bezig met repa raties. Uit het bovendek der brug waren nu eenige liggers weggenomen, waardoor over de geheele breedte een dieper liggend gedeelte ontstond, waar men met de flets wel overheen kon rijden, maar ten koste van een paar hevige stooten, die niet bepaald profij telijk zijn voor do banden en de velgen. Kwam er nu een fletser aan, dan kon men direct zien, of de fiets zijn eigen dom was of niet. Zij, van wie men kon aannemen, dat zij hun eigen fiets bereden, stapten af. Zij die een andermans fiets bereden (inzonderheid slagers- en kruideniers jongens) reden zonder bedenken door, ten koste van een dubbelen stoot. Eén slagersjongen, één enkele, stapte af. Van wien is die fiets? vroeg iemand. Van m'n ége, tneheer! Vreemde handelxoijse. Naar de „Limb. Ct." verneemt, is te Maastricht door de gemeentepolitie op last van de justitie een onderzoek inge steld tegen een boekhouder eener han delsfirma, die verdacht wordt reeds ge- ruimen tijd anonieme brieven aan bank instellingen, beursmannen enz. te hebben geschreven, waarin gewaarschuwd wordt tegen het aanknoopen of voortzetten van handelsrelaties met bedoelde firma daar deze financieel zeer zwak zou staan. Van deze manoeuvres van haar eigen bediende heeft de firma reeds sinds ge- ruimen tijd in haar bedrijf de onaange naamste gevolgen ondervonden, zonder dat zij wist, van welken kant de machi- natiën kwamen. Ook een reden. Een vischkoopman op de Bloemgracht te Amsterdam had Maandagmorgen twist gehad met zijn vrouw. Daarom hing hij een briefje voor het raam, waarop stond: Wegens onbehoorlijk ge drag van mijn vrouw van 2-4 uur ge sloten." Een vrouw die zwijgt. Henriëtte Roland Holst verzoekt aan het volk mede te deelen, dat zij geen spreekbeurten van welken aard ook, meer in de arbeidersbeweging kan ver vullen en op correspondentie dienaan gaande niet zal antwoorden. TEXELSCHE COURANT. Abonnementsprijs per 3 maanden. Voor de Borg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Prijs der Advertenlièn. Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Ct Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. O

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 1