Buitenland. Marktberichten. - Naar ons wordt medegedeeld slaagde voor de 5e klasse R. H.B. te Alkmaar, de leerlingen Grietje Dijt, Marius Dijt, en Jan Groenewold. Tot waarschuwing, Vrijdag j.l. werden van een veehouder alhier 5 schapen, bij welke rotkreupel werd geconstateerd in beslag genomen. Deze dieren zullen worden afgemaakt en het vleesch zal wel op de gewone wyze worden verkocht. Voor den betrok ken veehouder is dit een groote schade post omdat de in beslag genomen dieren niet worden vergoed, doch bovendien nog wel eene boete zal worden toegepast. Bij de tegenwoordige drukte met de hooibouw kan het zeer goed voorkomen dat op het vee niet in die mate wordt toegezien als wordt vereischt of dat niet van eenig verdacht verschijnsel dadelijk kennis wordt gegeven. De wet stoort zich daaraan echter niet, en daarom, ter voorkoming van schade, willen wij veehouders dringend aanraden van elk verdacht verschijnsel terstond aangifte te doen. Uitstel in deze kan een duur zaakje worden. Men zij daarom gewaarschuwd. Wetsontwerp ziekteverzekering. Naar men ons mededeelt zal het wetsontwerp in zake Ziekteverzekering dezer dagen de Tweede Kamer bereiken. In elk geval moet het ontwerp reeds door den Raad van State behandeld zijn. Men voegt daar aan toe dat het ont werp de Ziekteverzekering grootendeels verplichtend stelt doch daarbij in ruime mate de vrijheid laat tot verzekering bij particuliere maatschappijen. Bobbelen. „Degene, die zich gedurende den schafttijd in of nabij de fabriek bezig houdt met dobbelen, zal onmiddelijk worden ontslagen. De Directie." Deze bekendmaking is aangeplakt op de fabriek der firma J. en A. van der Scbuyt, directeur A. H. v. Wijngaarden te Papendrecht. Het was der directie nl. ter oore ge komen, dat oök onder de werklieden harer fabriek sterk gedobbeld wordt, dat het zelfs voorkomt dat f 10 en meer per week verloren wordt door arbeiders die zoo'n weekloon niet verdienen. Onlangs betrapten de brigadier der marechaussee's en een marechaussee bijna een troepje, dat met de steenen bezig was. Doch blijkbaar waren ze weer, als gewoonlijk, door de op post staande uitkijkers gewaarschuwd, zoodat de marechaussees niet anders konden doen dan het geld en de dobbelsteenen als „gevonden voorwerpen" in beslag nemen. Ondank is 's werelds loon. De directeur van het Brongebouw te Haarlem had in den afgeloopen winter een werkeloos schilder, vader van 7 kinderen, aan den arbeid gezet en wel door hem het schilderen der tuinstoelen op te dragen. De man nam er telkens 25 mee naar huis, schilderde ze daar en bracht ze dan terug en het Bronpersoneel was daaraan zoo gewend geraakt, dat het er geen bijzondere aandacht aan schonk, toen Vrijdag P. weer een aantal stoelen thans 73, op een kar laadde. En allicht zou dit stoelenaantal nog langen tijd niet vermist zijn er staan er een 3000 in den tuin wanneer niet de heer Van Gasteren was gewaarschuwd, dat P. een.aantal stoelen naar Amster dam had vervoerd, waar ze nu blijken verkocht te zijn voor f 0,80 per stuk. P. is voortvluchtig. De politie heeft de zaak in handen. O. H. Ct. Een treurig geval. Het 9-jarig zoontje van den veehouder A. H. te Oud-Alblas was aan het spelen op het hooi in de schuur. Hij sprong van de eene hooitil op de andere en kwam zoodoende in een hooivork te vallen, waarvan de scherpe tanden hem in het lichaam drongen, juist in het hart. Het jongetje was bijna onmiddelijk dood. Een geheimzinnig schot. Twee bekende A m ster dam ach e heeren hadden Maandagavond een „Taxi"-auto gehuurd en waren daarmee naar het Kalfje getuft. Komende door den polder werd er 't was half tien plots op den wagen geschoten. De kogel ging door de ruit van den auto, rakelings langs het hoofd van een der heeren. Deze sprong direct uit den wagen en begaf zich naar de plaats, waar het schot van daan kwam. Hij zag een man, die zich snel in de richting van het weiland ver wijderde en die, begunstigd door de duisternis, weldra ontsnapte. Men reed weer naar Amsterdam en gaf de politie kennis van het gebeurde, 't Is zeer moeilijk uit te maken, of men hier met opzet of toeval te doen heeft. Een opzet, om speciaal de in de auto zittende heeren te treffen, acht men vrij wel buiteugesloten. Er wordt een nauw keurig onderzoek ingesteld. Straatgevechten. Het politiebureau te Groningen zegt de „Prov. Gr. Ct." geleek Dins dag een waar museum. Een groot aantal wapenen wel 50 lag er tentoon gesteld. Sabels van allerlei soort en slag, van kleine, venijnige dolken tot gioote, gevaarlijke slagzwaarden toe. Een soortgelijke collectie op 'n politie bureau wees er op, dat er iets bijzonders moest zijn gebeurd. Dar. een groot ge vecht moest hebben plaats gehad, of wel, dat een verborgen opslagplaats van wapenen was ontdekt. Voor de kalme bewoners van onze stad, die leefden in de rustige zekerheid, dat alles hier veilig is, moet deze mededeeling wel 'n ware Jobstijding zijn. Edoch, zij kunnen gerust wezen. Want al deze wapenen, die daar lagen, waren alle even onschuldig, 't Waren wapenen van hout, wel kunstig bewerkt, maar toch zonder dat zij iets gevaarlijks vertoonden. Hoe ze daar kwamen? Wel, die wa penen, hoe onschuldig ook, konden in de handen van onze lieve straatjeugd gevaarlijk zijn. En ze zijn dat dan ook want de groote gevechten, die deze strijdlustige knapen den laatsten tijd leverden, namen steeds grooter omvang aan, doordat de vechtende legers steeds grooter werden en de strijdlust voort durend aangroeide, zoodat de politie, hoe gaarne zij misschien ook die lust tot weerbaarmaking bij onze straatjeugd zag, ten slotte wel verplicht was daar een einde aan te maken. hoog icater. Het ziet er slecht uit voor de uiter waarden, met het booge water op den Rijn. Van Wageningen naar de Grebbe staat alles blank door het vele kwel water, het gras is totaal bedorven. De Bovenste Polder wordt droog gehouden, doordat het stoomgemaal dag en nacht werkt. Op de Zomerkade is een wacht geplaatst, die dag en nacht toezicht houdt op de zwakke plaatseD, om door braak te voorkomen. Overal zijn kis tingen en versterkingen aangebracht. Een 15-jarige knaap aangehouden. Te Marseille is aangehouden de 15 jarige G. Wigmore, een loopjongen in dienst van de firma E. Davidson, hande laar in geëmailleerde artikelen aan den Oppert te Rotterdam. Hij was er ongeveer 14 dagen geleden van door gegaan, na een bedrag van f 225 aan kwitantiën te hebben on vangen. Hij zal met een der Javabooten worden teruggezonden. De toren van Pisa in gevaar. Er komen onrustbarende geruchten omtrent den prachttoren van Pisa. De commissie van onderzoek stelde vast, dat de toren in de laatste 30 jaren belangrijk verzakte. Na 1859 is de helling met 7 centimeter toegenomen, zoodat de architecten met ontzetting een instorting tegemoet zien. Alles zal nu worden aangewend om dit onheil te voorkomen Als eersten maatregel wil men trachten de zeer zware klokken uit den toren te verwijderen. Het onderzoek der commissie bewees verder, dat de bijna duizend jaar oude scheeve stand van den toren niet een gewilde is, zooals tot dusver vrij alge meen werd verondersteld. De gesteldheid van den bodem, de uitgravingen vooral van 1835 en onderaardsche verschui vingen hebben den scheeven stand veroorzaakt. Op raad van de waarzegster. Eon burgerjuf had ruzie met baar dochter en schoonzoon. Lang al en vinnig. Ze werd een dagje ouder, wat wijzer dus en toegeeflijker. Wilde wel den twist bijleggen. En liep dus naar een waarzegster, ei-werk ster en koffiediklezeres, om raad te viagen, hoe ze 't zaakje in orde kon krijgen, zonder nu direct met de andere partij te onderhandelen. Want ze bad ook een ponteneur. Kon zich niet abso luut kleineeren. De waarzegster zei: Neem een pond koeienmest, een pond paardenmest, een liter water en een liter ander vocht dat eenigszins verwant is met mest. Roer dit alles flink om, Ga naar een voorstad, zoek in die stille stad een stille straat uit, in die stille straat een huis met een oneven nummer. En 's nachts, natuurlijk om 12 uur, moet je het mengsel, op welke manier dan ook terecht doen komen in het huis met het oneven nummer. Pas dit middel 3 maal toe. En kwade dochter én kwade schoon zoon komen bij jou, om excuus vragen. De burgerjuf haalde mest enz. liep naar de voorstad met haar emmer en wierp den inhoud door de brievenbus in de gang van huis nummer 13. De heer van dit huis vloekte, toen hij 's morgens zijn gang zag. Hij vloekte nog harder, toen hij den morgen van den volgenden dag weer zijn gang zag. En ging dien avond op den loer liggen. Leverde d9 burgerjuf, die juist haar emmer wilde leeggieten in de bus, over aan een agent. De rechter veroordeelde haar tot het betalen van een geldboete. Ze is nu met dochter en schoonzoon verzoend. Gebeurd in Berlijn, in do maand Juni van het jaar 1910. Gevolgen van het onweder. Te Dordmund is dezer dagen een 24 jarig meisje overleden, dat een jaar of twee geleden als telephoniste getroffen werd door den bliksem, die in de ge leiding sloeg. Zij is sedert steeds ziek geweest. Die bliksemslag maakte nog een tweede slachtoffer. Op het gillen van de telephoniste kwam de directeur van het telegraafkantoor aangeloopen. Hij kreeg een beroerte bij het zien van het meisje, dat in een zenuwtoeval op den grond lag en stierf aan de gevolgen. Een wandelaar. Dezer dagen is in Engeland overleden George Crowder, oud-ambtenaar aan het ministerie van plaatselijk bestuur, en een geweldig voetganger. Wandelen vond hij de gezondste van alle lichaams beweging, de sport bij uitnemendheid. Daar hield men 't langst het leven bij. Toen hij zijn einde voelde naderen be schikte hij, dat Lij in zijn wandelpak in de kist wou, een slappen hoed op 't hoofd, een wandelstok in de eene hand, een sigaret in de andere. Ook wenschte hij wat geld op zak te hebben. Muiters op een pleizierjacht. Volgens bericht uit Lissabon is er muiterij geweest onder de bemanning van een pleizierjacht, n.l. van de „Tolna", behoorende aan en gevoerd door graaf Festeties Tolna. Het jacht, aan boord waarvan behalve de graaf, zijn vrouw, dochter en twee vrouwelijke gasten waren, naderde Madeira, toen de ma trozen aan 't muiten sloegen met het plan om het geld aan boord te rooven. Zij bonden de twee stuurlieden. Maar de graaf hield de mannen, die hem met messen aanvielen met twee revolvers op 'n afstand. Hij schoot er twee neer. 't Einde was, dat de matrozen zelf op voorwaarde dat zij vergiffenis kregen, de twee raddraaiers in de ijzers sloegen. Te Funchal werden deze aan de politie overgeleverd; de overige matrozen wer den afgemonsterd. 73000 werlistakers. 73000 arbeiders in het mantelvak zoo mannen als vrouwen hebben te Nieuw-York gestaakt. Zij beklagen zich over langdurigen werktijd, het harde werken dat zij moeten doen en de on hygiënische toestanden waaronder zij arbeiden. Plun actie heeft de werkgevers in het mantelvak verrast; dezen dachten niet, dat er onder de werkers en werk sters te dezer zake zooveel eensgezind heid zou bestaan. Een nieuwe strafmethode. In den staat New Jersey (Ver. Staten) is met groot succes een nieuwe straf methode ingevoerd. De gevangenen worden in groote kooien op de daken en op de binnenplaatsen der gevangenis bewaard. Deze cellen in de open lucht worden gebruikt voor lieden, die zich aan geringe vergrijpen schuldig maken, b. v. voor landloopers en dronkaards. Wanneer bet regent worden,vdo gevan genen natuurlijk tot op hun hemd toe nat en wanneer het ijskoud of srnnorheet is gevoelen de gevangenen dezo tempo rat n u rsverscb ij n sel en in hun vollen om vang. De resultaten zijn reeds zoo goed, dat men in verschillende andere staten het voorbeeld gaat navolgen. O, die corsetten. Hoe buitengewoon gevaarlijk het is, zich met een te nauw geregen corset aan de genoegens van den dans te wijden, is weer eens in een Duitsche badplaats gebleken. De mooie, 21 jarige dochter van een weduwe, uit Berlijn was sinds een paar weken te Brunshaupten bij kennissen gelogeerd en nam op een dei- avonden, sterk geregen, deel aan een danspartij in het Kurbaus. Plotseling zag men het jonge meisje, zonder geluid te geven, ineenzakken. De baddoctor kon slechts den dood constateeren. Het te nauw geregen corset had bij het on gelukkige meisje, dat zich bij het dansen erg warm had gemaakt, een beroerte veroorzaakt. Een gevaarlijk spel. Een spelletje met een tragisch einde wordt door „Central News" uit Cairo gemeld. Een aantal Mohamedaansche jongens kozen tot onderwerp „de moord op Boutros pache." Een speelde de rol van den vermoorden Minister, een ander die van Wardini. Toen de moord was geschied, werd de moordenaar door een knaap-politieagent gearresteerd, later gevonnisd en, evenals Wardini, ter dood veroordeeld. Hij werd losjes aan een boom gebonden, met een tweede touw om zijn hals, en zijn voeten rustende op steenen. Op een gegeven teeken werden de steenen weggeschopt en de ongelukkige jongen werd opgehangen, daar hij zich zelf niet kon bevrijden. Een vromo in een 24 uurswedstrijd. Te Londen werd een 24 uurs wieiers- wedstrijd gehouden om de Weekly- Dispatcb Cup. Ingeschreven is door „La Belle Linda", die in de Oxford Music Hall voorstellingen geeft. Ze heeft reeds prijzen gewonnen, doch haar langste wedstrijd was er een van 12 uur. Haar doel is, te bewijzen, dat ook een vrouw 24 uur kan rijden. Het is echter nog niet zeker, of de dame als amateur zal worden toegelaten, daar ze voorstellingen op het rijwiel geeft, hetgeen echter, naar zij volhoudt, iets geheel anders is dan in een wedstrijd rijden om geld. Levensmoede. Joseph Reshowky, een man van 102 jaar, heeft zich opgehangen. Hij was boer op een dorp in den omtrek van Boedapest; rijk, bezitter van een groote boerderij, vele paarden en runderen, en 'n hof met talrijke meiden en knechts. Op een morgen, eenige dagen geleden vond men hem, den ouden nek in een strop geklemd, achter in een schuur, dood. Joseph Reshowsky had zich op gehangen. Waarom? Niemand, die het weet. Geen zorgen drukten hem. Hij was gezond en nog zoo krachtig, dat hij zich kon ophangen. En dat is flink en krachtig voor iemand van 102 jaar.! Burgerlijke Stand der Gemeente Texel. Van 9 tot en met 15 Juli '10. GEBOREN: Geertruida, d. y. Klaas Ver meulen en Cornelia Johanna de Ridder (den-Burg). ONDERTROUWD: Hendrik Brouwer (Oost) en Aaltje Griek (de Cocksdorp) Pieter Burger (Oosterend) en Adriaantje Schuyl (Harkenbuurt.) GETROUWD: Willem Bruin (Helder) en Hendrica Cornelia Huisman (den Bur») OVERLEDEN: Willem Schaatsen berg, oud 78 jaar, weduwn. v. Jannetje Jager (den Burg) GEVONDEN VOORWERPEN. Gedeponeerd ten Raadhuize: 1 stuk voering, 1 gouden oorbolletje, 1 zakdoek, gevonden te den Burg. Schagen, 14 Juli. Aangevoerd: 8 Kaltkoeien f 160,— a f 300—* 75 Vette Koeien I 180 a f 320,Oo'- 20 Goldekoeien f 120 a f 180 30 Nuchtere Kalveren f 7 a f24. 550 Schapen (vette) f 20,a 28,50 Overhouders f a .00. 180 Lammeren f 11.00 a f 17. 18 Vette Varkens 53 a 58 cent per Kg. 00 Magere Varkens f 00 a f 00. 40 Biggen f 12,00 a f 18,00; Boter f 1.15 a f 1.25 per K.G. Kipeioren f 3,60 a f 3,90 per 100; Leiden, 8 Juli. Ter markt aangevoerd: 36 Stieren f140 a I 290. - 119 Kalf- en Melkkoeien f 164'a 1 310; 90 Varekoeien 1 126 a f 235; 163 Vette Ossen en Kooien f 192 a f 315 6 Kalveren (vette) f 67 a 1 118 38 Kalveren (magoro) f 9- al 14— 494 Lammeren f 11,— a t 15,00 205 Schapen (vette) f 22.00 a f 29.00 572 Magere Varkone f 19- af 47,--; 368 Biggen f 10. f 18.00;

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 2