G. J. 0. D. Dikkers, Dub. Nar. von Sion dekriet" £iefRedders mm »r moei ÏÏEEREN- en DAMES-RIJWIELEN. MOSSELS! MOSSELS! MOSSELS! Sneeuwklokjes, leverbaar gevraagd. .V. „De Tijdgeest". Maatschappelijk Kapte Reserves Ruim f LUN2AADK0EKET GRATIS liDÉMOP2"" Stokpaardjes-Lelienmelk-Zeep ZOMER- CACA0DRANK Advertentiën Advertentiën. bij inschrijving aanbesteden Kifkspremiekeuring ?an Paarden. het Hooigewas van Spoorboekje „Nationaal". idem met tarieven. Bredée'S Eeisboekje voor Nederland. 10 mts. TUTTI FRUTTI CHOCOLADE. (Chocolade met vruchten.) MOSSELS, KOKEELS, en ALDUtUIKEH Prachtige Kousen in alle maten, Borstrokken, enz. D. Schumaker. versch afgekalfde KOE. Munckhof's Velodröme (Fietsmolen), S. STUTVOET. grove Eng. KOLEN, prima vet HALF 48000 gulden aangeboden. Jn. Rab Jzn. prima Friesche Nagelkaas 1/5 1/10 1/20 3o 1° 32 Tijdgeestlot f 6.-- Tijdgeestlot f 3,~ Tijdgeestlot f 1.50 o Tijdgeestpolis f 11.— Herverzekering Gratis. I. MOERBEEK, Warmoesstraat. Geëmailleerde Emmers, Pannen, Ketels, Petroleumstellen, enz. enz. Zinken Emmers en Kuipen. Aanbevelend, F. OELE. WESSANEN LAAN W0RMERVEER. Receptenboek M. A KUIJPER. Asthma en alle J3orst- en longaandoeningen. LAND- en DRAINEERBUIZEN Schoorsteen- en Rioolbuizen. Merk Big." T. BUIJS. B Voorradig 20 stuks NIEUWE Vanaf i 50 tot f 110 Aanbevelend, M. A. KU5JPER. Predikbeurten- het vervoer van brik, grint, keislag naar de verschillende wegen en van zuilen naar diverse plaatsen van de zeewering. Jac- KIKKERT Nz. publiek verkoopen Boekh. Parkstraat. Eenlgste fabrikanten, GEBRS, SIGKESZ, Amsterdam. Te koop een 4-jarige P. v. d. MUNCKHOF, Maandag in lossing J. R. DROS Pz. Gebrs. PEREBOOM. Gebr. DROS. -»\r oo «o Kiassikaal f 1.20. Klassikaal f 0.60. Klassikaal f 0.30. Betaalbaar met f 1.per maand- Loodgieter en Winkelier, Merk „W. L.", voor Krumeich's Inmaakpotten- Inmaakpotte n. V» Alleen verkrijgbaar voor Texel bij MUI5-00K MOö-ZOO Kiem; ijocn -MOET -STEEDS 11 W. F.ST0EL&Z00N. a> s CD Banden en andere enderdeelen. 8ondag 17 Juli. HERVORMDE GEMEENTE. Burg. Vin. 10 uur ds. Kijne. Kerkcollecte. Waal. Vm. IC uur de. Visser. Oudeschild. Num. balt 3 ds. Kijne. H. Doop. 'a Avonds 7 uur ds. Met, van St. Maartensbrug. Den Hoorn. Nm. 2 uur ds. Visser. Oosterend. Vm. 10 uur de. van Grasstek. CoclcsdorpVoorm. 10 uur ds. Boeke. GEREFORMEERDE KERK. Oosterend. Vm. half 10 I Nam. 3 uur j Loenst. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Burg, Vm. 10 uur Ds. Kuperus. Den Hoorn. Vm. 10 uur ds Busaemaker. voor VIER achtereenvolgende plaatsingen in de Texelsclie Courant in eens opge geven, worden slechts driemaal in rekening gebracht. Heden overleed zacht en kalm na een langdurig lijden onze geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd en Groot vader, WILLEM SCHA GEN Lz. in den ouderdom van ruim 68 jaar. Uit aller naam, Wed. W. SCHA GEN-K ei jzee. Oudeschild 15 Juli 1910. Aan allen, die mij op 7 Juli j.l. blijken van belangstelling gaven, mijn hartelijken dank. L, REUVERS. Dirkshorn, Juli 1910. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van het Waterschap „de 30 Gemeenschappe lijke Polders" op Texel, zullen op MAAN DAG 25 JULI a. s. 's middags 12 uur in het Café „den Burg" aldaar, Nadere inlichtingen geeft de opzichter A. Visser te den Burg. Texel, 12 Juli 1910. Dijkgraaf en Heemraden vnd. J S DIJT De Secretaris, RUIBING. De gewone jaarlijksche keuring is be paald op a.s. DINSDAG 19 JULI '8 morgens 9 uur te den Burg. Voor Merriën van 3—7 jaar is tevens gelegenheid ter opname in het Neder- landsche Paardenstamboek. Dezo paarden ontvangen eon premie wanneer ze een veulen brengen in 1911, van eon goedgekeurde Stamboekhengst. Van tweejarige Merriën moet het dok- bewijs getoond worden ia 1911 eveneens van een stamboekhengst. Da Hengsten worden ook verwacht met het oog op de premie van 1' 250. Aangifte bij den Secretaris dor Holl. Mij. van Landbouw ml, op MAANDAG 25 JULI 1910, 's mid dags 12 uur, in het Cafe „Den Burg" aan den Burg 7 IFcetaren LAND „Do Staart" in Waal- eo-Burg, in 2 porceolen. LAAGST mogelijke Jprijs verzocht (vrij aan boord Londen Huil Stoomschepen, Harlingen) voor de levering van eene groote partij vanaf OCTOBER tot en met APRIL. Con dities van aflevering worden bekend ge maakt als do prijs naar genoegen is. Brieven onder no. 808 Nieuwe Harlinger Courant, Harlingen. ONTVANGEN Papieren boorden, Manchetten, Fronts, wit en gekleurd. Aanbreien van KOUSEN en SOKKEN 15 cent per paar. Alle voorkomende reparatiën solide en billijic. Verzending dagelijks. Aanbevelend, M. LANGEVELD, Koog. is tot einde Augustus opgesteld i abij het Badhotel „Prinses Juliana" achter (Daalders Café) te de KOOG en is dagelijks geopend. Aanbevelend, per Hectoliter en Wilt gij voor liefhebberij en handel Tnlpen NU is 't de tijd om te KOÜPEN. Billijke prijzeD. Extra handelssoorten. Per Hectoliter. Prijsopgaaf wordt gaarno verstrekt met beschrijving van behandeling enz. door BLOEMIST. SASSEMIEIM. a 95 cent per Hectoliter. De Cocksdorp. In het laatst der volgende week zullen ondergeteokenden een slachten. (Gold van minderjarige kinderen) wordt desgewenscht voor Ï5 jaar vast verstrekt. Aflossing vrijwillig. Uitsluitend voor Eerste Hypotheken. Rente 4 procent. Br. Ir. Letter K, Bur. vau dit Blad. Maandag in lossing, haven Oudeschild uit mijn schip. Bestelling wordt spoedig ingewacht. Aanbevelend, Aan huis verkrijgbaar beste Edammer kaasjes. ONTVANGEN per heslo per pond 1 0,11 Ti halve 0,13 5 pond 0,14 1 pond 0.15 Deze Kans wordt waar onzo wagen rijdt franco thuis bezorgd zouder verhooging. P. S. Mede wordt er op attent gemaakt dat aan den Burg dagelijks op verlan gen bestel wordt opgenomen en aan huis bezorgd. ék «0 Koninklijk Goedgekeurd. De Polissen geven 3 loterijen precies dezelfde kansen als 1/20 Staatslot, doch zijn veel voordeeliger. Verkrijgbaar te Rotterdam aan het Hoofd kantoor Wijnstraat 16 en te den Burg bij Toezending naar buiten na ontvangst bedrag plus f 0.15 voorporto- en zegelkosten. ONTVANGEN een mooie sorteering Prima kwaliteit. Concurreerende prijzen. Gravenstraat, den Borg Texel. KaïASSS™ Opgericht 1765. KONINKLIJKE FABRIEKEN. Voedert uw vee met de zuivere Murwe uitmuntende door hoog eiwit-en vetgehalce en grootste voedingswaarde. EERE-DIPLOMA PARIJS 1900. NEGEN GOUDEN MEDAILLES. ontvangt men op aanvrage het Hierin vindt u 20 recepten voor het conserveercn van ooft en 22 [recepten voor het inmaken van groenten.' Verzuim ook vooral niet een proef te nemen met deze PRIJZEN 7* 1 1% 2 Liter. 45 ct. 471/» ct. 50 ct. 62]/° ct. 85 ct. per stuk compleet met veer, ring en deksel. In Huishoudelijke Artikelen. het eenige middel tegen Prijs per flacon van 230 gram t 1.van 550 gram f 2.en van 1000 gram f3.50. Hoe grooter flacon hoe voordeeliger dus! Verkrijgbaar bij de bekende verkoopers en de meeste Drogisten en Apothekers, Cen- traal-Dopöt L. I. AKKER, Rotterdam. van een zacht rein gezicht, blozend jeug dig uiterlijk, en verblindend schoone teint, gebruiken slechts de alleen echte: v. BERGMAAN Co., Radebeul-Dresden, Fabrieksmerk: Stokpaardjes, a 50 ets. per stuk bij T. BUIJS, den Burg. een heerlijke verfrisschende Wordt gedronken met koude melk oi spuitwater. Eenige fabrikanten Cacaofabriek Amsterdam. verkrijgbaar in bussen van 6 tot 30 Schapen in de Drogisterij Binnenburg. Aanbevelend, OJ Verder een Reuzenvoorraad PRIJZEN SCHERP CONCURREEREND. O «4 4» O U cd

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 3