N°. 2389. bondag 20 Augustus 1910. 23ste Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Bin n en land, Kit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond Advertentiën vóór 9 nnr op den dag der uitgave ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, Parkstraat, Burg op Texel. JACHT. De Burgemeester brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de volgende bekendmaking is aangeplakt: De Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Holland, Gelezen het besluit van Gedeputeerde Staten dier provincie d. d. 10 Augustus 1910 no. 38; Gelet op artt. 9 en 11 der „Jagtwet"; Brengt ter kennis van belanghebbenden, dat in Noord-Holland a. de jacht op grof wild zal worden geopend op Dinsdag 1 November 1910, met zonsopgang; b. de jacht op klein wild, met uit zondering van die op hazen en fazanten zal worden geopend op Zaterdag 27 Augustus 1910, met zonsopgang; c. de jacht op hazen en fazanten zal worden geopend op Zaterdag, 1 October 1910, met zonsopgang; d. de korte jacht dagelijks; met uit zondering van den Zondag, en de lange jacht alleen op Woensdag en Zaterdag zal mogen worden uitgeoefend. En zal deze in het Provinciaal Blad worden geplaatst en voorts in elke ge meente van Noordholland worden aan geplakt. Haarlem, 16 Augustus 1910. De Commissaris der Koningin voornoemd, VAN TIENHOVEN. Texel, den 19den Augustus 1910. De Burgemeester voornoemd, HIDDINGH. TEXEL, 20 Aug. 1910. Het Witte Kruis. Door de afd. Texel van de Noord- Hollandsche Vereeniging het „Witte Kruis" is aanbesteed het bouwen van een magazijn tot berging harer goederen (verplegingsartikelen) en een woning voor den event, bew. hiervan. De bouw van zulk een magazijn is geen luxe. De steeds grooter wordende hoeveelheid verplegingsartikelen eischen een goede bergplaats, waar alles naar eisch kan worden opgesteld en geordend. In het lokaal dat tot heden voor dit doel werd gebezigd was zulks niet mogelijk. Een bekrompen ruimte nood zaakte alles op en over elkander te zetten, als het ware weg te stoppen. De localiteit was bovendien verre van frisch, doch duf, de noodige zorg voor frischheid en reinheid kon niet worden toegepast en toch is dit zeker almede een groote eisch voor verplegingsartikelen evenals voor de verpleging zelve. Dat aan dit gebouw tevens een woning voor een ev. bew. wordt toegevoegd is mede een eisch des tijds. Doch bovendien wordt aan dit gebouw eene waranda aangebouwd, als lighal, waarin lijders welke daaraan behoefte hebben, kunnen liggen, om herstel te vinden door rust, licht en lucht, welke in deze lokaliteit ruimschoots kan worden toegepast. Jammer zeker dat het bouw plan niet zoodanig kon worden uitge breid dat daaraan een vertrek kon worden toegevoegd om bij onverhoopte gevallen van kwetsuur of ernstige on gesteldheid, daaiin eenige lijder op te nemen; vrij zeker kan worden ver moed dat de ün. draagkracht der Vereeniging daarvoor een beletsel is geweest. In afwachting of zulks ter eenigertijd nog mogelijk zal zijn, moeten wij ons dus tevreden stellen met hetgeen is te bekomen en dat is al veel voor de lij dende menschheid. Doelmatige verple gingsartikelen te kunnen bekomen is een voorrecht dat niet genoeg op prijs kan worden gesteld, het verdient aller sympathie. Velen hebben reeds kunnen ondervinden het nut van deze Vereeni ging en nog honderden anderen zullen in den loop der tijden dezelfde onder vinding opdoen. Men zou zoo zeggen, dat zulk eene Vereeniging, die vrij is van eenige poli tiek of godsdienstige richting en waarvan het nu zoo dagelijks wordt onder vonden, dat zulk eene Vereeniging zou moeter. kunnen rekenen op aller steun, op de steun van groot en van klein, van rijk en van arm, van mannen, vrouwen en tal van corporatie n. Vreemd genoeg, schijnt zulks nog niet het geval, eene advertentie in het vorig nummer van ons blad, maakt het ons duidelijk dat nog personen gevonden worden die eerst dan, wanneer zij van de gunstige gelegenheid welke de Ver eeniging biedt proflteeren kunnen, hunne steun verleenen door als lid van deze Vereeniging toe te treden. Vreemder nog, schijnt het voor te komen dat enkele personen die lid zijn, als zoodanig bedanken of hunne contri butie weigeren te voldoen. Wellicht waren de omstandigheden hen zoo gunstig dat zij geen behoefte hadden aan verplegingsartikelen, dat zij zich steeds in eene goede gezondheid mochten verheugen. Gelukkig dezulken; 'tis iets waarvoor men niet genoegzaam dank baar kan wezendoch zou het dan geen uiting van dankbaarheid zijn wanneer men een offertje bracht tot verzachting van anderer leed en lijden, waar men zelve zich zoo geheel vrij er van gevoelt. 't Komt ons voor dat zulks niet altijd wordt overdacht. De mensch mag van nature egoïst zijn, toch sluimert er in ieder mensch een gevoel van medelijden voor den medemensch. Niet altijd kan dat mede gevoelen den lijdenden mede mensch tot hulpe zijn, doch waar men door een klein jaarlijksch offertje de gelegenheid kan bevorderen om den lijdenden medemensch zijn lijden te doen verzachten, althans meer dragelijk te maken, daar is het zeker niet te veel gevraagd om dat offertje te brengen. Och, laat de egoïstische mensch dan eens op den achtergrond blijven en het gevoel van medelijden voor den lijden den medemensch nu eens aan het woord zijn. Het eischt heusch geen schatten. De Vereeniging „Het Witte Kruis" neemt door de bouw van haar magazijn enz. een groote verantwoordelijkheid op zich. Zij gaat tot deze zaak gewis over na rijpelijk overleg, gedreven door de behoefte om nuttig te kunnen zijn voor hen die hare hulp behoeven. Mocht dat worden op prijs gesteld, eerstens door toetreding als lid van hen die nog steeds van verre blijven staan, tweedens door dotation van degenen wier middelen hen daartoe in staat stellen. Zij doen daar mede een goed werk en we mogen verwachten dat meerdere uitbreiding van het werk der vereeniging niet op zich zal laten wachten. Er is nog veel te doen. In de gisteravond gehouden ver gadering van V. P. N., werd benoemd tot lid iu de commissie voor landbouw onderwijs, de heer Dr. H. Over. Dm Hoorn19 Aug. Nog geen jaar is de strooperij zoo slim als dit jaar. Voornamelijk wordt er gestroopt op konijnen en wel in de Z.W. hoek van ons eilandin de z. g. Karhoek. Geregeld hoorde men daar in de late avonden schoten knallen, zoodat men natuurlijk niet anders dacht alsdat stroopers weer hun slag sloegen. En dit schijnt ook zoo. Bijna iederen javond zijn daar een paar lieden aan het stroopen. Deze lieden komen per vlet aan, zoodat ze, wanneer er soms onraad komt, weer spoedig verdwenen zijn. Het werd nu echter zoo erg, dat men hier de politie eens ging waarschuwen en zoo zijn dan ook de ^rijksveldwachters van den Burg en Oudeschild er al meer dan eens op uit geweest om die stroopers te pakken te krijgen/ doch tot heden nog zonder resultaat, 't Is toch te wenschen dat zij eens gevat worden en 't hun eens goed onder de oogen wordt gebracht, dat men zonder jachtvergun ning geen konijnen nog ander wild mag schieten. Want wat zal er zoo overblijven voor hem, die de duinen daar gepacht heeft om er in te jagen? In de Hondsdagen. Het is een reuzenkomkommer, die dezer dagen door onze Regeering het Nederlandsche volk te verorberen is voorgezet, zegt de „Tel." Het is zoo stilletjes gekomen, in den zomer, het wetsontwerp van de veertig millioen voor onze kustdefensie. Veel sensatie heeft het nog niet veroorzaakt, zegt het blad, doch 't is warm, 't is vacantie, de helft van 'tNederl. volk zit aan de bosschen aan zee en maakt zich niet druk. Maar het rumoer zal nog wel komen. Deze 40 millioen zijn als volgt bstemd: 25,000.000 voor kustversterkingen 13.000.000 voor nieuw marinematerieel 2.000.000 voor onvoorzien. Het nieuw marinematerieel zal be staan uit volgt: 8 zeegaande Torpedo's 14 pantserbooten 2 onderzeeërs en een aantal versperringen. Desniettegenstaande bouwt men aan den Scheveningschen weg maar voort aan het vredespaleis. „Vrede door recht" heet het, maar intusschen toch weder 40 millioen voor de kustdefensie; 't is om van te gruwen. Om arme gemeenten bij te springen daarvoor is geen geldvoor ouderdoms pensioen evenmin en ook niet voor be strijding van volksziekten. Maar deze spaarpot moet er komen. Gelukkig Nederland Uitvoer van vee. Sedert eenigen tijd is de verzending van vet vee naar Zwitserland aan den gang. In de afgeloopen week nam het aantal transporten uit de Neder-Betuwe flink toe, niettegenstaande de lust om te verkoopen niet groot is. Uitsluitend eerste qualiteit ossen worden aangekocht tegen 40-42 cents per K.G. Egels. In Friesland "nemen de boeren, om van muizen verlost te worden, wel eens egels in huis. Deze dieren zijn toch minder onschuldig dan men denkt. De heer Loopstra, te Wijnjeterp, vond er twee in zijn kippenhok binnengedron gen die bezig waren jonge kuikens te achtervolgen. De egels werden afge maakt. Aangevallen door een otter. Terwijl J. C. en zijn vrouw uit Huinck bij avond bij Woudsend fietsten, werd de vrouw aangevallen door een jongen otter. Tot driemaal sprong het dier bij de kleeren van de vrouw op De man kwam haar te hulp ea wist hot dier dood te slaan. Een bosch gevraagd. De heer Vliegen heeft bij den Amster- damschen gemeenteraad een motie inge diend, luidende „De Raad, de wenschelijkheid uitspre kend, dat aan den overkant van het IJ een bosch wordt aangelegd ter grootte van ongeveer 40 H.A., verzoekt Burge meester en Wethouders hem daaromtrent ten spoedigste nadere voorstellen te willen doen". In zijn toelichting zegt de heer Vliegen: Naar verluidt, bestaat het voornemen benoorden het IJ een zekere hoeveelheid gemeentegrond voor parkaanleg te be stemmen. Zijn zijn inlichtingen juist, dan zou dat park van betrekkelijk geringe oppervlakte worden. Gegeven echter het schromelijke gemis aan wandelgelegen heden in de onmiddellijke nabijheid van Amsterdam, de overvulling van het Vondelpark met wandelaars op de dagen dat ook de volksklasse in de gelegenheid tot uitgaan is, meent de heer VliegeD, dat een klein park niet is waaraan be hoefte wordt gevoeld. Een op eenigszins grooter schaal aangelegd bosch zou veel meer in den smaak van de Amsterdam - sche bevolking vallen. Een bosch als hij bedoelt, zou de oppervlakte van het Vondelpark nabijkomen en aan zeer redelijke behoeften der bevolking tege moet komen. Nieuioe vinding op baggergébied. Weder is door een Nederlandsch inge nieur een uitvinding gedaan op 't gebied van waterwerken. De heer Van Wienen, waterbouwkundig ingenieur, die voort durend in Duitschland werkzaam is, heeft een nieuwe „zuigbagger" uitge vonden, waarmede bereids proef gebag gerd is. De firma gebr. Goedhart stond voor dit doel een harer hoppers af. De uiterst eenvoudige toepassing van 't nieuwe apparaat, dat in 't gebruik zeer weinig kosten met zich brengt, maakte het mogelijk, dat het aan den bedoelden hopper kon worden bevestigd, zonder iets te moeten vertimmeren. De uitkomst was naar het oordeel der deskundigen gewoonweg verbluffend. Het schip bevatte 550 kub. m. en was van een pomp van 280 p.k. voorzien In acht minuten werd het schip geheel met aarde gevuld wat gelijk staat met een hoeveelheid van 41000 k. m. in 10 uur. Het hoogste quantum, dat in 10 uur bereikt kon worden met de thans in gebruik zijnde stelsels was, met een pomp van 2000 p. k., slechts 36000 k. m. Bovendien geeft deze nieuwe uitvinding het groote voordeel, dat de bodem gelijk matig afgegraven wordt zonder het schip, zooals tot heden te moeten verankeren en bovendien arbeidt deze nieuwe bagger op alle soorten bodemgrond. De heer v. Wienen vertoeft thans in Nederland ten einde over den verkoop van zijn uitvinding te kunnen onder handelen. Naar wij vernemen, slaagde hij daarin reeds en was het de werf „Conrad" te Haarlem, wereldbekend wegens haar baggermolenbouw, die zijn uitvinding aankocht. „Scheepv." Inenting van varkens. Te Geervliet heerscht in hevige mate de vlekziekte onder de varkensvele worden spoedig van de hand gedaan, terwijl er al enkele cadavers werden begraven. De zieke varkens waren niet ingeënt. Onder Gapinge komt de vlekziekte onder de varkans op uitgebreide schaal voor. Alleeu niet-geënte dieren werden tot nog toe door de ziekte aangetast. TEXELSCHE COURANT. Abonnementsprijs per 3 maanden. Voor de Burg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Prijs der Advertentiën. Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Ct Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 1