Buitenland. INGEZONDEN STUKKEN. Em nieuwe staking te Enschedé. Omdat de wevers der firma N. I. Menko, fabriek Roomweg, niet tevreden waren met de verdeeling der kettings, hebben allen het werk weder neergelegd en de fabriek verlaten". De correspondent van het „Hbld". meldt hieromtrent nader Om de volgende reden meenden de wevers hiertoe te kunnen overgaan: Een hunner had twee zware boomen (moeilijk te weven schering voor te weven goederen) voor gekregen en moest nog een derden boom hebben. Deze derde was niet naar zijn genoegen hij noemde dien ook zwaar en verkoos hem niet te weven. Een andere arbeider wilde den gewraakten boom wel over nemen; de firma liet dit niet toe. De boom moest worden geweven door hem die daarvoor werd aangewezen. Wij vernamen dat de firma den boom niet tot de zware rekende. Eenige arbeiders vroegen en verkregen een onderhoud met de firma, doch ver andering kwam er in de zaak niet. In verband met een en ander ver lieten te vijf uren Woensdagnamiddag ruim 200 van de wevers de inrichting en bleef een 25-tal aan den arbeid. Enschedéstaking xoeer geëindigd. Donderdagmorgen vergaderden de arbeiders organisaties over de opnieuw uitgebroken staking. De organisatie be sturen keurden de staking af, daar er in Vh dag niet kan geoordeeld worden over slechte behandeling. Om half 12 werd dan ook de arbeid weer hervat. Als proef zal men een langer termijn afwachten. Verkeerde schuldinvordering. Juffrouw W. J. S., 46 jaar oud, van beroep naaister en werkvrouw, zonder vaste woonplaats, moest voor de vier schaar komen wegens diefstal van 7 kwartjes, die gepleegd zou zijn in een logement ten nadeele van een andere vrouw. De juffrouw zei maar 8 kwartjes te hebben weggenomen van 't geld dat op tafel voor haar lag, en betoogde dat de bestolene f 1,50 schuldig was, welk geld ze maar niet los kon krijgen. Zij en de andere hadden een paar brandewijntjes gedronken en de andere was daardoor in slaap gevallen. Van die gelegenheid had ze gebruik gemaakt. Het O.M. kon met deze manier van schuldinvordering niet dwepen en eischte één maand logies op den Noordersingel, 't Gebeurde te Rotterdam. Zeldzaam huioelyk. Een weduwnaar te Winschoten is te Delfzijl in ondertrouw opgenomen met een vrouw, die denzelfden naam en voornaam draagt als zijn overleden echtgenoote. Als haar kleeren nu ook nog passen.... Moederliefde hij dieren. Dat katten erg bang zijn voor water is bekend. Maar dat haar moederliefde toch nog grooter is, bleek dezer dagen te Ierseke. Een poes had vier jongen. Terwijl de moeder even afwezig was, nam men al de kleintjes weg en wierp ze in een vijver. Den volgenden morgen vond men de oude kat in haar mand in gezelschap van twee levende jongen, die ze opgevischt had. De twee andere waren zeker verdronken. het wild bij aankomst nog levend warm schijnt. „Uw geëerde opdrachten tegemoet ziende enz." Dat vliegt maar. Men schrijft uit Veendam Na alle ellende van tegenspoed en daardoor groote ontevredenheid van het publiek eindelijk succes, Woensdagmiddag heeft de heer Chaiiley prachtig gevlogen. Van Maasdijk vloog wederom te Scheveningen en bracht het publiek, dat in flinken getale was opgekomen in verrukking door twee mooie vluchten. Hij maakte twee ronden en vloog over de duinen heen. Door onzen landgenoot Küller, bijgenaamd de Vliegende Hollander zijn Vrijdag te Lonark Mur in Engeland welgeslaagde vliegproeven gehouden tijdens windvlagen, die met een snelheid van 80—35 mijl in het uur woeien. Hij ging met een vroolijken glimlach omhoog om den wind te bevechten. Zoodra hij den eersten kwaadaardiger! windstoot ontmoette, boog hij zich voor over, zijn groote als een boot gevormde ééndekker, schommelde in de lucht, plaatste zich dan weer goed en ging er glad van door. Toen de eerstvolgende windstoot den luchtschipper aanviel, was deze juist tegenover de groote tribune. De menigte daar zag den stuurman zijn mooi luchtschip zoo zwaaien, dat de boeg tegen de wind inging. Daarna konden ze waarnemen, hoe hij, met een bewon derenswaardig behendige beweging van zijn boegseerwiel, in een oogenblik den vleugel van zijn toestel neersloeg, welken de wind naar boven geduwd had. Geen publiek is ooit getuige geweest van zulk een volmaakte voorstelling van de wijze waarop een luchtschipper steeds meer meester wordt over den wind. Een prachtige daad op luchtvaart gebied is gelukt. Men heeft gevlogen van Parijs naar Londen. De jonge, nog onbekende Spanjaard Moisant is er in geslaagd de daad te volbrengen, die een nieuw tijdperk in de vliegkunst opent, het tijdperk van de practische toepassing. Luchttorpedo's. In Zweden heeft luitenant-kolonel Unge luchttorpedo's uitgevonden, welke in de lucht zich bewegen als haar voor gangers in het water. Honderd van deze torpedo's en een lanceertoestel, zegt het „Journal des Brevets" zullen naar Krupp te Essen worden overgebracht door de maatschappij Man, welke de nieuwe machine vervaardigt. De torpedo's van Unge kunnen een afstand van 4500 M. afleggen; zij hebben een lading van 2 kg. van een ontplofbare stof en springen, hetzij bij botsing tegen het doel, hetzij op een gewild oogenblik. Dit laatste wordt verkregen door een uurwerk. De aanvangs8nelheid is 50 M. maar deze snelheid stijgt spoedig tot 300 M. Men gelooft, dat deze uitvinding, door de groote vernielende kracht der lucht torpedo's, een machtig hulpmiddel zal verschaffen voor den strijd tegen de bestuurbare luchtschepen. Arme rijke knaap. Met eeDige verbazing aanschouwde de bevolking van Bar-Harbour, een fijne badplaats in den staat Maine, hoe de kleine Winson Molean, erfgenaam van ruim 100 milli09n dollar, dezer dagen werd rondgereden in een kinderwagen van een nieuw maaksel. Het voorwerp is eigenlijk een kooi op wielen geheel van staal vervaardigd, waarin de kleine millionnair zit opge sloten, beschermd door ingewikkelde sloten. De baby is toevertrouwd aan de zorgen van een min, die alleen de kooi kan openen met velerlei geheime sleutels Detectives, tot de tanden gewapend, particuliere wakers, dertig bedienden en vijftig beambten beschermen het stak kerdje tegen iedere pogiDg tot ontvoering. Want al deze voorzorgen zijn genomen tengevolge van een poging om het kind te stelen, die onlangs plaats had. Nog geen twee weken geleden moest de vader drie revolverschoten lossen opeen individu die hot kind wilde meepakken, en die er in slaagde, in de duisternis te ontkomen. Natuurlijk hoopte de schavuit een hoogen losprys voor het gestolen kind te kunnen bedingen. Sin Isdier heeft de beklagenswaardige mil.ionnair., nama al deze voorzorgen geeischt; de kinderd/everyen nemen trouwens baDd over hand toe in de Vereenigd" Staten. Aanvaring. Het Duitsche stoomschip „Elsa" van Flensburg, dat Dinsdag te Valencia aan kwam, rapporteerde dat het dienzelfden ochtend, op ongeveer twoe-endertig mijlen bewesten Tarifa, in een dikken mist in aanvaring was gekomen met het Spaansche stoomschip „Matros", dat acht-en-tachtig passagiers aan boord had, benevens een bemanning van 26 koppen. De „Matros" zonk en twee-en-dertig passagiers en zeven matrozen vonden den dood in de golven. Omtrent het vergaan van de „Martos" wordt uit Gibraltar nog nader bericht Het stoomschip voer wegens den mist met verminderde snelheid en gaf voort durend signalen. Plotseling kreeg het midscheeps bij de machinekamer een hevigen stoot van de „Elsa". Het liep onmiddellijk vol water en begon na drie minuten te zinken. Er onstond toen natuurlijk een hevige paniek onder de reizigers, die door den schok uit hunnen slaap werden opgeschrikt. De zeventigjarige kapitein van de „Martos" is, staande op de commando brug, met zijn schip de diepte ingegaan. Mijnheer de Redacteur Gaarne weDschte ik voor onderstaande regelen een plaats in uw veel gelezen blad. Bij voorbaat mijn dank. In uw nummer van Zondag 14 Augustus staat een berichtje van den Hoorn aan gaande de bedrijvigheid vooral in den P. H. Polder. Vandaar wordt o.a. gemeld, dat daar verleden week vreemde zichters zijn gearriveerd. Men staat verbaasd, (hè wat een woord) als men die menschon ziet werken. "Wat het zichten betreft, kan een Texelaar het niet tegen een Geldersche uithouden. Toen dacht ik, M. de R., zou dat nu van den verslaggever komen of van een particulier, die de Texelsche zichters op den achtergrond wil plaatsen. Zeker toch wol iemand, die van dat werk geen kennis heeft. Texel toch heeft ook goede zichters en wat andere werkzaam heden betreft kunnen veel Geldersche er een puntje aan zuigen. Velen met mij zouden er niet tegen opzien het tegen de Geldersche te probeeren wat vlugheid en netheid betreft. Alleen een wedstrijd in 't zichten, Texelaars tegen Gelderschen, zou uit kunnen wijzen, wie het record zou slaan. U dankende voor de verleende plaats ruimte en hopende dat u mij niet teleur zult stellen teeken ik, U vriendelijk groe tend, Mr. BAKKER Kz. Midden-Eierland 16 Augustus 1910. Over kali en fosforzunr. Zoo'n slimmert. Een jongen uit Pijnacker gaf aan een venter in ijs aldaar zijn fiets even ter leen, opdat de ijsman eens een ritje kon doen. De ijsman liet zijn handel in den steek en moet met de fiets nog terug komen. De jongen uit Pijnacker kon te voet huiswaarts gaan. Gevaarlijke kerels. Geboeid zijn naar Almelo gebracht 2 stroopers uit Oldenzaal en Almelo, die des nachts bij Denekamp inbraak hebben gepleegd bij twee oude menschen. De vrouw van „Olde Riekering" hebben zij met het geweer op de borst geld [afge perst. Toen de politie gewaarschuwd werd vluchtten zij in de richting Nord- horn. Spoedig werden ze door den veldwachter en een groot aantal Dene kampers achterhaald. Toen ze met het geweer dreigden en zich verzetten, kreeg een van hen een revolverschot in het been, terwijl beiden bij hun verzet door de menigte werden toegetakeld. Eerlijkheid. Iemand uit Winterswijk was de vorige week op reis naar Groningen. Op zijn terugreis verloor hij, naar hij vermoedde in een coupé van den trein zijn porte- monnaie met een aanzienlijk bedrag. Hoe hij ook zocht en informeerde, aan geen der stations was de portemonnaie te vinden. Hoe vreemd keek hij op toen hij uit Groningen een postwissel met het ver loren bedrag ontving. Een eerlijk werk man had de beurs gevonden. De man kreeg een ruime belooning. Sterfte onder de varlcehs. Yan den landbouwer A. F. te Ouder kerk a. d. IJsel stierven de laatste 14 dagen meer dan 20 varkens: daaronder waren er die een gewicht hadden van 3 a 400 pond, zoodat de schade op minstens f1500 kan worden geschat. Een treurig ongeval. Het 16-jarig dochtertje van den heer v. d. H., te Utrecht, had eergisteren het ongeluk bij het verrichten van haar huiselijke bezigheden, het hoofd te stooten tegen een piano, met het ge volg dat het hoofd aan een zijde begon dik te worden, waarna het meisje met een vreeselijken gil bewusteloos ineen zakte. De onmiddelijk ontboden genees heer constateerde een bloeding in de hersenen. Als eenig redmiddel werd het kind nog naar het ziekenhuis vervoerd doch is helaas, zooder tot bewustzijn te komen, spoedig overleden. Snugger. Te Reeuwijk zou men op een nacht een brand blusschen. Toen men echter met de spuit gearriveerd was, bleek, dat de slangen thuis waren gebleven, zoodat het huis van R. de Wolf geheel afbrandde. Een geit kwam in de vlam men om. Huiselijk verkeer. Zondagmiddag waren man en vrouw uit een slop in de Lange Leidsche dwars straat te Amsterdam sterk aan het pimpelen, met het noodlottig gevolg, dat de drank kwam, in man en vrouw en de vrede uit het gezin verdween. Man en vrouw werden handgemeen en takelden elkaar zoo toe, dat de man naar het gasthuis moest worden gebracht. Ook de vrouw is zoo liefderijk door haar echtvriend behandeld, dat ze ontoonbaar was. De tortelduifjes hebben elkaar niets toegegeven. Ook al staking. Dinsdagmorgen, omstreeks 10 uur, ontstond brand in de boerderij bewoond door den heer P. Homan, aan den La- gedijk, nabij Schagen. In een oogenblik stond de geheele boerderij in lichte laaie en brandde tot den grond toe af. De bewoners wisten zich bijtijds te redden, de inboedel, de rijtuigen, gereed schappen en het hooi, alles ging geheel verloren. De brand ontstond door het broeien van het hooi; terwijl men aan het hooi- spitten was, sloegen de vlammen plotseling uit en vonden natuurlijk direct voedsel in overvloed. Onder het personeel van de bezoldigde brandspuit brak bij de brand een werk staking uit. De spuitgasten werken voor 25 cent per uur aan de brandspuit en genieten 15 cent per uur bij het toezicht, de wacht en het nawerk. Daar dit laatste meestal een zeer vuil werk is, eischte het daarvoor aangewezen volk ook 25 cent per uur. Slechts enkele personen togen aan den arbeid. Voor Zondagsjagers. Deze brief, waarbij namen van ge adresseerde en adressant kieschheids- halve worden weggelaten, is toevallig in onze handen gekomen, zoo schrijft het „Hbld.": „Den Heer X, rentenier alhier. „Ingevolge de aanvrage van Uweledel- geborene ben ik zoo vrij u te berichten dat ik bereid ben, als u den sten voormiddag op de jacht gaat, tot 11 uur voor u de volgende stuks te reserveeren: 1. Haas, no. 5, volwassen, schot zit in de flank, kogel (kaliber van uw ge weer) gemakkelijk uit te nemen. 2. Haas, no. 7, hondebeet aan de keel, geschoten in het bovengedeelte van den buik. 3. Ree, vrouwelijk, schoten aan den linker achterlooper en in de lever. Daarbij een uitvoerige beschrijving van de jacht op reeën, waarbij voorbeelden, hoe men reejacht-verhalen moet vertellen. 4. Hert, achtender, kan echter kunstig in twaalf tot zestien-ander worden ver anderd is verder sterk gebeten, vang- ol genadoschot door de hersenen. „Gezamenlijke waren worden kort voor den koop in daarvoor ingerichte ruimten verwarmd en zóó verpakt, dat (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.) Een Hectare mnngelwortelen onttrekt aan den bodem evenveel voedingsstoffen als 20 zak kainiet en 5 zak slakkenmeel bevatten. Het blad mee gerekend. Als mest geeft men veelal 10 zak kainiet en 6 zak slakkenmeel. Dat is heel ffat kali te weinig en ruim voldoende fosforzuur. Op den duur ontstaat er dan kali gebrek en komen schrale oogsten. Er moet dus kainiet bij. Suiker bieten onttrekken zooveel als 12 zak kainiet en 3 zak slakkenmeel of superfosfaat aan den grond. Voortgezette bemesting met ammoniak. Super fosfaat put den bodem uit, dat is roofbouw. Kool neemt per hektare evenveel als 30 zak kainiet en 10 zak slakkenmeel of superfosfaat mee. Wie stalmest geeft, veroorzaakt kaliarmoedc van den bodem. En waar bljjven dan de groote oogsten? Weidehooi neemt evenveel als 8 zak kainiet en i zak slakkenmeel of superfosfaat mee. Stalmest is nauwlijks voldoende als men hem om 't andere jaar gcoft. Anders gaat de bodem in voeder- waarde achteruit. Eaardeboocen nemen evenveel als 8 zak kainiet en d- zak superfosfaat mee. Ge woonlijk mest men met voldoende superfosfaat, maar mot te weinig kainiet of patoutkaii. Gevolg kaliarmoede. Alleen bij de granen is de gewone gift kunstmest: G zak kainiet en 0 zak slakkenmeel gelijk aan het verlies, dat de bodem lijdt door den oogst. Ja maar, zegt menigeen, de bodem bevat kali in overvloed. Best mogelijk. Nnmelijk als ge met land te doen hebt, dat een 20 of 30 tal jaren bebouwd wordt. Doch het allergrootste deel onzer kleistreken, ook onzer polders, wordt al eeuwen bebouwd. Daar raakt de groote kali- voorraad langzamerhand op. Daar moet kaligcbrek ontstaan. Hoeveel boeren, die voeder-, of suiker bieten verbouwen op onze zware gronden, zijn niot gedwongen geworden tot kaligebruik? Hoeveel veehouders hebben niet 't onhoudbare ervan in gezien oin hun hooiland alleen slakkenmeel te geven? Men moet breken inct den sleur! Ook bij bet gebruik van kunstmest. Hoe komt men aan 't gebruik van to weinig kalimcst? Do ouderwetsclie boekjes en ouderwetsobo raadgevingen der han delaars hebben veel kwaad gedaan. Toen hot kunstmestgebruik en de kennis daarvan nogzeer f;oring was, werden ervan die boekjes geschreven. )c kennis der kunstmeststoffen is toegenomen, ieder jaar opent ons nieuwe gezichtspunten. Doch de ouderwetsche raadgevingen blijven. Wat 10 jaar geleden nieuwer vetseli wns, behoort thans tot de oudheden. Meegaan met den tijd is voor don landbouwer evengoed een eiseb nis voor ieder ander. Groote oogstor. en een voortdurend betere bemcstingstocstand van den bodem, dat wenscht iedere gebruiker van den grond. Daarom weg met den sleur! Volg don vooruitgang! B.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 2