aanbesteding! VOERTARWE. H. H. LANDBOUWERS. SoeèRoope zffiijwiellantaarns, Aanbesteding. Burgerlijk Wefboek, VAN DER KLOOT Co. LIJlT^AADKOEKESr Marktberichten. Advertentiën Advertentiën. zaak op denzelfden voet zal worden voortgezet JAN DUINKER. Rederijkerskamer U. d. I. Bil H. LIPS - den Burg beste Biggen en Schrammen. Chocolade- en Suikerwerken. PALBH, SCHBO0TEH~ alle andere soorten Hout, Y. P. N. Voor het a.s. saison Petten, Hoeden en Baretten. een net Dienstmeisje. Tandarts ANSINGH, Is tot 29 Augustus af wezig. Woon- en- Winkelhuis, NI0Ö LAP. Houthandel. DROS Co. CULTIUAT0RS, die wij genegen zijn te verhuren. Woensdag 24 Aiur '10 i Vertrek Texel 6 woensaag .4 aug. iu., Vf,rtrek Har|il)geI15 Damiddag Zaterdag 27 Aug. '10. Vertrek Texel 5 namiddag. Maandag 29 Aug. 10 Vertrek Harlingen 2.30 namiddag- RIJWIELHANDEL. Voorradig een prachtige sorteering waaronder de bekende Riemaimlampen. Beleefd aanbevelend, E. B0ISKEL. BOUW- en WEILAND, DAMES D. Sehumaker. aanbesteden Kruiden en speciale Inmaakazijn verkrijgbaar. Iemandheeft63000 gulden D. A. WISSELINK, stelt geld op hypotheek, alsmede voor crediet beschikbaar. WESSAHEN &LAAH en Soyaboonenkoeken Veevoeder onder Rijkscontrole. Predikbeurten. 5 pCt korting a contant. INMAAK. P. KIEL. I DANKBETUIGING. voor Lage prijzen, Sijbr. C. EELMAN, Schildereind. Uitstel is geen afstel. ontvangen een reuzencollectie VAN BELKUM'S a 30 Cts. Boekh. Parkstraat. Uit de hand te koop: Houdt zich beleefd aanbevolen. Dagelijks verkrijgbaar Prima VOERTARWE k f6,50 van Oudeschild. VV"ij Hebben voorradig een paar Men kan er groen land mee openscheuren. Het S. s. ,,-A.da van. Holland van T.E.S.O. zal eenige reizen maken naar Harlnagen en terng en wel Enkele reis 1ste klasse f 1.00, 2e klasse f 0.75- Weverstraat. Hoek Parkstraat. Tegen concurreerende prijzen. Attentie Brei-inrichting. Vijf klasse machines. Aanbevelend, W0RMERVEER. merk W.L. uitmuntende door hoog eiwit-en vetgehalco en grootste voedingswaarde. EERE-DIPLOMA PARIJS 1900. NEGEN GOUDEN MEDAILLES. Burgerlijke Stand der Gemeente Texel. "Van 13 tot en met 19 Aug. '10. GEBORENAlida Marie, d.v. Jan Schaat- senberg en Anna Carolina Elisabeth Schaap (Eierlaud), Jacobz.v. Maarten Roeper en Kaatje Kuijper (de Waal), Dirk, z.v. Cornelis Boot en Wilhelmina Mantje (de Waal). ONDERTROUWD: Geene. GETROUWD: Jan Kooger (Helder) en Hendrika Timmer (de Waal). OVERLEDEN: Geene, GEVONDEN VOORWERPEN. Gedeponeerd ten Raadhuize een tabaksdoos gevonden nabij den llurg. Burgerlijke Stand der Gemeente Vlieland. van 715 Aug. GEBOREN: Aatje Jacob a, dochter van Cornelis Meijer en Elisabeth Ocpbes. OVERLEDEN Elisabeth Visser, oud 73 jaar, weduwe van C. S. Molenaar, Zondag 21 Augustus. HERVORMDE GEMEENTE. Burg. Vm. 10 uur ds. Rijne. Voorbereiding. Waal. Vm. 10 uur ds. Van der Waa. Oudeschild. Vm. 10 uur ds. Visser. Nam. 4 uur ds. Poort, van Helder. Den Hoorn. Nam. 2 uur ds. Visser. Oosterend. Vm. 10 uur ds. van Grasstek. Coclcsdorp. Vm. 10 uur ds. Boeke. GEREFORMEERDE KERK. OosterendVm. half 10 j ds. J. C. v. Mantgem Nam. 3 uur pred. te Hijben. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Oosterend. Vm. 10 uur ds. Kuperus. Den Hoorn. Geen dienst. Schagen, 19 Aug. Aangevoerd: 20 Kallkoeien f 200,a f 290— 93 Vette Koeien t 180 a f320, 50 Geldekoeien f 140 a f 220 30 Nuchtere Kalveren 1 7 a 124. 390 Schapen (vette) f 20,a 31,50 Overhouders f 0,— a 0. 350 Lammeren f 14.00 a f 18. 25 Vette Varkens 55 a 58 cent per Kg. Magere Varkens f 0,a f 0, 70 Biggen f 13,a f 19, Boter f 1.25 a i 1.35 per K.G. Kipeieren f 3,50 a t 4,per 100; Leiden, 19 Aug. Ter markt aangevoerd: 109 Stieren f 125,— a 1 317,—; 125 Kalf- en Melkkoeien f 174 a 1 209; 154 Varekoeien 1 108 ad 272; 281 Vette Ossen en Koeien 1197af 304 72 Kalveren (vette) 1 59 a f 128 24 Kalveren (magere) 1 8.a 1 14.— 432 Lammeren 1 10,— a f 15, 658 Schapen (vette) 1 21.al 30.— 324 Schapen (weide) f 17,a 1 24,— 554 Magere Varkens f 19— at 51,—; 588 Biggen f 9.00 f 17.00; voor VIER achtereenvolgende plaatsingen i» de Texelsclie Courant in eens opge geven, worden slechts driemaal in rekening gebracht. Hiermede betuigen wij onzen hartelijken dunk aan allen, die tijdens de ziekte ea het overlijden van onzen geliefden Vader blijken van hulpvaardigheid en deelneming hebben betoond. Uit aller naam, JAN DUINKER. Den Burg 20 Aug, '10. fewv?**» Ondergeteekende bericht zijne geachte begunstigers dat zijne on hij zich beleeid in ieders gunst blijft aau be velen. Den Burg. Dames en Hoeren, die gonegon zijn lid to worden van bovenstaande kamer, worden verzocht zit,zoo spoedig mogelijk op tu geven bij den heerS VLESSING te den Burg. HET BESTUUR. ZIJN VOORRADIG: Ondergeteekenden berichten dat zij bjj hun Stal en-zaakje, hebben bijgevoegd een zaakje in Beleefd aanbevelend, GEZ. PETERSEN. Den Burg. Het Bestuur ziet zich genoodzaakt om de Tentoonstelling van Pluimvee uit te stellen tot het volgende voorjaar, omstreeks Pinksteren, omdat de aangilten, die overigens vrij talrijk zijn, te veel joDge- en te weinig volwassen Kippen bevatten, terwijl voor de jonge kippen slechts twee prijzen beschikbaar zijn gesteld. Dit uitstel geschiedt om ieder Lid de gelegenheid te geven zich tijdig te kunnen inspannen teneinde in al de gevraagde soorten te kunnen uitkomen en mede te dingen, terwijl gedurende de Tentoonstelling daaraan een Kippenmarkt zal worden ver bonden, waar aan de Leden gelegenheid wordt aangeboden meerdere voor verkoop bestemde dieren in op het terrein aan te wijzen rennen ter bezichtiging te stellen, en te verhandelen. Aanbevelend, J. DEKKER Jz. Steenenplaats. Gevraagd tegen half September Adres JAC. KIKKERT Nz. Hoofdgracht 28 den Helder. een zoo goed als nieuw met Boet, Put, Bak en Winkelinyentaris. Te bevragen bij L. KAAN. OudeschildTexel. LAGE PRIJZEN. Het Bestuur van den polder Eijerland op Texel, zal, op Maandag 29 Augustus 1910, 's middags 12 uur, in het cafe „den Burg" aan den Burg op Texel, in perceeleD bij inschrijving aanbesteden: het maaien en schoonmaken van: a. het kanaal vanaf heul „Oorsprong" tot heul hoofdweg bij „Bern b. het kanaal vanaf heul hoofdweg bij „Bern" tot de duinen. c. de geheele postsloot en het verlengde deel der Hoogezandskil vanaf Post weg tot Hoofdweg. d. de wegslooten in den polder Eijerland in 5 perceelen, benevens de halve kreek (zuidelijke helit) door de lan- derij der hofstede „Padang". Perceelen a, b, en c moeten vóór 4 Oc tober en perceel d vóór 7 October a. s. gereed zijD, Inschrijvingbiljetten vóór het uur der besteding in te zenden in het locaal der besteding. Nadere inlichtingen verstrekken de dijk graaf H. Plens en de secretaris W. P. Lap te den Burg, bij welken laatste tevens de voorwaarden ter lezing liggen. Het Bestuur voornoemd, H. PLENS, voorzitter. W. P. LAP, secretaris. ««.ai*-»s* arisT8- groot 7Va HA met WOONHUIS, Uit de hand te koop. 'igging omtrek Schagen. Adres JAC, G. MEIJER Hz. Metiusstraat E 12 Alkmaar. Overtuigt u van het solide werk. Het Bestuur van den polder Waal-en- Burg op Texel, zal op Maandag 22 Augus tus 1910 in Cafe „Den Burg" het vervoer van 40 M3 grint vanaf de haven naar den Middelweg en van 50 Ms grint vanaf de haven naar den Wes- terweg in polder Waal en Burg. De stortingen moeten op aanwijs ge schieden. Inschrijvingsbiljetten worden ingewacht op Maandag 22 Augustus 's morgens 12 uur in cafe „Den Burg" aan den Burg." AUG. O. KEIJSER, Dijkgraaf. C. J. ROEPER, Secretaris. Aanbevelend, beschikbaar voor Eerste Hypotheken. Enkel hoogst solide aanvragen komen in aanmerking. Minste rente 4 procent. Br. fr. letter L Bureau van dit blad. Kassier en Commissionair in Effecten te ALKMAAR, Informaties te verkrijgen bij den Heer M. KUIP te Westen. Opgericht 1765. KONINKLIJKE FABRIEKEN. Voedert uw vee met de zuivere Murwe Merk „Ster" en „W. L.". Waarom blijft gij nog zoo ten achter en voedert nog niet Bertels Lijnzaadkoekjes met suiker Het is toch bekend dat de koeien in de weide de gewone murwe Lijn koeken niet of ongaarne eteD en daardoor veel vermorsen, en dat de smakelijkheid van een voeder de opbrengst zeer verhoogt Het is gebleken dat Bertels Lijnzaad koekjes met suiker met meer graagte worden gebruikt ook in de weide, en dat de koeien hiervan meer melk geven. In de weide zijn per dag en per koe 1 a 2 kilo Bertels Lijnzaadkoekjes met suiker bijgevoederd en is vastgesteld, dat voor één kilo Koekjes 5 Liter Melk meer verkre gen werd, en doordien onze koekjes in zijngeheel gevoederd en niet eerst gebroken behoeven te worden, niets verloren gaat, Stieren, Mestrunderen eu kalveren hier mede gevoederd, ontvingen lste prijzen en werden duur verkocht. Ieder veehouder wordt in zijn eigen be lang aangeraden hiermede proef te nemen. De prijs is billijk en de voedingswaarde groot. Vraagt prijs en attesten bij uwen voeder- handelaar of bij Bertels Lijnkoeken- en Meelfabriek DE HINDE, Amsterdam.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 3