PIANO'S, PIANOLA'S, ORGELS. DAALDERS c7'Cet ideaal] Eiken Maandag gedurende Markttijd Magazijnen Langestraat 63-64, Alkmaar. Gebr. SPANJAARD. H.H. LANDBOUWERS. KOOP BUSSEN Stokpaardjes Lellenmelk-Zeep WAND- en VLOERTEGELS, firma W. F. STOEL ZOON, Vulpen-Inkt De jaarlijksche keuring van Rammen In de Meubelwinkel van J. A.HILLEN, Groeneplaats HOUTHANDEL Sd. KEIJSER Dz., Warmoesstraat. Steeds groote voorraad. Horloges, Klokken, enz. Gust. Buhse. Firma Joh. F. Morra Kunstmeststoffen, De Bruidschat. VERHUREN. RUILEN. Muziekinstrumenten. Muziek. gij betaalt minder en J krijgt betere kwaliteit. FEUILLETON. Vanaf heden komt geregeld een onzer voor het stemmen en repareeren van piano's en orgels Texel bezoeken. Boodschappen worden ook aangenomen in «de Lindeboom. Door dezen geven Firma GEBR. LAUX, te Haan (Rhld.) kennis nog voor de oogst 1911 ter uitzaaiing voor zaadteelt op contract dis ponibel te hebben eenige goede poorten HERFSTRAPEN. N. GROOT, Grootebroek, of aan onze plaatselijke agenten. in plaats van losse cacao of poederchocolade vierkante bussen van i ons 7» pond 18 ets. 42 v» 8o 150 Mocht uw leverancier bovengenoemd artikel niet voorradig hebben, vraag dan adressen aan BLOOKER'S CACAOFABRIEK te AMSTERDAM. uitgebreide sorteeriug, Alkmaar. Verkrijgbaar Boekhandel Parkstraat vanwege de Holl. Maatsch. van Landb. is voor dit jaar bepaald op Woensdag 31 Angnstns 's morgens 10 uur. GEVRAAGD WORDEN: I. Oudere Rammen. II. Twee-jarige Rammen. III. Eén-jarige Rammen. IV. Ramlammeren. V. Schaap met twee Lammeren, waarvan minstens één Kam. Aangifte vóór of op 29 Augustus bij den Secretaris der afd. Jac. KIKKERT. zijn voorradig alle soorten LINNEN- en PENANTKASTEN, Ledikanten, Olie-, Salon-, Duitsche-, Thee-, Naaimachine-, Bloem- en Kindertafels, Stoelen, Spiegels, Schilderijen, Theebladen, Karpetten, Vloerkleedjes, Tafelzeilen. Scherp concurreerende prijzen. Elk zij er op attent gemaakt, dat wij op bestelling, alle soorten Meubelen zelf vervaardigen. Tevens repareeren, politoe ren, bekleeden. Voor de levering van soliede en dege lijke uurwerken tegen concurreerende prijzen staat ondergeteekende sinds lange jaren gunstig bekend. is hij in de Lindeboom te spreken omtrent de levering en herstelling van uurwerken, goud en Zilver. Aanbevelend, levert steeds alle soorten tegen uiterst concurreerenden prijs, onder kostelooze controle r.l.p. Vraagt prijsopgave en inlichtingen aan M. KUIP, Westen. Vrij naar 'tFransch door A, B. 38.) De zigeunerin zag hem doordringend aan maar ze stak hem toch de hand toe. Zoo gingen ze samen op pad. Zij leerde hem den weg naar de Nieuwstraat. Toen ze aan Soho-Square kwamen, wilde mr Henri niet verder gaan. Gij zijt een slimmerd sprak hij, en ik zie wel, dat gij meer van de zaak weet. Ga gij dns uw eigen gang. Ik zal hier op de terugkomst van mijn vriend wachten. Ik zal wel zeggen dat gij mij ontsnapt zijt. Nog wilde zij eeD poging aanwenden om mr de Castres over te halen mee te gaan, toen ze plotseling scherp toeluisterde, knielde en het oor tegen den grond drukte. Een oogenblik later was ze in de duisternis verdwenen. Mr. de Castres vroeg zich af, wie toch die slimme vrouw kon zijn. Hij begreep eigenlijk niets van de heele zaak. Onge duldig wachtte hij de komst van zijn vriend. Plotseling stond de zigeunerin weer voor hem. Mr Parker ontwijkt u, sprak ze. Ik hoorde daar een ruiter gaan, dat moet hij geweest zijn. Hy gaat naar de Nieuwstraat, wie weet of hy er ooit levend vandaan komt. Kom, ga mee, wij moeten hem helpen. Intusschen was mr Parker bij zijn buis gekomen. Hij voDd de deur gesloten maar hij klom door een raam naar binnen. Nau welijks waB hij binnen of Tom kwam hem tegemoet. Hij had zijn ipeester hooren komen en wilde hem nu helpen zoo goed hij kon. De hond bracht hem naar de bewuste En verzoeken H. H. Reflectanten ^hierop hunne aanvragen hiervoor te riohten aan onzen Vertegenwoordiger voor Nederland, den Heer BLOOK CACAO ff 1 99 2 ff 99 kelder en daar zag mr Parker den diei zitten nog steeds zoekende. Er volgde een hevig gevecht. Loyel werd overwonnen en geholpen door Henri de Castres, die juist aankwam, werd de dief toen achter slot gezet. Samen wilden ze verder het huis doorzoeken. Plotseling stond Gower voor hem met een langen man in een wijden grijzen mantel, die zich dr Tompson noemde. Kan ik u ook van dienst zijn was zijn vraag. Ik ging hier toevallig voorbij en werd door mr Gower aangehouden. Ik ben de lijfarts van den lord-kanselier. Hier zijn eenige mannen, die u zouden kunnen helpen. Lovel werd op een oude canape neder- gelegd en de dokter begon zijn onderzoek. Mr Parker en mr Henri waren er bij. De gewonde was erg zwak door het vreeselijke bloedverlies. Hij prevelde zacht even van „kapitein, kapitein" en stierf toen. Mr Parker ging Dick opzoekeD, die nog steeds in slaap was. Terwijl ze met hem bezig waren, kwam Anna bij hen. Ze had zich na veel geworstel van haar boeien bevrijd. Het arme meisje beefde van het hoofd tot de voeten. „Mr Parker" sprak ze, „al die mannen die straks in huis kwamen, zijn weg. Ze moeten bet kistje moegenomen hebben. O het kistje, mr Parker 1 Hot kistje van miss Marie! En die zooge naamde dokter en zij vertelde hem de geschiedenis was niemand anders dan kapitein Blackheath. De zigeunerin heeft hem herkend. Bij het onderzoek van den kelder bleek werkelijk, dat het kistje verdwenen wae. Mr Parker balde zijn vuisten. „Watnu te doen O, die slimme bedriegers" Vuor bet oogenblik kon men niets uit richten on daar men wist dat men niets meer te vreezen bad, verlieten mr Parker en mr Henri het huis in de Nieuwstraat. De eerste ging naar zijn moeder, de laatste nam zijn intrek in een hotel om uit te rusten van de vermoeienissen van den nacht. Hij vertelde zijn moeder, wat er dien nacht was voorgevallen inde Nieuwstraat. Juist toen hij midden in het verbaal was, kwam een bediende aankondigen, dat er iemand was om mr Parker te spreken. Het bleek een politieagent te zijn die evenwel door Blackheath was omgekocht. Hij kwam met het verzoek of mr Parker met hem mee wilde gaan naar het huis van den dief, misschien was deze genegen hem het kistje terug te geven. Mr Parker vertrouwde de zaak niet erg en wilde eerst niet meegaan. Maar toen de man bleef aanhouden, besloot hij mee te gaan. Miss Parker en Mario de Castres waren in de salon. Een bediende diende mr de Castres aan. Het was markies de Castres, de vader van graal Henri de Castres. Hij zag er treurig en bleek uit en was heel ouderwetsch gekleed. Hij drukte mis Parker de hand en om helsde Marie. Daarna nam hij plaats in een fauteuil. Wat is Marie toch een knap meisje,zei by, zich tot miss Parker wendende. Zo kon aan het Eransche hol verschijnen, als er in Frankrijk nog een hof was. Marie is een lieve dochter voor me, sprak miss Parker. Mario bloosde even. Maar dames, sprak de mflrkios, ik wil u maar dadelijk vertollen wat do reden van mijn komst is. U beiden weet wel, dat mijn zoon een huwelijk beneden zijn stand deed. Hij trouwde de dochter van een pachter. Ru is evenwol hot moisjo gestorven in zijn Verdenkt jjü uw nlercu wel? Staat gij op met een ellendig gevoel in uw rug Pijn in de lendenen en zyden? i Zijt gij prikkelbaar of moedeloos? Zonder energie Is uw urine bewolkt, zanderig of brandend? Heeft uw water een onnatuurlijke kleur? Loost gij te veel of te weinig urine? zyt gy' waterzuchtig of rheumatisch Wanneer gij het geringste verschijnsel van een nier- of blaasziekte hebt, dan zijt gij nooit veilig voor een plotselinge ineen storting der nieren of van de blaas. Uw ziekte kan zelfs een hoogeren trap bereikt hebben dan gij denkt en hoe langer zij veronachtzaamd wordt, des te dieper kan zy wortel schieten. Alleen een speciaal nierengeneesmiddel kan iederen wortel van een nierziekte uit roeien en de werkelijke oorzaak der ziekte genezer). Dit is de reden, dat Foster's Rug pijn Nieren Pillen duurzaam genezen. Zjj 9 dienen uitsluitend voor nier- en blaaskwa- len. Zy werken in overeenstemming met de natuur en geven aan de nieren hun gezondheid terug, terwyi zij een natuurlijke werking der blaas herstellen, zoodat het 1 bloed behooriyk gefiltreerd wordt en de vloeibare onzuiverheden geregeld uit het lichaam worden afgevoerd. Ziet toe, dat de juiste naam Foster's Rugpijn Nieren Pillen op de doos voorkomt. Zy zijn te Den Burg verkrygbaar by den heer T. Buys, firma Wed. P. Kuiper, dro-1 gist. Toezending geschiedt franco na ont vangst van postwissel h f 1,75 voor één, of f 10,— voor zes doozen. 1 aller dames is een zacht, rein gezicht, j blozend, jeugdig uiterlijk, blanke fluweel zachte liuid en verblindend scboone teint. Iedere dame wassche zich daarom met v. BERGMANN Co., Itadebeul-Dresden FabrieksmerkStokpaardjes a 50 ets p. stuk bij T. BUIJS, den Burg, afwezigheid. Op haar sterfbed riep ze om haar man maar deze was er niet. Het arme kind stierf in mijn armen. Nu is mijn zoon dus weer vrij 1 Zijn liefde voor zijn vrouw was in denlaateten tijd erg bekoeld zoodat hij er natuurlijk niets inziet, spoedig te hertrouwen. Welnu, mijn nicht, dan kwam ik u vragen de vrouw te willen worden van mijn zoon. Beste oom, sprak Marie, ik bemin j mr Parker, den zoon van deze lieve Mevrouw en ik ben vast van plan hem te huwen. Bovendien weet u volstrekt niet of uw zoon treurt om het verlies van zijn vrouw. Is dit het geval, dan zal hij zoker niet dadelijk willen hertrouwen. Is dat niet het geval, dan zal hij zeker mij niet willen trouwen, want hij heelt mij niet lief. Och oom, zoudt u twee menschen die u zoo na zijn, ongelukkig kunnen maken. Op dit oogenblik werd mr Henri de Castres aangediend. In 's hemelsnaam oom, vertel hem de vreeselijke tijding voorzichtig, fluisterde Marie. Henri de Castres trad binnen. Hij was niet alleen. Mr Parker vergezeldo hem. HOOFDSTUK XIII. Bij den Kapitein. Toen mr Parker met Meadows op straat stond, aarzelde hij verder te gaan. Hij had er niet voel lust in, door de Oxfordstraat te loopen mot een politieagent. Daarom stelde hij voor oen rijtuig te nemen. Dit gebeurde. Na veel straten te zijn doorgereden, bielden ze stil voor een klein straatje. Hier stapten ze uit en mr Parker volgde Meadows door allerlei vuile nauwe gangetjes, de arniBto buurten vauLondeD. Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 4