„Met een dubbeltje de wereld door," N°. 2393, Zondag 4 September 1910. 23st- Jaargang. Nieuws- en Advertentieblad. PREMIE OP ONS BLAD. Binnenland. 30 CENTS. Dit blad vcrsch^nt Woensdag- en Zaterdagavond Advertentiën vóór 9 uur op den dag der uitgave ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, ParkstraatBurg op Texel. Wjj zijn in de gelegenheid onze lezers een mooie premie op ons blad aan te bieden, n.l. door GRAAIT ALLEN. Dit geestig boek kan door ieder uit het huisgezin worden gelezen. Het is geïllustreerd met 50 illustration cn 300 bladzijden groot. Het bevat de avonturen van eene jonge dame, die met een aanvangskapitaal van 10 centen, haar weg door het leven weet te maken. Wij stellen dit boek, voor zoolang de voorraad strekt, voor onze lezers be schikbaar tegen den luttelen prijs van Verzending franco naar buiten tegen toezending van postwissel a 40 CEAIT. Uiig. Tex. Courant. INVORDERING 'S RIJKS DIRECTE DELASTINGEA1. De Burgemeester der Gemeente Texel maakt bekend, dat de kohieren personeele belasting nos. 7,8 en 9 over het dienstjaar 1910, invorderbaar verklaard op den 31 Aug. 1910 aan den Ontvanger ter in vordering is ter hand gesteld en ieder daarop voorkomende belastingschuldige verplicht is zijnen aanslag, op den bij de wet bepaalden voet te voldoen. Texel, den 2 September 1910. De Burgemeester voornoemd, J. S. DIJT, Loco-B. TEXEL, 3 Sept. 1910. De laatste dag van Augustus. Wanneer wy ons ter nederzetten om iets te boekstaven over den laatsten dag vanjAugustus, (Koninginnejaardag), dan doen wij dit met gemengde ge voelens. Het zal onzen lezers zeker verklaarbaar voorkomen, want waar op dien dag, ter eere van 's lands Vorstinne de vlaggen wapperden, de muziek schalde, de kin deren en ook grooteren feestelijk ge stemd waren, daar moesten wy ons opmaken om een droeve plicht te ver vullen, door mede het stoffelijk overschot van onzen vriend en medewerker naar zijn laatste rustplaats te brengen. 't Was een droeve tocht, en zoo ooit, dan werd ons in dien stond duidelyk de waarheid van het woord„bet leven is vol tegenstrijdigheden", welk woord wy by de lijkbaar uit den mond van een spreker hoorden. „Het leven is vol tegenstrijdigheden" welk een diepe waarheid, want terwijl daar buiten een feestelijke stemming heerschte, was in de woning waar wij ons bevonden rouwe en vervulden wij den laatsten plicht door het stoffelijk overschot van een goeden vriend graf waarts te brengen, waar heen de weg ons voerde langs straten waar de vlaggen uit menige woning wapperde. Welk een schrille tegenstelling Wy hebben den droeven plicht vervuld de kist was gedekt door een krans, door de vereeniging „Vriendenkring" aan hun medelid als laatste groet gebracht. De vereeniging „Vriendenkring" welke in stilte werkt en zich ten doel stelt by ziekte krachtdadige hulp te verleenen door de herstellende krachtige voeding te verschaften, vond in den overledene een werkzaam voorstander naar ons door een der medebestuurders werd medegedeeld, en daarom had men ge meend den medestrijder dezen laatsten groet te moeten brengen. 't Strekt tot eere van den man die is heengegaan; hij rust thans van zijn werk. Het bedrijvige leven riep ons al spoe dig weder tot de zaken en waar wij dan een verslagje schrijven van de viering der Koninginne jaardag ook in onze omgeving, daar mag dit getuigen van groote bevrediging. Des morgens te 8 uur bracht muziek van den torentrans een feestgroet aan de jarige Vorstin, waardoor al terstond een feestelijke stemming werd teweeg gebracht, waartoe ook de uitgestoken vlaggen medewerkten. De kinderen der bewaarscholen was daarna een feestelijk onthaal bereid in die lokalen en des middags te 2 uur begaf de overige schooljeugd zich naar Hotel Texel, waar Bamberg hen zou bezighouden. En dat wist Bamberg uitstekend te doen; het jonge volkje was opgetogen over de goocheltoeren welke daar werden vertoond, vooral da jongeren onder hen, die voor een groot deel alles nog als echte munt opnemen. Moge al enkelen onder hen, de zoogenaamde jonge oud-mannetjes in hun opgeblazen heid er niet zooveel aan hebben ge vonden, het overgroote deel vermaakte zich kostelijk. 't Was een zeer leuk idee, zeiae een meer ouder bezoeker tot ons, om voor deze gelegenheid een goochelaar te laten komen, 't is heel wat beter dan dat geblèr langs de straat. Wij stemmen het gaarne toe. Doch 't bleef niet alleen bij goochel werk, ook het gehemelte van de jonge feestgangers werd gestreeld. Taartjes, koekjes, bruidsuikers en limonade werd hen toebedeeld en slottens kreeg ieder een reep chocolade mee naar huis, toen te halfvijf de voorstelling was afgeloopen en allen vergenoegd huiswaarts gingen. Des avonds was het Concert door het Fanfarecorps op de Groeneplaats en 't was een mooi concert, waarnaar velen kwamen hooren. Het weder leende zich uitstekend om zich buiten te bewegen. Geen zuchtje in de lucht bedreigde de illuminatie aan de muziektent en wan neer dan van tijd tot tijd van de be lendende balcons bengaalsch vuur werd ontstoken, verlichtende het terrein en de daar bijeengekomen menigte, dan gaf het een met het ander een recht fees- telijken indruk. De feestelijke herdenking van de jaardag van Neerlands Koningin, ofschoon wat laat voorbereid, heelt toch tot be vrediging geleid. Het concert, waarvoor we Texels fanfare hulde brengen, was te 10 uur afgeloopen en daarmede voor velen de feestviering. Niet echter voor de jonge lieden; voor dien is een dansje een onmisbaar iets naar het schijnt; er werd ook nu gebruik van gemaakt naar wij vermoeden; moge het zijn ge weest in goede harmonie en vrij van losbandigheid en brooddronkenheid,welke den mensch ontsiert Met tevredenheid zullen wij dan terugdenken aan den dag van 31 Aug., aan den jaardag van Neerlands Koningin. Cursus in Landbouwboekliouden. Van wege de Vereeniging tot ontwik keling van den Landbouw in Hollands Noorderkwartier werd besloten bij ge noegzame deelneming weder cursussen in Landbouwboekhouden te geven. Voor Texel wendde de Vereeniging zich tot den heer H. Visser, H. d. S. en land- bouwonderwijzer te Zuid-Eierland, die zich bereid verklaarde dit onderwijs te geven. De cursus wordt gevestigd te den Burg. Personen van 20-jarigen leeftijd kunnen er aan doelnemen. Tot dit doel was tegen Dinsdag 30 Aug. eene bijeenkomst belegd in het cafe den Burg. Slechts 12 personen hadden voldaan aan de uitnoodiging tot bijwoning van de bijeenkomst, ter bespreking van de wenschelijkheid van het houden van een cursus in Landbouwboekhouden. Over de vraag of tot het houden van een zoodanige cursus zal worden over gegaan, werd in bevestigenden zin be sloten; staande de vergadering gaven zich 11 personen op. De lessen zullen in October een aan vang nemen, de gelegenheid tot aangifte bestaat tot 4 September 1910. Die lusteti 'm. Men schrijft uit Meerssem aan het „H s bid." Eindigden we onze mededeelingen omtrent een Gemeenteraadsverkiezing alhier met het uitspreken van het ver moeden, dat bij het planten van den boom voor het huis van een gekozen Raadslid heel wat zou worden gedronken, thans kunnen we nog vermelden, dat 't nieuw gekozen Raadslid aan den avond van zijn verkiezing te zijnen huize aan degenen die hem kwamen gelukwenschen en aan hen, die den boom planten, onder meer andere dranken, verschonken heeft 600 liter bier en 19 flesschen cognac. Trouwens bier drinkt het volk hier als water. Zoo hoorden we dezer dagen ook nog, dat de knechts in een groote brouwerij alhier dagelijks 20 liter bier opdrinken en desniettemin zeer bekwaam zijn voor hun werk 1 Nog altijd domme liên. Op den Leidschea straatweg onder 's Gravenhage, is weder iemand, een heer, de dupe geworden van zg. kwartjes vinders. Genoemden weg passeerende, werd zijn medelijden opgewekt doordien een „arme" man met kaartspelen aan een paar personen f 25 verloor. De heer probeerde het daarom voor den man terug te winnen, maar in stede van f25 te winnen, verloor hij f50. Toen be merkte hij eerst, met wat voor lieden hij te doen had. Niet onwaarschijnlijk behoorde de per soon, die over het verlies van f25 ge jammerd had, tot de bende. De heer deed aangifte bij de politie, die, inmiddels gewaarschuwd, reeds beslag op kaarten enz. had gelegd. De zaak is in onderzoek. Oud en arm. Zaterdagvoormiddag had teAduarder- zijl een ernstig ongeluk plaats. Do 74 jarige arbeider J. Venekamp, bezig zijnde koren op te laden bij den landbouwer M. Brouwers, had het ongeluk door het breken eener plank van een hoogen steiger op den harden grond te vallen. Bewusteloos bleef hij liggen en de spoedig gehaalde geneesheer, dr. Schleurholts van Ezinga, constateerde zware inwen dige kneuzingen en achtte den toestand van den ouden man bedenkelijk. Gister middag is hij, na bijwijlen weer tot bewustzijn te zijn gekomen, aan de gevolgen overleden. De schatten der Lutine Opnieuw gaat men op het wrak van de „Lutine" naar de schatten zoeken, die men er nog in verborgen gelooft. Het werk zal nu ondernomen worden door de National Salvage Association, een vennootschap voornamelijk opgericht om te zoeken naar schatten, verborgen in schepen die vergaan zijn op de kust van Zuid-Afrika. Maar alvast wil het bestuur zijn krachten beproeven op het wrak van de „Lutine". De vennootschap heeft, naar de presi dent-commissaris Donderdag op een vergadering te Londen zeide, de werk tuigen, waarmede het laatst de New Lutine Company op het wrak heeft gevischt, op voordeelige voorwaarden overgenomen en zich reeds met de be voegde overheid in Nederland en met Lloyd verstaan. De „Lutine" was een Engelsch oorlogs schip, dat een eeuw geleden op de kust van Holland is gezonken. Van de 1.200.000 pstdie het naar 't heet aan boord had, zijn tot nog toe slechts 100,000 pst. geborgen. Met de nieuwe werktuigen, die de vennootschap heeft aangeschaft, hoopt het bestuur dat het beter zal slagen dan alle andere pogingen die er gedaan zijn om den schat boven te brengen. Nut der vogels. Een duidelijk bewijs van den grooten invloed ten goede, dien de vogels ook op de houtcultuur uitoefenen, is in de Staatsbosschen teKootwijk waargenomen In die streken toch, waar wegens ge brek aan drinkwater, vroeger bijna geen vogels werden aangetroffen, hadden de verschillende houtsoorten telkens veel van de rupsenplaag te leiden. Enkele jaren geleden heeft de hout vester bij het Staatsboschbeheer op een tweetal plaatsen in debosschen cementen drinkbakken van één meter middellijn en ter diepte van 35 cM. doen aanbrengen welke bakken steeds met water gevuld zijn terwijl ook op tal van plaatsen nestkastjes zijn aangebracht. Dank zij deze maatregelen, is het aantal spreeuwen en andere vog els toe genomen, welke beesten zulk een op ruiming onder de rupsen gehouden heb ben, dat het loofhout thans geheel van de plaag verschoond blijft. Een kluizenaarspaar Te Osingahuizen, bij Heeg (Fr.)is een kluizenaarspaar aangetroffen. Het is niet onbemiddeld, doch geen van beiden is toerekenbaar. Het verkeert in een staat van verregaande vervuiling. De man bewaart het geld, verpakt in een courant, in den binnenzak van zijn jas. Hij heeft weinig menschelijks in zijn voorkomen, is zeer verwilderd. Zijn gelaat is met een korst vuil bedekt en zeer vermagerd. De nagels zijner vingers zijn 3 cM. lang. De vrouw heeft een vlasbaard. Op een tafeltje bewaart de man een 500 lucifersdoosjes. Voorwaar, een beklagenswaardig echt paar (Tel.) TEXELSCHE COURANT. Abonnementsprijs per 3 maanden. Voor de Burg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika ea andere landen met verhooging der porto's. Prijs der Advertentièn. Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Ct Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 1