Advertentiën. SCHOUW. Uit den Gemeenteraad. INGEZONDEN STUKKEN. Predikbeurten. Marktberichten. Nieuwe Haring en Zontevisch, Pnik beste Aardappelen, enz. Gonden- en Zilveren werken, Horloges, Wekkers enz. cTC. JYt. Zmiersen. JSrandstoffenhandel. drooge korte TURF. RIET OF RUIGTE Aardappelen! J. J. Bakker. J. A. GERTENBACH. Voordeeligst adres van GEBRS. KALIS._ 5 kop als monster 20 cent. 4 Oosterend2 Sept. Ter eere van H. M. de Koningin was hier Woensdag jl. van vele woningen de driekleur uitgestoken. De leerlingen van de bijzondere school maakten in tien rijtuigen een ritje naar de Koog en naar de duinbeplantingen, en genoten volop, ook van de versna peringen, die uitgedeeld werden. De leerlingen van de openbare school werden nog even onthaald op het een en ander, dat bekostigd kon worden uit een eerder batig saldo. Des avonds gaf het Harmoniegezelschap „Excelsior" waaraan evenwel verschei dene leden ontbraken, muziek in den tuin van den heer Dros. Dit bracht feestelijke stemming en velen naar buiten. Meerdere feestelijkheden hadden hier niet plaats. Doordat er in den laatsten winter geen vorst geweest is, moest de handels- vereeniging „Wilhelmina" voor eenigen tijd haar pakhuis gedeeltelijk laten vullen met ijs uit IJmuiden. De geheele voorraad is evenwel verkocht geworden, zoodat men thans weer zonder is. Dit is voor de Noordzeevisschers nog eenige weken te vroeg. Oudeschild2 Sept. Gisteren maakten de kinderen van de laagste 3 klassen der O.L.S. een rijtoertje naar De Koog. Te ruim 1 uur van hier vertrokken werd te ongeveer halfdrie De Koog bereikt. Na in één der uit spanningen aldaar rijkelijk onthaald te zijn, togen zij onder behoorlijk geleide naar het strand, waar zij, begunstigd door het prachtigste weder, zich langen tijd uitstekend vermaakten. Te ongeveer halfvijf werd de terugtocht ondernomen, met het voornemen, bij café Flora weder halt te houden en daar het overige van den tijd in den speeltuin door te brengen. Daar aangekomen, haastte zich ieder, een of ander werktuig te bemachtigen. Het was alles leven en vertier, wat men zag en men moest wel geen kin dervriend zijn, om niet met de blijden blij en opgewekt te wezen. Langen tijd werd hier vertoefd en ruimschoots werden er versnaperingen uitgedeeld; doch aan alles komt een einde, ook aan de pret. Te half zeven werd ingespannen en nadat ieder kind nog een zakje met lekkers had medegekregen, werd huis waarts gereden. Nadat men nog een ommegang in den Burg gemaakt had, bereikte men te half acht Oudeschild. Ieder begaf zich welgemoed en welvoldaan huiswaarts. Voor al hetgeen de kinderen genoten hebben, komt voorzeker wel in de eerste plaats een woord van dank aan hen, die zoo vrijwillig hun paard en rijtuig en hunnen tijd disponibel stelden. Zij hebben den kinderen werkelijk een ge noegen bereid. Den Hoorn, 31 Aug. Begunstigd door fraai zomerweer had heden het uitgeschreven volksfeest ter eere van de verjaardag van H. M. de Koningin plaats. Reeds vroeg in den morgen was ieder in de weer om zoo spoedig mogelijk en op tijd klaar te komen voor de prettige dag die te wachten stond. De commissie had gezorgd dat eer het feest zou beginnen alles in orde was. Van alle kant kwamen bezoekers toestroomen, hetzij per flets, per ander rjjtuig of te voet, om mede feest te vieren. Het eerste spel was Ringsteken met paard en karretje. Hieraan namen ruim dertig paren deel. Aan beide zijden van de straat stond het vol met toeschouwers om dit aardig vermaak gade te slaan. De uitslag was dat gewonnen word door de dames: M. Veeger, le prijs; M. Smit 2e prijs en Gr. Koning, 3de prijs. Na het ringsteken kwam aan de orde „kaarsjeshappen." Gewonnen werd bij dit spel door A Boon, le prijs; S. Troost 2de en P. Kok Wz. 3e prijs. Dat bjj dit spelletje harteljjk werd gelachen kan ieder denken die zooeens wel eens zag. Hierna werd pauze gehouden ten einde den inwendigen mensch wat te versterken en te 2 uur weder met frisschen moed te beginnen en wel met het tobbesteken. Het tobbesteken is niet het minst ver makelijke bij volksspelen. Bjj dit spel worden de deelnemers maar al te dikwijls verrast met een nat pak tot groote pret van de toeschouwers. Zoo was het ook nu. De deelname was zeer groot, niet minder dan 41 personen namen er aan deel. De prjjzen werden gewonnen door P. Kok Cz. le prijs; Jn. Beumkes 2de, A. du Porto 3e pr. Daarna had het laatste spel voor mans personen, het sprietloopen, plaats. De uit slag was dat de le prijs ten deel viel aan N. Koopman, de 2de aan S. de Jager; de 3de prijs aan Jb. Bakker. De spelen voor mannen en jongens waren hiermede afgeloopen en waren nu de dames aan de beurt. Het eerste spelletje was turfrapen en meteen draad door het oog van een naald steken. De uitslag was dat behaald werden door de dames J. Wilner le prijs; C. Kuiper 2de prijs, A. du Porto 3de prijs. Het laatste nummer was „baldragen" door dames. De prijzen hiervoor vielen ten deel aan de damesH. Duinker le pr., R. Boon 2de prijs en N. Kiljan 3e prijs. Hiermede waren de volksspelen afgeloopen het feest daarentegen nog niet. De voorz., de heer Huyser deelde mede, dat des morgens door de feestcommissie aan H.M. de Koningin per telegraaf een gelukwensch was gezonden waarop later een dankbetui ging was terugontvangen. Verder deelde hij mede, dat de prijzen des avonds om half negen in het Loodsmans Welvaren zouden uitgereikt worden. Toen de bepaalde tijd was aangebroken was de zaal van den heer Rijf stampvol. Het een toespraak werden de prijzen aan de gelukkige winners uitgereikt. De heer Huyser verzocht, de aanwezigen met hem het Wien Neerlands Bloed te zingen; aan welk verzoek met luiden bijval werd gehoor gegeven. Uit honderden kelen klonk het geliefde Vader- landsche lied door de zaal. Hiermede waren de feestelijkheden ten einde. De heer Huyser dankte de ingezetenen voor hun krachtigen steun, om het fe6st zoo prachtig te doen slagen en hij sprak den wensch uit, dat de bevolking van den Hoorn, dien dag nog vele jaren in opgewektheid mocht vieren. Hierna sluiting met een driewerf hoera! voor ons Oranjehuis en 't lieve Vaderland. De jongelui echter waren nog niet uit- gefeest. Velen van hen maakten nog gebruik van de gelegenheid tot dansen, zoodat tot laat in den nacht de muziek nog werd gehoord. Zou behoort ook dit feest tot het verleden, er werd geen enkele wanklank gehoord. Aan de commissie vooral komt een woord van dank toe voor hare vele moeite, welke heeft geleid tot het zoo goed slagen van het feest. Treurig. In de gemeente Hillegom was een zesjarig meisje in afwezigheid der oudeis in den kelder gekomen en had daar een flesch jenever gevonden. Met twee kameraadjes ging de kleine naar een afgelegen plaats en met hun drieën ledigden zij bijna de geheele flesch. Toen de ouders de kinderen deerlijk ziek vonden, deden zij hen door een geneesheer verzorgen, doch het eerste, Agnes Pellcyn genaamd stierf in vree- selijk lijden. De twee anderen konden gered worden. (Zijp. Ct.) Dal wordt een duur zaakie. Volgens de „Tel" kan binnenkort een voordracht van B. en W. van Amsterdam tegemoet gezien worden tot invoering van den 9-urigen arbeidsdag voor alle gemeentewerklieden, die onder het werk liedenreglement vallen. De bedoeling is dat bij de invoering van dien 9 urigen arbeidsdag, tevens de weekloonen der betreffende werklieden verhoogd zullen worden, teneinde ze in verband met de verkorting van de arbeidsweek van 60 af te ronden tot veelvouden van 54. Zal echter de verkorting van den ar beidsduur op zichzelf reeds allicht 'n uitgave van eenige tonnen noodig maken de kosten van de loonsverhooging worden op ongeveer een ton begroot. (Rott. Nws. Bid.) Uit de heden gehouden zitting van den Gemeenteraad deelen wjj mede dat benoemd werd tot onderwijzeres aan de O. L. S. M. U. L. te den Burg, Mejuffrouw J. H. van Achterbergh. Op de voordracht waren geplaatst de onderwijzeressen: J. H. van Achterbergh C. A. Ruiter. J. W. van Meerkerk. In de vacature van gemeentegenees heer te de Cocksdorp, werd voorzien door benoeming van den heer W. van Rossum, Med.-Doc. Arts te Oisterwijk, voor den tijd van één jaar. Iugekomen was een verzoekschrift van den heer A. Korff, leeraar in het teekenen aan de ambachtsschool te Helder houdende verzoek om voor de cursus te houden in aansluiting met de lessen den vorigen winter gegeven, weder een subsidie en gratis gebruik van een lokaal te mogen erlangen. Door B. en W. werd geadviseerd het verzoek toe te staan, op dezelfde voor waarden als den vorigen wmter. De Raad vereenigde zich hiermede. V erslag volgend nummer. (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.) De Commissaris der Koningin en zijn gezel schap, onze hooge bezoekers, hebben Dinsdag, vergezeld van onzen geacbten Burgemeester en Wethouder Dijt, een rijtoer gemaakt, bij welke gelegenheid ze voor de zooveelste maal onze Schaapjes vredig grazende of herkauwende hebben aangetroffen, maar van intensief landbouwbedrijf, zoowel in Eijerland, Noorden als Prins-Hendrik polder, over een oppervlakte van 4500 Hectaren, hebben zij niets gezien Was bet plan van Burgemeester Hiddingh uit gevoerd, hetgeen gemakkelijk had kunnen plaats hebben, door den tocht naar Oost, in plaats van over Oosterend, door Eijerland en het Noorden te nemen, dan hadden onze hooge bezoekers verscheidene stoomdorschmachines in werking kunnen zien als zoovele bewijzen dat Texel een gelukkige blijde toekomst tegemoet gaat, dat het landbouwbedrijf met de veehouderij den wedstrijd heeft vernieuwd, een wedstrijd waarin het kouter- ijzer zijn meesterschap zou toonen. Was het in het algemeen belang van dit eiland niet noodzakelijk, was het geen plicht geweest dit hoog gezelschap, in dat krachtig landbouw bedrijf een blik te gunnen D.W. CONINCK WESTENBERG. Texel, Herfstmaand 1910. Rij kspostspaarbank. De Directeur der Rijkspostspaarbank brengt ter algemeene kennis, dat alle spaarbankboekjes, uitgegeven in de maand September en waarop de rente over het afgeloopen jaar nog niet werd bijgeschreven, zoo spoedig mogelijk, ter verificatie en rente- bijschrijving bij hem worden ingewacht. Voor de toezending daarvan kan ge bruik gemaakt worden van omslagen met gedrukt adres, kosteloos aan de kaDtoren der Posterijen verkrijgbaar. Afgifte der boekjes tot voornoemd doel aan die kantoren geschiedt tegen bewijs van ontvang. Postkantoor te DEN BURG (Texel) LIJST van de aan dit kantoor en de daaronder behoorende hulpkan toren ter post bezorgde brieven en briefkaarten, welke wegens onbekendheid van de geadres seerden niet zijn kunnen wor den uitgereikt. 2e helft der maand Augustus 1910. M. Brands, IJmuiden. Burgerlijke Stand der Gemeente Texel. Van 27 Aug. tot en met 2 Sept. '10. GEBORENArie, z.v. Arie Lap en Gerber- dina Kok (den Hoorn) Dirk, z.v. Teunis den Braven en Reintje Eelman (Eierl.) Cornelia Jannetted.v. Ide Moerbeek en Trijntje Roeper (den Burg) Klasina d v. Pieter Lap en Sara Everdina Thomassen (den Hoorn). ONDERTROUWD:) Q GETROUWD: L,eene' OVERLEDEN: Willem Jan Langeveld, oud 48 jaar, geh. met Lodewijntje Kikkert (den Burg). GEVONDEN VOORWERPEN. Gedeponeerd ten Raadhuize 1 broche, 1 veiligheidspeld, gevonden te den Burg en bij den gemeenteveldwachter te de Waal een lam. Zondag 4 September. HERVORMDE GEMEENTE. Burg. Vm. 10 nur da. Kijne. Nam. half 3 uur Ds. Kijne. (Doop.) Koog. Vm. 10 uur da. Van der Waa. Oudeschild. Vm. 10 uur da. v. Graestek. Nam. 4 uur de. Poort van Heldor. Nam. half 3 Catechisatie. Den Hoorn. Vm. 10 uur ds. Viasor. Oosterend. Nm. 3 uur da. van Grasatek. (H. Avondmaal.) Coclcsdorp, Nm. hall 3 uur ds. v. d. Waa. GEREFORMEERDE KERK. Oosterend. Vm. balt 101 ds. J. W. v.d. Boach Nam. 2 uur i v. N.-Scbarwoude. (Voorbereiding.) DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Waal Vm. 10 uur de. Kuperus. Den Hoorn. Vm. 10 uur da. Buasemaker. Schagen, 1 Sopt. Aangevoerd: 17 Kaltkoeien f 1 0,a f 270—; 95 Vette Koeien 1180 a 1330, 40 Geldekoeieu f 140 a 1 255 25 Nuchtere Kalveren 7 a f 26. 100 Schapen (vette) f 16,a 21,00 O ver houders f 0,— a 0. 200 Lammeren t 14.00 a f 18. 20 Vette Varkens 54 a 59 cent por Kg. 4 Magere Varkena f' 16,a 1 24, 60 Biggen f 18,a f 19, Boter t 1.30 a t 1.40 por K.G. Kipoieron 1 3,50 a 1 '1,50 por 100; Leiden, 2 Sept. Ter markt aangevoerd: 60 Stieren f126,— a 3,54—; 94 Kalf- en Melkkoeien f 164 a f 302- 212 Varekoeien f 105 a f 236 173 Vette Ossen en Koeien 1189af 321 58 Kalveren (vette) f 72 a f 132 17 Kalveren (magere) f 8.a i 14.— Lammeren 1 a f 1215 Schapen (vette) f 19.a f 28.— 723 Schapen (weide) f 16,a t 23,— 623 Magere Varkens f 18— af 48,--- 557 Biggen f 8.00 f 15.00; Bevallen van een MEISJE, T. MOERBEEKRoeper. Burg 1 September 1910. Eenige kennisgeving. ONDERTROUWD: J. W. HI\ en E. DE PORTO. Den Hoorn i Q P.H. Polder 2 Se»L 1910- Huwelijksvoltrekking 13 Sept. a.s. Algemeene kennisgeving. Tot onze diepe droefheid overleed plotseling onze innig geliefde Eoht- genoot en Vader, de Heer JOHANNES HENDRIK DE WINDT, in den ouderdom van ruim 58 jaren, Harlingen, 30 Aug. 1910. Wed. M. de WINDT- SCHAAFSMA. R. DE WINDT. H. J. DE WINDT. Volstrekt eenige kennisgeving. 0®"" De Ond. Vereeniging WAAL, tot inkoop van Veevoeder, wenscbt aan te besteden een partij LIJNKOEKEN. Veehouders die hierbij wenscben aan te sluiten kunnen zich aanmelden bij onder- getoekende ONTVANGEN: Aanbevelend, Best gebruikt gouden Heeren-remontoir uoor f 20. Goede Nikkelen Horloges uan f 4.50. Reparaties solide en billijk. Beleefd aanbevelend, Weverstraat 334. i Het College van Dageljjksch Bestuur van den polder Eierland op Texel, brengt bij deze ter kennis van belanghebbenden, naar aanleiding van bet bepaalde bij art. 9 der keur op de wateringen en slooten, dat op 8 October a.s., de gewone jaarlijk- sche SCHOUW zal plaats hebben over de wateringen en slooten in den polder, en noodigt de onderhoudsplichtigen uit, te zorgen, dat op dien datum de voorschriften als bedoeld bij die keur, stipt zijn nageleefd. Het College van Dagelijksch Bestuur voornoemd, H. FLENS, Voorzitter. W, P. LAP, Secretaris. Texel, den 3 September 1910. Aanstaande Maandag en Dinsdag in lossing een lading prima Aanbevelend, J. JAC. RAB. te koop gevraagd voor Bloembollendek, Heden ontvangen puik boste aardappelen vrij van ziekte. Aanbevelend, J. I'll BAKKER. Wovorstrrat.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 2