Afbraak Huis van Bewaring Gaslampen, Witte Erwten. cft ij wiel lantaarns, Pb. MAYFARTH Co. ZAAIMACHINES. <3taar dlerscfi LUIT lAADEOEKET Ellen Maandag gedurende Markttijd M, A. KUIJFER. D.A.WISSELINK, RIJWIELHANDEL. TE KOOP een partij grove Puin en een partij Kalkpnin. Direct aan het water gelegen. Paviljoen „De Bijenkorf'. RINGRIJDERLT 's Avonds na afloop Groot Bal. Paviljoen de Bijenkorf. een drachtige Zeug. VOORHEEN toen cacao nog een luxe-artikel was kostte ze f 1,50 per pond. THANS koopt men voor f 1.50 een tweeponds bus prima SIGKESZ CACAO. Handkar op Veeren. Vette Lappen 37J cent. Doorregen Lappen 40 Ct. Een jong Persoon, PRIMA P. KIEL. Petroleumlampen, meer dan 25 soorten. Verlichtingsartikelen, 5 pCt. korting a contant. Veevoeder onder Rijkscontrole. HOÜTHANDELM Sd. KEÏJSER Dz., Warmoesstraat. Steeds groote voorraad. Gemalen Petersburger Erwten, (pracht kwaliteit) 80 K.G. f 6.90. Plantgoed van Tulpen, Het graven van een Tochtsloot Aanbesteding. G. de Beurs Gz. WESSANEK &LAAN W0RMERVEER. en Soyabeonenkoeken De Fotograaf B0ELSUMS Eenige gelegenheid voor opnamen. Horloges, Klokken, enz. Gust. Buhse. In de Meubelwinkel van J. A. KILLEN, Groeneplaats 46000 gulden aangeboden Firma Joh. F. Morra Kunstmeststoffen, stelt geld op hypotheek, alsmede voor crediet beschikbaar. Voorradig een prachtige sorteering waaronder de bekende Riemannlampen. 5 pCt korting a contant. Beleefd aanbevelend, E B0EKEL. Fabrieken van Landbouwwerktuigen. op ZONDAG li SEPTEMBER 1910. Vertrek Oudeschild 7 uur voormiddag. Vertrek Terschelling 4 uur namiddag. Retours 1ste klasse f 1,25. - 2de klasse f 1,00. te HELDER. Zondag 4 September, 'snam- 2 uur, Serre 30 ct. Tribune 15 ct. H. J, RIKKENBERG. O. VISSER, Slager. Friesche, Leidsche, Goudsche en Edammer Kaas. Prima Rookvleesch, per stukje en uitgesneden. Ontvangen een reuzenpartij in de nieuwste modellen, togen uiterst concurreerende prijzen. Doet dus uw voordeel. Dagelijks verkrijgbaar aan de molen te Oudeschild DROS Co. bij inschrijving aanbesteden bij inschrijving aanbesteden Het vervoer van basalt en brik, van het haventerrein te Oudeschild naar verschillende wegen. Het bouwen eener arbeiderswoning Merk „Ster" en „W. L.". merk "W~.IL. uitmuntende door hoog eiwit-en vetgehalte en grootste voedingswaarde. EERE-D1PLOMA PARIJS 1900. NEGEN GOUDEN MEDAILLES. zal a. s. Maandag in de tuin van 'tlogement „de Kikkert" tot 's namiddags 5 uur werk zaam zijn- Weverstraat. Hoek Rarkstraat, Tegen concrirreerende prijzen. FRANKFORT a-d. MAIN. Leveren met het meeste succes naar Nederland Slechts één zaairad voor alle granen. De beste Machine voor bietenzaad, geheel van ijzer en staal. Prijscourant 4820 gratis Goede vertegenwoordigers gevraagd De reis naar Terschelling van het S.s. „De Dageraad'' van T.E.S.O. is wegens onvoldoende deelname uitge steld tot ZONDAG 11 SEPTEMBER 19] O. Duur der reis plm. 3Vs uur. Te zien en te bevragen bij den Aannemer MElJEllS, Firma J. KORFF- Ilieraan nemen 47 Paren deel, zoo'n groot aantal is nooit vertoond. Opgeluisterd door muziek van bet Texulsch Fanfarecorps. Plaatsen te bespreken 's morgens 1112 uur. Do tribune is niet toegankelijk zonder Plaatsbewijs. In de Parklaan waar de Karretjes rijden mag zicb geen enkele bezoeker bevinden, dit is noodig voor de goede orde. INGANG KOOGERWEG. Entree 25 et. per persoon. De muzikanten voor de balmuziek verzoeken beleeld, na iedereu dans wanneer het schelletje gaat, geregeld te komen betalen en Diet weg te loopeD, zooals enkele doen. Danskaarten uerkrijgbaar legen uermin- derden prijs. TE KOOP TE KOOP Een nog in goeden staat zijnde Te bevragen bij J. G. MOOJEN. van den Eelder, zag zicb gaarne geplaatst bij een BOEtt. Loon naar bekwaamheid. Inlormatiën bij C. HUISMAN Jz., Burg Tegen concurreerende prijzen. Aanbevelend, EEN GROOTE KEUZE kralen randen, petroleum-gloei- lichtbranders, concurent, mata dor en fotobranders. deze worden ook op bestelling geleverd, binnen 5 dagen. Vraagt de prachtige album met prijscourant. De prjjzon hieriu zijn beslist 10 ii 20 pUt. lager dan die van de concurrentie. Verder alle Beleefd aanbevelend, Waarom blijft gij nog zoo ten achter en voedert notr niet Bertels Lijnzaudkoekjes met suiker? Het is toch bekend dat de koeien in do weide de gewone murwe Lijn koeken niet of ongaarne eten en daardoor veel vermorsen, en dat de smakelijkheid van een voeder de opbrengst zeer verhoogt Het is gebleken dat Bertels Lijnzaad- koekjes met suiker met meer graagte worden gebruikt ook in de weide, en dat de koeien hiervan meer melk geven. In de weide zijn per dag en per koe 1 a 2 kilo Bertels Lijnzaadkoekjes met suiker bijgevoederd en is vastgesteld, dat voor één kilo Koekjes 5 Liter Melk meer verkre gen werd, en doordien onze koekjes in zijngeheel gevoederd en niet eerbt gebroken behoeven te worden, niets verloren gaat. Stieren, Mestrunderen en kalveren hier mede gevoederd, ontvingen 1ste prijzen en werden duur verkocht. Ieder veehouder wordt in zijn eigen be lang aangeraden hiermede proef te nemen. De prijs is billijk en de voedingswaarde groot. Vraagt prijs en attesten bij uwen voeder- handelaar of bij Bertels Lijnkoeken- en Meelfabriek DE IIINBE, Amsterdam. TE KOOP per H.L. zuiver gegarandeerd, a contant tegen uiterst billijke prijzen. Aanbevelend, JOH. C. BEUHER, Flora—Texel. Het College van Dagelijksch Bestuur vau het Waterschap „de 30 Gemeenschap pelijke Polders op Texel" zal op Maandag den 5 Sept. a. s. des middags 12 uur in bet calé „den Burg" te den Burg, aldaar langs den St. Nicoluasweg in Spacg. Aanwijs ter plaatse ZATERDAG 3 Sept a.s uamiddags 5 uur. Samenkomst bij genoemden weg. Het Dagelijksch Bestuur vnd. J. S. DIJT, Voorzitter. RUIBING, Secretaris. Texel, 30 Aug. 1910. Het College van Dagelijksch Bestuur vau hot Waterschap „de 30 Gemeenschap pelijke Polders" op Texel, zal op Maandag den 5 September a.s. des middags 12 uur in het Cale „den Burg" te den Burg aldaar Nadere ialichtingeu verstrekt de op- ziebtor Het Dagelijksch Bestuur vud. J. S. DIJT, Voorzitter. J. RUIBING, Secretaris. Texel, 30 Aug. 1910. Woensdag 7 September u. s. 's middags 2 uur zal ondergeteekende voor rekening van den WolEd. heer II. FLENS te den Burg in bet café „Den Burg" vau den heer C. Kuijper anubesteden: op hoeve „GEND" in Eijerland. Aanwijzing Maandag 5 Sept. 's middags 2 uur in voornoemd e.tló. Bestek en tee- keuing vanaf Donderdag 1 Sept. a 10.50 per stel bij ondergeteekende. Kerkgracht 53 Architect. HELDER Opgericht 17G5. KONINKLIJKE FABRIEKEN. Voedert uw vee met de zuivere Murwe vau DEN HELDER, Voor de levering van soliede en dege lijke uurwerken tegen concurreerende prijzen staat ondergeteekende sinds lange jaren gunstig bekend. is bij in de Lindeboom te spreken omtrent de levering en herstelling van uurwerken, goud en Zilver. Aanbevelend, zijn voorradig alle soorten LINNEN- en PENANTKASTEN, Ledikanten, Olie-, Salon-, Uuitscbe-, Thee-, Naaimachine-, Bloem- en Kindertalels, Stoelen, Spiegels, Schilderijen, Theebladen, Karpetten, Vloerkleedjes, Tafelzeilen. Scherp concurreerende prijzen. Elk zij er op attent gemaakt, dat wij op bestelling, alle soorten Meubelen zelf vervaardigen. Tevens repareeren, politoe ren, bekleeden. van een instelling. Wordt voor jaren vast verstrekt. Uitsluitend bestemd voor Eerste Hypotheken. Aflossing vrijwillig. Rente minimum 4 procent. Br. fr. lett. M, Bureau van dit Blad. levert steeds alle soorten tegen uiterst concurreerenden prijs, onder kostelooze controle r.l.p. Vraagt prijsopgave en inlichtingen aan M. KUIP, Westen. Kassier en Commissionair in Effecten te ALKMAAR, Informaties te verkrijgen bij den Heer M. KUIP te Westen. i Zij die van doze roisjrologonhoid wonschen gebruik te maken, worden verzocht daarvan voor VRIJDAG 9 SEPTEMBER 1910, opgave te doen, met vermelding van aantal plaatsen: te DEN BURG aau dsn Heer A. DL WAARD, ot te OUDESCHILD aan den Directeur vun T.E.S.O. liet Texslsch Fanfarecorps heelt zijne welwillende toezegging gedaan deze reis op te luisteren. Indien deze reis wegens te weinig deelnamen niet doorgaat zal zuiks Zaterdag 10 September wurdeu bokeud gemaakt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 3