N°. 2394. Donderdag 8 September 1910 23ste Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Van week tof week. l)it blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond Abonnementsprijs per 3 maanden- Voor de Burg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Advertentiën vóór 9 nnr op den dag der uitgave Prijs der Advertentién. Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Ct Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, Parkstraat, Burg op Texel. tiemeentebegrooting. Burgemeester en Wetboud ers der Ge meente Texel brengen ter openbare kennis, dat de Begrooting van de in komsten en uitgaven der Gemeente, voor het dienstjaar 1911, den Raad is aangeboden, en gedurende veertien dagen van den 3en September tot en met den 17 September aanstaande, ter Gemeente secretarie voor een ieder ter lezing ligt en, tegen betaling der kosten, algemeen verkrijgbaar is gesteld. Texel, den 3 September 1910. Burgem. en Weth. voornoemd, De Burgemeester, J. S. DIJT, L.-B. De Secretaris, RUIBING. 37 Aug.—3 Sept. We zouden ongetwijfeld in het oog van velen aan de beteekenis van de nationale feestdag die we in de afgeloopen week weder hebben mogen vieren, te kort doen indien we daaraan niet allereerst in ons Weekoverzicht onze aandacht wijdden. Zoo hebben we ons dan weder even neer mogen zetten op den laatsten Augustus, om ons met de groote meerderheid van het Nederlandsche volk te verheugen- over het feit dat ons geëerde Vorstin haar geboorte dag mocht herdenken. Dertig jaren lang heeft ons volk thans telken jare opnieuw den gedenkwaardigen 31 Augustus met opgewektheid gevierd. We hebben reeds meer dan eens de ge legenheid gehad in deze rubriek op de beteekenis van dien nationalen feestdag bij uitnemendheid te mogen wijzen en de aandacht onzer lezeis te bepalen bij het voorrecht dat ons land en volk een Vrouwe aan het hoofd mag zien, die daaraan door eeuwenoude tradities zeer nauw verbonden is en die ook daarom hoog in aanzien is bij de volkeren rondom. En 't is wel alsof de band die ons volk en het Vorstenhuis samenbindt, nog meer is aangehaald sedert de heugelijke gebeur tenis van 30 April 1908, toen de vrees ging wijken, dat met onze Wilhelmina ook de laatste telg uit het Oranjehuis zou ver dwijnen. De nationale vreugde van dien dag werkt nog na op iederen feestdag die er in het Koninklijk Huis gevierd wordt, werkt na ook in de breede kringen van ons volk. Op dagen als de 31e Augustus scharen we ons rondom den troon, wij die samen het Nederlandsche volk vormen en we brengen onze Landsviouw6, in het gevoel van saamgebondenheid, onze hulde en onze beden en wenschen. Moge onze Vorstin nog lange jaren, in vollen vrede en in blijde levensomstandigheden, de taak vervullen die de voorzienigheid op I-Iare schouders heeft gelegd. —o—o o— Ook van een andere, eveneens blijde ge beurtenis mogen we in ons weekoverzicht melding maken. We bedoelen de opening van de Groeno Kruis tentoonstelling die in deze dagen te Utrecht wordt gehouden en die naar ons uit de bladen blijkt zeer be langwekkend moet zjjn. Deze tentoonstelling is georganiseerd tor gelegenheid van het 10-jarig bestaan dezer zoo hoogst nuttige vereenigiug, terwjjl mot haar gopaard ging een Congres waarop belangrijke onderwerpen, de taak der Ver eenigiug betreffende, aan de orde kwamen. Een kort overzicht van het ontstaan en de geschiedenis van deze Vereeniging moge hier niet ontbreken. De zoozeer gevoelde behoefte aan een verbetering van de verpleging van zieken en de bevordering van de algemeens ge zondheidsbelangen was de aanleiding tot het stichten van het „Groene Kruis". De eigenlijke stichters waren de heeren Fleischer en Poolman, die in 1900 de koe bij de horens grepen. Er werd een vereeni ging opgericht, die al spoedig zich in een aantal afdeelingen mocht verheugen, dat zich met ieder jaar uitbreidde. Er volgde al spoedig een provinciale afcleeling in Zuid-Holland die in den loop der jaren nog door zes andere provinciale afdeelingen werden gevolgd. Op het oogen- blik telt de vereeniging niet minder dan 400 afdeelingen met ruim 150,000 leden, een bewijs Jat ze voorziet in een bestaande behoefte en van haar recht van bestaan. Zooals men weet komt de arbeid van het „Groene Kruis" inzonderheid do zieken ten goede uit minder gefortuneerde kringen, die tegen een kleine jaarlijksche contributie bij ziekte van alle benoodigde verplegings- artikelen worden voorzien en in verschil lende plaatsen ook van persoonlijke ver pleging gebruik kunnen maken. Een lOtal jaren heeft de Vereeniging thans bestaan en ongetwijfeld veel zegen rondom zich verspreid. In duizende gevallen heeft zij het Jijden van zieken mogen verzachten, het spoediger terugontvangen der gezond heid van herstellenden mogen bevorderen en door lezingen en cursussen de algemeene gezondheidsbelangen mogen dienen. Het „Groene Kruis" heeft dan ook recht op een algemeene waardeering en de mannen die het initiatief tot hare oprichting namen op onze hulde. De tentoonstelling, die Donderdag geopend werd, welke plechtigheid bijgewoond werd door Z. K. H. Prins Hendrik, is inzonderheid belangwekkend omdat ze een beeld wil geven van de geschiedenis der Vereeniging. Alles wat betrekking heeft op die geschie denis en op den toestand van het „Groene Kruis" is er bijeengebracht. Ook aan de verzorging van zieken, de hygiene en de kwakzalverij is ruimschoots de aandacht gewijd. Ongetwijfeld zal alles moeten mede werken om de belangstelling in den nuttigen arbeid te verhoogen. Ook het Congres beoogt zulks en de onderwerpen, daar behandeld, 'zullen daar toe stellig medewerken. 'tls zeker overbodig de Vereeniging in de belangstelling onzer lezers aan te bevelen, —o—o—o— Het waren helaas niet enkel verblijdende gebeurtenissen die iD de afgeloopen week onze aandacht vroegen. We dienen ook melding te maken van een zeer droevige: de zoo tragische dood van den eersten Nederlandschen vlieger, Clement van Maas dijk, die als het eerste slachtoffer in ons land van de verbolgen natuur gevallen is. 1-Iet is een diep-droeve gebeurtenis onge twijfeld, als een jong, ondernemend man zijn leven moet laten in den kamp tusschen het menschelijke genie en de natuurwetten die zich aangetast zien in hun heerschappij. Aan den jeugdigen in dien kamp gevallen strijder zijn in deze dagen in tal van woor den eene weemoedige hulde gebracht maar opnieuw is gevoeld hoe zwaar die strijd tegen de natuurwetten nog is en hoe veel de veol-vermogende meusch daarin nog aan krachten te kort schiet. Uit de droeve gebeurtenis toch is opnieuw gebleken hoe gevaarlijk de vliegsport nog is en eigenlijk nog allerminst geschikt om als een soort publieke vermakelijkheid te dienen. —o—o—o De Duitsche bladen hebben het in de afgeloopen weck druk gehad, dank zij het feit dat Keizer Wilhelm het gewaagd heeft het slot dat de Rijksdag hem in 1908 op den mond legde, te verbreken. De Keizer bevond zich de vorige week te Konings bergen, waar hij een redevoering hield die zeer de aandacht trok en die in de vrij zinnige pers een storm van protest ver oorzaakte. In een lange redevoering, te lang om daarvan hier een volledig uittreksel te geven, liet de Keizer zich eenige onvoor zichtige uitdrukkingen ontvallen, hier op neerkomende dat hij zich beschouwde een „werktuig in de hand des Heeren" te zijn en dat hij zijn werk deed „zonder zich te storen aan de meeningen van den dag". Nog maar nauwelijks was de inhoud der redevoering bekend of van alle kanten kwamen de protesten. Men meende dat de Keizer door de gewraakte uitdrukkingen de wet en de rechten van het volk en zijn Vertegenwoordigers oneer had aangedaan, dat hij het absolutisme had geprezen enz. Men riep evenals in 1908 al weer: „Waar blijft de kanselier?" wien men aan sprakelijk stelde voor de Keizerlijke rede voering. Vooral de socialistische pers toonde zich verbolgen en zelfs werd met inter polaties in den Rijksdag gedreigd. Intusschen heeft de storm zich echter al weer haast gelegd. De rijkskanselier, die begreep dat zwijgen hier verkeerde gevolgen zou kunnen hebben, heeft gesproken. Door middel van de officieuze Norddeutsche, het z. g. regeeringsorgaan. In een artikel daarin werd uiteengezet dat de Keizer werkelijk het volk, noch zijn vertegenwoordigers had aangetast en dat ieder ander vorst had kunnen spreken als Keizer Wilhelm. De „verklaring" heeft een goede uit werking gehad, die nog verhoogd werd door een tweede redevoering van den Keizer, door dezen te Mariënberg gehouden en die „het volk in zijn eer herstelde". Toch is het zeer de vraag of de socialis tische leiders, zich de gelegenheid zullen laten ontnemen om uit de zaak een „politiek voordeeltje" te slaan. —o—o—o— In Portugal hebben dezer dagen de ver kiezingen voor de Kamer plaats gehad en ofschoon de totale uitslag nog niet bekend is, staat het wel vast dat de regeerings- partijen een groote nederlaag hebben ge leden. Het bedenkelijke daarbij is, dat inzonderheid de vijanden van het Koning schap, de republikeinen, groote over winningen bij de stembus behaald hebben. Daaruit zou volgens de bladen de groote ontstemming van het Portugeesche volk over den huidigen regeeringsvorm kunnen blijken, een ontstemming die haar grond schijnt te vinden in het feit, dat de jonge Koning Emanuel onder den invloed van de Koningin-Moeder staat en van Staatslieden van wie men niet veel heil voor het land durft verwachten. Trouwens het Portugeesche volk heeft in de laatste jaren ook weinig goede regeeringsvruchten gezien. De wetgeving is er zeer achterlijk, hoofdzakelijk als een gevolg van het feit, dat het land geregeerd werd door partijen, die het inzonderheid om zich zelf en de vette regceringsbaantjes te doen was. Het kiezersvolk was dan ook totaal onverschillig wie der „burgerlijke" partijen het roer in handen had en was daardoor licht door een der partijen om te koopen. De republikeinen hebben van de slechte toestanden op Staatkundig gebied partij getrokken. Zijn bij de verkiezingen uitge komen met tal van grieven tegen het tegenwoordig regime en een aantrekkelijk hervormingsprogramma en waar van regeeringswege thans door middel van om- kooperij geen invloed op het volk werd uitgeoefend, konden ze in verschillende plaatsen groote veroveringen maken. Geen wonder dat de leiders de toekomst vol hoop tegemoet zien. Iets anders zal het geval zijn met den jeugdigen Koning. Men voorspelt dat de Portugeesche troon spoedig zal instorten. Hij wankelt alreeds. o—oo— In Griekenland zijn de verkiezingen voor de Nationale vergadering achter den rug en met belangstelling vraagt men wat er nu gebeuren zal. De stembus toch heeft de tegenwoordige regeering geen meerderheid bezorgd, doch daarentegen de vurige voor standers van de vereeniging met Kreta de meerderheid bezorgd. Deze nog vrijwel jonge partij, die der onafnankelijken is zoozeer op den voorgrond getreden dat het de huidige regeering vrijwel onmogelijk zal zijn aan het roer te blijven. Onder de gekozenenen is ook Yenezelos, de Kretenzer die in den laatsten tijd zooveel van zich spreken deed. Vermoed wordt dat hij aan het hoofd van de nienwe regeering zal komen te staan. Of Venezelos het zal aandurven is een andere vraag, mede met het oog op Turkije dat allesbehalve over den uitslag gesticht is. Bovendien Venezelos weet wat het Grieksche volk van hem verwacht n. 1. de verwezenlijking van het ideaal: Grieken land en Kreta één. En dat zal nog zoo heel gemakkelijk niet gaan, nu de mogend heden nog niet bereid zijn een vereeniging goed te keuren. TEXEL, 7 Sept. 1910. Bij Kod. Besluit is aan den heer J. S. Keijser Rz. eervol ontslag verleend als Heemraad van het Waterschap de Dertig gemeenschappelijke polders op Texel. Dc Ringrijderij, Het buiige ruwe weer, gelijk de Zondag deed kennen, deed alleszins de vrees ontstaan dat de voor dien dag aange kondigde Ringrijderij niet zou kunnen doorgaan. Mot den middag werd het echter iets beter en ter bepaalder tijd kwamen de deelnemers met hunne karretjes voor. Nageüoeg 50 paren namen aan dezen strijd deel, waarvan de uitslag was, dat de 1ste p'ijs werd behaald door C. Witte Pz. en M. Veeger vau deu Hoorn; de 2e pr. door M. Zijm van Z.-Haffel en A. Witte van den Hoornde 3e pr. door C. Oornes en D. Farmer van Waal. De muziek van Texels Fanfarecorps luisterde dit vermaak op, dat door vele toeschouwers werd bijgewoond. De Markt. De markt blijft steeds in gunstige stemming, zoo ook gepasseerden Maandag; er was weder veel wolvee en van goede kwaliteit. De prijzen waren weder zeer bevredigend. Ons werd medegedeeld dat een Ramlam werd verkocht voor den prijs van f40.— TEXELSCHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 1