Gemeenteraad van Texel. Oudeschild5 Sept. Zaterdag jl. hield het plaatselijk Nut „Neptunus" reeds hare eerste huishou delijke bijeenkomst in dit seizoen. Dit geschiedde zoo vroeg met het oog op het aanstaande 50-jarig jubileum der vereeniging. De opkomst kon niet talrijk genoemd worden. Van de ruim 80 leden waren er slechts 17 present. Na een openingswoord van den voorzitter en na voorlezing en goedkeuring der notulen deed de waarnemende penningmeester rek- en verantw. over het afgeloopen boekjaar. Uit die rek. bleek, dat de kas sloot met een voordeelig saldo van f 73,13. Bij de daarop volgende bestuursver kiezing werden de aftredende leden C. C. Backer en M. M. Bakker herkozen, terwijl in plaats van de heeren K. Tz. Zegel en L. Mets Wz., waarvan de eerste niet meer in aanmerking wenschte te komen en de laatste naar elders was vertrokken, gekozen werden de heeren Js. Dogger Cz. en G. Blom Jz. Doordat beide laatstgenoemde heeren leden van een feestcommissie waren, werden in hun plaats als zoodanig be noemd de heeren T. Zijm Cz. en C. Jz. Duinker. Besloten werd vóór 21 Nov. a.s. alleen als nieuwe leden aan te nemen, hen die voor dien tijd niet in de gelegenheid geweest waren zich als lid aan te geven. Nadat nog de vraag besproken was of de zaal van den heer Vos, zooals art. 2 van ons huishoudelijk reglement luidde voor de leden disponi bel was, sluit de voorz. te ongeveer half tien de bijeenkomst. Door het bestnur werd daarna uit zijn midden tot penningmeester benoemd de heer G. Blom Jz. inplaats van het vertrokken lid L. Mets Wz. en tot 2e Secretaris de heer F. Zegel Kz. De Cocksdorp. Door W. Boon Mz. en M. Boon Az. is op het Noorderstrand van Texel ge vonden eene partij vrachtbrieven van de jaren 1907 en 1908, klaarblijkelijk afkomstig van het Stoomschip „Marie" van Duinkerken, gevoerd door kapitein van der Broucke. Boven aan de brieven staat gedrukt: „Compagnie des Bateaux Vapeur du NordDuinkerken". Vlieland, 4 Sept. De Nederl. sleepboot „Athleet", van Bre men naar Rotterdam, geraakte bij het- binnenkomen met twee lichters op sleep touw onklaar door aanvaring van de gas- boei. Deze werd daardoor verplaatst, doch is weder op station gelegd. Koninginnedag is door Vlieland recht genoeglijk gevierd. Woensdag en Donderdag was 't feest voor jong en oud. Begunstigd door 't mooiste weer dat zich denken laat, begon de stemming er al vroeg in den morgen in te komen. Het met vlaggen en oranjewimpels getooide dorp zag er vroolijk uit. Het Fanfarecorps zette om 9 uur het feest in door 't spelen van toepasselijke liederen voor het Raad huis, waarna een ommegang werd gemaakt en voor de woning van den burgemeester weder nationale muziek ten gehoore gebracht. Een uurtje later begon voor de school jeugd de pret Met de fanfare voorop vormde zich voor de school de kinderstoet, die een vrooljjken, kleurigen aanblik bood. Als één geheel van wit en oranje met het rood-wit-blauw der vlaggetjes daar boven uitwapperend. Van West naar Oost mar cheerde de stoet, tot voor de woning van den heer Molenaar werd halt gemaakt. Daar weerklonken spoedig een zestal liedjes, opgewekt gezongen en door de vele aan wezigen met genoegen aangehoord. Terwijl de zangers en zangeresjes een versnapering bekwamen, werd de feestcommissie en de directeur van het fanfarecorps binnen- genoodigd. In de versierde schoollokalen werd daarna het kinderfeest voortgezet met zang en dans en gul onthaal, 's Middags hadden de leerlingen, ook die der bewaarschool, nog eenige prettige uren in 't logement Cupido, waar de heer Mulder uit Deventer aanwezig was met zijn Marionetten-theater. Van twee tot vier uur had op het feestterrein de ringrjjderjj voor dames en heeren met paard en kar plaats. Het feestterrein was ditmaal niet als gewoonlijk op hetOoster- sche veld doch achter het Westelijk gedeelte van 'tdorp, aan den voet der duinen, een heerljjk plekje. Ieder vond tegen de hooge duinen een uitstekende zitplaats. De feestcommissie had voor den aanvang der ringrjjdery het fraaist versierde paard bekroond, deze eer viel ten deel aan den heer E. de Gorter en mej. M. Poelstra. Het paard van den heer K. Bakker, uiterst smaakvol bekranst met struikheide en witte bloemen, trok veler aandacht. De prijs werd gewonnen door den heer H. Elbertsen en mej. B. de Boer, de premie door den heer T. Krijtenberg en echtgenoote. Op het feestterrein voerde het Fanfarecorps den heelen middag opwekkende muziek uit. Des avonds waren de onvermoeide mu zikanten alweer vooraan bij den lichtstoet der kinderen. Toen deze door het mooi geïllumineerde dorp trok, bood de dorp straat vooral van verre gezien een ver rassend fantastischen aanblik. Dank zij het voortdurend prachtige weder gelukte de verlichting volkomen. Bij Cupido kon men daarna naar de Marionetten gaan kijken en dansen. Zoo verliep de eerste dag tot ieders ge noegen, door geen enkele wanklank ge stoord. Donderdagmiddag trok de muziek weer door het dorp en velen volgden en trokken mee naar het terrein. Tegen de duinen waren spoedig vele toeschouwers gezeten en sloeg men de verschillende spelen met genoegen gade. Beslist jammer was 't dat het laatste nummer niet geschrapt was van het programma, voor velen was het een wanklank, bedervend den indruk van het aardige feest. Met zoo iets vermaakt men zich niet meer in den tegenwoordigen tijd. 's Avonds werd nog eens geïllumineerd en een optocht gehouden, waarna in het logement Cupido de prijzen werden uit gereikt door den heer A. Visser. Deze sprak tot ieder een grappig toepasselijk woordje en bracht tevens dank aan burgerij en Fanfarecorps. Het dappere corps heeft dit welverdiend, een belangrijk aandeel had het in het welslagen van het feest, voorzeker wel het grootste aandeel. Toen de Burgemeester eenige hartelijke woorden van dank tot de feestcommissie gericht had, weerklonk nog eens het Wil helmus en werd naar hartelust daarna van het bal genoten. Men zij gewaarschuwd. Een der lezers van de Pr. Gr. Ct. deelt het volgende mede: In een der plaatselijke bladeD kwam onlangs een advertentie voor waariQ een apothekers-assistente werd gevraagd. Door een meisje uit de provincie werd op deze advertentie geschreven. Zij kreeg enkele dagen daarna het verzoek zich te willen vervoegen bij een apotheker te'sGravenhage. Het meisje ging evenwel niet, maar verzocht haar broer eerst eens een onderzoek te willen instellen. Tot haar geluk, want het bleek dat de apotheek niets anders was dan een verdacht huis. Van een apotheek was absoluut geen sprake. De Haagsche politie scheen bjj infor matie met het huis en de wijze, waarop het personeel wordt geworven, op de hoogte, maar kan er niets tegen doen. Men zij dus op zijn hoede. Dumme Hollander. Een smokkelaar uit Siebengewald, meer bekend onder den naam van „de Kies", voerde in het voorjaar, vergezeld van zijn zoon, per kar en paard een partij tabak Pruisen in. De vader wist zich over de Hollandsche meet in veilig heid te stellen, de zoon moest het gelag betalen en ging den nor in; paard, wagen en inhoud werden in beslag genomen en publiek verkocht. Voor ettelijke dagen werd de jongen opnieuw opgeroepen, om „in der Sache seines Vaters" vernommen zu werden. „Da's zeker in vajer's kleeren", peinsde de jongen. Den volgenden morgen zette hij papa's hoed op, trok diens vest, kuitendekker en laarzen aan, en zoo uitgedost ver scheen bij voor de heeren, die hem vroegen waarom hij er zoo potsierlijk uitzag. „Ja heeren", zei de jongen, die zich zelve van alle kanten bekeek, „da he'k ok al bij m'n eigen zeivers gedacht, mer ze ha'n mien toch 'n oproeping tbuus gestuurd, da'k in de Sicbe van Vajers most kommen,da's toch mien schuld nie." Gevolgen van dienstplicht. De heer L. van Omme, sigarenfabrikant te Wageningen, heeft de volgende ken nisgeving in zijn fabriek aangeplakt: „Daar ik opgeroepen ben om van 12 September tot ultimo October mijn militaire dienstplichten te vervullen, ben ik genoodzaakt mijn fabriek gedurende dien tijd stop te zetten. Met ingang van Zaterdag 10 September geef ik daarom aan alle werklieden ontslag; zij, die einde October opnieuw bij mij in dienst wen- schen te treden, kunnen zich tegen dien tijd bij mij aanmelden". Hierdoor worden 14 arbeiders gedu rende 6 weken werkloos. De heer Van Omme heeft vergeefs aan H. M. de Ko ningin vrijstelling van de herhalings oefening gevraagd. Uitgeput. Een inzender schrijft aan de N.RCt. In den laatsten tijd verschijnen er in de kranten berichten omtrent een zekeren B. of II. B. uit Rotterdam, die „uitgeput" aan den weg gevonden wordt, een of meer dagen liefderijk verpleegd wordt en van een spoorkaartje voorzien, zijn reis voortzet. Enkele weken geleden gebeurde dat in Lisse en nu weer komt een dergelijk bericht uit Hengelo. Zou het niet goed zijn, dat in de hladen eens vermeld werd, dat er in het Politieblad eene waarschuwing ge staan heeft tegen zekeren 11. B uit Rotterdam, die, gewoonlijk op plaatsen waar een ziekenhuis is, dergelijke toe- valllen simuleert en aldus misbruik maakt van het medelijden der menschen. Een gevaarlijk heer. De vooral uit de Ridderordenzaak welbekende advocaat mr. P. Tideman, te Bloemendaal, is te zijnen huize door een persoon, dien hij als Curator in een faillissement tot betaling had aangemaand met een groot broodmos aangevallen. Hij overmeesterde den man en leverde hem aan de politie over. Het avontuur van een hoertje. Een Noord-Hollandsch boertje, Jasper Barendregt geheeten, reed dezer dagen met den trein naar Dordrecht. Een paar stations voor die stad houdt de trein stil en wordt het portier geopend, terwijl de conducteur roept: „Barendrecht uit stappen!" Jasper Barendregt stapt uit en blijft op het perron staan, terwijl de trein zich weer in beweging stelt en wegrjjdt. „Zijn we hier al in Dordrecht?" vraagt hij eindelijk aan een der beambten. „Dordrecht? Wel neen, daar gaat de trein naar Dordt. Hadt je mee willen gaan?" Ja zeker, ik heb een kaartje voor Dordrecht. En waarom ben je hier dan uitgestapt? vroeg de beambte. Wel omdat de conducteur het portier opende en mij toeriep dat ik er uit zou gaan; ik heet Barendregt en ik heb duidelijk gehoord dat hij mijn naam riep. De beambte begon hartelijk te lachen, want de conducteur had natuurlijk den naam van het station Barendrecht af geroepen. Een uur of wat later stoomde Baren dregt naar Dordrecht en toen hij later in Noord-Holland terugkeerde, vertelde hij zijn avontuur waarover een zijner kennissen, Klaas Brand, zich zeer vroolijk maakte. Vol ergernis riep de gefopte uit: Nou, als jij in den trein gezeten hadt en ze hadden geroepen: Klaas Brand, uitstappen dan had ik wel eens willen zien, wat jij gedaan had 1 Een snuggere. Gebeurd in 'tjaar 1910 bij de loting in een der gemeenten van Nederland Overste tot den loteling, die pas een nommer getrokken heeft„Heb je ook reden van vrijstellelling op te geven, broederdienst of gebreken Loteling ziet met een gezicht van niet- b9grijpen in 't rond. Ov.Of je ook een broer hebt, die dient. Lot.Ja Hendrikje Ov.Een broer? Lot.Nee, een zuster. Sergeant: En dient die? Lot.Ja. Ov.Mooi, ga dan nu maar onder de maat. Hoe kan men op een gebruikelijke wijze snoek vangen. Het antwoord daarop is gegeven door Grietje Kapersma te Heeg. Zij spoelt altijd op dezelfde plaats nabij de zuivel fabriek de kaasdoekjes uit. De kaas kruimels, welke daarbij in het water terecht komen, lokken de visschen, die, den tijd al mooi precies kennende, heele samenscholingen houden bij de labriek. Hieruit zal nu wel geen oproer geboren worden, maar toch kan ook zelfs bij stomme visschen vrijpostigheid te ver gaan. Toen namelijk Grietje eenige dagen geleden weer kaasdoekjes spoelde, schoot op eons een vrij groote snoek toe en b9et haar zoo gulzig in de vingors, dat hij bij het verschrikt terugtrekken van de hand er aan hangen bleef en uit het water getrokken werd. Natuurlijk is zijn euveldaat met don gebakken dood ge straft Maar Grietje heeft de pijn en verlangt zoo geen snoeken meer tï vangen. Die vreemde talen. Te Antwerpen stonden dezer dagen biljetten aangeplakt, die een boottocht naar Schouwen en Duiveland aankondig den. De biljetten meldden, dat de tocht zou gam naar het.Duiveleiland, terwijl in den Fransohen tekst gesprokeu werd van L'lle de Duivel. Er iets op gevonden. Te Leeuwarden is onlangs een veror dening vastgesteld, waarbij o. a. is be paald dat een pak op een rijwiel vervoerd niet breeder mag zijn dan de lengte van de stuurstang. Een bediende vau een confectiemagazijn rijdt nu op een rijwiel met een stuur van de dubbele breedte, met een pak van geë venredigde breedte voorop. Een schadepost)e. Een te IJm u iaën thuisbehoorende stoomtrawler keerde tusschentijds van de visscbenj terug met verlies van viscb- tuig, hetwelk men gekapt had, omdat de bemanning vreesde dat het schip zou zinken. Het geval heeft zich als volgt toegedragen Up de visscherij zijnde, was men bezig water, afkomstig vaa liet gesmolten ijs uit het schip te pompen, toen men be merkte, dat het schip water maakte. De eerste gedachte was natuurlijk, dat het schip zou zinken. Een stoomschip werd in de verte gezien en men ging uit zucht tot lijfsbehoud, daarop aansturen. Maar de vaart vaa den trawler werd ten zeerste belemmerd door het buiten boord hangend vischtuig. Goede raad was duur, want men besloot gewoonweg dit vischtuig af te kappen en aan de zee prijs te geven het leven gold in dit geval meer dan wat ook. Ten slotte kwam een snuggere bol tot de ontdekking, dat de machine niet bezig was h9t overtollige water uit het schip te pompen, doch integendeel met alle kracht zeewater in het schip pompte. Deze slimheid van het machinekamer- personeel kost der reederij aan verlies van vischtuig, plus schade van verloren vischdagen, plus smeltverlies van ijs, plus loon van de bemanning, plus ver stookte kolen enz., ruim f 100J. De kleinste loteling. Vorige week had te Heerenveen de loting voor de Nationale Militie voorde gemeente Schoterland plaats. Onder de adspirant krijgslieden bevond zich de loteling Jan de V. uit Jubbega-Schurega, hoog 94.3 c.M., zwaar 15 K.G.I Deze loteling werd door een sergeant, aan den Militieraad tosgevoegd, op den arm genomen, om hem zoodoende in de gelegenheid te stellen, eigenhandig een nummer uit de bus te nemen. Aldus volbracht de nog geen meter hooge loteling zijn plicht 1 Als een merkwaardigheid wordt hierbij nog vermeld, dat het huisgezin, waartoe Jan behoort, oorspronkelijk bestond uit acht kinderen, waarvan vier van normale grootte en vier van Jan's groote waren terwijl de ouders geheel normaal zijn. Een der kinderen, een jongen van Jan's hoogte en gewicht is overleden; de twee overblijvende Lilliputters zijn 30 en 16 jaar oud. Gevaarlijke vrijspraak. Een paar dagen geleden heeft een jury te New Orleans een meisje vrijge sproken, dat op straat haar verloofde had doodgeschoten, omdat hij haar ontrouw was geworden en met een ander ging trouwen. De vrjjspraak steunde op de zoogenaamde ongeschrevon wet, die bij Amerikaansche gezworenen zwaar weegt Een ander meisje te New Orleans besloot, toen zy het verslag van de terechtzitting en de vrijspraak had ge lezen, eveneens haar ontrouwen geliefde te straffen. En zij schoot hem dood. Zulke jonge dames! n°-on 1. Mededeelingen. Ingekomen stukken. Zaterdag 3 Sept. 1910. voorm. hall 11. Voorz. de lieer J.S. Dijt, Loco-Burgemeester. Afwezig met kennisgeving van verhindering de lieer Over. Secretaris, de heer J. ltuibing. De voorz. opent de vergadering, de notulen der vorige vergadering worden gelezen en onver anderd vastgesteld. De voorz. deelt mede dat is ingekomen: a. afschrift van het koninklijk besluit, houdende goedkeuring dor wijziging verdrdcuing tot heffing van schoolgeld. Wordt aangenomen voor konnisgeving. b. Verzoekschrift van don lieer A. KorlT, lccraar aan de ambachtschool Ie den Helder, houdende verzoek om voor de cursus in vakteekenen en kcr.nis van malerialen, beslaande uit 20 lesson, te geven in den aanstaanden winter,aanvangende 1 October a.s. in aansluiting met den cursus van den vorigen winter, wederom subsidie on gratis gebruik van een lokaal te mogen erlangen; de voorz. stelt voor, dit verzoekschrift, bocwcl niet op de agenda, loeh te behandelen; wordt goedgevonden; de secretaris doet voorlezing van het preadvies van B, en W. waaruit blykt, dal, aan do lesson

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 2