'J N°. 2395. bondag 11 September 1910. 23ste Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland* l)it blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond Advertentiën vóór 9 nor op den dag der uitgave ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, Parkstraat, Burg op Texel. Kostelooze Vaccinatie. Burgemeester en Wethouders der Ge meente Texel maken bekend, dat de gelegenheid zal zijn opengesteld tot kos telooze inenting en herinenting van de ingezetenen, die zich daartoe aanmelden: te Den Burg, in de O. L. School, op Maandag 11 September 's middags 12 uur; Texel, den 9 September 1910. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, RUIBING. J. S. DIJT, L.-B. HERHALINGS ONDERWIJS. Burgemeester en Wethouders van Texel maken bekeDd dat vanaf 1 October tot en met de maand Maart a.s. in deze gemeente gelegenheid zal bestaan tot het ontvangen van herhalings-onderwijs, welk onderwijs zal worden gegeven op Woensdag en Zaterdag van iedere week van des namiddags 2 tot 4 uur, op de O.L. scholen te den Burg, OostereDd en de Cocksdorp, terwijl die gelegenheid op de overige O-L. scholen eveneens wordt opengesteld wanneer zich aldaar minstens zes leerlingen hebben aangemeld. Ouders of verzorgers, die hunne kin deren het herhalings-onderwijs willen doen volgen, zijn verplicht daarvoor aangifte te doen bij de hoofden der O. L. scholen tusschen 15 September en 1 October a. s. onder duidelijke opgave hunner naam en woonplaats, alsmede de juiste namen hunner kinderen of pupillen en onder overlegging van het vaccine- bewijs. De leerlingen mogen den leeftijd van 16 jaren niet hebben overschreden bij den aanvang van den cursus, alzoo op den len October. Het schoolgeld bedraagt 1 0,40 per leerling en per maandvoor meerdere leerlingen uit hetzelfde gezin, die gelijk tijdig het herhalingsonderwijs volgen, bedraagt voor iedere leerling het school geld f 0.20 per maand. Voor minver mogenden is de helft van de hiervoren genoemde bedragen verschuldigd, terwijl bedeelden en zij die, hoewel niet bedeeld onvermogend zijn, van de betaling van dit schoolgeld zijn vrijgesteld. Burgemeester en Wethouders beslissen wie ten aanzien van de hierboven ge noemde bepalingen als minvermogend en als onvermogend zijn te beschouwen. Texel 9 September 1910. Burgem. en Weth. voornoemd, •J. S. DIJT, Loco B. RUIBING, Secretaris. TEXEL, 10 Sept. 1910. De Ilerfst in aantocht. Wij zijn de herfstmaand ingetreden en kunnen vermoeden dat het herfst weder ook niet op zich zal laten wachten. Nog slechts weinige dagen en de zon staat in den evenaar, waarmede dan volgens den kalender de herfst wordt aangekondigd. Het korten der dagen zal zeker meer opvallend zijn wanneer de zon de evenaar is gepasseerd. Gaan we in gedachten terug naar den tjjd welke verstreken is, de zomertijd, dan hebben we zeker groote reden tot tevredenheid, want met uitzondering van enkele dagen deed de zomer zich recht gunstig kennen. Voor toeristen en voor hen die zich eonige vrjje dagen zagen toebedacht, was het in waarheid een tijd om te kunnen genieten. Er is zeker dan ook goed gebruik van gemaakt, waarvan vele anderen een voordeeltje hebben mogen genieten Doch wat niet het minst van betee- kenis is, het is dit, dat de mooie zomer een voordeelige is geweest voor menige tak van bestaan. Veehouderij en land bouw kunnen er van getuigen, evenzoo de ambachtsman en ook de arbeiders stand. Alleen de visscherij had niet zoo groote juichenstof. Bracht de zomer ons alzoo veel goeds, het mooie voorjaar had zulks voorbereid, en wanneer nu de herfst of nazomer in hetzelfde spoor blijft gaan en een goede oogsttijd geeft, dan mogen we getuigen dat dit jaar een gunstige uit zondering heeft gemaakt op zijn voor gangers. Stemme het tot tevredenheid en dank, welke ten goede moge komen aan de noodeD die de komende herfst en winter ongetwijfeld weder zullen doen gevoelen. De herfst is in aantochtde dagen worden korter, de avonden langer. Worden die avonden dienstbaar ge maakt tot het aanleeren van veel waartoe ook hier weder de gelegenheid zal worden geboden tot vermeerdering van kennis voor den strijd om het bestaan, 't Is een eisch van den tijd. Den H oom, 7 Sept. Hedenmorgen had het zoontje van den veehouder, den heer P. B. het ongeval, terwijl het paard schrok, van de kar te vallen, waardoor hij in den teugel verward raakte, daardoor een eind werd meegesleurd en tenslotte het wiel na genoeg over hem heen kreeg, waardoor hij bijna bewusteloos bleef liggen. Dadelijk werd Dr. Wagemaker per draad ontboden die na onderzoeking constateerde dat het sleutelbeen gekneusd was. De vader zelf zat mede op de kar, doch deze had nog de tegenwoordigheid van geest om van de kar af te springen, waardoor hij geen letsel bekwam. 8 September. Werden gisteren de inwoners van ons dorp verontrust door het ongeval het zoontje van den heer P. B. overkomen, thans had weer een dergelijk ongeluk plaats en dit overkwam den veehouder A. B. Terwijl hij bezig was met het laden eener kar en daar mee klaar zijnde, weg wou rijden, sloeg het paard terwijl hij door een dam reed op hol, waardoor hij van de kar werd afgeslingerd en deze over den rug kreeg. Gelukkig waren nog een paar onzer inwoners in de buurt aanwezig, die, het ongeval bemerkende, ijlings toeschoten en den veehouder terwijl hij lag te kreunen van den pijn, op de kar legde en hem naar huis vervoerde. Terstond werd Dr. Over ontboden die, naar men mij mededeelde, na onderzoeking consta teerde dat er ribben gebroken waren. Dit is in een tijd van 'een dag twee ongelukken op ons eenzame dorpje, het is te wenschen dat het hiermee weer geëindigd is, want dergelijke berichten zijn voor de menschen niet van plezie- rigen aard. Vlieland. Met ingang van 16 Sept. is tot tijdelijk onderwijzeres alhier benoemd Mejuffr. M. Zorgdrager van Vlissingen, ter ver vanging vau Mejuffr. L. Lafèbre. I-lef loodtoit vraagstuk. Door Prof. Dr. H. Wefers Rettink, oud hoogleeraar te Utrecht, is een oordeel uitgesproken over het loodwitvraagstuk, en dit in eene brochure neergelegd, welke brochure duor het bestuur der vereeni- ging van loodwitfabrieken uitgegeven, gratis verkrijgbaar is bij den heer J. Kaiser Gz. te Utrecht, secretaris van genoemde vereeniging. Voor die er belang in stellen bestaat alzoo de gelegenheid kosteloos kennis te nemen van den inhoud der brochure. Wij halen er daarom slechts dit uit aan „Gevaar voor de gezondheid van hen, die in ruimten leven welke met loodhoudende verven geschilderd zijn, is er niet". Die er meer van wenscht te weten doet wel, eene brochure aan te vragen. Ziekte orider de paarden. In IJ- en Haarlemmermeerpolders komen verscheidene gevallen voor van influenza onder de paarden. Geheele stallen zijn aangetast en reeds zijn enkele dieren gestorven. Een heel en een half kaartje. Een heer in fletscostuumpet, trui, korte pantalon, sportkousen, staat, ver gezeld van een jongetje, voor 't loket aan het station. Eén heel en één half kaartje derde klasse Amsterdam, retour als 't u belieft. De juffrouw achter 't loket kijkt het ventje aan. „Uw zoontje is veel te oud voor een kinderkaart". Hoe weet u dat? Wel, dat kan men toch zien hij draagt al een lange broek. O, omdat hij een lange broek draagt? Geeft u me dan een heel kaartje voor mijn zoon en een half kaartje yoor mij. Ik draag een korte broek. Welzoo, meneer. Dan zou men, zoDder broek, vrij reizen hebben door het gansche land. Die juffrouw heeft de broek aan hoor 1" zei een ander, die z'n beurt afwachtte, lachend. Noodlottige botsing. Een ernstige botsing tusschen een tramwagen en een automobiel heeft Woensdagmiddag in de Roelof Hartstraat te Amsterdam plaats gehad Uit de richting van de Ceintuurbaan kwam een automobiel aanrijden, waarin zich bevonden de heer G. Frohn, uit Baarn met twee dames en een achttal kinderen. De heer Frohn chauffeurde zelf. In de bocht van de Roelof Hartstraat kwam de auto in volle vaart in botsing met een wagen van lijn 3, die uit de richting van de Van Baerlestraat aanreed. De schok was ontzettend. De heer Frohn werd uit de automobiel geslingerd tegen den tramwagen aan. Hij werd deerlijk aan het hoofd en aan den neus gewond. Van de kinderen, die in de auto zaten, kregen er 3 tengevolge van de botsing lichte kwetsuren. Per rijwielbrancard werd de zwaar gekwetste naar het Wilhelminagasthuis overgebracht. De bestuurder van de tram bekwam ook eenig letselde auto werd zwaar beschadigdaan den motorwagen werd eveneens schade toegebracht. In de naburige diamantslijperij van de firma Van Dam werden de andere in zittenden van den automobiel, die door het droeve ongeval natuurlijk zeer ont daan waren, tijdelijk ondergebracht. Ook de zwaar beschadigde auto werd daarheen vervoerd. Het tramverkeer ondervond door dit ongeval ongeveer 20 minuten vertraging. De heer Frohn is Donderdagavond aan de gevolgen zijner verwondingen over leden. Wat kleine jongens soms uithalen. Twoe kleine jongens te Ridderkerk gaan de weddenschap aar, wie 't eerst in de haven durft springen. De voorsteller zekere K. bedenkt zich daarop geen oogenblik en springt pardoes te water. Een schipper, die in de nabijheid lag met zijn schip, was verplicht zich gekleed te water te begeven om den deugniet te redden. Een flink pak slaag zou voor den bengel een welverdiende straf zijn geweest. Invaliditeitswet. Naar men in den Prot. Noordbrabander leest, is het ontwerp-Invaliditeitswet zoo ver gevorderd, dat het weldra het bureau van den Minister zal verlaten, om naar den Raad van State te worden gezonden. Ons vee nmr Japan. Te Leeuwarden zijn drie Japansche heeren aangekomen, om voor de regee ring van hun land Friesch fokvee aan te koopen. Per automobiel doen zij daartoe eenige rondreizen. De eerste vrije neutraleschool. Te Groningen is de eerste vrije (neu trale) school geopend. Door prof. dr. Huizinga werd een rede gehouden, waarin hij er op wees, dat men met de vrije school bedoelde andere paedagogische eischen te stellen, dan geschiedt in de zoogenaamde Staatsschool. In deze school, gesticht door het optreden van den minister, wenscht men niet kramp achtig vast te houden aan de theorie, maar in het onderwijs rekening te houden met de heilzame praktijk. Gedwongen winkelsluiting en Zon dagsluiting. Uit Amsterdam Naar wij vernemen, zal binnenkort de quaestie der gedwongen winkelsluiting opnieuw in den gemeenteraad aan de orde gesteld worden. De regeling van de vervroegde winkelsluiting en de Zondagssluiting zal dan niet, zooals bij het vorige door den gemeenteraad ver worpen voorstel, in één ontwerp-veror- dening worden saamgevat, maar in af zonderlijke ontwerp-verordeniDgen aan het oordeel van den raad onderworpen worden. Het sluitingsuur voor winkels en ma gazijnen zou weer op negen uur 's avonds, de algemeene sluiting op Zondag, op twaalf uur 's middags worden gesteld. Het initiatief in deze aangelegenheid schijnt uit te gaan van den wethouder, mr. Z. Van den Bergh, die dezer dagen een bespreking gevoerd heeft met een lid van het Comité van Joodsche winke liers, dat in 1903 is opgericht om tegen eventueele verscherping der Zondagswet te ageeren. Mr. Van den Bergh wenschte de bezwaren der Joodsche winkeliers te vernemen tegen volledige sluiting op den Zondag en tegen gedeeltelijke Zon dagssluiting, b. v. te 12 uur 's middags. Dat staakt maar. Te Termunten (Groningen) staakte een aantal dorschers het werk, omdat hun geen sterken drank meer verstrekt wordt, Treurige toestanden. Van het kluizenaarsechtpaar te Osinga- huizen, dat in zeer arme en vuile om geving leefde, is de man dood te bed gevonden. De vrouw had er niets van bemerkt, Tegenslag. De gemeente Andel bezit vele boom gaarden, welke elk jaar worden verpacht. Ook wordt er wel eens f 1000 besteed voor een boomgaard, doch bij de gehou den verpachting van fruit, voor dit seizoen bleek duidelijk hoe schaars dit aanwezig is. Enkele werden verpacht beneden f 10 en één bi acht slechts de som van f1, OP- TEXELSCHE CODRANT. Abonnementsprijs per 3 maanden. Voor de Burg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Prijs der Adverlentién. Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Ct Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 1