Gr. J. 0. D. Dikkers, Gr. J. 0. D. Dikkers Vergadering Gemeenteraad van Vlieland. M arktberirliten Advertentiën Advertentiën. Medicinale Levertraan Scots, Emulsie, Predikbeurten- Drogisterij J2innen6urg. Een Zeeuwsch HUISGEZIN, Fokveedag te Alkmaar. Op Zaterdag den 24 September a.s. publiek verkoopen publiek verkoopen: 4 Melkkoeien. Open ins: der Staten Generaal. In eene vereenigde zitting der beide Kamers is gisteren de Staten Generaal door H. M. de Koningin geopeod. De troonrede maakt als gewoon melding van land- en tuinbouw, handel, nijverheid en scheepvaart. Aangekondigd worden ontwerpen voor tariefsherziening en algemeene inkom stenbelasting. Ontwerpen tot verzekering van arbeiders tegen invaliditeit en ouder dom en tot wijziging der ongevallenwet 1901. Ontwerp tot vaststelling van de eedsformule en van de gevallen waarin getuigeneed in burgerlijke- en straf gedingen kan worden vervangen door eene belofte. Voorts worden aangekondigd herziening van het burgerlijk wetboek in zake de verbintenis uit onrechtmatige daad, als mede herziening der wet op het auteurs recht. Bij herziening der onderwijs-wetgeving zullen onderwerpen, in nauw verband staande met de jongste wijziging der lager onderwijswet, alsmede wettelijke voorziening van het vakonderwijs het eerst de aandacht vragen. Spoedig kan tegemoet gezien worden het ontwerp der herzieningen van de militiewet 1909, in verband waarmee een wijziging van enkele bepalingen der landweerwet zal worden aangeboden. Eerlang wordt ook ingediend de wet op den landstorm. In aansluiting aan de WaalverbeteriDg zal een aanvang gemaakt worden met de normaliseering van de boven-Merwede. Ontwerpen worden voorbereid voor verbetering der afwatering in Friesland en Groningen, van het Meppeler diep en de Vecht in de provincie Utrecht. In voorbereiding zijn voorstellen tot hervorming van het binnenlandsche bestuur in Indië. Oosterend21 Sept. Heden viert de heer Jan Daalder, de oudste bewoner der gemeente zijn 98en verjaardag. De man mag zich verheugen in het bezit van kinderen, klein- en achterkleinkinderen en van een achter- achter-kleinkind. Daar de oude man zich nog tamelijk goed gezond gevoelt, bestaat er hoop, dat hij een eeuw oud zal worden. Waar we hem, met zoovele belangstellenden, feliciteeren met zijn hoogen leeftijd, daar wenschen we hem tevens gaarne toe, dat hij nog minstens twee jaren onder gelukkige omstandigheden gespaard mag blijven. Oudeschild, 20 Sept. Bijna dagelijksch verlaat het grootste gedeelte der visschersvloot de haven, om op stroom te visschen. Met deze visscherij wordt, al is het dan niet zoo veel, toch nog iets verdiend. Slechts de grootste blazers gaan naar de Noordzee. Kleinere blazers, die eenigen tijd stil hebben gelegen, zijn opgeknapt en in gereedheid gebracht voor het oester korren, waarmede 1 Oct. a s. een begin mag gemaakt worden. Beleediging. Den 19 Juli 1.1. stond te Amsterdam een welbekend bankier achterop de tram. Bij een halte wierp de conducteur tot het in- en uitlaten van passagiers, het balkonhek open en raakte daarmee den bankier tegen den arm. „Lomperd", viel deze uit. De conducteur was hier over veront waardigd en verzocht den bankier dat woord weer in te trekken. Deze wilde er evenwel niets van weten en herhaalde in tegendeel nog eens zijne beleediging. De conducteur liet de tram stoppen, wenkte een agent en verzocht dezen proces-verbaal op te maken. Deze zaak werd voor de 5de kamer te Amsterdam behandeld. Tegen den bankier werd een geldboete van f25, subs. 25 dagen hechtenis geëischt. Zijn man gevonden. Een buitenman bevond zich in een café te Haarlem. Met hem waren nog een paar bezoekers aanwezig. Nummer vier komt binnen en neemt strijkelings langs den buitenman naast dezen voor de toonbank plaats. De buitenman, tot vertrek gereed, wil afrekenen, maar mist tot zijn groote verwondering zijn porte- monnaie, die hij wist, dat hij nog bezat toen hij het café binnenging. Zonder zich te bedenken, pakt hij zyn buurman beet, legt hem op den grond en baalt, tot verbazing van de aanwezigen, zijn eigendom uit diens zak1 Daarna gaf by hem nog een flink pak slaag. Terwijl ons boertje nu afrekende, poetste do ander- de plaat. Een rectificatie Men herinnert zich ons bericht, dat te Dokkum, werklieden in dienst der gemeentereiniging urine in den regenbak hadden gegooid. Nader meldt men thans aan „Oostergo" Het water uit de put wordt, daar het totaal onbruikbaar bleek ta zijn, sedert ruim 4 jaren niet meer als drink- of waschwater gebezigd en alleen wan neer het water uit een, eveneens op het speelplein aanwezigen waterbak niet meer voldoende is, gebruikt voor het schrobben van straten. Het verhaal dat een regenwaterbak waaruit de schoolkinderen geregeld dronken, was verontreinigd, is dus o- lukkig niet waar en hoewel wij tb handeling van bedoelden werkman a'- keuren, betwijfelen wij het of er wel termen zullen worden gevonden om hem zooals in een der bladen wordt gewenscht in een rijkslogement op te sluiten. „Ass. Ct." Kerkvoogd en bakkers. In het Friesche dorp Firdgum vond men totnogtoe geen bakkerij. De bakkers in de omliggende dorpen zorgden voor de noodige waren, wat in spoedeischende gevallen wel eens wat lastig was. In het dorp is nu een bakkerij ge sticht door... de kerkvoogden der Herv. Gem. en met 1 November as. wordt de bakkerij betrokken. Treurig dat het noodig is. Men meldt uit Apeldoorn aan „Het Centrum" Te Beekbergen zal binnenkort een gesticht voor drankzuchtige vrouwen wordon opgericht. Hiervoor is reeds aangekocht een stuk gronds van 2 H.A. met onmiddelijk aangrenzende villa, toebehoorende aan de Ned. Herv. Gem. en thans bewoond door notaris jhr. Feith. Op Donderdag 22 September wordt te Alkmaar vanwege de Vereeniging tot het houden van fokveedagen in Noordholland eene markt gehouden van fokvee, dat is ingeschreven in de registers van onze Rundveefokvereenigingen, van de afdee- lingen der Noordhollandsche Varkens- fokvereeniging, of van de Vereeniging tot verbetering van de Schapenfokkerij in Noordholland. Daar op dien dag tevens door de Afdeeling Alkmaar der Hollandsche Maatschappij van Landbouw eene landbouwtentoonstelling wordt gehouden, kan een bezoek aan dezen fokveedag onzen veefokkers ten zeerste worden aangeraden. In het geheel worden ruim 50 fokdieren aangeboden. Een fokveedag is een marktdag, georgani seerd door de Vereeniging tot het houden van fokveedag in Noord-Holland en wel uitsluitend van vee bekend in de registers van rundvee-, schapen-, varkens- en geiten- fokvereenigingen, waarvan de bewijzen van inschrijving en afstamming tevoren by den secretaris der vereeniging zijn overgelegd. Van deze ingezonden bewijzen wordt een catalogus opgemaakt en verkrijgbaar gesteld zoodat voor ieder kooper de volledige ge gevens van het dier ten dienste staan. Nu allerwegen en voor alle vee, fokvereenigin- gen worden opgericht, is het houden van fokveedagen voor den handel in dit vee eene behoefte geworden, vooral omdat men op eene gewone markt niet in staat is omtrent de afstamming en eigenschappen eenige publiciteit te geven; ook voor den handel naar het buitenland zullen de fokvee dagen van grooten invloed zijn, omdat de buitenlander hier ten volle zyn kooplust kan voldoen. Het ligt in de bedoeling in volgende jaren aan deze fokveedagen eene verloting van vee op die fokveedagen aan gekocht, te verbinden. De aanvoer op dezen eersten fokveedag mag zeer bevredigend worden genoemd, zy bedraagt ongeveer 60 stuks en bestaat uit stieren en vrouwelijk rundvee, oud en jong, fokrammen en ooien en beeren. Er zyn keuringen noch pryzen. Bezoekt den eersten fokveedag en doet er uwe inkoopen 1 Vergadering op Zaterdag 17 September 1910. Afwezig de heeren K. R. Rakker en K. Molenaar de laatste wegens wachtdienst. Voorz. dc heer J. Molenaar, Burgemeester. Dc notulen der vorige vergadering worden gelezen en onveranderd goedgekeurd. Door B. en W. wordt den raad aangeboden dc Gem.-begrooting, dienst 1911. Na eenige be schouwingen wordt deze voorloopig vastgesteld in ontvangst en uitgaaf tot een bedrag van f 14415.30; de aangeboden bcgrooting (dienst 1911) van bet Burg. Armbestuur wordt vastgesteld tot een bedrag van 1818.81s. Het subsidie uit de gem.-kas ten behoeve van het Burg. Arinbest. wordt bepaald pp f 700; besloten wordt op het gedistelleerd eene plaatselijke belasting te heffen van f 12,60 por H. L. (dit is hetzelfde bedrag als over het loopcnde jaar werd geheven); vastgesteld worden: 2e suppl. Kohier Hoofd. Omslag en idem Hondenbelasting (dienst 1910) resp. tot bedragen van f2S,20 en f4. een verzoek om afschrijving van hoofd. Omslag wegens vertrek uit de gemeente wordt ingewilligd; gelezen wordt een adres van den Directeur der zeevaartk.-school, den heer H. J. Bartelings, houdende verzoek om tractementsverhooging. Dit adres wordt lot een volgende vergadering aan gehouden. Nog eenige stukken worden voor kennisgeving aangenomen, waarna de vergadering wordt gesloten. i—minim ui mii Stalmest en Kunstmest. Zeker is goedbewaarde stalmest uitstekend voor bijna alle gewassen. Maar verkeerd zou het zijn te gelooven, dat stalmest in korten tijd de vrucht baarheid van den grond kan verhoogen, vooral als er sprake is van land, waarbij céu of meer der voedende stoffen ontbreken. De stalmest is in werkelijkheid slechts het overschot van hetgeen uit de deelen der voederplantcn overblijft bij het verlaten van het dierlijk lichaam. Hij bevat slechts een deel der sloffen, die de oogst aan den bodem onttrokken heeft. Het strooisel komt er wel bij als aanvulling, doch daar staat tegenover, dat het beste deel van den oogst verkocht wordt. Daar van komt dus niets in den mesthoop lerecbt. Bijgevolg geeft de mest niet aan het land terug wat de oogst er aan onttrok. Daar nu de stalmest afkomstig is van den oogst en dus van de lande rijen, kan het diezelfde akkers niets anders terug geven, dan de stoffen, die het land zelf bevat. Waar de akkers b. v. te weinig kali bevatten, zal de mest hetzelfde te kort verloonen. Eenigszins anders wordt de zaak, indien er veel voeder bij- gekocht wordt, zooals in Holland en een deel van Utrecht het geval is. De mest wordt daardoor rijker aan stikstof en fosforzuur. Men vergete echter niet, dat het vee ook van deze stoffen in het krachtvoeder een groot deel gebruikt voor vorming van vleesch, melk, enz. Evenzoo is varkensmest, afkomstig van dieren, die met veel graanafvoer gevoederd worden een giooto aanwinst voor de boerderij. In de eigenlijke bouwstreken is echter de aankoop van krachtvoeder betrek kelijk gering. Daar kan men wel de stalmest voot alle gewassen gebruiken, doch een oorspronkelijk gebrek aan het land, n. 1. een te kort aan kali enz. maakt de stalmest niet goed. Er moet een aanvulling hebben. Daarvoor is de kunstmest bestemd. Heeft men b. v. met beetwortelen, voederbieten, of kool te doen, dar. geeft do stal mest te weinig kali en stikstof. Men geve dan voor kali, kainiet en voor stikstof, chilisalpeter als aanvulling van den stalmest. In vele gevallen heeft een doelmatige bemesting: half stalmest en half kunstmest de beste resultaten. Wil men den eenen keer alleen stalmest en een ander jaar volledige kunstmest geven, dan bereikt men ook zeer goede resultaten. Toch zijn er gewassen, die uitsluitend op kunstmest aangewezen zijn. Eet- aardappels verdragen geen onmiddelijke giftstal- mest. Men geve in den herfst b. v. 8 zak kainiet en 6 zak slakkenmeel, of in Maart 4 zak patent- kali en 6 zak superfosfaat. In elk geval moet er in 't voorjaar 2 a 3 zak chilisalpeter bij. Stalmest op klaver, boonen en erwten is minder aan te bevelen; men geeft dan stikstof zonder dat 't noodig is en in elk geval te veel. Voor die gewassen kan men beter in den herfst kainiet en slakkenmeel gebruiken. Wat chilisalpeter in de lente is soms noodig stalmest en kunstmest moeten met overleg aangewend worden. B. Texel 19 Sept. Aangevoerd werden: 1 veulen f 120 10 koeien f 140 a f180.— 2 Kalven f S a f 12 41 Rammen f30 a f 45 347 schapen f 18 a f 26. 109 lammeren f 10 a f 14. 2 schrammen f 22 46 biggen f 10 a f 13.— 7 korven kippen f 1,50 a f2.25. Purmerend, 20 Sopt, Aangevoerd: 804 Runderen waaronder: 482 vette koeien 68 d 80 Ct. per KG, Gelde koeien 1 150 d 220. Melkkoeien f 180 a 290. 43 stieren 114 vette kalveren f 0,90 a 11.10 p. Kg. 266 Nuchtere kalveren 1 14a f 28 1788 Schapen f 21,d i 31.50 prijsh. h. matig 317 Lammeren t 13,a t 18, 327 vette varkens 1 0,54 a 10,58 por Kg.; 70 magere varkens f 16 a 1 30, 240 biggen f9 a 1 15 kipeieren f 4.60 a 1 5.10 por 100; Amsterdam, 19 Sept. Aangevoerd 221 Runderen, le kwal. 78 k 82 ct. j*1 2e kwal. 72 a 76 ct. 3c kwal. 60 a 70 ct. g, 165 Molk- en Kalfkoeien 1 165 a f 310, 47 Nuchtere Kalveren 1 11,f 17, 410 Vette Varkens 53 a 58 ets. 17 Schapen f 22 A f 27. Zondag 25 September. HERVORMDE GEMEENTE. Burg. 's Avonds 7 uur I)s. Van der Waa. Koog. Vm. 10 uur ds, Van der Waa. Oudeschild. Vm. 10 uur ds. dooke. Nam. 4 uur ds. Poort van Heldor. Den floorn Nam. 2 uur ds. van Grasstek. Oosterend. Vm. JO uur ds. van Grasstek. Coclcsdorp, Nam. half 3 uur ds Bucke. GEREFORMEERDE KERK. 279 voor VIER achtereenvolgende plaatsingen in de Texelsclte Courant in eens opge geven, worden slechts d r i e m a a Fin rekening gebracht. hopen 1». AVI LIVE It en I'. WILXER Wegman, hunne 25-Jakige Echtyereeni ging te herdenken. A. .T. WILNER. J. BOON. Burg-Texcl, Sept. 1910. Oosterend. Vm. ball 10 Looedienst. Nam. 3 uur I tOOPSOEZ 1N DE GEMEENTE. W aal. Vm. 10 uur ds. Kuperus, Den Hoorn. Vra. 10 uur ds. Buasemakor. Aan allen, die bij het overlijden en ter aarde bestellen van onzen Geliefden Vader, Behuwd- eu Grootvader bewijzen van deelneming gaven, betuigen wij onzen hartelijken dank. Namens de familie, D. EELMAN. Eierland, 20 Sept. 1910. en verkrijgbaar in do Aanbevelend, T. BUI.J8. bestaande uit drie groote personen, goed bekend met de laudbouwwerkzaamhedeD, zoekt op Texel plaatsing als arbeiders of boerenknecht. Brieven motto „gezin" bureau Toxelscbe Courant. Notaris te Texel, zal op Woensdag 28 September, 1910, 's morgens 10 uur, op de hofstede „Gro ningen" in den Polder „het Noorden, 125 Fokschapen. 15 stuks Hoornvee. 9Paarden 2 Veulens. 3 Boerenwagens. 1 Tilbury. 3 Driowielde karren. 2 Maaimachiue8. 1 Hooischudder. 1 ijzeren Hooihark. 1 Zaaimachine. 1 Kunstmeststrooier, (VVcstlalia). 1 Amerikaansche koekeubreker. 1 Bascule. 6 Ploegen, Eggen, Molborden, Gicrbak, Kribben, RuiveD, Voerbakken, 150 stel Klaverruiters, enz. enz, Betaling 24 Juni 1911. notaris te Texel. Zal op Donderdag 29 September 1910, 's morgens 10 uur, op „de Hoogc" tussohen de Waal cn Oosterend, ten verzoeke vaa den heer L). KIEVIT, 4 Anderhalljarige kooien. 5 Kalveren. 1 Veulen, 81 Schapen. 23 Lummoren. 2 Rammen. Jachtwngon. Boerenwagen. Bakwagcn. Driewieldekar. Maaimachine. IJzeren en houten hooiharkon. Ploeg en eg. Varkenshok. Kippenhok en kippen. Kribben, Schuilen, Ruiven, Voerbakken Balies, Palen, Puntdraud, Opstand van ceu lammeren wagen, Melk- cu Boerengereed schappen enz. enz. Beuovens ongevoer 50000 kilo's hooi en do Suikerbieten staande op 40 aren land.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 2