DAALDERS VULKACHELS. Vulpen-Inkt Waarschuwing. „Kaart van Nederland," „Met een dubbeltje de wereld door," KOFFIE is duurder geworden, docli kost nog steeds f 1.50 per bus van 1 KILO (2 Pond). Kleinere bussen naar verhouding. ONTVANGEN Geëmailleerde en Gelakte KACHELS, RIJWIELEN tegen spotprijzen worden opgeruimd. Doet dus uw voordeel. Aanbevelend, M. A. KUIJPER. FEUILLETON. De Verloren Zoon. .Nathalie van Eschstruth. DAKLEIEN Warmoesstraat, M. Wieringa. DE VOORRAAD IS MAAR KLEIN. VOOR 35 CENTS. PREMIE OP ONS BLAD. 30 CENTS. 81 eenige prachtig groen en bont geëmailleerde Grootate voorraad onderdooien. Zie mijne prijzen in de etalage- Boekh. Parkstraat. TTitg. Tex. Courant, Ui tg. Tex. Courant. BLOOK CACAO, Verder Tegel- en Geperste Kachelplaten, Vuurschermen, Kolen en Turfbakken, Vul emmers, enz, enz. En binnen enkele dagen wachtende een zeer groote partij alle soorten zoodat ik dit jaar een buitengewone sorteering zal aanbieden, tegen ongekende lage prijzen. Om hiervoor ruimte te maken moeten de nog in voorraad zijnde door 6.) Er was echter niemand die dat opmerkte want aan de freule was nooit iets te zien en daarom dacht dan ook nu niemand er aan, om op haar gelaat iets te lezen. De overste von Ries verzuimde nooit of nimmer de vormen, dus ging hij twee dagen later naar de woning waarNovalla logeerde, en gaf daar zijn kaartje af omdat de man, wien hij het contrabezoek moest brengen niet thuis was. Weer gingen er een paar dagen voorbij en Malwine'e moeder sprak er juist over, of de beleefdheid niet vorderde dat men den artist een uitnoodiging zond voor een „gezellig avondje", toen Malwine met vlugger tred dan gewoonlijk de kamer binnenkwam, en zonder iets te zeggen haar moeder een briefje toereikte. Wat is het vroeg Malwine's moeder op minder vriendelijken toon. Ge ziet toch wel, dat ik bezig ben de vogelkooi te vergulden en dus dat briefje niet aanvatten kan. ,t Is eene allervriendelijkste uitnoodiging van den dokter, voor van avond. Er zal muziek gemaakt worden en ze vragen of ik 't prettig zou vinden Novalla'a nieuwste composities te komen hooren. Als ge er naar toe wilt, mij is het goed. De majoorsvrouw was zoo met al haar hart bij het vergulden der kooi, dat ze niet opmerkte hoe de toon van Malwine's stem heel anders klonk dan gewoonlijk. Op zoo iets te letten viel geheel niet in haar geest. Ook zag ze daarom evenmin hoe Malwine's oogen schitterdenZij hoorde slechts dat ze antwoorddeDan zal ik 't maar aannemen, en knikte, zonder op te zien ven de dierbare oude kooi die in 't vergulsel zich baadde. Tegen den avond ging Malwine al vroeg naar hare kamer om zich te verkleeden. "Vroeger had ze bijna nooit daarbij haar spiegel gebruikt, nu gaf ze dien eersteen extra beurt met den stofdoek en stak nu twee extra kaarsen er naast op. Even nam ze haar friseerijzers op, maar blozende legde zij ze terstond weer weg, bevreesd omkijkende of ouk soms iemand dat had gezien en er het zijne van kon denken. Zich IriseerenZe had het willen doen, want haar moeder had nog niet lang geleden gezegd: Waarom doe je dat toch niet als er bal is Bij een hooggewelfd voorhoofd zoo als je hebt, staat dat zoo mooi, 't maakt je wel vijf jaar jonger. En ja, ze zou er vanavond heel graag mooi en jong uitzien maar wat zouden haar ouders, wat zouden de menschen er wel van zeggen. Ze zouden misschien gaan gelooven dat ze zich mooi maakte voor Malwine schrikte van wat haar in den zin kwam en bijna uitgespoken was. Ter stond verdwenen de ijzers weer waar ze ongebruikt zoo lang hadden gelegen. In 's hemelsnaam Diets wat opvallend is en doet prateD. Bij dien stelregel heeft ze zich altijd goed bevonden en die past ook volkomen bü de strenge begrippen waarin ze opgevoed is. En waarom zou ze zich opvallend toiletteeren Er was aan haar zooals ze was, Diets bijzonders of buitengewoons, en ze had het altijd prettig gevonden dat ze zoo zonder op te vallen stil haar gang en haar weg kon gaan. Yanwaar dan die plotselinge verandering in haar denken Zij vraagt het zich af, maar blijit het rechte antwoord schuldig en doet als een kind dat de oogen dicht doet om het gevaar niet te zien. Wordt het daardoor ook afgewend? Dat zou ze willeu gelooven, vol kinder lijke zorgeloosheid, en het leven genieten, ook de zonnige zijde, zonder veel denken ol zinnen. En dat is dezefde Malwine die Dog voor enkele dagen het leyen zoo ernstig en zwaar opnam. Vroeger droeg ze bij voorkeur donker kleurige japonneD, en nu heeft ze hot lichtblauwe costuum, een cadeau van bare tante dat ze onder voorwendsel van bet overlijden eener verre nicht niet heett gedragen nadenkend inde hand en doet zich de vraag of ze 't ook nu soms aan trekken zal En wederom verschijnt or een verrader lijke blos op haar wangen. z\jn in verschillende maten voor handen aan de Steenkooperij van firma W. F. STOEL Z001V, Alkmaar. Ter voorkoming van abuizen verzoek ik mijn geachte Cliëutèle er wel op te letten dat mijn adres is en blijit vroegere werkplaats van J. REIJ. Dus NIET bij N. LAP, noch bij H. M. ZWIERSEN Weverstraat. Horlogemaker. Wij bieden aan als premie op ons blad: groot plm. 90 bij 105 cM. geteekend door C. Joh. Bettink en J. Krijgsman, onderwijzers te Amsterdam. Op deze kaart komen voor alle plaatsen van eenige boteekenis, alle Spoor- en Tramwegen, alle Rivieren, Beken en Kanalenelke provincie heeft haar eigen kleur. De kaart is duidelijk, fraai, volledig en spotgoedkoop. Voor zoolang de voorraad strekt leveren wij deze kaart aau den winkel gehaald Wij zijn in de gelegenheid onze lezers een mooie premie op ons blad aan to bieden, n.l.: door GRANT ALLEN. Dit geestig boek kan door ieder uit het huisgezin worden gelezen. Het ie geïllustreerd met 50 illustration en 300 bladzijden groot. Het bevat de avonturen van eene jonge dame, die met een aanvangskapitaal van-10 centen, haar weg door het leven weet te maken. Wij stellen dit boek, voor zoolang de voorraad strekt, voor onzo lozors be schikbaar tegen den luttelen prijs van Verzending franco naar buiten tegen toezending van postwissel a 40 CENT. Waar dolen toch heden haar gedachten heen Er zullen hoogstens vijf ot zes gasten bij den dokter zijn. En voor zoo'n avondje neemt men toch geen gala, tenzij men zich belachelijk wil maken. Weg er dus mee. Ze trekt eene zwart en wit gestreepte blouse en een effen zwarten rok aan. Daar valt haar oog op de mooie bloeiende camelia's voor het venster; een oogenblik aarzelt ze voor de vraag zal ik eene witte nemen of eene reode En ze snijdt eene roode af en steekt die met eenigszins bevende haed in haar corsage, iets ongewoons in haar eigen oogen. Zoo mooi heeft ze zich nog nooit gemaakt. Waarom nu En bij die gedachte komt weer diezelfde blos en een zucht. Ze slaat ook haar mantel om, voor ze de oude lui goedendag heeft gezegd, en doet dat boven, omdat ze er zich voor schaamt dat deze iets buitengewoons aan haar opmerken zouden. Eindelijk gaat ze het huis uit en haar hart wijst haar den weg en drijlt haar tot spoed. Wat een onbeschrijfelijk genotvolle avond. Wat rijkdom van conversatie onder gullen lach en vroolijke scherts. Malwine herinnert zich niet dat ze ooit zoo opge wekt gelukkig zich heelt gevoeld, Na hot eenvoudig souper wordt gemu siceerd. Met gloeiende wangen geniet Malwine zijn zang, die machtiger danalle woorden van de lielde getuigt. Vol verrukking luistert ze naar dat dartele minnen en koozen, dat do in-zalige bruid met haar volle verzekerdheid en de gelukkige brui gom, in het lied, beurtelings doen. En als des zangers oogen do hare zoeken on hunne bliaken samensmelten, dan komt or in haar hart een onstuimig verlangen op naar levensgeluk en levensgonot, een verlangen, zooals ze Dog noo:t hooft gekend en waarop zo toch ook rocht heett, het heilig recht van iedor vrouwenhart. Do doktor komt bij haar en vertelt, heel in vertrouwen, wat moeilijkheden van allerlei aard, zelfs do grootste artisten ondervinden en wat hindernissen zo hebben te overwinnen alvorens zo toegang ver krijgen tot het publiek dat hun werk verstaan zal en loonen. En hoe machtig veel zij voor hebben, die goed geïntrodu ceerd zijn bij zoodanigen, die over engage menten en dergelijke hebben te beslissen. Als een wien plotseling eene gelukkige gedachte invalt kijkt Malwine op en vraagt bijua ademloos: Zou u denken dat mijn oom, de regee- ringscommissaris iets doen kan De regeeringscommissaris Dat zou ik denken. Wanneer Heluth's nieuwe opera maar eerst onder de hooge bescherming van uw oom in de residentie opgevoerd is, waar men over zooveel uitnemende stommen en daarbij goede acteurs kan beschikken, dan is Novalla er voor goed bovenop en zijn fortuin gemaakt. Zou u voor onzeu jeugdigen artist een woord kunnen doen Malwine beloofde het lerstond, en hare oogen, zooals ze schitteren van blijheid, getuigen hoe in-golukkig zij is, dat ze met haar oom op zulk eon goeden voet is dat, juist door haar, Novalla zijn wonsch zal verkrijgen en zij dat voor hem doen kan. De dokter is eveneens niet weinig in zijn sebik. U weet niet half, waarde Ereulo, wat grooten vriendschapsdienst u mij daarmee wel bewijst. En hij vertelt haar van Novalla, wat een talentvol en voortreffelijk menech hij is hoe hij sedert den dood zijner ouders altijd alleen was en hoe goed het voor hem zijn zou indien hij een hem sympathiek meisje mocht vinden, dat zijne vrouw wildo worden. Aan vermogen ontbrak het hem niet, maar met zijn gezondheid was hot voor het oogenblik niet best gestold, ofschoon een gelukkig huwelijk ook in deze wonderen kon doen. Malwine klemt haar waaier krampachtig met boido handen, de borst is haar beklemd, hare lippen boven. Om toch iets to zeggen brengt ze hot gosprok weer op haar oom, on als Novalla bij haar komt. terwijl zij met den dokter zijn oom, uun hot proton is en zich in bet gesprek mengt, herwint zij haro zolfbe- hoerschiug ou spreekt onbovangon door. Wordt vervolgd,j

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 4