N°„ 2403, Zondag 9 October 1910, 24ste Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond Advertentiën vóór 9 nar op den dag der uitgave ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, ParkstraatBurg op Texel. NATIONALE MILITIE. Indeeling van lotelingen, by de bereden korpsep. De Burgemeester der gemeente Texel brengt ter openbare kennis, dat de in deze gemeente voor de militie ingeschre ven lotelingen, die, in geval van inlijving ter volledige oefening, in aanmerking wenschen te komen om bij een der bereden korpsen te worden ingelijfd, bij deze worden uitgenoodigd zich vóór den 30en November e.k. ter Gemeente-secre tarie aan te melden of te doen opgeven. Voor verdere bijzonderheden, als wijze van aanmelding, geneeskundig onderzoek, voordeelen welke de ingelijfden der be reden korpsen genieten in vergelijking met de miliciens der onbereden korpsen, wordt verwezen naar de op de publicatie - borden aangeplakte bekendmakingen. Met het oog op het niet altijd genoeg zaam beschikbaar aantal plaatsen bij een wapen en een bepaald garnizoen, wordt er nadrukkelijk op gewezen dat het aanbeveling verdient, meer dan één korps op te geven, waarbij men bij voorkeur wenscht te worden ingelijfd. Texel, den 4 October 1910. De Burgemeester voornoemd, HIDDINGH. TEXEL, 8 Oct. 1910. Bjj Kon. besluit zijn benoemd tot Heemraad van het Waterschap de Dertig gemeenschappelijke polders op Texel, de heeren K. Bakker Tz. en C. Keijser Sz. alhier. Onze vroegere plaatsgenoot de heer Dr. C. J. Keijser, is benoemd tot tweeden gemeente-geneesheer te Hoorn. Een jabileum. Woensdag j. 1. vierde onze plaats- genoot, de heer Abr. Geus, zijn 25-jarig jubileum, als koster der Herv. Gem. aan den Burg. Het doet ons genoegen te kunnen mededeelen, dat dien dag voor Geus en diens familie niet ongemerkt is voorbijgegaan. Behalve bewijzen van belangstelling van hier en elders ont vangen, wachtte den jubilaris een hoogst aangename verrassing. Aan het einde van de avondgodsdienstoefening werd van de kansel door den predikant ds. Kij ne het woord tot hem gericht en onder betuiging van waardeering, gelukge- wenscht, terwijl na afloop van de gods dienstoefening hem in de kerkekamer bij monde van den president kerkvoogd de heer C. Moojen, namens den kerkeraad als bewijs van waardeering voor de steeds betoonde ijver een geschenk werd aangeboden, bestaande in een fraaie armstoel. De leden van de kerkeraad, benevens de leeraar brachten hierna nog eonigen tyd gezellig door in de familiekring ten huize van den jubilaris. Wy kunnen hier nog aan toevoegen dat de functie van koster bij de Herv. Gem. aan den Burg sedert 1886 door de familie Geus in rechte lijn werd vervuld, eerst door den grootvader, daarna door den vader van den jubilaris de tegenwoordige functionaris en sedert 5 October 1885 door hemzelf. Bijenteelt. Donderdagavond werd in café „den Burg" een afdeeling opgericht van den Bond van Bijenhouders in Nederland. De heer H. Visser te Zuid Eierland had tot dat do9l een vergadering uit geschreven tegen Donderdagavond j.l. en trad als leider dier vergadering op. De vergadering en besprekingen ge tuigden van groote opgewektheid en belangstelling inzake de Bijenteelt. Achtervolgens werd mededeeling ge daan van de statuten der Bond en voor lezing van een concept-reglement voor de op te richten afdeeling, hetwelk werd behandeld en slottens aangenomen. Het getal leden voor een afdeeling, om bij den Bond te worden aangenomen, moet minstens 25 zijn en aangezien 17 per sonen ter vergadering tegenwoordig als lid toetraden en op de toezegging van nog 9 anderen zeker kon worden gere kend, kan de oprichting der afdeeling als een feit worden beschouwd. Ten einde de afd. zoo gunstig mogelijk aan haar doel te doen beantwoorden is de toetreding van meer anderen zeer ge- wenscht. Tot bestuur der afdeeling werden gekozen de heeren H. Visser, C. Stoepker, B. Lap, W. Schumaker en P. Bremer, welke allen zich de keuze lieten wel gevallen. Het bestuur verdeelde de functiën onderling als volgt: H. Visser pres., B. Lap, vice-voorz. en W. Schu maker secr.-penningm. Gelijk wij reeds boven zeiden ken merkte de vergadering zich door een recht prettige geest en gezellige kout over het onderwerp „Bijenteelt". Het wil ons voorkomen dat de te houden vergaderingen zeer leerzaam zullen wezen voor de daarbij betrokkenen. Terecht wees de voorz. op de aan gename bespreking toen hij met een woord van dank voor de opkomst, de vergadering sloot. Dat de bijenhouderij hier nog al van beteekenis is, merkten wij op, toen bij later gesprek bleek dat door de aan wezigen ongeveer 80 korven voor over winteren wedden gehouden. Dat dit getal over het geheel zeker wel 100 zal zijn, is zeker niet te hoog geschat. Bijenhouders die zich nog niet hebben aangemeld, meenen wij te mogen aan sporen zich als lid te doen inschrijven. Vliegen. - Alkmaar. De „Tel." meldt: „Onder zeer groote belangstelling begon gisteren (Donderdag) de Alkmaarscbe vliegweek. Reeds om. half drie ging Verstraeten de lucht in. Na een eindweegs weggeweest te zijn, draaide hij en kwam terug. Nabij het terrein gekomen steeg er een daverend applaus uit het publiek naar den vlieger op, die deze ovatie met handgewuif beantwoordde. Weer ging hij draaien, nu weer regelrecht naar de duinen, waar hij over een daarliggende boerderij vloog, om dan na bijna 19 min. gevlogen te hebben, onde^ groot enthusiasme weer neer te komen". De extraboot van Helder naar Texel voor deze gelegenheid aangekondigd in ons vorig nummer zal niet varen (zie het nummer van heden). De aangifte om van deze gelegen heid gebruik te maken was gelijk nihil. Een te wachten lezing. Naar ons wordt medegedeeld zal Zondag 16 dezer in Hotel Texel eene lezing worden gehouden over het wets ontwerp - „Heemskerk", regelende de positie voor vrouwelijke rijksambtenaren en onderwijzeressen bij het openbaar lager onderwijs dia in het huwelijk treden. Dit wetsontwerp bepaalt dat 'n dergelijke functionaresse die in het huwelijk treedt, op haar huwelijksdag haar onts'ag on gevraagd thuis krijgt, tenzij zij de 45jarige leeftijd heeft volbracht. Een comité van actie heeft zich ge vormd om heftig tegen de aanneming van deze wet te protesteeren en genoemd wetsontwerp in verband met de kwestie van den arbeid van de gehuwde vrouw in verschillende plaatsen van ons land te doen bespreken. De afd. „Texel" van de vereeniging voor vrouwenkiesrecht heeft zich met één der spreeksters in verbinding ge steld, om ook hier deze zaak te doen bespreken, waartoe zal optreden Mevr. Haver, van Amsterdam, die, naar wordt beweerd, .beschikt over een mooi talent èn van voordracht èn van spreken. Voor belangstellenden zal het een mooie leerrijke avond kunnen zijn. Ben Hoorn, 7 Oct. Door het zoontje van den heer W.Kok alhier is een flesch op strand gevonden, welke flesch een briefje bevatte hetwelk in het Duitsch was geschreven. In het Hollandsch vertaald luidde het Let op. Aan deDgene die deze flesch of dit briefje vindt, verzeker ik 3 mark belooning, Machinist-assistent Henri Jul. Reiners, Heimatstrasse 18, Bremen. s. s. Marksburg, 28 September 1910. Terstond is het briefje aan boven vermeld adres opgestuurd. Door de vrouw van den heer C. Rijf alhier is een postduif opgevangen, de welke de volgende merken hadOp den rechtervleugel A. N. N. U. L. E., O. en op den linkervleugel M. L. Swid 5. L, bene vens een gummiringetje om den rechter poot waarop het nummer 50 en een L. Be Cocksdorp. Dezer dagen werd in Eierland een mooie jacht gemaakt. Met drie geweren werden niet minder dan 12 hazen en 14 fazanten geschoten. OudescJiild, 6 Oct. Werd er door de visschers verlangend uitgezien naar den len October, om met het oesterkorren te kunnen beginnen, in de hoop daarmede behoorlijk wat te verdienen, tot hunnen spijt moeten zij ondervinden, dat de vangst niet aan hunne verwachting beantwoordt. In vergelijking van voorgaande jaren is die vangst zeer gering, misschien al een gevolg van het visschen van al te kleine oesters. Ook met de wulken gaat het niet naar wensch. Wel valt er over de vangst niet te klagen, maar de prijzen zijn laag, als een gevolg van het nog te zachte weer. De aannemer C. Bruin van de Waal heeft een begin gemaakt met de uitdieping van de Nieuwe of Schildsloot. In het laatst der voorgaande week was reeds een molentje geplaatst dat de sloot moest leegmalen. Dit viel echter niet mee, zoodat halverwege- een flinke dam gelegd werd. Komt er nu maar wat wind, dan zal men over dat gedeelte het water wel grootendeels weg kunnen houden. Onder Brakenstein schijnt men nog al last van het kwelwater te hebben. Woensdagmorgen bracht de Am- petco weder een lading petroleum voor de tank aan, zoodat men voor den komenden winter niet bevreesd behoeft te zijn in het donker te moeten zitten. Door het bestuur van den Texel- schen Schippers- en Visschersbond is heden, op een in Februari dezes jaars verzonden request, waarin op een maat op de oesters en verscherping van politietoezicht werd aangedrongen van den betrokken Minister de mededeeling ontvangen, dat don den wetenschappe- lyken adviseur in de visscherijzaken een onderzoek wordt ingesteld naar den toestand der schelpdierenvisscherij in de Noordelijke Zuiderzee en dat bij de overweging van de maatregelen, welke eventueel naar aanleiding van het door dien adviseur uit te brengen rapport zullen zijn te nemen, op dat verzoek gelet zal worden. Reclame. Echte dames kan men zien in de winkelkast van een dameskapper op den Heiligeweg te Amsterdam. Het zijn Engelsche dames, die zeker haarwater hebben toegepast, waardoor het zoo schoone-slaapster-in-'t-woudachtig gegroeid is, dat het lust is om te zien. De dames zitten met den rug naar 't publiek, het lange haar breed uitgolvend naar beneden. Kritiek geval. De directeur van een vlooientheater gaf een voorstelling voor een dames gezelschap en liet zijn besten acrobaat Henry toeren verrichten. Henry, spring over dat lucifers doosje commandeerde hij. Henry deed het zeer elegant. Spring nu eens terug, luidde het bevel. Maar Henry sprong op de pols van een dame en drong reeds in haar mouw door. Hoewel eenigszins ontsteld had zij de tegenwoordigheid van geest het beestje dat zij dacht te grijpen aan den directeur terug te geven. Deze bekeek het diertje, trok een bedenkelijk gezicht en zei Pardon dame, maar dat is mijn Henry niet. Tableau. Een dicaas geval. Het volgende gebeurde dezer dagen in een wagen van de' gemeentetram te Amsterdam Op het Leidschoplein, waar de wagen reeds tamelijk bezet was, stapte o. m. ook een dame in, chique gekleed en met zeer „weelderige vormen". Het was een lust voor de oogen. De tram zette zich in beweging, doch moest, terwijl zij juist in volle vaart was, plotseling stoppen, zoodat de in zittenden flink door elkaar geschud werden. Even een kleine consternatie, doch weldra was weer alles rustig, behalve dat men in den wagen een zacht fluitend geluid hoorde, zonder dat men wist waar het vandaan kwam. Alleen de dame met den weelderigen boezem wist de oorzaak. De kleur op haar gelaat nam al meer en meer toe terwijl in evenredigheid de volume van haar buste afnam, totdat ten slotte de mantel, die eerst nauwelijks dicht kon, nu in plooien over haar borst hing.... De „ventiel" van haar buste was door den scbok losgeraakt. Dame bij volgende halte af. Werkkrachten van buiten genieten de voorkeur. Het eigenaardige verschijnsel doet zich in den Ha&rlemmermeerpolder voor dat, terwijl er met de bietencampagne veel werk is, er verscheidene arbeiders werkloos zijn. Haarlemmermeer is dan ook als het ware overstroomd met vreemde werk lieden, die het werk verrichten op den bietenakker. Op één dag kwamen een 200-tal van die vreemdelingen aan! De groote oorzaak, dat de landbouwers de vreemde werklieden aannemen, schijnt hierin gelegen te zijn, dat zij er ge makkelijker mee werken en zekerder zij o ze zoolang ze hen nrodig hebben, als werkkracht te behouden. rR-N.j TEXELSCHE COURANT Abonnementsprijs per 3 maanden. Voor de Borg 30 Cts, Franco per post door go- heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Prijs der Advertentiën. Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Ct Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. s

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 1