G. J. 0, D. Dikkers. Aanbesteding1 Eiken Maandag gedurende Marktlijd Vergadering Gemeenteraad van Vlieland. Marktberi Advektentiën. „Nut en Genoegen" Waal. „Nut en Genoegen" te Oosterend. De Stoomdorschmachine, compleet met Pers. J. DEKKER Jz. S1DOL, ^Aanbevelend, JI diïuijs. Verkoop van Hooi Een bekwame Werkman, Aardappelenhandel. SCHOUW. SC' O Druivenborsthonig, Brogisterij Sinnenburg. Nette Burgerwoning DAMES! Dames- en Kinderhosden, Dames- en Kiuderbonten. Bontmutsen, enz. O. Smit. J3innenburg. Korte en lange Turf. donge Fokzeugen. het Wit Dnitsch Edelzwijn. een net Woonhuis, PAARBEW- ea VARKËNSSLAGMJ. Paarden- en Varkensslagerij Paardenvleesch. Varkensvleesch. Gebrs. £0E¥ERT. Iemand belast met uitplaatsing Ruhrkolen, Smeekolen en Brikeffen. een 2i-prige Kalikoe. de Zwitsersche Dekbok, Horloges, Klokken, enz. Gust. Buhse. P p edikbeurt e n publiek verhuren het Nagras der op Maandag 3 Outober 1910, verkochte landerijen, gelegen tusschen de Waal en Oosterend, in perceelen, tot 19 Maart 1911. Hoeden en /Petten, van het opruimen van plm. 500 meter Grond Puike waar. Lagen prijs. Een standbeeld van Czaar Peter. Het geschenk van den Czaar aan Zaandam, een standbeeld van Peter den Groote, is op het oogenblik te Amsterdam doch waar?... Dat wist men aan bet Russische consulaat niet te zeggen. Zoek is het niet, doch men interesseerde er zich niet erg voor, omdat het toch weer teruggaat naar den beeldhouwer te Parijs, Bernstam, die het heeft gemaakt omdat gebleken is, dat het te klein is voor het plein te Zaandam waarvoor het bestemd is. Nu zal er een vervaal- digd worden, welke Czaar Peter levens groot geeft. De vorst is afgebeeld in timmermanscostuum met een deel van een schip aan zijn voeten. Wanneer het nieuwe beeld tijdig ge noeg gereed is, zal het in het voorjaar van 1911 onthuld worden. (N. v. N.) op Woensdag 5 October 1910. Afwezig de leden Bakker en Swart. De notulen der vorige vergadering worden ge lezen en onveranderd goedgekeurd. Aan de orde is de Gemeentebegrootiug, dienst 1911. Deze wordt na enkele beschou wingen definitief vastgesteld op een bedrag in ontvang en uitgaaf van f 14415,36. Op twee ingekomen verzoekschriften om verbetering der jaarwedden wordt gunstig beschikt: le. van den directeur der zeevaartk. school, den heer Sarteling, met f100; 2e. van M. Zorgdrager—Bruin, voor concierge- diensten in de O. L. School met f 10. Voor het Herhalingsonderwijs, cursus 1910/1911, worden benoemd: voor het onderwijs aan de meisjes, de dames J. Visser en M. G. Zorgdrager en voor dat aan de jongens, de heer G. Donia. Een verzoek van mej. Van Buren Schele onderwijzeres, om 6 maanden verlenging van verlof wegens ziekte, wordt niet in behandeling genomen. Dit komt de volgende keer in behandeling. Enkele ingekomen stukken worden ge lezen en voor kennisgeving aangenomen, waarna de vergadering wordt gesloten. Wintertarwe. Van 't zaaien af tot aan 't uitstoelen toe, onttrekt de wintertarwe betrekkelijk weinig voedsel aan den bodem. Doch van af het uitstoelen tot de bloei heeft de plant beel veel noodig. In betrekkelijk korten tijd moet er dan veel voedsel opgenomen worden. Daarvoor zijn gemak kelijk oplosbare stoffen noodig. Onder die op te nemen voedingsstoffen treedt vooral het kali op den voorgrond, daarvan bevat een flinke oogst 150 K.G. per Hectare. Alleen daarom niet, dat alleen een bemesting van kalizooten noodig is. Stikstof en fosforzuur zijn wel degelijk van be lang. Daar tarwe alleen op zeer goede gronden feteeld wordt, kan men er bijna vast op rekenen at de bodem een aanzienlijke voorraad bevat, ten minste als de grond niet eeuwenlang in ge bruik is. Het is dan op zulke gronden niet noodig kalimest aan te wenden, wanneer onmid dellijk voorden uitzaai stalmest ondergebracht is. Stikstofmest is dan evenmin als afzonderlijke gave noodig. Mest met fosforzuur, dus in den herfst slakkenmeel, is naast den stalmest welaan te bevelen. Meestal komt ten onzent de tarwe echter niet in stalmest. Die is dan 66n of meer oogsten van te voren gegeven. De voorvrucht heeft grooten invloed op den voedingstoestand van den bodem. Is er klaver voor de tarwe ge weest, dan weet men zeker, dat de grond ved stikstof bevat. De ondervinding heeft dan ook geleerd, dat tarwe het goed doet na klaver. Een bezwaar kunnen dan echter in vochtige jaren de slakken opleveren. Tarwe na bieten of aardappelen; we konden ook zeggen: tarwe na kalivreters. Of er nu sprake is vaD beetwortelen of mangelwortelen, beide ontnemen kolossale hoeveelheden kali aan den bodem. Voederbieten wel het meeste. Aardappelen berooven den grond wel niet in die mate van kali als bieten, doch de weggenomen hoeveelheid is nog zeer belangrijk. Ook klaver onttrekt tamelijk wat aan den akker. Na al deze vruchten mag men zich wel degelijk de vraagstellen Moet ik de tarwe kalimest geven? Het antwoord moet dan luiden: Na bieten en aardappelen is kali beslist noodig: na klaver misschien. Verschillende bemestingsproeven hebben de waarheid van 't bovenstaande bevestigd. Men wendt dan den kalimest in den herfst aan, voor het zaaien der tarwe. Men neme 300 a 500 Kg. Kainiet of 150 a 250 Kg. Patentkali. Wie liever Chloorkalium geeft, kan met 75 a 125 Kg. volstaan. In den herfst moet er nog 600 a 800 Kg. slak kenmeel bij. In de lente volgt dan nog 200 Kg. chilisalpeter. Soms geeft men daarvan een deel in den herfst. Later vindt men bijna al bet kali. in het stroo terug. Gebruikt men 'tstroo in den stalmest, dan wordt er dus veel kali aan 't land teruggegeven. Doch de werking van 't kali in 't stroo kan niet zoo snel zijn,als van de gemakkelijk oplosbare kalizouten van den handel. 13. Bargerlijke Stand der Gemeente Texel Yan 1 tot en met 7 Oct. '10. GEBOREN: Hendrika, d.v. Aalt Segers en Geertje Cornelissen. ONDERTROUWD) ri GETROUWD Weeno OVERLEDENGovert Goverts de Roos ond 61 jaar geh. met Jannetje Ran. Trijntje Boon, oud 77 jaar, wed. v.Jan Hendrik Kikkert (den Burc) GEVONDEN VOORWERPEN. Gedeponeerd ten Raadhuize een jas en een haarlint. Leiden, 7 Oct. Ter markt aangevoerd: 21 Stieren i 10S,a i 280,— 134 Kalf- en Melkkoeien f 173 a i 305; 410 Varekoeien 1 124 a f 258 179 Vette Ossen en Koeien i 193a f 310 53 Kalveren (vette) f 62 a t 134 21 Kalveren (magere) f 8.a i 14. Lammeren f a f 423 Schapen (vette) i 23.a t 27.— 353 Schapen (weide) f 17,— a i 24,— 517 Magere Varkens f 18— a f 50, 720 Biggen f 9.k f 15. Schagen, 6 Oct. Aanevocrd: 48 Kalfkoeien 1 170,a f 300—; 140 Vette Koeien i 160 a 345,— 130 Geldekoeien t 140 a f 250 Nuchtere Kalveren f 0 at00. 400 Schapen (vette) f 22,a 32,50 360 Overhouders f 17,— a 22. Lammeren f 00.a f 00. 26 Vette Varkens 57 a 59 cent per Kg. 6 Magere Varkens f 25,a 27, 80 Biggen f 14,a f 17, Boter f 1.50 a i 1.60 per K.G. Kipeieren f 5,a t 5,50 per 100; Zondag 9 October. HERVORMDE GEMEENTE. Burg. Vm. 10 uur Ds. Kijoe. Kerkcollecte. Waal. Vm. 10 uur ds. Van der Waa. Avondmaal. Oudeschild. Vm. 10 uurds. Boeke. Nam. 4 uur ds. Poort van Helder. Den Hoorn. Vm. 10 uur ds. Visser. Oosterend. Vm. 10 uur ds. van Grasstek. Geen Zondagschool. Hervatting der Catechisatie. Cocksdorp, Nam. half 3 ds. Boeke. Voorbereiding. GEREFORMEERDE KERK. Oosterend. Vm. hall 10 (ds.S.de Vries,pred. Nam. 3 uur I Nieuw Leusen. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Burg. Vm. 10 uur ds. Kuperus. H, Avondmaal. Den Hoorn. Vm. 10 uur ds. Bussemaker. Woensdag 12 October 19IO. HERVORMDE GEMEENTE. Burg, 's Avonds 7 uur Bijbellezing. Donderdag 13 October. Waal, 's Avonds 7 uur Bijbellezing. Heden overleed aan de Waal onze geliefde Moeder, Behuwd- en Groot moeder, TRIJNTJE BOON, Echlgenoole van wijlen Jan Hendrik Kikker l in den ouderdom van 77 jaar en 7 maanden. Namens de familie, G. KIKKERT J.Hz. Waal, 6 Oct, 1910, HUISHOUDELIJKE VERGADERING op Woensdag 12 Oct. a.s 's avonds half 8 in het lokaal vaD A. P. EELMAN. In deze vergadering kunnen nieuwe leden worden aangenomen. HET BESTUUR. HUISHOUDELIJKE VERGADERING op Zaterdag 15 October, 's auonds half acht. Alleen in deze vergadering kunnen nieuwe iedeu aangenomen worden. HET BESTUUR. Notaris te Texel, zal, op Naandag 10 October 1910,'s mid dags 12 uur in bet Cafe „den Burg" aan den Burg op Texel, TE KOOP Eenig adres voor heeft in dit artikel weder een groote keuzo ontvangen. Voor het a. s. saieou ruim voorzien van Witte-, Jaeger- en Sport- flanellen. Wollen-, Gestikte-nn Moltondekens. Heeren-, Dames- en Kinder- Wolienondergoederen. Zuiarte en Gekleurde Kousen in alle maten. Winterjassen en Jekkers, Cheuiot en Manchester Jongonsbroeken, benevens een fraaie sorteering Parapluies. bij J. DE GEUS. Te Mill Prinse Peel. Nuoid-Brubant. het beste poetsmiddel, in fldacbjes a 10 et. verkrijgbaar in de DROGISTERIJ BINHENBURG. Wederverkoopers fabrieksprijzen. langs de tochtsloot op bet Mieland. Aanwijzing Dinsdag a.s. v.m. 10 uur en besteding. P. KIKKERT J.Pz. bij Inschrijving. Van bet Hooi staande op 't proefveld aan de Oo9terenderweg nabij do Waal. Biljetten in te leveren voor Maandag middag 12 uur bij Jac. KIKKERT Hzn. ER BIEDT ZICH AAN goed met paarden kunnende omgaan. Brieven letter L. bureau Zeeuwsch Landbouwblad te Ter Neuzen. Aanbevelend, J. Pb. RAKKER, Weverstraat. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van het Waterschap de 30 Gemeenschappelijke Polders op Texel" brengen ter kennis van de Ingelauden, dat de SCHOUW op het scboonmaaien eD zuiveren van Tocbtalooten en Cenen van Bobbels, Kroos, Riet en Flab, is bepaald op Zaterdag 22 Oct, 1919. Texel, 30 September 1910, Dijkgraaf en Heemraden vnd., J. S. DIJT, Dijkgraaf. RUIBING, Secretaris, DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den Polder Waal en Burg op Texel brengen ter kennis van do Ingelanden, dat naar aanleiding van art. 13 dor Keur en Ver ordening voor don Polder, de SCHOUW op het scboonmaaien en zuiveren van tochtslooten van Kroos, riet on fiab is bepaald op Zaterdag 15 October 1910. De nalatig n verbeuren een boete van fl,en bij horschouu; 13, Texel. 28 September 1910. Dijkgr. en Heernr. voorn. A. C. KHIJSER, dijkgraaf, C. J. ROEPER, secretaris, Kinadruppels van ür. de Vrij, Quina laroche, Mentha en Ponceletpastilles, Teercapsules, Formanwatten, Eikelcacao. Paiuexpellar enz. Verkrijgbaar in de Aanbevelend, T. BUIJS. TE HUUR voor direct of later, waarin twee kamers, keuken, ruime zolder, gedeelte schuur, enz. C. R. KEIJSER Co. Groote keuze gegarneerde iu alle prijzen. Aanbevelend, In lossing Maandag en Dinsdag in de haven, en Woensdag en Donderdag to Nieuweschild en te Oost. P. WUIS, Oosterend Texel. TE KOOP Dagelijks ter dekking beschikbaar DEKGELD f 1.75 a contant. K. UITGEEST. TE HUUR bij J. C. ROEPER Pz. Schilder. Texel. Nieuw opgerichte Ondergeteekenden berichten, dat zij op Maandag 10 Oct. a.s. een zullen openen in de bakonde slagerij in de Nieuwstraat te den Burg. Zij beloven voor nette en vlugge be diening te zullen zorgen en voor concur- reerende prijzen te zullen leveren. Des Maandags wordt met het te slachten paard rondgegaan. De vleeschprijzen zijn per 5 ons. Rookvleeseh 50 cent. Biotstuk 35 Roastbeef 30 Rollade 30 Gehakt 25 Magere Lappen 25 Vette Lappen 20 Worst 25 Gesmolten vet 22'/o Lappen mager vet Karbonade Gehakt, Saucijzen en versche Worst Ribstuk Rollade Biefstuk Lladreuzel Gesmolten Reuzel Gerookt Spek, mager vet Koppen Leverworst Boterhammen worst AIctworst Gekookte Ham Versche Ham 45 cent 40 42 Va n 45 45 47 :/s b 50 45 45 b 45 b 42 Vg b 15 25 50 50 b 1.10 60 Onder beleefde aanboveling, van een Groot Kapitaal, zoekt liefhebbors voor Eerste Hypotheek. De minimum rente is 4 procent,terwijl men do aflossing zeil kan bepalen. Br. fr. lett. O. Bureau van dit Blad. WACHTENDE Bestellingen worden iugewacht bij I». J. BRUIN. TE KOOP S. DAALDER, Koog Texel. BESCHIKBAAR a ört cent, uitsluitend u contant. Te vervoegon Waalderstraat 196. Voor do levering van soliede en dege lijke uurwerken tegen eoncurreerendo prijzen staat ondergotcokende sinds lange jaren gunstig bekend. is bij in do Lindeboom to sproken omtront do levering en horstelling van uurwerken, goud en zilver. Aunbcvelond,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 2