Waarschuwing. Tandarts Ansingh, ZEEMOS Meubelhandel Vliegen J PIANO'S, PIANOLA'S, ORGELS. Fames- Kindermantels, Modes en Bontwerk. 'iHMaoa a kennisgeving. Friesche Uagelbaas, Magazijnen Langesiraat 63-64, Alkmaar. Ceör. SPANJAARD. Landbouwwerktuigen. Gereedschappen en Zuivelbereiding. Th, SCHRAAG. M. Wieringa. in Hotel „de Lindeboom." NICO LAF. Houthandel. Amerik. grenen Schrooten. Een mak Paard Dames- en Hinderhoeden. HOUTHANDEL Sd. KEÏJSER Dz., Warmoesstraat. Steeds groote voorraad. Een Flinke Hnevel LAND- en DRAINEEBBUIZEN Schoorsteen- en Rioolhuizen. Zaaitarwe. De EXTRABOOT op Zondagavond 9 October van Helder naar Texel zal Ni ET YAREN. WINTERMANTELS voor Dames en Hinderen. VERHUREN. RUILEN. Muziekinstrumenten. Muziek. VEEREN- en KAPOKKENBEüDEN. N. Y. LANDBOUWHUIS, öp 13 October te de Cocksdorp. Dames- en Kindermantels, Dames- en Hinderhoeden, Bonten en Bont mutsen Frokpakjes, Barets, enz. Ren ieder beleefd tot een bezoek uitnoodigend. K a (I H V V H 'I A Warmoesstraat, Waalderstraat, CFTsTÓÊLlToOiP Prima Veeresi en Kapok ook per pond. is iederen Donderdag van 11 uur tot half twee te spreken Worden Visschers gevraagd om Zeemos te visschen voor de prijs van f i,de K.G. e. vlesshstq. 50 beste Fokschapen A. LANGEVELD Mz-, Weverstraat. Kale Vlekken en Prima verbeterde Wilhelminatarwe DROS Co. Ontvangen de nieuwe Zeer groote voorraad. Concurreerende prijzen. J. GRAAFF. Spoorstraat 80-82. A. J. v. ZWEDEN, Kanaalweg 132. Vanaf heden komt geregeld een onzer voor het stemmen en repareeren van piano's en orgels Texel bezoeken. Boodschappen worden ook aangenomen in »de Lindeboom. ALKMAAR. ZAADMARKT C 79. ALLE SOORTEN Materieel voor Bloembollencultuur, Stoomketels, Stoom machines en Motoren te bezichtigen en voor directe aflevering gereed. KTcIKVGPCüaGOHiTT :uba Itnaav nspqoejd ap -d A-s •?uii)uoq v. Saij)joi[ %g ^aia uazipd eSej jaaz naSaj^ 'U0I1O<I 'sxedfoivrajo-^j; 'uasppecyainj^ no -uojo^j 'vie^xdpaSaj^ 'saouunoxn^ csxoqo'e3p[n_^ DNiaasiaos aioorc uaa DiavaaooA Ondergeteekenden zien zich genoodzaakt, tengevolge van het misbruik dat in vele gevallen van hunne zakken en koek- kisten wordt gemaakt, de volgende maatregelen te nemen. Zij zullen vanaf 1 November 1910 hunne artikelen uitsluitend ver- koopen op conditie INCLUSIEF ZAKKEN", welke zakken zullen worden berekend als volgt: graanzakken a 20 Ct- koekenzakken a 15 Ct. en meelzakken a 10 Ct Daarentegen verbinden zij zich, desverlangd alle onbescha-; digde zakken tegen bovengenoemde prijzen te zullen terugkoopem Zakken van hunne merken voorzien, zullen vanaf boven- genoemden datum met een contramerk worden voorzien en zal voor die zakken dezelfde bepaling gelden. Zakken met hunne merken, zonder dat contramerk, blijven het eigendom van ondergeteekenden. PCoekkisten worden sl f 1.50 in r ekenii10* gebracht en onbeschadigd tegen dezen prijs teruggenomen. Ter voorkoming vau abuizen verzoek ik niiju geachte Clientèle er wel o;> te letten dat mijn adres is en blijft vroegere werkplaats van J. REIJ. Dus NIET bij N. LAP, Doch bij U. M ZWIERSEN Weverstraat. Horlogemaker. Opgave aan de Red. van dit Blad, Groote voorraad Billijke prijzen. Is nog ruim voorzien van alle mogelijke uiterst solide MEUBELEN, als: Linnen- en Penantkasten, Stoelen, Tafels in uele soorten, Stroomat- stoelen uanaf f 8,— de zes stuks. Verder opruiming van een partij zeer solide Kachels, Turf- en Kolenbakken, Tegelplaten, enz. Kom de prijzen eerst bekijken, alvorens aan te schaffen, bij niemand zoo goedkoop. Een ruime keuze PETROLEUMLAMPEN, beneden elke concurrentie. Nog voorhaDdeu een partij GASLAMPEN welke verkocht worden met 20 °/0 korting allen afkomstig uit de bekend soliede fabriek van den heer Stokvis te Arnhem, leder doe zijn uoordeel, kom, zie en oordeel. Minzaam aanbevelend, Hoogachtend, UEdw. TE KOOP Mosterddoppen, best strooisel in Kippen- en Lammerhokken. a 10 cent de ZAK. Aan hetzelfde adres te koop, Eierland-Texel, A. BREESNEE. HEDEN ONTVANGEN: 14 CENT l»ER POND. TE KOOP 9 jaar oud, to bevragen bij K. ZEGEL. Oudeschild. Ondorgeteekende ia 8 en ZONDAG 9 OCTOBER uitgestald bij den Heer T. BUIS met gegarneerde Lage prijzen. Aanbevelend, II. DALIMEIJER. In de klauwen van een nierziekte. Dikwijls maakt een nierziekte zich geheel van een lijder meester, voordat deze er zich in het minst iets van bewust is. Jarenlang heeft deze ziekte zich misschien reeds kun nen ontwikkelen, terwijl hij er een geheel andere oorzaak voor zocht en er een verkeerd genees middel tegen gebruikte. Dan leidt zijn kwaal plotseling tot niersteen, waterzucht, lenden jicht en martelende urmestoornissen. Zijn nieren worden gaandeweg cel na cel ver nietigd en verliezen hun kracht om het bloed te filtreeren en wanneer het bloed niet behoorlijk gefiltreerd wordt, dan wordt het geheelelichaam langzamer hand vergiftigd. Indien gij een nier- of blaasaandoening hebt zult ge opmerken, dat de urine bewolkt en zanderig is, dat de loozing moeilijk ge schiedt, of dat ge geen macht meer hebt over het water, 's Morgens staat ge met een ellendig gevoel in uw rug op, uw oogen zijn opgeblazen, uw enkels gezwollen. Bij slecht weer gevoelt gij u prikkelbaar, ter neergeslagen en afgemat,j en krijgt gij rheumatische pijnen in de spieren en ge wrichten. 8 Alleen een geneesmiddel uitsluitend voor de nieren lean de nieren genezen. Foster's Rug pijn Nieren Pillen zijn uitsluitend voor nier- en blaasziekten. Zij werken recht streeks op de nieren en komen deze op een zachte wijze te hulp. Zij heelen de nieren en geven hen gaandeweg de kracht terug om de ziekteaanbrengende stoffen uit het bloed te verwijderen. De naam Foster's Rugpijn Nieren Pillen staat voluit op iedere doos. Zij zijn te den Burg verkrijgbaar bij den heerT.Buijs, firma Wed. P. Kuiper, drogist. Toezending ge schiedt franco na ontvangst van postwissel a f 1,75 voor één of 10.— voor zes doozen. binnen 4 weken door gebruik van ééDe dosis van onzen be roemden „Kruidenbalsem". Geheel nieuwe methode. Vol komen garantie. Geen succes, geld terug. Ook uitstekend tegen haaruitval. Zending Ir. (geheim verpakt), na ontv. van postwissel a f 0.75 (ook postzegels) rem- boers f 0.90. Bestelt eene dosis en de uit werking zal u verbazen. Indien na het gebruik, het succes nog Diet geheel bereikt is, dan leve ren wij den Kruidenbalsem ver der geheel gratis, tot dat het succes volkomen verkregen is. CHEM. LABORATORIUM „HOLLAND1A" W. Wagenstraat. Rotterdam. 33^31 Aan het pakhuis te Oudeschild ver krijgbaar (opgebracht ruim 60 H.L. per H.A.afS,25 per 80 Kg. netto. Aanbevelend. STROO-, KAPOK-, en SPRINGVEERENMATRASSEN WOLLEN, KATOENEN en MOLTONDEKENS, Witte en Gekleurde SPREIJEN, enz. J. GRAAFF, Spoorstraat 80 S3 Helder. A. .1 v. ZWEDEN, Kanaalweg 133, Aanbevelend, K. SCHOON'E, Directeur. Aan miju geachte clientèle wordt bericht, dat onderseteekende a, s. DONDER DAG 13 OCTOCER zal zijn uitgestald bij den Heer G. ZOETELIEF, met een fiine sorteering i Beleefd aanbevend, 'paapjAaquny -dooi[ apuftz :)bb}8 napaoS ui Soa 'sajpy apjjaz:|aq nny •aBqMOJ^aq uopjOM ^auqiq ap uua sjjsaj^siqoajt nanosiadaaqossn) aspnoz fnn aoop DROS Co. C. R. KEIJSER Co. Gebr. DIJT. S. J. KONING. A. P. LANGEVELD. C. S. KEIJSER Cz.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 3