Abd ij siroop tZirma SeBrs. fortuin, HEERENKLEEDING naai: maat. D.A.WISSELINK, LIJNZAADKOEKEN Dit is de vrouw. Firma J oh. F. Morra Kunstmeststoffen, stelt geld op hypotheek, alsmede voor crediet beschikhaar. Nathalie van Eschstrüth. P URM ERE ND. Speciale inrichting voor Telefoon Interc. 53. Stalen franco op aanvraag. V9 v-ve Dit is de man. L. I. AKKER, Rotterdam. en Soyaboonenkoeken FEUILLETON. De Verloren Zoon. KLEEDERMAKERIJ en CONFECTIE. WESSANEK LAAK W0RMERVEER. KLOOSTER SANCTA PAULO. J. GR-A..AJFF. - Spoorstraat 80-82. _A_. J. v. ZWEDEN", Kanaalweg 132. merk W.L. Mej. E, BUIDIN—LEGR AN D te Qroede (Z.Y.) schrijit ons Geruimen tijd geleden werd ik aange tast door influenza; daaruit had ik een heTige borstziekte gehouden, die niet ge nezen wilde. Ik leed aan ondragelijke be nauwdheden en borstpijnen, bijna geen enkele nacht kon ik slapen, omdat het onafgebroken pijnlijk hoesten dat ik deed mij dit volkomen belette. Toen mijne aan dacht werd gevestigd op de vele genezingen door de ABDIJSIROOP, KLOOSTER SANCTA PAÜLO, probeerde ik dit middel dadelijk. De uitkomst was verrassend. Reeds na bet gebruik van de eerste flesch voelde ik beterschap en na nog enkele flesschen te hebben gebruikt was ik vol komen genezen. Na dien heb ik nooit geen last meer van mijne ziekte gehad De Abdijsiroop, Klooster Sancta Paulo, versterkt de luchtpijpen en longen, zij ge neest waar alle andere middelen taalden. Aarzelt niet meer als gij hoest, als gij be nauwd z\jt, als ge aan keel of longen lijdt, als uwe kinderen kinkhoest hebben. Uwe hulp is de beroemde levert steeds alle soorten tegen uiterst concurreerenden prijs, onder kostelooze controle r.l.p. Vraagt prijsopgave en inlichtingen aan M. KUIP, "Westen. Kassier en Commissionair in Effecten te ALKMAAR, Informaties te verkrijgen bij den Heer M. KUIP te Westen. door 11.) Plotseling hield ze op, de heeren kwamen van het kerkhoi terng; deregee- ringscommissaris ging naar Clara, sprak nog een paar beleefde woorden van deel neming en bood Malwine den arm om haar huiswaarts te begeleiden. Deze gaf zonder iets te zeggen, Clara, koel en koud, de hand andere heeren volgden het af scheid nemen werd bovendien nog bekort want Clara trad plotseling toe op een ouderen officier met den uitroepOom George, u ook hier. Zonder iets te zeggen ging Malwine de kamer uit. Hoe lief van de vrouw van den regee- ringscommissaris om bij mjj te blijven, zeid e Clara iets later tot den dokter. De vrouw van den commissaris Maar dat was zija vrouw niet, 't is zijn nichtje aan wie Helmuth bet te danken bad dat zijn opera toegelaten is. 't Is freule von Ries 1 Had ik dat kunnen denken. Ik sprak met haar over mijn broer maar vrees nu. Acb, wat spijt mij dat. Zonder iets te zeggen giDg Malwine naar haar kamer, Dam met bevende hand den brief, dien Helmuth haar metderozeD gezonden bad en dien ze als baar grootsteD en heiligsten schat bewaarde en ver scheurde dieD langzaam in duizend kleine stukjes, pakte en kneep ze samen, wierp ze in den haard. Doodsbleek keek ze, boe Groote voorraad LAKEN en DUFFEL. Nieuwe stoffen voor WIN TER-PALETOTS, DEMI-SAISONS, COSTUMES, PANTA LONS, 6dz. Uitstekende modellen en net werk. Onder leiding van een zeer bekwaam coupeur. Concurreerende prijzen. de vlammen uitschoten en het papier gretig verslonden. De wind huilde in den schoorsteen half als gierende lach, half als waanzinnig gekrijt klonk hij eene wonderlijke, wilde melodie, zooals de man, die vandaag be graven was, nog in zijn koortsijlen ge zongen had Schaduwen des doods omhullen mijn voorhoofd Hoe bang en bevend had tot hiertoe haar hart geslagen als deze onheilspellende proletie haar voor den geest kwam alsof zij die hoorde, nu bleef 't ondoenlijk koud als ware het aan marmer gelijk en haar oogen, waaraan nog weinige uren geleden tranen van jammer waren ont vloeid, staarden nu brandend heet gloeiend in de ijle ruimte, als hadden ze nooit geweten, wat schreien was. LaDgzaam ging Malwine naar een leu ningstoel en zat neder, de handen in den schoot. Hoe was het mogelijk wat ze overtuigend gehoord had. Helmuth Novalla had een andere lief. En bij had haar kunnen zoeken en schrijven zooals hij gedaan had. De arme. Het kwam Diet in haar op, dat hij aan zijne zuster altijd over haar had geschreven, en dat haar beeld hem voor den geest had gestaan tot zijn laatsten ademtocht toe I Had zij slechts kunnen vermoeden, dat die zuster alles door elkaar had gehaald ea in baar zeuuwaebtigen toestand niet wist wat zij zeido. Wel droevig, doch hoe troostrijk zou haar do toekomst geweest zijn. Eentonig vloden de jaren voorbij. Mevrouw von Ries was na de groote* teleurstelling door Novalla's dood, zoo' mogelijk nog bitterder geworden dan zo' geweest was, want ze was aldoor eene murmureering over het noodlot, dat hare liefste wenschen vernietigd had. En Mal wine was maar blij, toen de dokter de aanbieding kreeg om zich in eene grootere stad te komen vestigen en daarheen ver huisde. Zoo werd dan ook de naam van Novalla niet meer genoemd. Uit do conversatie trok Malwine zich langzamerhand geheel en al terug, alleen voor samenwerken tot eonig lief dadig doel was ze altijd bereid. Zij had er zelfs over gedacht diacones- verpleegster te worden, maar behalve dat haar vader dit niet wilde, had ook de directrice gezegd: „Daarvoor zijt ge niet geschikt, Malwine. Eene diakones moet de zachtheid, do hartelijkheid en de teer gevoeligheid in persoon zijn on deze drie eigenschappen hebt ge allerminst. Gij hebt groote besef van plicht. Go zoudt u op offeren met do grootste zelfverloochening, gij ziet niet op tegen wat arbeid of ver moeienis ook maar uw oogen staan te streng en te koud voor menschen,die ziek zijn ot lijden, uwe handen grijpen te hard <en te vast aan om wonden te verbinden of een kranke zacht het kussen te schikken. En dat was volkomen waar. Ze stond in do gansehe stad, bij alle menschen bekend als eene onberispelijke, ja! voortreffelijke persoon, die volkomen rechtvaardig was jegens die onder baar dienden ot bij haar leverden, maar die wet en evangelie samenvatte ia den on- vcrbiddoiyken eisch dor moest absolute plichtsbetrachting. Aan het niet te ontkennon gestrenge in haar optreden had men zich gewenden noemde dat de harde schaal van den gouden kern. Zij wns oen eigenaardige persoon lijkheid, die onwillekeurig gehourzuatnheid De heer BERNARD BOIDIN te Groede (Z.V.) werd tengevolge van eene gevatte koude door eene hevige bronchitis aange tast. Gedurende dien tijd moest hij het bed houden en na dien kon hij geruimen tjjd zijn werk niet verrichten. Hij leed aan zware borstpijnen, hoestte voortdurend en verzwakte en vermagerde erg. „Daar ik door de ABDIJSIROOP van de gevolgen van influenza genezen was", zeide ons zijne vrouw, „nam ook mijn man zyn toevlucht tot dit geneesmiddel. Na het ge bruik van de ABDIJSIROOP verbeterde zijn toestand als met tooverslag en de hoest werd dadelijk minder en de borstpijnen hielden op. Eén flesc-h Abdijsiroop heeft bewerkt dat hij thans volkomen genezen is. De Abdijsiroop, Klooster Sancta Paulo, kost per flacon van 230 gram fl,- van 550 gram f2,— en van 1000 gr. f3.50, Hoe grooter flacon, hoe voordeeliger dus. Verkrijgbaar bij de bekende weder ver- koopers, alle drogisten en de meeste apothekers. Centraal-Depöt TS'-iA'.-. Opgericht 1765. J KONINKLIJKE FABRIEKEN. Voedert uw vee met de zuivere Murwe Merk „Ster" en „\V. L.". uitmuntende door hoog eiwit-en vetgehalte en grootste voedingswaarde. EERE-DIPLÖMA PARIJS 1900. NEGEN GOUDEN MEDAILLES. a fdwong en met vaste hand wist te sturen^ Het was dan ook de bekendheid van deze eigenschappen, die den brief had doen schrijven, welke op zekeren dag de grootste verrassing bracht ten huize van den majoor. De schrijver was zijne excellentie graai Bolko von Abeneberg, commissaris des konings, een der rijkste grondbeziters van de provincie, die sedert drie jaren weduw naar, in de hoofdstad resideerde. Deze schreef aan mevrouw von Ries als volgt „Mevrouwe 1 Mijn voornemen waB een dezer dagen tot u te komen om te spreken over iets, dat ik nu met dit schrijven bij u inleid. Ambtbezigheden toch, die ik niet uitstellen kan, houdon mij op en ik acht het na rijp overleg ook beter u schriftelijk in kennis te stellen mot wat ik wensch, om to vernemen ot een bezoek al dan niet welgevallig is. Ik schrijf aan u, mevrouw omdat in sommige gevallen eene dochter gemakkelijker met haar moeder spreekt dan met haren vader. Vergun mij u eerst een paar .herinneringen aan don winter van 18'— mede te deelen, Ik maakte toen nu omstreeks 4 jaar geleden kennis met uwe dochter, froule Malwine, bij ge legenheid van den bazar van prinses Thekla. Het gesprok nam onwillekourig eene niet alledaagscho wonding en vlotte zoo aangenaam en goed, dat uw dochter bij mijue toen nog lovende vrouw en bij mij een hooger sympathieke indruk achter liet. Twee jaar geleden ontmoette ik freule Malwine andermaal op de zilveren bruiloft van generaal Falk, en ik beken gaarne, dat bot ernstige, dogolijke onwaar dige optreden uwer dochter mij bijzonder aantrok. Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 4