Bijblaadje van de Texelsche Courant van Zondag 9 October 1910. Uitg. Firma Langeveld de Rooij. Buitenland. Eerste steenlegging. Hedenmicdag kwart voor een, had de plechtige eerste steenlegging van het gebouw van de afd. Texel der Noord- hoilandsche Vereeniging het Witte Kruis plaats, in tegenwoordigheid van bestuur ders der vereeniging, den heer Burge meester, Wethouders, eu een groote schare belangstellenden, waaronder wij meer dan een enkele van 1de andere dorpen opmerkten, op het terrein aan de z.g. Oranjesingel nabij den Burg. Ter bestemder tijd nam de voorzitter der aid., de heer Adr. Wagemaker, het woord en heette de aanwezigen, inzon- deiheid bestuurders en oud bestuurders der afdbouwmeester, schenker van den grond, de Burgemeester en enkele anderen, hartelijk welkom. Spreker wees op de plechtigheid van de eerste steenlegging van ieder gebouw, vooral ook van dit gebouw dat, bestemd als magazijn of bergplaats van het materiaal der vereeniging, bij hoopt in de toekomst het gebouw der wijkver pleging zal worden en noodigt daarop zijn dochtertje Lize uit de troffel ter hand to nemen om onder leiding des bouwmetsters de eerste steen te leggen. NaUat de jongejuffr, Lize Wagemaker aan het verzoek heeft voldaan, brengt Spr. haar dank voor de wijze waarop ze het deed en spreekt den wensch uit dat iedere steen met evenveel plicht besef gelegd zal worden opdat in de toekomst zal bij sen het gebouw hecht en sterk te zijn. Hierop releveert Spr, eenige punten uit de geschiedenis der afdeeling, hoe in April 1906 de afd. werd opgericht, d< finitief gesticht, een bestuur gekozen en met de uitgifte van materieel begonnen, hoe hot gebouw in de Wever straat, met zekere trots in gebruik genomen, heel spoedig bleek te klein te zijn. Spreker zegt daarop de afd. Texel telt thans 680 leden, wij zijn dankbaar doch niet voldaan, want al moge het waar zijn dat weinig vereenigingen zich in korten tijd in zoo'n groot ledental moge verheugen, de tijd mag niet verre zijn dat ieder die daarvoor in aanmerking kan komen, lid is van de afdeelipg, en zoover zijn we nog niet, gedachtig aan zooveel vergeefsche pogingen om ons ledental te verhoogen, vragen wij ons soms met een ver zuchting afwanneer Wij moeten er komen, trots de kort- zichtigen die niet schijnen te begrijpen dat wat zij heden met noodig hebben, morgen misschien in staat is om hen het leven te redden, en wij zullen er komen zegt spreker, de stichting van het gebouw is reeds de kroon op ons werk en is het niet zonder zorg dat wij de toekomst tegmoet gaan, omdat onder houd en aanvulling van materieel steeds geld zullen kosten; wat we niet alleen kunnen, kunnen wij door eendrachtig samenwerken en hieraan heeft het tot nu toe outbroken. Spreker leost vervolgens een couplet van een gedicht uit het weekblad van bet Groene- en Witte Kruis voor, een opwekking tot aansluiting daarna zegt spreker, hot gebouw zal de leden in de toekomst steeds nader tot elkaar brongen en spreekt hij de wensch uit dat de stichting zil blijken te zijn een zegen voor geheel fexel en wekt ieder op zijn steentjes bij te dragen voor het goede doel. De heer Mr. Hiddingh, burgemeester dezer gemeente neemt hierop het woord en brengt zijn dank aan het bestuur voor de ontvangen uitnoodiging tot bij woning van deze plechtigheidspreker beschouwt het als zijn plicht, een hem aangename plicht, om als Burgemeester uiting te geven aan zijn gevoelens, al is de taak niet licht na hetgeen door den vorigen spr., de Voorz. der afd. reeds is gezegd. Spr. brengt zijn oprechten dank aan allen die hebben meegewerkt, niet heb ben gerust voor tot deze plechtigheid kon worden overgegaan 6n denkt daarbij inzonderheid aan Dr. Wagemaker en de overige leden van het bestuurspr. vindt het een aangename gedachte, dat zoo velen een steentje bijdragen tot stichting van dit gebouw, dat zoovelen medewerken op het gebied van het Witte Kruis, het gebied van practische menschenliefde en welbegrepen eigenbelang en hoopt dat het gebouw zal zijn een zegen voor het eiland, een bewijs, dat ook met beperkte middelen veel kan gedaan worden, herinnert aan het woord van de koningin Moeder, dat ook hier met een kleine wijziging van toepassing kan zijn, „ook in het kleine kan men groot zijn" en wijst er op dat in verband met den grond die rondom dit gebouw, aan den stillen binnenweg, nog ongebruikt ligt, in de toekomst Texel baar eigen zieken verpleging zal kuunen hebben, de uit werking van dit denkbeeld aan meer bevoegden overlatende Spr. heeft het volste vertrouwen in de leden, die door toetreding als lid dezer vereeniging, bewijs gaven van welbegrepen eigenbelang, te beseffen dat een zaak als deze, voor de burgerij, door de burgerij, bij eensgezind willen zrl en moeten slagen en spreekt als zijn hartgrondige wensch uit, dat ieder, zoo veel in zijn vermogen is zal medewerken om onder Gods zegen dat schoone tot stand te brengen, wat op dit gebied voor Texel mogelijk is. De voorzitter der afdeeling brengt dank aan Mr. Hiddingh voor zijn waardeerende woorden, spreekt nogmaals als zijn over tuiging uit, dat wij met de medewerking van allen zullen slagen en dankt de aanwezigen voor hunne tegenwoordig heid. De plechtigheid was hiermede afge- loopen. Revolutie in Portugal. In Portugal zijn ernstige onlusten uit gebroken. Nadat er bloedige botsingen tusschen revolutionairen en de. politie hadden plaats gehad, werden de troepen opgeroepen, maar deze voldeden niet aan het bevel, evenmin als een deel der oorlogschepen. De troepen hebben zich bij de opstandelingen aangesloten. Later wordt nog gemeld Te Lissabon is de republiek uitge roepen. Het grootste deel van het eskader is in opstand. Esne proclamatie is ver spreid, vermeldende, dat de noodlottige dynastie Braganza voor altijd uit Portugal verbannen is. De tegenstand biedende officieren werden gedood. Koning Manuel werd door vier personen in veiligheid gebracht. Da Commandant van hot Koninklijk paleis, Gorjas, pleegde zelfmoord. De Koning en Koningin-Moeder van Portugal zijn op den Engelschen kruiser „Newcastle" op weg naar Londen. 8000 boeren voegden zich bij de republikeinen. De monarchie Portugal heeft opgehouden te bestaan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 5