Buitenland. Marktberichten. Predikbeurten. van dank, waarna een der hunnen den aftredenden voorz. dank zeide. De vergadering werd hierna gesloten. Laten wij hier evenwel nog aan toe voegen dat er aan werd herinnerd dat de vereeniging dezen winter 20 jaren zal hebben bestaan, welk feit niet onwaarschijnlijk op eenigerlei wijze zal worden herdacht. Het maken van een ijs baan nabij den Burg, blijft nog steeds een punt waarvoor velen iets gevoeleri; wij hebben reden te vermoeden dat daaraan de aandacht blijit gewijd om zoo mogelijk in gunstigen zin te worden opgelost. Den Hoom, 18 Oct. Als een bijzonderheid kan worden vermeld dat door een jager van elders in één dag niet minder dan 9 water snippen zijn bemachtigd. Nog nimmer is naar men meent zulk een aantal van deze vogels op één dag geschoten. De drie Mark die als belooning voor de vinding van het briefje waren uitgeloofd, zijn verleden week door het zoontje van den heer W. Kok (den vinder) uit Bremen ontvangen. Hieruit blijkt dat het altijd geen grap is wanneer men een briefje in een flesch op strand vind en waarin een zeker bedrag wordt uit geloofd aan hem of haar die het vindt en het dan aan het meestal opgegeven adres opstuurt. Oosterend17 Oct. „Nut en Genoegen" hield Zaterdag hare huishoudelijke vergadering. De op komst was even groot als in vorige jaren 17 leden waren aanwezig. Na opening en het lezen en goedkeuren van notulen werd rekening gedaan. De kas sloot met een flink batig saldo. De rekening werd zonder aanmerking goed gekeurd. Tot voorzitter werd voor den tijd van drie jaar herkozen de heer J. Daalder Dz., die met dankbetuiging zijn hernieuwd mandaat aanvaardde. Het bleek dat 8 namen van de leden lijst gevoerd moesten worden, doch een evengroot aantal nieuwe leden werd aangenomen, zoodat het ledencijfer op 94 bleef. Er werd besloten tot uitbreiding van de bibliotheek, een maximum bedrag tot aankoop van boekea werd vastgesteld. Tevens werd besloten, dat men in ge zinnen waarin niemand lid is, voor 25 cent den geheelen winter boeken ter lezing zal kunnen krijgen. Na aan het bestuur vrijheid te hebben gegeven tot het verkoopen van een deel der bibliotheekboeken en tot het uit- noodigen van sprekers, terwijl mede gedeeld werd, dat de heer J. de Jongh in de eerstvolgende vergadering zal lezen, sloot de voorzitter de bijeenkomst. De Eerwaarde Heer J. C. Dagevos, predikant te Zuid-Beierland, heeft het beroep bij de Gereformeerde Kerk alhier aangenomen. Oudeschild, 18 Oct. Zondagavond j. 1. hield de heer De Leeuw van Helder in de Zeven Provin ciën allerlei voordrachten op zang. Daar de entrée slechts 25 ets. bedroeg en er geen grens van leeftijd was aangegeven was de vrij ruime zaal meest met jong volk gevuld. Te ruim 10 uur waren de voordrachten afgeloopen en begon het bal dat tot 12 uur duurde. Een groot gedeelte van onze visschersvloot is, nu bier niet zooveel oesters worden gekord als in voorgaande jaren, in het begin dezer week naar Terschelling gezeild om daar haar geluk te beproeven. Voor de groote oesters wordt thans f35 per duizend betaald en voor het kleinere soort f 10. Voor wulken die tot heden nog niet prijzig zijn, wordt f 8, per H.L, uitbetaald. Een vrouwen-actie. Te Enschede is Donderdagavond in een vergadering van ongeveer 500 vrouwen uitgeschreven ter bespreking van de verhooging van den melkprijs der Coöp. Lonneker Melkinrichting (van 7 cent op 8 cent per liter) en tevens van de ver hoogde vleeschprijzen, een motie aange nomen, waarbij besloten is geen melk te betrekken van genoemde inrichting of van de melkboeren, die tot demelfden maatregel zijn overgegaan, en geen vleescb te koopen van de slagers, die de vleeschprijzen hebben verhoogd. Een commissie van 9 vrouwen, door de vergadering gekozen, zal samenwerken met een reeds bestaand comité van 10 mannen. Dat zijn nog eens vrouwen, die zich de kaas niet van het brood laten eien 1 Vakschool voor kaasmakers. De Vereeniging tot ontwikkeling van den Landbouw in Hollands Noorder kwartier en de bond van Zuivelfabrieken in Noord-Holland hebben, met behulp van bijdragen van belanghebbenden, schoolgelden en subsidies van het Rijk en de Provincie, een instelling in het leven geroepen met het doel, practisch bekwame en grondig theoretisch ont wikkelde kaasmakers, in het bijzonder ten behoeve van de Noordhollandsche fabriekmatige kaasindustrie, te vormen. Donderdagmiddag is in het gebouw van het zuivelconsulentschap te Hoorn, waar ook de lessen zullen worden ge geven, deze vakschool voor kaasmakers op olücieele wijze geopend door den inspecteur van het landbouwonderwijs, den heer dr. K. H. M. van der Zande. In de verlichte tijd. Te Aalburg (Noordbrabant) schijnt het 's avonds niet pluis te zijn. Men vertelt, dat daar 's avonds een... „spook" rondwandelt; enkelen moeten dat reeds gezien hebben. Het is een lange, witte gestalte met een staart en vurige oogen. Zooals zich laat begrijpen, durven velen 's avonds niet de deur uit! Hoe kinderen kunnen doen. Twee meisjes te Sassenheim, ongeveer 12 jaar oud, trokken Vrijdagmorgen, zonder toestemming harer ouders, de wijde wereld in. Het doel was: Katwijk. Daar wilden zij in de duinen een kuil graven en daarin gaan wonen! Toen beide meisjes èn de kerk èn de school verzuimden en om 12 uur niet thuis verschenen, werd een onderzoek in gesteld. Doordat zij aan een vriendinnetje het doel van den tocht hadden meegedeeld, werd te Katwijk geïnformeerd en met goed gevolg. De politie zorgde nu, dat beide zwervelingen weer in de ouderlijke woning terugkeerden. Straatbandieten. Deze, niet te harde benaming past de Haagsche correspondent van het „Hbl." toe op de bende kwartjesvinders, die in den laatsten tijd de openbare wegen om en bij den Haag onveilig maakt. Bij de vele staaltjes van de schandelijke prak tijken dezer individuen, die wij hebben 7ermeld, voegt hij nog dit: Bij de viaduct over den Leidschen straatweg is dezer dagen een jongmensch door de bende aangehouden en tot spelen gedwongen, hetgeen hem op het verlies van zijn rijwiel kwam te staan, dat hij tegen betaling van f 50 bij een opkooper terug kon krijgen. Ook de briefschrijver dringt aan op krachtiger politietoezicht, opdat men althans niet langer, onder den rook van de Residentie, op klaarlichten dag her haaldelijk aanrandingen zal hebben te duchten. „Patrouilleeren door bereden rijksveldwachters, schrijft hij, zou mis schien al wat baten (niet tegen de oorzaak van het kwaad, het spel-om-winst aan den openbaren weg, maar tegen de molestaties.) Doch beter ware het wellicht nog eens een speciale brigade der mare chaussee te requireeren om, op de niet sentimenteele wijze waarop kapitein Thomson zoo uitstekend in het Heike onder de smokkelaars heeft geopereerd, de groote wegen hier eens schoon te maken. Het volk dat rondom den Haag de groote groote wegen onveilig maakt is waarlijk nog wat gevaarlijker dan de smokkelaars van het Heike en verdient nog heel wat minder consideratie. Na een feestje. Zondagnacht werd in perceel 60 aan de St. Anthoniebreestraat te Amsterdam het 12'/jjarig bestaan gevierd der manu- facturen-engroszaak van den heer M. E. Polak. Te halfvier vertrok de laatste gasten even later weerklonk de kreet „brand". Op de eerste verdieping sloegen plots de vlammen naar buiten. Zeker was een lucifer op een verkeerde plaats wegge worpen en zoo de brand ontstaan. In weinige minuten stond het goheele huis van ouderwetschen bouw in lichtelaaie. De drie verdiepingen en het parterre-pakhuis vormden een vuurzee. Weldra was de brandweer met veel materiaal ter plaatse. In een half uur was ze den brand meester. Het- geheele gebouw brandde uit. Verzekering dekt de schade. Prcdikant'8 politiek. Een predikant der Ned. Herv. Kerk in 'n Friesche gemeente zoo meldt de „Kollumer Ct." moest een begrafenis leiden om 12 uur. Dit was den predikant een uur te laat, want hij moest uit. Goede raad duur, doch met behulp van den klokkenist zou 't lukken. Dezen even in 'toor gefluisterd„het uurwerk even vooruit" en ja zoo ge schiedde, doch de menschen in 't dorp konden zich niet begrijpen dat de tijd zoo snel ging. Toen de begrafenisplechtigheid was afgeloopen, kon ook de predikant de zaken regelen als bepaald was, de klokkenist bracht 't uurwerk weer in beweging en... tot verwondering der menschen gingen hun uurwerken nu te laat. Boor staking en storm. Terwijl door de staking in Frankrijk de mosselverzending te Bruinisse in de afgeloopen week bijna geheel stil stond en daardoor den handelaren juist in het drukste van het seizoen groote schade berokkend werd, kwam nu nog de Noordoosterstor m deze schade aanzienlijk verhoogen. Door den storm toch is bijna al het mosselzaad, dat de schippers hier op de slikken gezaaid hadden, ongeveer voor 15.000 gulden, totaal weggewaaid zoodat het nu is, alsof er geen zaad geweest was. E9n en ander is voor de Bruinisser mosselvisschers een gevoelige slag te noemen. Duurder brood. Tal van firma's in bakkerswaren in Friesland maken bekend, dat, indien op den dag van levering de inkomende rechten hooger mochten zijn dan op den dag van den verkoop, deze verhooging zal komen ten laste van den kooper. De dief in de kist. Dezer dagen, heel vroeg in den ochtend hoorde de dienstbode in een herberg te Dover, uit de gelagkamer het gerinkel van geld komen. Ze spoedde er zich heen en zag een man over de toonbank leunen, en zijn hand in de geldla. De dief zette het op een loopen en het meisje hem achterna. Ergens buiten, waar de straat gemaakt wordt, vluchtte de man in een gereedschapskist. Het meisje ging op het deksel zitten en hield zoo den dief gevangen tot een politie-agent ter plaatse verscheen. Later op den dag werd de dief in het politiehof tot drie weken gevangenisstraf veroordeeld. Het dienstmeisje kroeg een pluimpje van den rechter. Per luchtschip over den Oceaan. Telegrammen vertellen van de groote onderneming van den luchtreiziger Well- man, dezelfde, die verleden jaar plannen gemaakt heeft per luchtschip naar de Noordpool te gaan en die nu, na lang aarzelen den tocht met zijn bestuurbaren ballon over den Atlantischen Oceaan ondernomen heeft. Het luchtschip, hetwelk den naam „Amerika" draagt, is 86 meter langen heeft een grootste doorsnede van 20 meter. De inhoud bedraagt tusschen 35 en 40.000 kubieken meter; het draag vermogen 12 ton, het gewicht van den stalen gondel is ruim 2000 kilogram, evenveel als van het omhulsel, terwijl het gewicht van de zes man bemanning het proviand, het water de instrumenten de motoren, de reddingsboot, de repara tiewerktuigen, het toestel voor draad- looze telegrafie enz. op 2500 kilo geschat wordt. Zoodat er een 5000 liter benzine voor de motoren kan meegevoerd worden wat voldoende zal zijn voor een reis over den Oceaan, die toch, als z\j gelukt zeker niet langer dan 6 tot 10 dagen duren zal. Wellman brengt een deel van zijn voorraad onder in de holle kabels, die van den ballon afhangen en in het water slepen. Een nadeel van een dergelijk vervoer is al bij zijn tochten op Spits bergen gebleken, toen een der kabels van den ballon losgeraakte. In zoo'n geval zal de ballon een speelbal der winden worden. De „America", die verschillende be richten per draadlooze telegrafie naar land heeft overgeseind omtrent het lsto deel der reis, heeft een ervaren zeeman, Murrau Simons aan boord, die den be stuurder van dienst kan zijn bij het volgen van de route der groote stoom schepen over do wereldzee. Een gevaarlijk ondernemen blijft het echter 1 Per luchtschip over het Engelsche kanaal. Het bestuurbare luchtschip „Clement Bayard", dat aangekocht moet zijn voor het Engelsche leger heeft Maandag de lang verwachtte reis naar Londen on dernomen. Het vertrok om kwart over zeven Maandagmorgen met zeven per sonen aan boord uit La Motto. Zonder eenig ongemak bereikte het de kust bij Boulogne, waar men voor de noodige benzine gezorgd had, voor het geval het luchtschip daar zou moeten dalen. De automobielen, die het luchtschip hadden willen volgen, waren al spoedig door het luchtschip achter zich gelaten. Tegen elven zweefde de „Clement Bayard" boven Dover. Het weer was prachtig. Op de hoogte zag men het over Folkestone gaan in de richting van Londen. Om 12 uur 26 stevende het luchtschip over het Kristallen Paleis heen; het nam de richting naar de St. Pauls Kathedraal en na den koepel dier kerk omzeild te hebben, ging het om kwart over eenen naar Shepherd's Bush waar een loods in gereedheid was ge bracht om het luchtschip op te nemen. Het was 1 uur 26, toen de „Clement Bayard" op keurige wijze voor de loods van die westelijke voorstad van Londen neerstreek. De menigte bracht den luchtschippers een hartelijke ovatie. Postkantoor te DEN BURG (Texel) LIJST van de aan dit kantoor en de daaronder behoorende hulpkan toren ter post bezorgde brieven en briefkaarten, welke wegens onbekendheid van de geadres seerden niet zijn kunnen wor den uitgereikt. Ie helft der maand October 1910, Joh. Kriebel, Utrecht. van 115 Oct. GEBORENMaarten Cornelia z.v. Cornelis de Gorter en Petronella Zeilemaker. Woensdag 1» October 1910. HERVORMDE GEMEENTE. Burg, 'a Avonds 7 uur Bijbellezing. Den Hoorn 'b Av. 7 uur Bijbellezing. Donderdag 20 October. Waal, 'a Avonds 7 uur Bijbellezing. Oosterend, 's Avonds 7 uur Bijbellezing. Zondag 23 October. HERVORMDE GEMEENTE. Burg. Vm. 10 uur Da. Kijne. Waal 'sAv. 7 uur da. Van der Waa. Oudeschild. Vm. 10 uur de. van der Waa. Nam. 4 uur da. Poort van Helder. Den Hoorn. Vm. 10 uur da. Visser. Oosterend. Vm. 10 uurds. van Graastok. H. Doop. Coclcsdorp, Vm. 10 uur da. Boeke. GEREFORMEERDE KERK, Oosterend. Vm. half 10/ T „„„a;,. i Nam. 3 uur Leead.enat. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Oosterend, Vm. 10 uur da. Kuperus. Burg. 'sAv. half 7 ds. Kuperus, Den Hoorn. Vm. 10 uur da. Bussemaker, Texel 10 Oct. Aangevoerd werden 4 paarden f65 a f130. 1 veulen f 11 koeien f 185 a f245.- 12 pinken f 115 a f 135. 38 Gr. Kalven f 60 a f 65. 2 Nuchtere Kalven f 14 a f 18. 30 schapen f 18 a f 22. 82 lammeren f 13 a f 15.75. 10 schrammen f 24 a f30. 36 biggen f 10 a f 12.50 6 korven kippen f 1.50, a fl.85. I'iirmcrcnd, 18 Oct. Aangevoerd 677 Runderen waaronder: 475 vette koeien 68 d 80 Ct. per KG, 1Q, Gelde koeien f 150 d 220.— Melkkoeien f 180 d 270. 8 atieren. 117 vette kalveren f 0,90 a 11.10 p. Kg 220 Nuchtere kalveren f 14a f 30 2925 Schapon f24,k f 32.prijah. h. matig 450 Lammoren 1 14,a f 19, 311 vette varkens f 0,52 a 10,56 por Kg.; 39 magere varkona t 16 a f 30,—; 446 biggen f8 a f 13 kipeieren f 5.75 a f 6.50 por 100; Amsterdam, 17 Oct. Anngevoerd 235 Runderen, le kwal. 74 d 78 ct. Sf 2o kwal. 68 a 72 ct 3e kwal. 60 a 66 ct. 170 Melk- en Kalfkoeien 1 145 a f 305, ■19 Nuchtere Kalveren f 12,k f 16, 414 Vette Varkens 55 a 57 ots. 12 Schupen f 22 a I 28, Burgerlijke Stand der Gemeente Vlieland,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 2