Verkiezing. s Delicatesse Bouillonblokjes. Mimosa Chocolade DAALDERS Winterdienst. Waarschuwing. Tandarts Ansingh, Kachels! Kachels! Een fraai en practisch Modeblad. Advektentiën. Den 23 October a.s. Prins-Hendrik Polder, Texel. 20 HL. beste Winteraardappelen, een Varekoe en twee Koekalveren. benoodigde RUIGTE. Hulptelegraafkantoorhouder, te Den Hoorn. JiET ALLERNIEUWSTE Gouden- en Zilveren artikelen, Uurwerken, Barometers, enz. Herman Jacob Keijser, Pieter Janszn. Witte, Klaas Roeper Jbz. IS stuks beste Schapen zwart Werkpaard Winter-wortelen Aardappelen prima Ruhrkolen, Nootjeskolen, en geklopte Goces. Slechts V 2 cent per Blokje in blikjes v. 10 en 50 stnks. De fijnste chocolade MET eene delicatesse, welke tot nu toe uitsluitend als praline verkrijgbaar was. 1\ Cent per tablet. GEBRS. SICKESZ, EIVORMIGE BETONRIOLEN.i RONDE BETON RIOLEN met KRAGEN, REGEN-, "WEL- en BEERPUTTEN, enz. enz. Vraagt uiterste prijzen. Gevestigd te Oudeschild. GRIMIJSER. GEEN CACAO SMAAKT Z00 KRACHTIG ALS g Nationaal Spoorboekje. Spoorboekje met tarieven. 10 CENTS. Warmoesstraat, M. Wieringa. in Hotel „de Lindeboom." NICO LAP. Houthandel. Amerik. grenen Schrooten. Vul- en gewone Kachels, Parkstraat. P. J. ZOETELIEF. Puik beste Aardappelen, f 3. - per mud. Kleuren zonder krijt, Dames 3 Galden de H.L, Jaarwedde f 50.--. Budkh. Parkstraat. Voordeeligst adres van cTC. JÏÏ. Zmiersen. en (rood stembriefje.) In 't laatst van de week in lossing Koopt in plaats van Buitenlandsche bouillonblokjes GEBRS. DROS. Cacao en Chocoladefabrikanten. Boekh. Parkstraat. is iederen Donderdag van 11 uur tot half twee te spreken Verschijnt tweemaal per maand Prijs 55 cents per 3 maanden. hopen onze Oom en Tante D. DAALDER Mz. en T. DAALDER-RAKKER hunne 25-jarige Eciitvereeni- ging te gedenken. De Familie te IJmuiden. Purmerend. Watergang. Heden overleed na een smartelijk lijden, mijn geliefde Echtgenoot JOHANNES GERARDUS MOOJEN, in den ouderdom van circa 76 jaren. Wed. J. G. MOOJEN- de Ruiter. Burg op Texel, 16 October 1910. Voor de vele blijken van deelneming ons betoond bij het overlijden en de ter aardebestelling, onzer geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, betuigen wij bij dezen onzen welgemeenden dank. Namens de Familie, G. KIKKERT JHz. Belangstellenden kunnen vanaf 18 Octo ber tot 2 November 1910 inzage bekomen aan het Gemeentehuis, van de lijst der Stemgerechtigde Ingelanden van genoem den polder en van de landerijen gelegen tusschen de Duinen en dien polder. Bezwaren of inlichtingen omtrent boven staande kunnen worden ingezonden bij S. BREGMAN te Alkmaar, tot 2 Novem ber 1910. TE KOOP. AdresP. BLOM, Polder Eierland Texel. TE KOOP Bij M, REUVERS, de Cocksdorp, Texel. Burgemeester en Wethouders van Texel Tragen schriftelijke aanbiedingen voor de levering van de voor alle in 1911 te honden markten, Nadere inlichtingen ter Secretarie ver krijgbaar. Biljetten worden ingewacht vóór 24 Oc tober 1910. Burgem. en Weth. voornoemd, HIDPINGH, De Secretaris, RUIBING. Texel, 14 October 1910. Burgemeester en Wethouders van Texel, roepen sollicitanten] op naar de betrekking ran StukkeD in te zenden voor 241Oct. 1910. Burgemeester en Wethouders vnd, HIDDINGH. De Secretaris, RUIBING. Texel, 13 October 1910. bO ons verkrijgbaar. zeer fraaie, groote Wandplaten, ge- teekend door Daan Hoeksema, welke de jeugd zelve op prachtige en succes volle wijze, naar kleine kleurvoorbeel- den van den ontwerper der platen in hot groot in kleur brengt, met de bij elke mappe behoorende kleurvellen. 12 platen, formaat 35 X 50 cM. in mappe met bijbehoorende uoor- beelden, kleuruellen en plakborden, totaal 85 stuks inhoudende, uoor slechts f 1.25. Dezo uitgave vau Geurs. Koster is voor tanden in den Reparatiën aan Gouden-, Zilveren- en Uurwerken en Luxe Artikelen solide eil billijk. Beieeld aanbevelend, Weverstraat 334. Het Colloge van Dagelijkseh Bestuur van het Waterschap „de 30 Gemeenschap pelijke Polders op Texel", brengt ter kenDis van de stemgerechtigde IngelandeD, dat op DINSDAG den 8 NOVEMBER a.s, van des voormiddags 10 uur tot des na middags 3 uur ia het Calé „den Burg" aan den Burg alhier, de stemming zal plaats hebben ter verkiezing van twee Hoofdiogelanden wegens periodieke aftre ding als zoodanig van de heeren (wit stembriefje,) en van 1 Hooldingeland, wegens ontslag neming als zoodanig van den heer De Stembriefjes aan het stemburean te bekomen, zullen onmiddellijk na het ver strijken van den voor de stemming be paalden tijd, worden geopend. De herstemming, zoo noodig, zal ge schieden op een nader te bepalen dag. Texel, 17 Oct. 1910. Het College van Dag. Bestuur vnd., J. S. DIJT, Dijkgraaf. RUIBING, Secretaris. TE KOOP om mede te Boeren, en een 9 jaar oud, ook genoegen om te ruileD. W. RIJK, Waalderstraat. Aan hetzelfde adres verkrijgbaar 20 stnks Beste Tcxelscke Biggen. TE KOOP een partij prachtige en een klein partijtje hofstede „Madura" D. EELMflN. nabijde Cocksdorp-Texel. Weet U wel, dat wij het eenig radicaal middel bezitten om overtollig haar voor goed te verwijderen. 10-jarig succes. Een dosis voldoende. Geheel onschadelijk voor de huid. Zending franco na ontvangst van postwissel a f 0.90(ook postzegels,) rembours 11.05 CREM. LABORATORIUM „HOLLANDIA." W. Wagestraat. Rotterdam. Concurreererde prijzen. G. v. d. KOOIJ Jacz. De Cocksdorp Texel. Gij betaalt minder en ontvangt een smakelijker qualiteit. NIEUW! BLOOKER'SI CACAO. Ter voorkoming van abuizen verzoek ik mijn geachte Cliëntèle er wel op te letten dat mijn adres is en blijft vroegere werkplaats van J. REIJ. Dus NIET bij N. LAP, noch bij H. M. ZWIERSEN Weverstraat. Horlogemaker. Groote voorraad Billijke prijzen. De ondergeteekende bericht de ontvangst van een partij in verschillende soorten als: geëmailleerde, fijn gelakte met nikkelen kop en versieringen, enz. enz. Voorts: Kachelplaten met tegels, ijzeren, houten en nikkelen lijsten. Vulemmers, Kolen-en Turfbakken, Poken, Kolenschoppen, enz. Prijzen scherp concurreerend. Aanbevelend, H. MAAS Hz., Burg. telkens in 12 pas's rijk geïllustreerd, waaraan toegevoegd een Titelblad dikwijls in klenrendrnk, en ebn Hnippstrcnenblai. INTEEKENBIUET. De ondergeteekende verlangt geregelde toezending van Het Nieuwe Modeblad tegen 55 cents per 3 maanden (franco per post 65 ets). NaamWoonplaats (fr. p. p. 65 ets. Verki^igbaar by den UITGEVER DIT BLAD.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 3