Nö. 2408. Donderdag 27 October 1910. 24ste Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Van week tof week Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond Abonnementsprijs per 3 maanden. Voor de Borg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Advertentiën vóór 9 nur op den dag der uitgave Prijs der Advertentiën. Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Ct Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANÖEVELD DE ROOLJ, ParkstraatBurg op Texel. 15—23 Oct. De Tweede Kamer heeft met haar open baren arbeid in de afgeloopen week een aanvang gemaakt maar recht gelukkig was het b6gin niet. Inzonderheid niet voor den minister van oorlog, den heer Cool, die een aantal kleine wetsontwerpen had inge diend maar een harden strijd te voeren had om er een deel van in veilige haven te brengen. Er werd een vrij scherp debat gevoerd waarbij niet alleen de linkerzijde in de oppositie was, maar ook een deel der rechterzijde onder aanvoering van den anti-revolutionairen kapitein Duymaer van Twist. Door de mannen der rechterzijde werd den rechtschen minister derhalve het leven moeilijk gemaakt en werden deze eenige nederlagen bezorgd door het verwer pen van eenige door hem ingediende wetsontwerpen. Verschillende bladen die de houding van den heer Van Twist en diens volgelingen bespraken, spraken er hun verwondering over uit en vroegen of dit misschien het begin was van het einde van 's heeren Cool's ministrieele loopbaan. Zooals men weet heeft de heer Cool wel zitting in het rechtsche Kabinet doch kan men hem moeilijk bij de rechterzijde in- deelen. Na den minister van oorlog kreeg de landbouwminister, de heer Talma een beurt. De kamer nam de Bakkerswet in behandeling, een wet die ten doel heeft alle nacht- en Zondagsarbeid in brood bakkerijen onmogelijk te maken. Niet in koek-, banket- en beschuitbakkerijen, doch alleen in die waarin brood gebakken worden. Gedurende 8 uren van den nacht tusschen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens mag niet gewerkt worden. Het kan dus verboden worden van 8 tot 4, van 9 tot 5 of van 10 tot 6. De beslissing daarover is aan den bakkersraad. Er is voor den Zaterdag even wel een uitzondering gemaakt n.l. doordat dan 2 uur vroeger dan bepaald is met het werk mag worden aangevangen. Be halve deze zfin er voor de drukke tijden in het bedrijf nog voor hoogstens 13 dagen in het jaar uitzonderingen toegestaan. Voor het ontwerp in behandeling kwam zijn er door belanghebbenden tal van bezwaren tegen aangevoerd, die thans weerklank vinden in de Kamer. De wet zal ongetwijfeld aan een ernstige misstand in onze samen leving een einde kuniien maken en daarom is het te hopen dat de Kamer haar aanneemt. Waarschijnlijk zal dat ook wel het geval worden als minister Talma bereid is enkele wijzigingen in het ontwerp aan te brengen. In hoeverre hij daartoe bereid is valt op het oogenblik dat wij dit schrijven nog niet te zeggen. Als deze regels onder de oogen der lezers komen zeker wel. Dan zal ook iets naders bekend zyn omtrent het 40-miljoen ontwerp, waarover in do Kamer dezer dagen opnieuw harde woorden zijn gewisseld. Zooals men weet weigert de regeering publiceering van het rapport inzake onze defensie. Er zyn nu twee moties ingediend om de openbaar making te verkrijgen en deze zullen a.s. Woensdag worden behandeld, 't zal ons benieuwen wat 6r van komt. —o o—o— Na het eeuwfeest der Berljjnsche hooge- school is bet 100-jarig jubileum gevolgd van de Berlijnsche krijgsacademie en zooals te begrijpen is kon op deze „Jubelfeier" de „oberste Kriegsherr" niet ontbreken. De Keizer zette door zyn aanwezigheid het feest den noodigen luister by. Hy was daarbjj vergezeld van zijn zonen. Ook spreekt het wel vanzelf dat Keizer Wilhelm, die toch al gaarne redevoert, nu het een instelling gold die de genegenheid van zijn hart bezit niet achterwege kon blijven het een en ander op het ie6st te zoggen. Tegen 12 uur verschenen do hooge gasten ter plaatse om door den directeur der krijgsschool verwelkomt te worden en om zich daarna door het met bloemen rijk versierde „Treppenhaus" waar de wacht posten in historische uniformen gestoken, voor hem het geweer presonteerden, naar de aula te begevon. Hier hield de Keizer een redevoering waarover we niet in bizon derheden kunnen trodon doch waarin ge. wezen werd, dat de geest die de krijgs academie heeft gemaakt tot wat ze geworden is, een geest van nauwgezette plichtsbe trachting was, vol onvoorwaardelijke toe wijding aan de strenge eischen van het soldatenberoep. Zoodoende is de academie naar 's Keizers meening een burcht van de krijgswetenschappen geworden, ver buiten de grenzen van het Duit sche vader land als een toonbeeld aangezien. Ook wijdde de Keizer een woord van aandenken aan de kameraden die van de academie in 1860, 1866 en 1870/71 ten velde zijn getrokken en op het slagveld hun leven ten offer hebben gebracht voor het vaderland. Van de jubileumsgebeurtenissen vermel den we nog dat de standbeelden van Koning Frederik Willem III die de krijgsacademie stichtte in 1810 en van Generaal Von Scharnhorst, die voor de inrichting van het onderwijs zorgde, met bloemen werden versierd. Een groote feestmaaltijd besloot de plech tigheid. —o—o—o— De Fransche spoorwegstaking die in de voorbije week zooveel van zich spreken deed behoort gelukkig tot het verleden, 't Is er mee gegaan als verwacht mocht worden. Dank zy het energiek optreden der regeering is ze voor het syndicaat een groot échec geworden. De „algemeene" staking werd wel afge kondigd, doch was geen oogenblik algemeen. Al ging de dienst op de spoorwegen de eerste dagen ook met groote bezwaren gepaard en was het verkeer op een paar lijnen een oogenblik geheel in de war, het duurde maar kort en al spoedig kon het verkeer weer vrij geregeld plaats hebben. Reeds in de eerste beschouwing die W6 onmiddellijk na het uitbreken van de staking gaven wezen we er op dat de vakvereeni- ging de regeering met krachtige maat regelen tegenover zich zag. Dat is in alle opzichten juist gebleken. Briand wasvoor- bereid en hij die nog maar enkele jaren geleden zich zoo gaarne aan het hoofd van een stakingsbeweging plaatste, aarzelde thans geen oogenblik de strengste middelen tot tegenweer te nemen o. a. door het in militairen dienst roepen der stakers en door het gevangen zetten der leiders van de beweging. Daarover zullen in de eerst komende Kamerzittingen stellig harde noten worden gekraakt, maar Briand deed zijn plicht, door de belangen van het algemeen hooger te stellen dan die van een aantal spoorwegmannen, hoe ernstig hun grieven dan ook mochten zyn. Trouwens de regee ring ontkent dat deze grieven de oorzaak- der staking waren, maar was van meening dat hier enkel een revolutionaire beweging gold. Met gestrengheid trad Briand tegen de beweging op en zelfs was hij alleen bereid voor de stakers onderhandelingen met de directies der maatschappijen aan te knoopen als deze niet langer in verzet bleven tegen de militaire wet en de stakingsleiders die wegens dienstweigering ontslagen werden door de werklieden losgelaten werden. Ook het houden van een betooging verbood hij. Doch niet alleen de regeering hadden de leiders der beweging tegenover zich, doch ook een groot deel der arbeiders, van wie naar we reeds meldden slechts 1/i deel bij het syndicaat aangesloten zijn. Wel hebben blijkbaar ook tal van niet-aangeslotenen aan de staking meegedaan, waarschijnlijk uit vrees voor de stakers, doch ook een groot deel is getrouw gebleven en bleef aan den arbeid. De staking behoort gelukkig tot het ver leden, doch ze heeft intusschen reeds aau duizenden meer of minder groote schade berokkend en haar gevolgeu zullen zich stellig nog wel in menig ambtenaarsgezin straks doen gevoelen. 'tls nu maar te hopen dat de leiders iets geleerd mogen hebben. Een staking te proolameercn, die millioenen onschuldigen schade berokkent eu de veiligheid in gevaar brengt is moeielyk te verdedigen eu kan misschien alleen als een daad van wanhoop aangemerkt vergoeilijkt worden. We kunnen niet uitmaken of or voor de werklieden werkelyk geen andere weg meer was dan dien zoo gevaarlijken weg der algemeene werkstaking, ofschoon dit wel betwijfelt moet worden. Indien het alleen geschiedde om een kwestie van vereenigingsrecht uit te vechten is de kwalificatie van werkeloos heid hier niet misplaatst. Intusschen ook de regeering zal iets geleerd hebben. Dat de werklieden der drie particuliere maatschappijen ernstige grieven hadden, moest haar bekend zijn en dat ze tegenover de directies dezer maatschappijen wel wat aarzelend is opgetreden valt af te keuren. Misschien dat ze nu wat strenger tegen deze zal optreden. Althans de ver zekering door Briand gegeven dat het loon verhoogd zal worden doet zooiets verwach ten. Zooals we boven reeds terloops opmerkten is de kwestie feitelijk nog niet geheel van de baan. Ze zal stellig in de Kamer aan de orde komen en Briand heeft nog heel wat voor de boeg. Maar, men weet het, zijn redenaarstalent liet hem nog nimmer in den steek. o o—o 't Is niet onmogelijk dat de voor de stakers ongunstige afloop der Fransche staking gunstige gevolgen zal hebben voor. Italië. Zooals we reeds voorlang meldden feston d tot nog toe in Italië groot gevaar dat de spoorwegbeambten vroeg of laat het voor beeld hunner Fransche collega's zouden volgen, wanneer de regeering in Italië heeft men Staatsexploitatie ten minste niet op de haar voorgelegde eischen inging. Ook bestaat er een overeenkomst tusschen de vakvereenigingen van spoorwegpersoneel en die der post- en telegrafiebeambten om bij een eventueele staking gemeenschap pelijk op te treden. De toon in de vakbladen werd in den laatsten tijd ernstig dreigend en het spoedig uitbreken van een staking werd meer of minder pertinent aangekondigd. In verband nu met deze dreigende houding heeft de minister van handel een onderhoud gehad met het bestuur van de Italiaansche spoorwegarbeiders, teneinde mondeling over de eischen en grieven van het personeel ingelicht te woiden. Het onderhoud duurde volle drie uur en daarbij werden alle punten van het vroeger reeds ingediende adres der spoorwegmannen breedvoerig toegelicht en besproken. Zooals we destijds reeds mededeelden hebben de werklieden de regeering een aantal maatregelen aan de hand gegeven waardoor zooveel op den dienst kan worden bezuinigd, dat degevraagdeloonsverhoogirig zonder bezwaar toegestaan kan worden. Ook deze maatregelen werden besproken. Hef resultaat was dat dc minister bij de heropening der Kamer in 't laatst dei- volgende maand een wetsontwerp zal in dienen tot verbetering van het lot der spoorwegbeambten. 't Is te hopen dat de wapenstilstand die daardoor gesloten is gevolgd mag worden door een vredesovereenkomst. Mogelijk dat de Fransche gebeurtenissen daartoe wel iets kunnen bijdragen. TEXEL, 26 De Markt. Oct. 1910. De aanvoer ter markt wordt minder, rundvee is vrijwel hoofdzaak, evenzoo jonge krulstaarten. De prijzen blijven er echter nog al aan, zeker tot bevredi ging van verkoopers. Niettegenstaande het koude schrale weer blijft het marktbezoek zich hand haven en wordt er nog al eens een extra uurtje bij aangeknoopt, vermoe delijk wel om zich bij voorbaat reeds schadeloos te stellen voor den stillen tijd van marktbezoek welke den komen den winter in uitzicht stelt. Bioscope 1 oorstclling. Wij vestigen de aandacht onzer lezers op de in dit nummer en ook bij groote biljetten aangekondigde Bioscope-voorstel lingen welke Zaterdag en Zondag a.s. gegeven zullen worden in de concertzaal van Hotel Texel. Enkele nummers daarvoor opgegeven, zijnde gebeurtenissen van jongen datum, mogen ten bewijs zijn dat veel nieuws kan worden verwacht. Bioscopevoorstellingen trekken hier steeds een goed bezoek en 't is zeker niet gewaagd om ook voor deze gelegen heid tot bezoek aan te sporen, omdat er reden bestaat te verwachten dat veel moois zal worden vertoond. Moge door goed bezoek de ondernemer van dit amusement voor moeite en kosten ruimschoots schadeloos worden gesteld. Oosterend, 25 Oct. De huishoudelijke vergadering van de afd. Oosterend v.d. Nederl. Prot. bond, jl. Zaterdag gehouden, was al zeer slecht bezocht. Behalve het Bestuur waren slechts drie leden aanwezig. Aan de orde waren de gewone werk zaamheden, die geen nader vermelding behoeven. De heer S. Wuis, die thans te Helder woont, had bedankt als lid van het Bestuur. In zijn plaats werd gekozen de heer C. Duinker, met het lot tegen den heer P. Zuidewind. De heer Duinker heeft de benoeming aangenomen. Medegedeeld werd, dat ds. Onnekes, van Helder, as. Zondag voor de afd. zal optreden. Nadat nog enkele namen genoteerd waren van predikanten, die men wenscht uit te noodigen, werd de vergadering gesloten. Vlieland. In hotel Meijer werd 20 October de jaarvergadering van Vlielands Volks bibliotheek gehouden. De belangstelling der leden bleek in de huishoudelijke aangelegenheden der vereeniging ditmaal al zeer gering te zijn, slechts 7 waren tegenwoordig. De heer Schaafsma had kennis gegeven dat hij als voorzitter en als lid bedankte. De. vice-voorz., de heer Gr. Bruijn, opende alzoo do vergadering. De notulen der laatste vergadering werden door den heer J. Molenaar ge lezen en door de aanwezigen goedgekeurd waarna financieel verslag werd uitge bracht over het afgeloopen jaar. De outvang3ten bedroegen f 145 825, de uitgaven f50.665, saldo 94,66. De heeren Dekker en Wels bevonden de rekening in orde. De bibliothecaris, de heer G-. Donia, deelde mede dat 67 lezers van de biblio theek gebruik maakten en in het tijdvak October 1909 October 1910 2582 boeken werden geruild. Besloten werd eene som uit te trekken voor den aankoop van nieuwe boeken voor de bibliotheek. De verkiezingen voor de periodieke aftredende bestuursleden konden niet plaats hebben door de geringe opkomst der leden. Besloten werd daarvoor een nieuwe vergadering te beleggen in de hoop, dat er dan meer belangstelling mocht zijn. Ook zal dan worden ber aad- slaagd over de kwestie, hoe in de gegev en omstandigheden 4 lezingavonden tot N ut en Genoegen kunnen worden georgani seerd. De vise-president sloot daarna de vergadering. De spraak terug. Een stomme landlooper, die met een briefje in de hand, waarop zijn ongeluk vermeld staat, Twente afreist, stal nabij Diepenheim een mand. De eigenaar zette hem achterna en haalde hem te Goor in Om zijn vervolger in den waan te brengen, dat hij zich in den peisoon vergiste, wierp de „stomme" het briefje weg en begon een praatje. De politie zal nu het verdere ouder- zeek leiden. TEXELSCHE COURANT

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 1