B u i t e n 1 a n <JL Vergadering Gemeenteraad vao Vlieland. UIT DEN GEMEENTERAAD. Van het behandelde in den Gemeen teraad, zitting van heden, deelen wij het volgende mede Tot onderwijzeres in vak k aan de herhalingsschool te Oost werd benoemd mej. A. R. Kluit. Tot hulptelegraafkantoorhoudster te den Hoorn mej. A. Dogger. Oudeschild, 25 Oct. Zondagavond j. 1. had bij den heer C. Jz. Z. alhior een binnenbrandje plaats dat nog juist bij tijds gebluscht werd. Man en vrouw hadden omstreeks 9 uur hunne woning verlaten. Toen zij ongeveer 10 uur daar weder binnentraden vonden zij kamer en kelder vol rook. Wat was het geval? Een houten stoof met een test met vuur was doorgebrand, de brand had zich voortgezet door het kleed en den vloer heen tot de balken onder den vloer. Met behulp van den timmerman J. V. werd verder onheil voorkomen. Indien de bewoners slechts een half uurtje later thuis waren gekomen, zou met den heerschenden wind, het onheil waarschijnlijk niet te overzien geweest zijn. Gisteravond had in de Zeven Pro vinciën de jaarvergadering van den Texelschen Schippers- en Visschersbond plaats. De opkomst was bedroevend te noemen. Van de ruim 7u leden waren er slechts 16 present. Nadat de voorz. dé bijeenkomst met een woord van welkom had geopend en de notulen der laatstgehouden algemeens bijeenkomst waren voorgelezen en goed gekeurd, werd den leden bij monde van de heeren Boon, Mets en Kroon den loop van de bestaande oester- en wier- questies medegedeeld. De stukken, daarop betrekking hebbende, werden voorgelezen Op voorstel van het bestuur werd daarna besloten, het door de visschenjvereen. te Oosterend verzonden request betreffen de het opslaan van schuimaarde op het ha venterrein alhier met een request van adhaesie te steunen. Uit de daaropvol gende rekening en verantwoording van den penningmeester sloot met een na- deelig saldo van f 33,30. De aftredende bestuursleden de heeren W. Mets en M. Kroon werden weder herkozen. Nadat een drietal vragen van den heer K. Tuinder beantwoord waren en op voorstel van den heer A. Boon besloten was, inzake de maat op de oesters in overleg met de visscherij-vereenigingen te Oosterend (Texel) en te Wielingen te treden, sloot de voorz. te ruim 9 uur de bijeenkomst. Door de heerschende winden komt er veel wier aan de steenen, vooral achter de helling. Ijverig wordt er ge bruik van gemaakt, het op te halen. Men ziet er dan ook thans groote hoopen liggen. De haven zelve wordt zoo mogelijk vrij van wier gehouden. Te voet van Ameland naam den vasten wal. Van Ameland wordt aan de „L. Crt." geschreven Ten gevolge van den aanhoudenden oostenwind is de waterstand op het Wad zeer laag, wat natuurlijk belemmerend werkt op den rijksveerdienst. Maar juist die lage waterstand bracht T. S. Kiewied van Burum er toe, de reis naar den vasten wal te voet te ondernemen, wat hem heel goed is gelukt. Zoo kon hij, die ten volle met de diepten en de richting der geulen is vertrouwd, zijn broeder, die in Holwerd was, tot gids dienen, daar de „Ameland I" bij te weinig water moest blijven liggen. Toch moeten we hieraan toevoegen, dat een dergelijke voetreis voor onbe kenden eene roekelooze daad zou ziin. Wie er toe mocht besluiten, hij doe het dan onder geleide van een zoo ervaren wegwijzer. Veel belovend jongmensch. Den 27sten Juli 1.1. verdween met medeneming van een bedrag van f800 die hij voor de voldoening van een rekening van zijn vader in zijn bezit had, de löjarige P. B. uit Vlaardingen. Men vermoedde, dat hij de wijk naar het buitenland genomen had. Thans is de jongen geheel platzak teruggekeerd. Hij was al dien tijd in Alsmaar geweest had van daar uitstapjes gemaakt en op deze wyze het geld verteerd. („Ass. Ct.") TandhorenlcorcMl. Verschillende Stavorenscbe visschers hielden zich in den laatsten tijd bezig met bet visschen van tandhorenkoraal dat wonderlijk product van den bodem der zee, waarvan de geleerden beweren, dat het behoort tot de dierenwereld, maar dat een Stavorensch visscher betitelt met den naam „bloempjes". Er zijn wel geen bloemen aan te vinden, maar zooals men weet, heet ook een bladplant bij de Friezen een „blom" en een plant lijkt het precies, een allerliefst fljngeleed plantje, teer van voorkomen, maar in derdaad sterk van aard. Het wordt duchtig gespoeld en gemangeld en komt dan volkomen frisch daaronder uit. Per KG. maakt de visscher er 90 ct. voor. Thans evenwel staat de handel in bloempjes stil, de aanvoer schijnt te groot geworden. Goedgekozen naam. Een boer te Parrega kocht het vorige jaar een jonge stier voor nog geen f 100 en gat het beest den naam van de „verwachting". Dezer dagen had hij het genoegen dit prachtexemplaar op de keuring te Leeuwarden den hoogsteu prijs te zien toegekend, waarop een bod volgde van f3000. Zóó goed en zóó spoedig worden niet alle „verwachtingen" vervuld. O ver belastingen. In een artikel over Militaire uitgaven en belastingstelsel schrijft de Beukelaar" o. aDe eisch, ons defenciewezen op een hoog peil te brengen, is onafwijsbaar. Men mag hiervoor niet te zuinig wezen met zijn millioenen. Maarzoo men dan tot hooge uitgaven voor deze defencie besluit, is de vraag van het hoogste belang door wie men deze uitgaven wil laten betalen. Schijnbaar is deze vraag zeer een voudig. Wat in 's lands belang nadruk kelijk wordt gevorderd, moet ook door heel het volk naar draagkracht opgebracht worden. Door heel het volk; het is hier dan niet de vraag, of men wat meer of wat minder vaderlandsliefde bezit, wat meer of minder prijs stelt op het behoud van onze onafhankelijkheid. Door heel het volk, maar naar draagkracht; alleen hij, die eenigen last kan dragen, drage mee; wie veel kan dragen, drage veel. Maar nu is juist het zoozeer beden kelijke, dat onze huidige regeering een belastingstelsel voorstaat, dat niec in het minst met draagkracht rekening houdt. Onze tegenwoordige belastingen, men vergete het niet, worden toch al veel te weinig in verband met draagkracht geheven. Dure suiker, om dit nu alleen maar te noemen, drukt het groote gezin m9t klein inkomen maar al te zwaar; wie acht, tien duizend gulden kan kan verteren, bespeurt er schier niets van. En toch wordt door den suiker accijns ruim 22 millioen opgebracht, terwijl personeelo, vermogens- en be drijfsbelasting te zamen nog geen 30 millioen opbrengen. In steê nu van naar een belasting hervorming te streven, die meer met draagkracht rekening houdt, beschouwt deze Regeering verhooging van invoer rechten als hoogste financitele wijsheid. Een verhooging van invoerrechten, die verhooging van prijzen beduidt, ook voor de groote gezinnen met kleine inkomen, Zoo kan men veilig aannemen, dat de meerdere gelden voor de kustver dediging benoodigd, door deze Regeering eveneens zullen worden verkregen door een nieuwe belasting of een belasting- verhooging, die met geen draagkracht rekent. Beheksten dat in 1910. Te St. Johannesga (Fr.) werd het kind van den arbeider B. ziek en wou maar niet beteren. Al spoedig zei men dat het kind betooverd was. In het dorp Knijpe, woont een duivelbanner en besloten werd deze te laten komen. Deze onderzocht het kind geheimzinnig en constateerde, dat het jongske betooverd was en de moeder ook wel eens behekst zou kunnen worden. "Wie de tooveres was, kon hij niet met zekerheid zeggen, toch liet hij wel zooveel los, dat de grootmoeder als de daderes wordt aaogowezen. Nu is het kind gestorven, de moeder is ongesteld geworden en natuurlijk nu ook behekst I Belangrijke veeverkoop. Te Bolsward is een beslag Friesch stamboekvee verkocht, nl. 29 melkkoeien 11 holckelingen en 17 kalveren, behoo- rende aan den heer A. Sieperda, te Hieslum. De totale opbrengst was f 10.842. Heden werd van Leeuwarden naar Italië, een fraaie collectie vee verzonden, koeien, hokkeliugen en kalveren. De volgende week gaat een bezending naar Oostonrijk. Wat al wordt bedacht. Door do Tilburg8che Vogolclub zal een hanenkraai-wedstrijd gehouden wor den. Hierbij is de bepaling gemaakt dat de hanen, die minder dan de helft keeren van den eersten-prijswiuner zullen ge kraaid hebben, den volgenden avond bij een souper opgepeuzeld zullen worden. Reeds zijn er 29 hanen opgegeven. Moord op een vrouw van 86 jaar. Zaterdagavond omstreeks halfacht is in haar woning in een hofje in de Koning straat te 's Gravenhage, een 86-jarig vrouwtje vermoord. De politie en justitie, eerst om halfdrie in den nacht gewaarschuwd, vonden, in verband met verschillende aanwijzingen, aanleiding tot de arrestatie van een man en vrouw, wonende naast het ongelukkige slachtoffer, dat gekleed voor haar bed werd gevouden, met een wonde aan het hoofd. Er wordt f 140 en eenige sieraden vermist, zoodat aan den moord ver moedelijk diefstal is voorafgegaan. Noodlottig schot. Te Weesp was de aanstaande van mej. Vos bezig zijn revolver schoon te maken zonder te weten dat het wapen nog geladen was. Onverwacht ging het schot af. De kogel trof het meisje in het onderlijf. De geneesheer achtte baar onmiddellijke overbrenging naar Amsterdam noodig, hetgeen per auto van den heer Van Houten geschiedde. Reisdeclaraties te hoog Uit Den Haag schrijft men aan de „Leeuw. Ct." Men is nu ook aan andere departe menten door de onthullingen van Binnenl. Zaken wakker geroepen, om eens na te gaan wat er door ambtenaren en parti culieren, in Rijksdienst reizende, ondanks de gebruikelijke verklaring, te yeel was gedeclameerd. Het bedrag, door de bemoeiingen van Binnenl. Zaken weer in de schatkist teruggestort, moet al eenige duizenden bedragen. Het onderzoek aan de andere depar tementen van algemeen bestuur duurt voort. Dit laatste hoofdzakelijk wat Waterstaat betreft. Wat de verdere departementen aangaat, moet bedoeld onderzoek tot geen noemenswaard resul taat aanleiding hebben gegeven. Intrekking Wetsontwerp Bakkers raden. Vrijdagavond heeft mr. H. P. Marchant, lid van de Tweede Kamer, in een te Rotterdam belegde propaganda-vergade- ring, ter aanbeveling, van den vrijzinnig- de mocratischen Kamer-candidaat voor district V dier gemeente, verklaard, dat men aan het ministerie van landbouw, nijverheid en handel hem wist mede te deelen dat het ontwerp vau wet nopens de instelling van bakkersraden zou worden ingetrokken. Zoontje-lief. Een jongmensch uit de Pieterstraat te Delft, die beneveld thuis kwam, begon den boel overeind te zetten, waarop de politie werd gewaarschuwd. Toen deze verscheen klom het jonge meusch op dak en klauterde van het eene huis op het andere. Eindelijk vond de politie hem op een erf, waarop inrekening volgde. Sobere aanwinst. Uit Eemnes (Utrecht) wordt gemeld, dat alle negen jongelieden uit die ge meente, welke deelnamen aan de loting voor de Nationale Militie, voor den militairen dienst zijn afgekeurd! Dreigement. Een deurwaarder uit middelburg zou, krachtens een vonnis van het kanton gerecht, ten verzoeke van de Ned. Herv. gemeente te Westkappelle deze week aldaar een executoriale verkooping hou den. Toen echter de veiling zou beginnen waren er geen koopers wel stond op eenigen afstand een hoopje menschen te kijken. Bon paar dagen te voren was naast do door den deurwaarder aan kondiging een ougeteekend biljet geplakt waarbij de Westkappelaars weiden ge waarschuwd dat, wanneer men iets kocht, men zich voor de nadeelige ge- volgen kon wachten. De zaak zal onderzocht worden. Bij een verjaringsfeest. Te Duffel in België heeft een oudje haar lOöden verjaardag gevierd. Heel het plaatsje vierde feest. Moedertje Diddens werd in een galakoets eerst naar de kerk geleld en daarna naar het gemeentehuis waar een receptie werd gehouden. Om twee uur 's middags was onderwijl een zeer eigenaardige maskerade gehouden. Verschilleude groepen en wagens stelden de ontwikkeling van zeden en gebruiken gedurende een eeuw voor. Een doopfeest in 1805, een school in 1812, een bruiloft in 1830, met luid ruchtige vroolijkheid van de gasten, enz. Triomfen der „draadlooze" Aan de Eogelsche onderzeesche boot „D. I", welke onlangs bij Torbay met den kruiser „Bonaventure" dradeloos- telegrafische proeven nam, is het gelukt, van den kruiser afgezonden telegrammen op te vangen en op haar beurt naar den kruiser te seinen, waarbij de boot zoover onderdook, dat slechts de periskoop en de luchtdraadmast uit het water staken. In Engeland is op den spoorweg Londen Brighton een welgeslaagde proef genomen om van een trein, die in be weging was hjj reed zelfs hard - dradeloos te telegrafeeren. In Engeland heeft zich nu een syndicaat gevormd - de International Railophone Syndicate - die voor de benoodigde toestellen in de verschillende landen patent gaat nemen op Zaterdag 22 October 1910. Afwezig met kennisgeving de heeren K. R. Visser en K. Molenaar. Voorzitter de heer J. Molenaar, burge meester. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en vastgesteld. In behandeling komt een verzoek van mej. Van Buren—Schele, onderwijzeres, om verlenging van verlof wegens ziekte. Wordt besloten aan mej. Van Buren Schele het verlof toe te staan tot 22 April 1911 met behoud van salaris tot 8 December a. s. en van dien datum de helft van de jaarwedde. Tot leeraar aan de Zeevaartk. school wordt voor het vak Engelsche taal definitief benoemd de heer H. Kunsel. Besloten wordt art. 8 der verordening regelende de jaarwedden enz. van het onderwijzend personeel der lagere school te wijzigen in dien zin, dat de bepalingen inzake verlof wegens ziekte (6 maanden met „vol", daarna 6 mnd. met half salaris) alleen van toepassing zijn op hen, die ten minste één jaar dienst in de gemeente hebben, terwijl ook tusschen de verloven tenminste één vol jaar moet verloopen zijn. Medegedeeld wordt nog dat door den Comm. der Koningin tot Zetters zijn her benoemd de heeren Sieben en J. J. Zeyle- maker, waarna de vergadering wordt ge sloten. Voor Ro^ge. Een heideschaap is al spoedig tevreden met zijn voedsel en eischt weinig verpleging; een schaap van edel ras daarentegen eisebt beter voedsel en een zorgvuldige verpleging. Zoo gaat het ook met bet koren der zandstreken; de rogge. De betere variëteiten stellen hooger ciscben aan don bodem, eiseben een zorgvuldige behandeling. Op een schralen slecht bemesten grond zal de ouderwelschc roggesoort het werkolijk nogaardig doen en een beschot geven, dat de moeite loont. De fijne soorten zullen op dien zelfden zandgrond niet aan de boog gespannen verwachting beant woorden. Toch is bet geraden, de betere soorten te gebruiken. Maar dan is er veel mest noodig om tot een goed resultaat te komen. Een ge middelde roggeoogst bevat per heet. ongeveer 110 Kg. stikstof, 40 Kg. fosforzuur en 130 Kg. kali. Men behoeft dat alles echter niet in den mest terug te geven. De vraag is: wat bevat de zandgrond van nature? Antwoord: zeer weinig van alle drie de voedingstoffen. Wordt de bodem bemest? Veronderstel, er is stalmest gegeven. In dien mest komt al het stroo voor. Dan wordt in dat stroo een groot deel van bet kali, verder ook stikstof en fosforzuur aan den akker terug gegeven. Maar, dat is zeer zelden voldoende. Want dan zou men elk jaar icderen akker moeten bemesten. Doch daarvoor bezit de boer in de verste verte geen mest genoog. Moet een akker jaren achtereen met de werking van óérimaal stalmest toe, dan wordt er veel meer uitgehaald, dan teruggebracht. Het stroo in den mest brengt dus wel kali terug maar niet genoeg. Fosforzuur gant verloren door den verkoop van de vrucht. Een groot doel van de stikstof ook. Doch bevat de zandgrond humus, dan is daar zooveel stikstof in vervat, dat men er volstrekt niet de onttrokken hoeveelheid nl. 110 Kg. als chilisalpeter aan te rug moet geven. Buitendien voert de stalmest een aardige hoeveelheid stikstof nan. Wat kalk betreft: do tnrwe groeit het best op kalkrijkc gronden, de rogge komt uok op knikarme gronden terecht. Toch is oen knlkbemcsting bv. om de 5 of "10 jaien wel aan te bevelen. Alles bij elkaar genomen is de volgende bemesting gewonscht per

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 2