Let op Waarschuwing. Tandarts Ansingh, Zaterdag 29 en Zondag 30 October Wat is Mimosa Chocolade CxEBHS. SICKESZ. cÏÏleèaillonportretje gK P VB, MEM END. jK Marktberichten» Advertentiën Advertentiën. Sen beste 3-jarige KOE, Een goede verdienste. D am es Burgerlmishoudster, Warmoesstraat, M. Wieringa. in Hotel „de Lindeboom." Voederbieten, Verloren een gouden Ring. ik heb ze weer. Gezouten Rugspek, Kluiven, Pekelworst, Ribstukje, Krabbetjes. Aanbevelend, C. Visser. Asthmapoeder, Asthmasigaretten, Aanbevelend, T. BUIJS. India-Rubber-Stempels, UKCACHETTEH EIVORMIGE BETONRIOLEN.i RONDE BETONRIOLEN met KRAGEN, aEGESr-, WEL- en BEERPUTTEN, ens. enz. Vraagt uifersfe prijzen. Gevestigd te Oudeschild. GRIMIJSER. De Eerste Nederlandsche Onderlinge Paarden- en Veeverzekering Maatschappij, in de Concertzaal van Hotel „Texel". groote Bioscope-voorstellingen voor volwassenen Beide avonden na afloop BAL, KACHELS, HAARDEN, TEGELPLATEN, KOLENBAKKEN, PIJPEN, enz. M. A. E VLJPER. Een zeer fijne geheel nienwe delicatesse, 7 cent per tablet. Drinkt onze Cacao in bussen a f 1.50 per kilo. Uitsluitend eerste kwaliteit. naar elke foto, 12 stuks voor 50 cents. BOEKHANDEL PARKSTRAAT. Predikbeurten. Het- Pachtgewas groot f375 per jaar, op onze voordeelige aanbieding in DEKENS etc. verven en stoomen van goederen. F. LENGHAUS. Keizerstr. 62, Helder. Oosterend. Texel is iederen Donderdag van 11 uur tot half twee te spreken Jaapjespenen, f 7,50 per 100 kg. Paardewortelen f 11- Zaterdagmiddag van 57 uur Kindervoorstelling. Zondagmiddag 5—7 Entree voor schoolgaande kinderen 20 cent per persoon. Zaterdagavond en Zondagavond om ackt uur met zeer nitgebreid Programma, waarbij diverse vliegnummers zullen uitmunten. te geven door het Casino Orkest van den Helder. 33?" Niemand verzuime van deze bijzondere gelegenheid te profiteeren. Entree le rang 50 cent. 2e rang 30 cent per persoon. Beslist beneden alle concurrentie. .Aanbevelend, Cacao en Chocoladefabrikanten, Amsterdam. De Veeboot „Burgemeester van Alkmaar"' vaart aanstaande Maandag 31 October als gewoonlijk weder naar Purmerend en tussclrengelegen plaatsen. V er trekt één uur, heet. In den herfst een poosje vóór het zaaien der rogge: 6 a S zak kainiel, I zak chilisalpeter g a 8 zak Slakkenmeel. Voor kumusrijke gronden tan men 't slakkenmeel vervangen door 3 a jak beendermeel. Is de winter voorbij, dan komt er als overbemesting nog 100 a 150 Kg. cliilisal- •r. Nu moet de bodem al heel schraal zijn, om geen plantenvoedsel genoeg te bevatten met dezen kunstmest erbij, lie mest wordt in den herfst ondergeploegd, doch niet te diep. De opgeloste bestanddeelen zakken wel van zelf. Op een dnsdanig bemest land zullen de betere variëteiten een goede uitkomst kunnen geven, doch op arme onbemestcn grond komt er ntet reel van terecht. B. Texel 24 Oct. Aangevoerd werden 11 paarden f150 a f235. 16 koeien f 175 a f270.— 14 pinken f 110 a f 150. 42 Gr. Kalven f50 a f60. 110 schapen f 18 a f 21. 35 lammeren f 14 a f 16. 80 biggen f 12 a f 14.— 4 korven kippen fl.— a f 1.50. Purmerend, 25 Oct. Aangevoerd 789 Runderen waaronder: 472 vette koeien 68 d 80 Ct. per KG, Qne Gelde koeien 1 150 a 220. dUb Melkkoeien f 180 a 270. 11 stieren. 101 vette kalveren f 0,80 a f 1.p. Kg 211 Nuchtere kalveren f 14a i 30 2852 Schapen f 23,a f 33.prijsh. h. matig 600 Lammeren t 15,a f 19, 315 vette varkens 1 0,52 a i 0,56 per Kg.; 39 magere varkens f 15 a i 30, 326 biggen f8 a i 13 kipeieren f 6.a f 7.— per 100; Amsterdam, 24 Oct. Aangevoerd 146 Runderen, le kwal. 74 k 78 ct. jjf 2e kwal. 6S a 72 ct 3e kwal. 60 a 66 ct. g 0— Melk- en Kalfkoeien 1 145 a i 295, 55 Nuchtere Kalveren f 12,k i 18, 385 Vette Varkens 54 a 56 ets. 22 Schapen i 22 k 1 29. HERVORMDE GEMEENTE. Woensdag 26 October 1910. Burg, 's Avonds 7 uur Bij bellezing. Donderdag 27 October. Oosterend, 's Avonds 7 uur Bijbellezing. Zondag 30 October. HERVORMDE GEMEENTE. Burg. 's Avonds 7 uur Ds. Kijne. Vaal Vm. 10 uur ds. Van derWaa. Oudeschtld. Vm. 10 uur ds. Kijne. Nam. halt 4 uur ds. Poort van Heldor. Den Hoorn. Vm. 10 uur ds. Visser. Herdenking der Hervorming naar aanleiding der laatste Pauselijke Encycliek. Collecte voor de Evangeliever spreiding in Noord Brab. en Limb. Oosterend. Vm. 10 uurds. van Grasstek. Kerkcollecte. 'sAvonde 7 uur Openbare Ahiëzer vergadering. Cocksdorp, Vm. 10 uur ds. Boeke. Dankdag v. d. Oogst, GEREFORMEERDE KERK. OosterendVm. halt 10 t Nam. 3 uur j LeesdleDst- DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Burg. Vm. 10 uur ds. Kuperus, Den Hoorn. Vm. 10 uur ds. Bussemaker. Ned. PROTESTANTENBOND. Oosterend. 's Avonds 7 uur ds. Onnekes van Helder. 'oor VIER achtereenvolgende plaatsingen In de Texelsche Courant in eens opge- teveu, worden slechts driemaal in rekening gebracht. Heden overleed, zacht en kalm, onze geliefde Moeder, Bohuwd-, Groot- en Overgrootmoeder FROUWTJE ROEPER, Eclitgenoote van wijlen J- T. Boonackcr, in don ouderdom van 85 jaar en 9 nmandon. Namens do Familie. J. FORMER. Waal, 23 October 1910. Algemeene kennisgeving. TÏ3 KOOP 12 November kalven. Te bevragen bij K,UITGEEST. „Flora". Ter overname aangeboden waarop jaarlijks 80 Schapen te hooi en te gras gehouden wordeD, met groote Loods en Hooiberging. Adres bureau van dit blad. Weet U wel, dat wi] het eenig radicaal middel bezitten om overtollig haar voor goed te verwijderen. 10 jarig succes. Een dosis voldoende. Geheel onschadelijk voor de huid. Zending j franco na ontvangst van postwissel alO 90(ook postzegels,) rembours! 1.05 CflEJI. LABORATORIUM „HOLLANDIA." W. Wagestraat. Rotterdam. Gevraagd een eenvoudige m. b. 1. P.G. Fr. Brieven onder lett. H.O. aan den Boekhandel A. J. JIAAS te Helder. Aanbevelend, Ter voorkoming van abuizen verzoek ik mijn geachte Cliëutèle er wel op te letten dat mijn adres is en blijit vroegere werkplaats van J. REIJ. Dus NIET bij N. LAP, Doch bij H. M. ZW1ERSEN Weverstraat. Horlogemaker. TE KOOP Liggende aan den grintweg. Bij M. LAXGEVELD, Koog. Die hem terugbezorgd, zal beloond worden. Adres Bureau Texelsche Courant. Magere Lappen 45 cent. Vette 37Va Doorregen 40 Per pond. Boom's Maagpoeder, Kiuadruppels van Dr. de Vrij, Kina Laroche, Eikeloacao, Druivenborsthonig, Sal miakpastilles, Ponceletpastilles, Teer capsules, Eiwitstaai, Formanwatten, enz. enz. Verkrijgbaar in de Drogisterij Binnenburg. om brieven van den naam des alzonders te voorzien. onmisbaar voor verzending van brieven met geldswaarden. Verkrijgbaar goedkoop Cu solide in den Boekh. Barkstraat. gevestigd sedert 1900 te 's GRAVENHAGE Laurens Reaelstraat, Directeur J. FOLKERTS. Verzekert Baarden- en Rundvee tegen alle risico; geeft de boogste uitkeeringtreeft lage premie en attendeert op bare afzonderlijke af deeling voor werpen der moeder dier en. De Hoofdagent de Heer D. KLIJN te den Helder, alsmede Agenten, geven gaarne inlichtingen. Waar niet vertegenwoordigd, bekwame agenten gevraagd. Fistors Bioscope komt In het uitgebreide programma zullen uitmunten 1e. De jongste feesten te Amsterdam, gehouden bij den oerjaardag uan Hare Kon. Hoogh. Prinses Juliana. 2e. De intocht uan H.H. /AM. Jt Belgische Koningspaar te Amsterdam. 3e. Vliegdemonstraties uan mijlen den auiateur uan Maasdijk. Plaatsen te bespreken op beide dagen van 12 tot 2 uur, a 10 ets. per plaats. 7777771"* Agenten C. IvUIJPER Cz. H. HAAKMAN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 3