DAALDERS JACOBUS HANGBRANDER, Panorama-spiegels, Vulpen-Inkt ni. KOOP BUSSEN gij betaalt minder, ontvangt betere kwaliteit, en een bus op den koop toe. voor Aërogeengas. Groote f *3.50. Kleine f 3.—, geheel compleet. Prachtig licht. Groote gasbesparing. M. A. KUIJPER, NIEUWNIEUW De Verloren Zoon. cBoekhandel Markstraat. FEUILLETON. Nathalie van Eschstruth. inplaats van losse cacao of poederchocolade Hen bus van V20 kilo (*/3 ons) kost slechts f -.18 V, (V. pond) -.80 1,50 80 In voorraad bij Voor personen van eiken leeftijd. De spiegels zijn voorradig in den prijs vanaf 70 Cts. in den Te Oosterend bij P. DrosGz-, Oudeschild Joh, P. Dros, den Burg T. Buijs, drogist, en I. Moerbeek. im\ Ül 1 Boekh. Parkstraat. BLOOKER'S CACAO, -.10 11 99 V10 (1 11 11 11 11 19 19 11 1 -.4273 11 19 (I O 11 11 V 91 I (2 11 11 11 Aanbevelend. I Wij ontvingen wederom eene mooie sorteering Deze spiegels bieden een groot genot bij het bezichtigen van Ansichtkaarten, welke er meer duidelijk door uitkomen. Zoowel jong als oud zal genoegen vinden bij het bezichtigeu der in hun bezit zijnde Ansichtkaarten. Meer nog dan stereoscopen zijn deze spiegels aan te bevelen als cadeau, omdat men zich hiervoor geen afzonderlijke platen behoeft aan te schaffen, doch alle Ansichtkaarten er voor kunnen worden gebruikt. Dr. AUG ALEXANDRE Brussel, 90 Rue Joseph Claes, verklaart: „De resultaten die ik verkregen heb met Uwe Sanguinose waren «itmuntend, zoodat ik niet aarzelen zal om dit voor treffelijke middel aan alle zwakken en herstellenden voor te schrijven". Dr. A. GÉRARD, uit Seraing, bij Luik, schrijft „Ik heb het grootst mogelijk succes ge had met de Sanguinose, in gevallen van bloedarmoede, waar de gewone staal- praeparaten zonder uitwerking waren gebleven". Wacht n vw>r namaak! is „het" middel voor alle gevallen van bloedarmoede, zenuwzwakte en algemee- ne verslapping. Wanneer gij u afgemat en lusteloos gevoelt, lijdt aan slapeloos heid, aan hoofdpijn, duizeligheid, misse lijkheid; wanneer gij geen eetlust hebt, geen werkkracht, geen veerkracht; dan moet gij de SANGUINOSE gebruiken. Donderde geneesheeren, in binnen- en buitenland hebben de San guinose beproefd en bevonden dat zij hield wat zij beloofde. Den Hang, VAN DAM Co. Saugninose bij izenuwzwakte. Ik was door een langdurig zenuwlijden geheel uitgeput; wanhopig en moedeloos lag ik te bed en geen middel wilde mij helpen. Na het gebruik van eenige fles8chen Sanguinose kwam de levenslust en de energie weer terug. W. DE JONGE. Haarl. str. 115. Rotterdam. Voor herstellenden. Ik had in hevige mate de influenza gehad en was daarna lang sukkelenden zwak gebleven. De Sanguinose heelt mij snel en afdoende geholpen. Mej. J. A. VAN DEN BERG. Den Haag, Westerbaenstr. door 16.) Graaf Bolko von Abensberg had nooit op geld gezien wanneer het er op aankwam om de eer op te houden van zijn alouden naam. De toelage, die de regimentscommandant voor Götz noodig achtte en al vrij veel was, verhoogde de graaf nog aanmerkelijk, en handelde ook op dit punt geheel tegen het gevoelen van zijne vrouw. Malwine schudde sterk afkeurend het hoofd, toen haar man de som noemde, die hij Götz maandelijks beloofd had. Mijns inziens is uwe mildheid een groote fout, lieve Bolko, zeide zij op hare gewone bedaarde manier. Naar mijn oordeel moet een jongmenscb, dien ik met uw goed vinden tot nu toe onder streng toezicht heb gebonden, nn allereerst leeren zich te behelpen en te overleggen. Het zeer groote maandgeld, waarover Götz nu be schikken mag, zal hem natuurlijk verwen nen en lichtzinnig maken. Hij heelt daar toe, helaas! maar al te veel aanleg en het is de plicht der ouders dien te beheer- scben en ten goede te leiden. Graaf Bolko schudde ongeduldig zenuw achtig het hoofd. Ik ben u, lieve Malwine, zeer dankbaar voor uw welgemeenden raad, maar ver- oorlool mij, dat ik ook nu van raeening met u verschil. Ik kan mijn zoon onmo gelijk als een pauvre sire bij de garde cavallerie laten dienen en optreden. Hij moet mijn naam ophouden, en iedereen weet, dat mij daartoe het geld niet ont breekt. Ik weet, welke eischen men in de residentie den garde-officieren stelt, en ben meegaand genoeg om aan de Jeugdige jaren zekere rechten toe te staan Zeker, als Götz anders was. Juist omdat hij is zooals hij is, moet men rekening houden met zija karakter. Gij zegt zelf, dat hij wat spilziek en erg lichtzinnig is. "Welnu, geef ik hem niet genoeg, dan maakt hij schulden, want hij staat nog niet vast in zijn schoenen om koel en kalm al het aanlokkende van onze hoofdstad aan zich te laten voorbijgaan. Voor ik vijftig en meer procenten aan woekeraars betaal, geef ik ze liever ineens aan mijn jongen om hem daardoor in staat te stellen flink en netjes mee te doen zooveel hem lust, nu hij nog in zijn kwajongensjaren is, zonder dat hij zich lichtzinnig behoeft af te geven met geld wolven en bloedzuigers, wier wissels ik ten slotte toch moet betalen. En gij gelooft werkelyk, dat Götz, nu hij zooveel van u krijgt, geen schulden zal maken. Graat Bolko liep onrustig in de kamer op en neer. Ik wil hopen, dat Götz dat niet doen zal. Ik wil doen, al wat ik kan, om dat to voorkomen. En als hij 't toch doet P Dan zal ik zei hij lachende eerlijk bekennen, dat dwalen menschelijk is, en dat mijn lieve Malwine meer menschen- kennis bezit dan ik. Maar dan is het te laat. Toch niet, want dan roep ik uwe scherp zinnigheid te hulp en geef u den zondaar over, opdat gij hem nogmaals rede loert verstaan. Vooralsnog vertrouw ik op mijn zoon. Götz was sedert enkele maanden te Berlijn en had zich overgelukkig gevoeld in zijn keurig kleedende ulanenuniform. Als iemand jaren achtereen nooit iets anders gedronken heelt dan water, benevelt een enkele beker wijn hem dubbel gauw on sterk, en als een jong renpaard opge zadeld lang en ongeduldig in den stal heeft staan wachten en trappelen, dan in het geen wonder, zoo het er van doorgaat als opeens do staldeuren zich voor hem openen. Zoo voelde zich ook Götz von Abens berg niet ongelijk aan een gevangene, die zijne boeien heelt verbroken en door de fortuin begunstigd, onverwacht en onge dacht in luilekkerland opgenomen wordt. Geen monsters, geen schoolboeken en geen stijve strenge stiefmoeder, die op alles aanmerking maakt, geen kleinsteed- sche omgeving, waarin een ieder den zoon van zijne excellentie den commissaris des konings kent en wanneer deze onder jeugdigen dwang de een of andere dwaas heid uithaalt, terstond de opmerking maakt: Eu dat is nog wol de zoon van zijne excellentie Wie kende hem hier in Berlijn. Niemand die aanmerking maakte, als hij in burger- kleeding door de helverlichte straten flaneerde om zich te amuseeren en het leven te genieten in dartele opgewekt heid van zin den teugel te vieren onder het schitterend devies: „Geoorloofd ia wat mij behaagt." Hals over kop had Götz zich in den maalstroom geworpen van het vrije en vroolijke leven, waartoe onze wereldsteden gelegenheid bieden. Hij, die men zoolang alles onthouden had, wilde zijn schade nu dubbel inhalen, wjlde de gulden vrijheid gebruiken om volop te genieten. Vrijheid In den eersten tijd bleek het hom, dat die zon in volle glorie was opgegaan. Maar al spoedig werd hij gewaar, dat hij in zijne tegenwoordige positie ook maar niet alles doon mocht, wat hem lustte en werd hij daaraan onophoudelijk en gevoelig herinnerd. Hij had zich hot cadet zijn bij de garde heel anders voorgesteld. Dat zonder eenige gonade gedrild worden beviel hem allerminst. Hij, b\j wien het zelfstandig willen zich zoo buitengemeen sterk bad ontwikkeld, vond hot verschrikkelijk dat hij tegenover zijn superieuren geen wil mocht hebben en do bovelonde toon, die in de kazeruo in do mauègo en op hot excorcitioveld tegen hem aangeslagen word, was voor den verweudon jongen graai volkomen onuitstaanbaar. Zoo haddon do eorste dienstjaren voor Groote voor- IlSllifcteV&il (555255] O I W. f. STOEI A ZOON Ak&MAAB i Lage prijzen Götz een prettig verkoop kunnen hebbeD, wanneer ongelukkigerwijze geen ziekelijke zucht naar vrijheid en absolute onafhan kelijkheid zich bij hem had ontwikkeld. Toen hij van cadet olficier geworden was en zijn vader, bij die gelegenheid naar Berlijn overgekomen, met den kolonel over Götz sprak, trok deze wel ietwat bedenkelijk de schouders op, maar goed hartig van aard zijnde en rijkelijk toege vend, gaf hij toch een gunstiger oordeel over den jongen wildzang dan deze eigenlijk verdiende. Hij zal wel bedaren, zeide hij, en ernstiger het loven opnemen. Voor 't oogenblik is hij wel wat al to luchthartig en soms wat al te wild, maar ik heb nog nooit van iemand gehoord dat hij zich te buiten gaat of schulden maakt. En dat is al veolZoolang do liefhebberijen van de hoeren niet meer kosten dan ze betalen kunnen, kan men veel door de vingers zien. In den laateten tijd heeft hij veel liefhebberij in renpaarden. Doet hij met mato daaraan mee, dan is dat wel goed, maar wordt die sport passie ja dan kan het gevaarlijk genoeg worden. Jammer dat hij nooit naar waarschuwing of goeden raad wil hooren. Ik heb nog zelden onder olficieren een jongmensch gezien zoo hard nekkig eigenzinnig als hij. Dat heelt hem ook in den dienst al menige onaangenaam heid bezorgd. Maar kom, we willen ver trouwen, dat de ervaring hom zal genezen. We willen het beste hopen, antwoordde graaf Bolko. Toch was hij niot zonder zorg, want hij had reods maar dat vertelde hij don kolonel niet, noch aan Malwine zijn zoon van enkele leelijke beren moeten afhelpen, Götz zat echt landerig in zijn keurig gestoffeerde gemeubelde rookkamer en rolde aldoor mopporond acne cigarette. Voor hem op tafel lug zijn ternauwernood begonnon wintorarboid. Bovendien was hy rekrutenofficier on moest hij nu bij dit ellendig weer do nachtrondo doon. Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 4