N°. 2409. Êondag 30 October 1910. 24ste Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Gemeenteraad van Texel. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond Advertentiën vóór 9 uur op den dag der uitgave ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LAN G-E VELD DE ROOIJ, Parkstraat, Bübg op Texel. n°-on Overeenkomstig bet voorstel van de commissie van onderzoek wordt zonder stemming besloten tot goedkeuring van 1. de verbooging van de jaarwedde van de vader en moeder van het gesticht van weldadigheid met f50 'sjaars. 2. do begrooting tot een bedrag van f5093,516 in ontvangst en uitgaaf. De heer Langeveld spreekt een woord van waardeering ten opzichte van de vader en moeder der inrichting bovengenoemd, waarmede de voorz. meent dat zeker ieder instemt en waarbij de heer Over zich in den zelfden geest uitlaat ten opzichte van het bestuur. Do commissie van onderzoek rapporteort dat geen nanloiding bestaat tot op-of aan merkingen, weshalve zij voorstelt tot vast stelling van de bogrootiDg tot een bedrag in ontvangst en uitgaat van f 73.695.306. De heer Zijm heeft geen aanmerkingen op do begrooting, maar de volgende op merkingen.- Ie de verhooging van de post bijhouden van bevolkingsregister, heeft niet zjjn vollen sympathie, 2o hot presentie geld voor de commissie tot wering van schoolverzuim vindt hij te hoog, f 100, zegt hij, de Raad krijgt maar f135. 3e aandeel in de kosten van de gezondheids commissie vindt spr. te hoog en de vari- eering der jaarlijksche bijdrage bevreemdt hem en ten 4e die hatelijke post voor gemeente-veldwachter, spr. zou die post willen afvoeren de veldwachters afschaffen. Aangaande de eerste opmerking meent de voorz. dat een bedrag van f40 a f 50, billijk is tegenover de aanwas der bevolking omtrent de tweede opmerking licht de voorz. toe dat in de voorlaatste vergadering van den Raad, het presentiegeld is vast gesteld in den geest van den heer Zijm en voor zooveel de derde opmerking betreft deelt de voorz. mee, dat de kosten van de gezondheidscommissie geheel staan buiten invloed van B en W of den Raad en ons niets beter past, dan kalm ons aandeel te betalen; bij de kwestie drinkwatervoorzie ning is de gemeente tegenover de gezond heidscommissie door Ged. St. in het on gelijkgesteld,ons wachtin deze hetzelfde lot. De vierde opmerking des heeren Zijm, die betreffende de veldwachters, ontlokt den voorz. de ontboezeming, dat moge de veldwachter, qua-veldwachter niet hoog staan aangeschreven, voor de uitreiking van stukken bewijzen zij goede diensten; de heer Zijm, ik dacht juist dat wij dat veel goedkooper zouden kunnen, door mid del van post en telefoon; voorz., neen mijnheer Zijm, er is door ons uitgerekend de heer Over, Burgemeester, houdt je ambtenaren hoog! de heer Dros, zijn ze dan boodschap- looper? voorz. dat rechtstreeks niet, doch daar mede besparen zij de gemeente vele kosten; de heer Over, Burgemeester, houdt je ambtenaren hoog! mijnheer Zijm bedoelt toch niet v.d. Poll; de heer Zijm, neen mijnheer de anderen. In verband met de begroeting, doch niet als een reden om er tegen te stemmen, vraagt de heer Mets of het niet mogelijk is of de vernieuwing van de Havenstraat te Oudeschild die in 3 jaar zou plaats hebben, niet dit jaar voor zoover nog noodig, in eens kan geschieden door de begrooting met een klein bedrag te ver- hoogen, het geeft besparing van kosten en dit jaar is er tot heden niets gebeurd. De voorz. zegt toe, te zullen trachten te doen wat met oog op de financiën mo gelijk is. De heer Mets betuigd hiermede tevredsn te zijn; wat de heer Dijt doet opmerken: de heer Mets is gauw tevreden. Vervolgens worden in verband met de begrooting de volgende besluiten genomen; le. te verhoogen de jaarwedde van de ambtenaar ter secretarie met f 100 en met ingang 1 Januari 1911 te brengen op f709 2e. toe te staan een sub. van f3000 aan het Alg. Armbest. voor dienstjaar 1911. 3. het aangaan van een tijdelijke geld- leening ad f 5000 voor den tijd van één jaar, tegen een rente hoogstens gelijk pro messen -disconts der Ned. Bank rente en aflossing te bestrijden uit de gewone in komsten; waarna de begrooting in zijn geheel met algemeene stemmen wordt vast gesteld, zooals zc is aangeboden. Wordt vastgesteld tot een bedrag van f371,55. Wordt vastgesteld tot een bedrag van f431.60. Mej. A.R. Kluit te Oostorend wordt met algemeene stemmen als zoodanig benoemd. Het verzoek van mej. C. Dogger om ontslag bovengenoomd met ingang 16 Oct. 1910 wordt met algemeene stemmen eervol verleend. Met 5 stemmen wordt mej. A. Dogger te den Hoorn benoemd, mej. A. Smit-Rab en de heer S. Jonker Az. kregen resp. 1 en 3 stemmen. De voorz. deelt mede dat reeds herhaal delijk door de Gezondheidscommissie op het nadeel van die poel voor de volksge zondheid is gewezen. Genoemde poel in eigendom behoorende aan het Algemeen Weeshuis alhier, gelegen naast de woning van den heer Slaman te Oudeschild kan nu de Schildsloot wordt uitgebaggerd, met de uitkomende grond gedempt worden, zegt de voorz. en hoewel geen plannen bij B en W. bestaan ten op zichte van de bestemming van het terrein, toch meenen B en W dat nu de gelegenheid bestrat voor de luttele som van f20 zich het eigendomsrecht te kunnen verschaffen men die gelegenheid niet jmag laten voor bijgaan. De heer Mets beveelt het voorstel van B en W aan; de heer Zijm acht aanbeveling niet noo dig, doch brengt Ben W dank voor de be moeiingen in deze. Wordt met algemeene stemmen tot de aankoop besloten. In verband voorstel tot aankoop boven genoemd deelen B. en W. mede, dat ver breeding daar terplaatse hoogstnoodzakelijk is, ten behoeve van het druk verkeer, b.v. met de lammerenmarkten, waarom zij adviseeren tot den aankoop van 4,06 M-. grond van P. Witvliet, voor f 8,05 13,— M3.id. H.C.Smit, - 26,- 96,20 M3 id. s Nic. Lap -144,30 en25M3. id. B Aug. C. Keijser v - 13,50 alzoo tot gezamelijk bedrag van f 190,85, prijzen waarvoor het door de eigenaren bovengenoemd wordt aangeboden. Wordt zonder discussie overeenkomstig het voorstel besloten. In verband met de rioleering van de Julianastraat, waartoe in een vorige ver gadering is besloten, kosten begroot op f 600. Aaukoop grond, bestrating en rioleering Waalderstraat, basluit van heden, kosten begroot óp f350 en aandeel in kosten uitdieping Schildsloot plm. f500 te zamen f 1460 wordt op voorstel van B. en W. besloten de (23 V0 van het aandeel der gemeente in Waarborgfonds Tentoonstelling) dit jaar terugontvangen som van f460 te bestemmen voor deze buitengewone werken en een geldleening te sluiten tot een bedrag van f1000,tegen een rente van 4 °/o, met jaarlijksche aflossing van f250,— rente en aflossing 1 Juli, de eerste afloss. 1 Juli 1912. Tot deze wijziging administratief nood zakelijk door de terugontvangen gelden van het het waarborgfonds,, üe legaat van wijlen den heer F. Keijser groot f3000, de werken aan Schildsloot, Waalderstraat en Julianastraat, zooeven genoemd, en de geldleening groot f 1000,in verband met die werken, wordt zonder discussie besloten. De heer Dros vraagt of B. en W. al hebben geconfereerd betreffende de bestem ming der f3000,—, legaat van wijlen den heer F. Keijser, voor verfraaiing van den Burg. De Voorzitter zegt: wij wachten tot iemand ons een idee zal aan de hand doen. De heer Dros vindt het gevvènscht een prijsvraag uit te schrijven, wij hebben be hoefte aan verfraaiing van ons eiland. De heer Dijt meent dat in deze geen haast moet gemaakt. De heer Over zegt, de Vereeniging tot Bevordering van Vreemdelingenverkeer zal met ideëen komen. De heer Dros wil dan afwachten. De gezondheidscommissie, gezeteld te Schagen, adviseert aan de Gemeenteraad van Texel tot oubewoonbaarverklaring van de woningen, gelegen in wijk K dezer ge meente, plaatselijk gemerkt K 54, 55 en 62 en resp. bewoond door J. Spigt Hz., C. de Ridder en M. en P. v. d. Vliet als hoofdbewoners, welke woningen wegens opmerkelijke bouwvalligheid, lage ver diepingen, gemis aan behoorlijke water voorziening, ongeschikt ter bewoning zijn en door verbetering niet in bewoonbaren staat kunnen worden gebracht. B. en W. onthouden zich van het geven van advies of het doen van voorstellen, doen evenwel mededeeling van het rapport van den gemente-opzichter, dat bevestigd in bijzonderheden, de algemeene inhoud van het advies van de Gezondheidscomm. en wijzen op de gevolgen van een besluit tot onbewoonbaarverklaring. De heer Zijm opent de discussie met de vraaghoe zien de bewoners er uit De Voorz.de bewoners zien er kern gezond uit en schijnen niet te lijden onder de verdrukking. De heer Dros: wat van die woningen gezegd wordt, is van toepassing op tien tallen van woningen in deze gemeente, op Texel behoeft de Woningwet niet toegepast als in steden, waar frissche lucht en licht ontbreken. De Voorz.de woning van v. d. Vliet, vader en zoon, is geen woning. De heer Zijmwaar belanden wij als we beginnen met onbewoonbaarverklaren van woningen, ze zullen het er op toeleggen dat de gemeente zorgt voor onderdak. De heer Overde wet is gemaakt voor het welzijn der menschen om te komen tot betere woningtoestanden met het oog op de volksgezondheid. De heer Zijmvuil water gaat daar de grond wel in. De heer Over: dnt is de hoofdzaak niet. De hr. Dijt't is niet mogelijk te besluiten tot onbewoonbaarverklaring, zonder te denken aan de gevolgen, over een halfjaar moet de woning ontruimd zijnde vraag dringt zich opis geen dak beter dan zoo'n dak. De heer Over: waar de toestand zóó slecht is, moeten wij voor de gevolgen niet terugdeinzen. De heer Keesomals de Raad besluit, komen de gevolgen voor onze rekening. De heer Overals sommigen onwillig blijken te zijn behoeft men daar niet toe te geven. De heer Dijt: als wij een woning geven zullen er lui wezen die hunne woning onbewoonbaar maken. De heer Drosals er één woning is die in de termen valt, dan is 't zeker de woning van de familie v. d. Vliet. De Voorz.de opzichter zegt in z'n rap port, die woning trekt de aandacht van alle teckenende en schilderende badgasten door zijn schromelijke verwaarloozing, we zullen daarom eerst in stamming brengen de onbewoonbaarverklaring van de woning van de familie v. d. Vliet. De heer Drosbesluiten wij daartoe in beginsel of definitief. De Voorz.: definitief. De heer Keesomkunnen wij de behan deling niet verdagen De Voorz.zeker, doch de Gezondheids comm. eischt een uitspraak. De heer Koningik ben voor opruimen maar de gevolgen De heer Drosdan ben je er niet voor. De Voorz. wil iemand een voorstel doen tot verdaging, ik betwijfel evenwel of zich nieuwe gezichtspunten zullen opdoen. De heer Keesomde gevolgen zijn niet te overzien. De heer Over: neem dan het initiatief tot oprichting van een vereeniging, dan kan men geld krijgen zooveel men wil, tesen rente en aflossing. De heer Langeveld moeten wij voor een woning zorgen De Voorz.wel neen. De heer Langeveld dan ben ik er voor om de familie v. d. Vliet desnoods de blooteu hemel aan te wijzen. Als wjj niet aandringen gebeurt er niets. In stemming gebracht zijnde, wordt met 6 tegen 3 stemmen besloten tot onbewoon- baarverklariug van de woning, wijk K 62, hoofdbewoners M. en P. v. d. Vliet; vóór RANT. Abonnementsprijs per S maanden. Voor de Burg 30 CU. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Prijs der Advertentièn. Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Ct Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. Woensdag 20 Oct. 1910. voorm. hall 11. Voorz. do heer W. I)1. Hiddingh, Burgemeester. Afwezig met kennisgeving van verhindering de heeren Bakker en Lap. Secretaris, de heer J. Ruibing. De voorz. opent de vergadering, de notulen der vorige vergadering worden gelezen en onver anderd vastgesteld. 1. Mededeelingen. Ingekomen stukken, De voorz. deelt mede dat is ingekumen: a. Missive van Ged. Staten, houdende herbe noeming tot zetters bij Rijksbelasting in deze gemeente van de heeren C. Cz. Backer en D. Bakker Pz. b. Rapport van de raadscommissie tot onder zoek heffing gemeentebelasting op progressieve grondslag. c. Schrjjven van den heer W. van Rossem houdendende aanneming benoeming tot gemeente geneesheer, standplaats de Cocksdorp-Texel. d. Idem van mej. Joh. H. van Achterbergb, houdende aanneming benoeming tot onderwijzeres te den Burg. e. Idem van Ged. Staten, houdend mededeeling ontheffing van de verplichting (art. 48, 4e lid wet L.O.) voorziening vacature onderwijzer met verplichtte hoofdakte over tijdvak 16 Pebruari tot 1 September 1910. f. Idem, idem, houdende mededeeling benoeming Adr. Visser (opzichter van het waterschap //de 30 gem. Polders) tot buitengewoon gem.-veldwachter). g. Procesverbaal kasopneming van den Gem.- ontvaDger, ontvangsten f US.536.47 uitgaven f 114.067.48 in kas f 4.469.29 h. Kasopneming havendirectie ontvangst f 11.698.70° uitgaven f 6.173.78 kas f 5.524.921 i. Verzoekschrift van den heer Groenewold, houdende verzoek vasstelling jaarwedde hoofd der school m.u.l. te den Burg, tot zoodanig bedrag als de Raad op gronden van billijkheid gewenscht voorkomt. j. Adres namens de ring van predikanten der llerv. Gem. den Burg Texel, van de heeren Joh. Kijne en P. A. Visser inzake ziekenverple ging, houdende verzoek mede te deelen, aangezien op ons eiland in het geheel geen gelegenheid bestaat, een patient tor verpleging te doen op nemen, of de Raad in beginsel tot samenwerking bereid is, om inzake ziekenverpleging datgene tot stand te brengen wat in deze gemeente mo gelijk is. (Eet adres meldt tevens, dat hetzelfde verzoek is gericht tot de kerkeraden der Hcrv., Geref. en Uoopsgez. Gem. bestuur afd. Witte Kruis en H. H. Doktoren in deze gemeente). Snb. a,c,d, e, f,g,h, worden voor kennisgeving aangenomen. Sub. b en i worden gesteld in handen van B en W om praeadvies. Wat punt j betreft, adviseeren B en W dat het adies meer thuis behoort bij hun college en stellen derhalve voor het ter afdoening in hunne handen te stellen, er aan toevoegeude dat het hnnr.e bedoeling is, adressanten te verwijzen naar het Alg. Armbest. De Raad houdt als dan gelegenheid zieh uit te spreken als het Alg. Armbest. in verband hiermede geldon mocht aanvragen. Wordt overeenkomstig het voorstel van B en W besloten. li. Goedkeuring begrooting Algemeen Armbestuur dienst 1911. Ill, Vaststelling gem.-begrooting uoor 1911. IV. Idem kohier uan schoolgelden uoor de o.l. scholen, ouer het 4e km. 1910. V. Idem koh.uanschoolg.u.d.school m.u.l. ouer September 1910 t/m December 1910. VI. Benoeming onderwijzeres in uak k aan de herhalingchssool te Oost. VII. Verzoek eeruol ontslag hulptelegraaf- kantoorhoudster te den Hoorn. VIII. Benoeming hulptelegraafkantoorhouder te den Hoorn. IX. Aankoop modderpoel te Oudeschild. X. Aankoop grond langs den Waalderweg nabij den Burg. XI. Voorstel tot het aangaan eener geld leening, groot f1000. XII. Voorstel tot wijziging der gemeente- begrooting uoor 1910. XIII. Aduies tot onbewoonbaaruerklaring uan drie woningen in het Koogerueld.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 1