Koopt een bus SICKESZ CACAOvergelijkt ze met de best bekend staande merkenEN OORDEELT. Vraagt aan FIJNPROEVERS eens: „HOE VINDT gij MIMOSA CHOCOLADE <Me óaillonporfr DAALDERS De lieve kindertjes - in Nederland. - ABDIJSIROOP. c Tirma 3e6rs.fortuin, HEERENKLEEDING JE P VMMËn END. PIANO'S, PIANOLA'S, ORGELS. Spoorboekjes. Winterdienst.) kennisgeving. Magazijnen Langstraat 63-64, Alkmaar. Gebr. SPANJAARD. 12 stuks voor 50 cents. BOEKHANDEL PARKSTRAAT. KOFFIE is duurder geworden, docli kost nog steeds fl,50 per bus van 1 KILO ('2 Pond). Kleinere bussen naar verhouding. PURMEREND. NAAR MAAT. Telefoon Interc. 53. Stalen franco op aanvraag. De Eerste Nederlandsche Onderlinge Paarden- en Veeverzekering Maatschappij, VERHUREN. RUILEN. Muziekinstrumenten. Muziek. S CHELPKALKF ABRIEKEN ST00MTRASM0LEN. Firma W. F. STOEL ZOON, Alkmaar. naar elke foto, Speciale inrichting voor De Veeboot „Burgemeester van Alkmaar'' vaart aanstaande Maandag 31 October als gewoonlijk weder naar Purmerend en tusscliengelegen plaatsen. Vertrekt één uur. Verzekert Baarden- en Rundvee tegen alle risico; geeft de boogste uitkeeringbeeft lage premie en attendeert op hare afzonderlijke afdeeling voor werpen der moederdieren, Vanaf heden komt geregeld een onzer voor het stemmen en repareeren van piano's en orgels Texel bezoeken. Boodschappen worden ook aangenomen in »de Lindeboom." Boekhandel Parkstraat, Ondergeteekenden zien zich genoodzaakt, tengevolge van het misbruik dat in vele gevallen van hunne zakken en koek- kisten wordt gemaakt, de volgende maatregelen te nemen. Zij zullen vanaf 15 November 1910 hunne artikelen uitsluitend ver- koopen op conditie „INCLUSIEF ZAKKEN", welke zakken zullen worden berekend als volgtgraanzakken a 20 Ct- koekenzakken a 15 Ct. en meelzakken a 10 Ct. Daarentegen verbinden zij zich, desverlangd alle onbescha digde zakken tegen bovengenoemde prijzen te zullen terugkoopen. Zakken van hunne merken voorzien, zullen vanaf boven- genoemden datum met een contramerk worden voorzien en zal voor die zakken dezelfde bepaling gelden. Zakken met hunne merken, zonder dat contramerk, blijven het eigendom van ondergeteekenden. Koekkisten worden a f 1.50 in rekening gebracht en onbeschadigd tegen dezen prijs teruggenomen. BLOOKER'S CACAO, Onze lieve kleinen lijden even goed als wij grooteren aan verschillende ziek ten. l)o kinderziekten, die het meest in Nederland voorkomen zijn: kink-en slijmhoest, verkoudheid, asthma, long ontsteking en spruw. Gij ouders, gij weet het, de kinderen van heden zijn de mannen of vrouwen van de toekomst. Zorgt dus, zoodra uw kinderen iets mankeeren dat met de ademhalingsorganen in verband staat, dat ge hen op tijd het juiste en goede geneesmiddel toedient. Het juiste geneesmiddel is zeker wel het middel, dat in Nederland de meeste genezingen heeft teweeggebracht. Gij weet het reeds, dat geen enkel middel zulke weldadige genezingen teweeg brengt als de be roemde ABDIJSIROOP, KLOOSTER SANCTA PAULO. Gij moeders, gij moet het reeds van uwe vriendinnen gehoord hebben, hoe andere kinderen door de ABDIJRISOOP zijn gered geworden. Kinderen, waarvan de ouders dachten, dat zij ze zouden moeten verliezen, werden door de ABDIJSIROOP opgeknapt. Zoo gij kinderen hebt, die lijdende zijn, draal dan niet langer en koop nog heden een flesch ABDIJSIROOP. Uitstel kan gevaarlijk zijn. Het jongste dochtertje van den heer P. CREMERS, Bagijnstraat Eindhoven, bad vreeselijke last van benauwdheden. „Elk uur had zij hevige hoestaanvallen en snakte dan naar adem. Haar gezicht werd dan blauw en paars en meer malen dachten wij niet anders, dan dat het kind er in moest blijven," vertelden ons hare ouders. Yele nachten hebben wij met haar opgetobd, want door de hoestbuien kon zij niet slapen, Het kind dat steeds koortsachtig was, ver zwakte met den dag, zoodat wij vreesden, haar te moeten verliezen. Door 3 flesschen ABDIJSIROOP, die wij bij den drogist C. J. H. Spoorenberg, Rechte- straat 313, kochten, is zij volkomen genezen." Het kind van Mej. J. BAKKER, Palmdwarsstraat 3 Amsterdam, leed aan zulk een vreeselijke slijmhoest, dat het dag en nacht koorts had. 'sNachts was het 'tergst en kon ik haar oiet in bed houden, zeide ons de moe der. Trots alle middelen die ik voor baar aanwendde, genas zij niet. 3 fles schen ABDIJSIROOP hebben mijn lief kind geheel genezen. De Heer C. HOOGEBOOM, melk handelaar Palmdwarsstraat no. 5 Am sterdam, schrijft ons: „Mijn zoontje van 27jjaar leed ge durende eenige wekeD aan een vreese lijke kinkhoest en is door ééne flesch ABDIJSIROOP totaal genezen. Bij de eerste lepels Abdijsiroop, die ik hem toediende, verminderde de hoest buien reeds en kon men het kind aan zien, dat het hem goeddeed. Thans is het kind zoo levenslustig en vroolijk als het maar wezen kan. De Abdijsiroop bevat geen schadelijke bestanddeelen en geneest zoowel jongen als ouden van alle borst- en longaandoeningen, asthma, pleuris, influenza, bloedspuwingen, slijm- en kinkhoest. Prijs per flacon van 230 gram f 1—, van 550 gram I 2,— en van 1000 gram f3.50. Hoe greoter flacon, boe voordeeliger dus! Verkrijgbaar bij de bekende verkoopers en bij de meeste Apothekers en Drogisten. G'entraal-DepótL. I. AKKER Rotterdam. Verkrijgbaar te TEXEL: te den Burg bij T. BCJIJS üri Mej. G. ROEPER; k te Cocksdorp bij G. v. d. KOOIJ; te Eierlaud bij F. BAKKER v/b Al. BAKKER W4 te de Koog bij AI. LANGEVELD; te Oudesc did bij A. WUIS en te NIEU- SS WENDAM bij P. SCtlEKKERING, v/b G Visser. B9 C. RUIJPER Cz. H. HAAKMAN. Agenten gevestigd sedert 1900 te 's GRAVENHAGE Laurens Reaelstraat, Directeur' J. FOLIvERTS. De Hoofdagent de Heer D. KLIJAi te den Ileldcr, alsmede Agenten, geven gaarne inlichtingen. Waar niet vertegenwoordigd, bekwame agenten gevraagd. DROS Co. C. R. KEIJSER Co. Gebr. DIJT. S. J. KONING. fl. P. LANGEVELD. C. S. KEIJSER Cz.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 4