N°. 2441. Donderdag 17 November 1910. 24ste Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Van week (of week. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond Abonnementsprijs per 3 maanden- Voor db Boeg 30 Ct8. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Advertentiën vóór 9 nnr op den dag der uitgave Prijs der Advertentièn. Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Ct Groote letters en Vignetten worden naar plaatsrnimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD& DE ROOIJ, ParkstraatBurg op Texel. 5—13 Nov. We behoeven volstrekt niet te klagen over gebrek aan belangrijks nieuws in de laatste dagen. Het parlementaire en politieke leven begint overal tot ontwaking te komen en in de afgeloopen week bracht de tele graaf ons op dat gebied zeer belangrijke mededeelingen. Allen uit het buitenland, want ten onzent is het al heel kalmpjes. Wel werden er in de Kamer belangwek kende algemeene beschouwingen gehouden over de Indische begrooting, doch van eenige belangrijke gebeurtenis valt geen melding te maken. Dan ging het in de Belgische Kamer anders toe. Deze is in de afgeloopen week door den Koning geopend, bij welke gelegen heid van socialistische zijde een manifestatie voor algemeen kiesrecht werd gehouden, in antwoord op een ovatie van d6 Kamer aan het Belgische Vorstenpaar gebracht. Wat de troonrede betreft deze bracht geen nieuws en hot laat zich aanzien dat de huidige regeering het wel niet zoo lang meer maken zal. Ze beschikt over een geringe meerderheid en deze is zeer verdeeld door den strijd tusschen de Conservatieve en Democratische elementen. —o—o—o— Het eerste parlement van het Vereenigde Zuid-Afrika heeft thans zijn werkzaam heden aangevangen. De hertog van Con- naught, voor deze gelegenheid expres uit het moederland overgekomen, heeft het in naam van Koning George geopend, nadat hij vooraf gelegenheid gehad had zich te overtuigen van de gunstige stemming die er onder de voormannen en het volk heerscht ten opzichte van den nieuwen staat van zaken. Aanvankelijk was het 't voornemen dat de Prins van Wales, de tegenwoordige Koning van Engeland, de eerste zitting van het parlement der Unie zou openen, doch de plotselinge dood van Koning Eduard wierp dit plan in duigen. De hertog van Connaught herinnerde daaraan in zijn openingsrede, en deelde mede dat hij de betuiging van leedwezen van den Koning aan het parlement moest overbrengen. Ook getuigde de hertog van de genegenheid die de Koning voor het Vereenigd Zuid-Afrika koestert en van de goede verwachtingen, die deze heeft voor den socialen en mate- rieelen vooruitgang van het volk van Zuid- Afrika, waarbij tevens de wensch gevoegd was dat alle Zuid-Afrikaanders standvastig en oprecht mogen arbeiden aan de welvaart van hun groot en heerlijk land. Veel meer schjjnt de vertegenwoordiger des Konings niet ter opening van het par lement gezegd te hebben. Hjj eindigde zijn openingsrede aldus „Het is Z. M. 's innige bede, dat de Unie zoo gelukkig tot stand gekomen onder Gods bestier moge blyken te z\jn een zegen voor U allen en dat zjj zal strekken tot toenemend voordeel voor den bloei van Zuid-Afrika en het Britsche Rjjk. Hoeren van den Senaat en heeren van den Volksraad, het geeft me veel vreugde U deze boodschap van den Koning te kun nen overbrengen. En nu in zyn naam en in zgn plaats verklaar ik dit parlement voor geopend." Door Koning George was een lolegram gezonden, waarin hjj de Unie van Zuid- Afrika geluk en voorspoed toewenschte. Ter gelegenheid van de opening van het parlement, werden schitterende feestelijk heden aangericht, waartoe ook behoorde een groote feestmaaltijd in het parlements gebouw te Kaapstad. Mag men de berichten gelooven dan werd er veel geestdrift aan den dag gelegd. Ook werden tal van onder scheidingen verleend, doch voor zoover nagegaan kan worden alleen aan de Engel- schen. Daar de gedachte dat de Afrikaanders met opzet gepasseerd zijn, wel uitgesloten schijnt, ligt de gevolgtrekking voor de hand dat de boerenleiders voor de onderschei dingen bedankt hebben. Jammer dat op de feestelijkheden een schaduw gevallen is door den slechten gezondheidstoestand van generaal Botha. Deze kon daardoor ook niet op de feest maaltijd aanwezig zijn. Men maakt zich zelfs eenigszins ongerust over de ziekte van den eersten minister-president van 't Vereenigde Zuid-Afrika. Het heet dat hij aan geelzucht lijdt en nog dadelijk niet weer klaar zal zijn. Dit zou te betreuren zijn daar generaal Botha zich ais een krachtige persoonlijkheid heeft doen kennen een der steunpilaren der Zuid-Afrikaansche partij. o o—o Uit Engeland kwam zeer belangrijk nieuws in de afgeloopen week, n.l. dat de Veto conferentie niet tot een bevredigend resul taat heeft geleid. Over de oorzaak van het mislukken der onderhandelingen zal misschien geen licht ontstoken worden, omdat de afspraak der acht staatslieden, die de onderhandelingen voerden, was dat de handelingen der con ferentie strikt geheim zouden worden ge houden en mislukte zij, alleen de mislukking en niets meer aan' den lande bekend zou worden gemaakt. Doch dat is ook van minder belang, van grooter beteekenis is de vraag wat de gevolgen van het niet slagen der conferentie zullen zijn. Zooals men zich zal herinneren heeft de Eogoische regeering den strijd aangebonden tegen het Hoogerhuis, de conservatieve instelling, die feitelijk in haar macht heelt een vooruit strevende liberale regeering het leven zoo lastig mogelijk te maken. Toen nu bij de laatste parlementsverkiezing de Ieren op de wip kwamen en deze aan het Hoogerhuis waarin zij de grootste hinderpaal zien voor de verkrijging van Home Rule, al lang een broertje dood hebben, was het onder hun aandraDg dat minister Asquith de Hooger- huiskwestie aangreep en van het Lagerhuis de goedkeuring van de voorstellen tot be perking van het vetorecht verkreeg. Mochten deze door net Hoogerhuis verworpen worden dan zou de regeering een beroep op den Koning doen, opdat deze een voldoend aantal liberale peers benoemde, teneinde het lot der vetovoorstellen te verzekeren. Sinds dien zijn er evenwel ook in het Hoogerhuis zelf stemmen opgegaan tot reorganisatie, terwijl de onverwachte dood van koning Eduard tevens een spoedige oplossing der kwestie tegenhield. Tengevolge van een en ander is men gekomen tot de Vetoconferentie, waarbij vier leiders der partijen en vier leden der regeering samen over de oplossing hebben onderhandeld doch zooals thans blijkt, daarin niet geslaagd zijn. Zoodat de zaak nog precies zoo ver is nis eenige maanden geleden. De guillotine- voorstellen zullen nu misschien naar 't Hoogerhuis verzonden worden, met het gevolg van verwerping en dan zal tenslotte de Koning dienen uit te maken of de liberale regeering onder de huidige omstandigheden aan het bewind zal blijven, dan wel het conservatiefste van alle regceringslichamon onaangetast zal worden gelaten. Ook is er nog een andere weg, n. 1. die van parlementsontbinding, waarbij het Engelsche volk over het lot van het Hooger huis en de regeering zal kunnen beslissen. Niet onwaarschijnlijk dat de regeering aan dien weg de voorkeur geeft. Als deze regels onder de oogen der lezers verschijnen zal wel reeds een beslissing genomen zijn. —o—o—o— Briand heeft in de afgeloopen week zijn vernieuwd Kabinet aan de Kamer voorge steld, een regeeringsverklaring overgelegd en verdedigd en last not least, na wat parlementair geschermutsel, het begeerde votum van vertrouwen het tweede in 'n paar dagen tijds gekregen. Dinsdag begon in de Fransche Kamer het parle mentaire spel met de voorlezing der re- geeringsverklaring, waarvan wel het be langrijkste was, het gedeelte gewijd aan de voornemens der regeering, om in de toekomst stakingen van openbare diensten te voorkomen. De regeeringsverkiaring zeide o. m. dat den vrijheden der vakver- eenigingen in geen enkel opzicht tekort zullen worden gedaan en dat de civiel- rechterlijke bevoegdheden der vakvereeni- gingen uitgebreid zullen worden. De re geering zal echter niet toelaten, dat de vakvereenigingen onder den schijn van bevordering van het vereenigingsleven, zich op de politiek toeleggen; daarom zullen deze zoo geregeld moeten worden, dat zij in waarheid de arbeiders vertegen woordigen. De particuliere belangen kunnen niet boven het algemeen belang worden gesteld en daarom zal de regeering de Kamer verzoeken zekere maatregelen goed te keuren, die in geval van staking der be ambten, den gang van de takken van dienst van algemeen belang verzekeren. De belangen van deze beambten zullen door algemeene wetten en een speciaal reglement beschermd worden. Twee dagen lang heeft de Kamer zich met de regeeringsverkiaring bezig gehouden en het moet erkend, dat het er wat minder barbaarsch toeging dan eenige dagen ge leden. Maar toch ook nu weer werd Briand op heftige wijze door de uiterste linkerzijde aangevallen, waarvan zelfs Painlevé de grofheid zoover dreef, dat hij den minister president toeschreeuwde: „Zoolang gij aan de ministerstafel zit zal er daar iets rots zijn", 'tls maar goed, dat de politiek een soort olifantshuid is, anders was Briand al lang doodgeranseld. Nu is het echter heel wel mogelijk, dat zoolang Briand achter de ministerstafel zit daar niet iets rots, maar een rots zal zijn, een rots waar tegen de brieschende socialisten zich te pletter loopen. Ten minste, als de repu blikeinen het belang der republiek begrijpen en in Briand den man bljjven zien, die hij is, n.l. een buitengewoon krachtige persoonlijkheid, die weet wat hij wil en nooit aan de verderfelijke politiek van een hoop revolutionairen het land ten offer zal brengen. Niets wat meer in den Fran- schen minister-president aantrekt dan zijn kracht. En ook zijn wondere scherpzinnigheid die in hot parlementaire tournooi steeds onmiddellijk de zwakke zijde van zijn tegenstander weet te ontdekken. Dit laatste bleek ook weer bij het debat over de regeeringsverkiaring. Briand wil met de republikeinen regeeren, maar om deze tot volgzaamheid te buigen stelt hij hen een voudig voor het dilemma: „Het land over laten aan revolutionaire organisaties of aan mij". En dan gevoelen de republikeinen dat de gevolgen niet te overzien zullen zyn als ze Briand de woestijn inzendou en geven hem, zij het misschien ook met tegenzin, het votum van vertrouwen. o o—o In de Vereen. Staten hebben in de af. loopen week de verkiezingen voor het Representantenhuis plaats gehad met het gevolg dat het huis dat thans nog een republikeinsche meerderheid van ruim 40 heeft, straks een democratische meerderheid zal hebben. Geheel onverwacht kwam de Republikeinsche nederlaag niet, want in den laatsten tijd viel er van een steeds aangroeiende stemming ten gunste der democraten reeds genoeg te bespeuren en zelfs Roosevelt begon in de laatste dagen aan de mogelijkheid van een nederlaag der republikeinen te denken. De oorzaak ligt voor de hand. De democratische partij is nauw aaneengesloten, terwijl de partij der republikeinen bedenkelijke scheuren vertoont. Reeds lang was er een ernstig verzet tegen de conservatieve leiding in de republikeinsche partij en met den dag groeide aan het aantal insurgenten, repu blikeinen die zich met het conservatisme in hun partij niet konden vereenigen. Roo sevelt stond aan hun hoofd, althans in zekeren zin, maar in zijn bestrijding der democraten was hij niet zoo erg gelukkig, omdat hij steeds door de conservatieve leiders der republikeinsche partij op de vingers gekeken werd. 't Is zelfs zeer waar schijnlijk, dat het felle optreden van den oud-president en zijn steeds verdergaande zwenking in de richting der democratie, een deel der behoudende partijgenooten van hem vervreemd heeft. De republikeinen hadden derhalve niet alleen te strijden tegen de democraten, maar ook tegen hun eigen partijgenooten. En een huis dat tegen zich zelf verdeeld is kan niet bestaan evenmin een politieke partij waarin de eensgezindheid zoek is. Mogelijk dat de nederlaag der republi keinen de scheiding der beide groepen verhaasten zal. Het lijkt haast ondenkbaar dat bij het steeds grooter wordende ver schil van inzicht, nog lang conservatisme en democratie in een en hetzelfde partij verband bijeen zullen kunnen blijven. Intusschen, voor Roosevelt en zijn volge lingen is de uitslag der verkiezingen een groote teleurstelling en het laat zich aan zien dat de oud-president niet in 1912 het Witte Huis betrekken zal, als het althans in zijn bedoeling ligt zich opnieuw voor het presidentschap te laten candideeren. Doch voor het zoover is resten hem nog twee jaren van propaganda en politieken strijd. En reeds bij voorkeur heeft Teddy verzekerd: „Wat ook de uitslag moge zijn, wij blijven op dezelfde wijze doorvechten. TEXEL, 16 November 1910. Mej. B. W. C. Tabeling, onderwijzeres aan de o. 1. school te Midden-Eierland is benoemd tot onderwijzeres teSpaarndam. Bij de Maandag gehouden herstem ming van een Hoofdingeland voor de 30 Gem. polders, werden uitgebracht op da heeren Jacob Bakker Jbzn. 160 stemmen Jan Bakker Bzn. 93 zoodat eerstgenoemde is gekozen. Uitvoering rederijkerskamer U. d. I. Met plezier woonden wij Zondagavond de opvoering bij van het blijspel „Met pleizior" door de rederijkerskamer U. d. I. De inhoud van hot stuk was als die TEXELSCHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 1