van de meeste blijspelen, moraal zat er niet in of het moest deze zijn: dat Eva's docbteren er de leering uit konden putten, niet steeds het laatste woord te willen hebben tegenover hunne echtgenooten, zelfs niet al zouden zij gelijk hebben. 'tZou voor de rust in de echtelijke woning van zoo menig jong echtpaar wel gewenscht zijn. Het eerste bedrijf voert ons in de huiselijken kring van het echtpaar Noll, dat, zooals de inwonende tante mejuffr. Frey zoo terecht opmerkte, zwemmend in gelukzaligheid om eikaars bezit, toch telkens aanleiding vindt tot huiselijken twist; en als tante na zoo'n scène de verbolgen echtgenoot permissie vraagt z'n vrouwtje met zich te nemen gedu rende een verblijf van vier weken aan een badplaats, dan antwoordt hij; „met pleizier!" De volgende bedrijven toonen ons, hoe weinig plezier hij heeft van dat achteloos uitgesproken „met pleizier", en het stuk eindigt met de belofte van het jonge vrouwtje, wat wij in den aanhef zoo ongeveer de moraal geliefden te noemen en het gebruikelijke „Ze kregen mekaar" ten opzichte van Emile Jonas en Klaartje. We hebben bij wijle hartelijk gelachen, de opvoering liet weinig te wenschen over, de rollen waren uitstekend ver deeld en werden zonder uitzondering goed vervuld. U. d. I. had in de kenze van het stuk gelukkiger kunnen zijn; de vereeniging beschikt evenwel over goede krachten die ze uitstekend weet te gebruiken; we hebben een recht genoeglijken avond gehad. Zeevaartschool te Texel. 't Was 22 Januari van dit jaar, dat de Raadscommissie belast met onderzoek omtrent wenschelijkheid en mogelijkheid van oprichting van een zeevaartschool, met haren arbeid gereed, in openbare zitting van den Raad, de desbetreffende stukken stelde in handen van B. en W. Zoo menigmaal hadden de leden der commissie Dros en Mets in openbare vergadering van den Raad de wensche lijkheid bovengenoemd uitgesproken, thans zou de zaak vaste vormen gaan aannemen. We hoorden niets daarvan, tot 18 September jl. de heer J. Flens Pz. in een ingezonden stuk nogmaals op dat aam beeld hamerde. Weer zwegen allen. Doch thans is de tijd van zwijgen voorbij, nu dienen wij te spreken en het is daarom dat we de aandacht van belangstellenden en belanghebbenden wijzen op de desbetreffende advertentie van Burgemeester en Wethouders in dit nummer. B. en W. dezer gemeente verzoeken thans ouders, voogden, e.a. die in het belang van hunne kinderen ot pupillen de oprichting van een zeevaartschool gewenscht achten, daarvan mededeeling te doen ter secretarie. Laat niemand die voor de tot stand- koming van bovengenoemde inrichting iets gevoelt thans zijn gang naar de secretarie uitstellen, uitstel dreigt hier gevaarlijk te worden. Gebrek aan be langstelling zal de meening vestigen dat een inrichting als bovengenoemd niet gewenscht is. De Cocksdorp15 Nov. Gisteren vergaderde de IJsclub „Eier- land" in het lokaal van den heer Zoetelief. Van de 129 leden was slechts een twaalf tal opgekomen. De penningmeester deed rekening en verantwoording over het 'dienstjaar 1909/1910. De rekening sloot met een flink baiig saldo. De aftredende bestuursleden, de h. h. C. Stffepker en P, Zeylemaker werden herkozen en namen nunne benoeming aan. Er werd besloten f25 uit te trekken voor een te houden wedstrijd op schaat sen. Deze wedstrijd zal opengesteld worden voor leden, terwijl zij, die geen lid zijn, ook mogen mededingen, mits zij een inleggeld van 75 cent betalen. Door het bedanken van den heer C. de Graaf, als bode dor club, weid als zoo danig aangesteld de heer Jn. van Heer- waarde Jzn., dia binnenkort de contributie zal ophalen. Oosterend15 Nov. J. 1. Zaterdag hield „Nut en Genoegen" hare eerste vergadering in dit seizoen. Toen de voorzitter den velen aanwezigen het wolkom had toegeroepen en de ver gadering geopend had, vroeg de heei J. de Jongh, eerelid der vereeniging, het woord, om den voorzitter, den heer J. Daalder Dz., die 25 jaar lid van het bestuur was, namens Bestuur en Leden hartelijk toe te spreken. Spreker schetste het vele dat de heer Daalder voor de Vereeniging heeft gedaan; wees daarbij op het ongeluk dat hem voor eenigen tijd getroffen heeft en feliciteerde hem met zijn hersteldeelde mede het besluit van de Huishoudelijke vergadering, om het 25-jarig jubileum van den Voorzitter die nu 16 jaar deze functie en vooraf 9 jaar die van Penningmeester vervuld heeft, niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, doch hem een stoffelijk blijk van waardeering aan te bieden en overhan digde hem namens „Nut en Genoegen" een gouden lorgnet, waaraan de heer De Jongh voor zich een kettingtje be vestigd had, hierbij het volgende zeggende: „Gebruik dit lorgnet Nog vele blijde jaren Blik er blijmoedig steeds Het leven door in 't rond Beschouw uw vrouw, uw kroost, Uw kennissen en vrienden, Door 't tweetal glazen heen, Gelukkig en gezond 1 En telkens, als 't geschenk Door U wordt opgenomen, En, g' aan den arbeid tijgt, 't Door U wordt opgezet, Denk dan aan dezen stond Zoo zij van aller vriendschap Het schoonst en hechtst bewijs Dit gouden lorgnet 1" De heer Daalder dankte den heer De Jongh voor zijn hartelijke woorden en de leden van „Nut en Genoegen" voor dit hartelijk bewijs van vriendschap en waardeering: Hij zeide, dat het steeds zijn streven geweest is, in de vereeni ging te bewaren den geest die de stichters er in gelegd hebben. Gaarne wil hij op dien weg blijven voortgaan, en hiervoor werd de medewerking van de leden in geroepen. Dan zal over twee jaar het gouden jubileum van „Nut en Genoegen" zeker opgewekt gevierd kunnen worden 1 Op beide toespraken volgde luid applaus. Hierna werden de notulen gelezen en goedgekeurd en trad de heer De Jongh voor de vergadering op, om als lezing te geven: „Mag ik U moeder noemen", door Koopmans van Boekeren, en als bijdrage „Uit", door Abrahamsz. Beide stukken werden door den spre ker op de hem eigen gemakkelijke wijze zeer verdienstelijk en tot groot genoegen vaD de aanwezigen gelezen. Met dank en „tot weerziens" sloot de voorzitter deze eerste, zeer goedgeslaagde bijeenkomst. Oudeschild, 15 Nov. Er gaat bijna geen dag voorbij of op de haven hangt de stormbal. Voor de visschers is het een' ongunstige tijd. De vangsten zijn schraal en de prijs van de wulken is laag. Toch niet alleen voor de visschers, maar ook voor de aannemers van de Nieuwe of Schildsloot, loopt het niet mee. Door het overtollige water kunnen zij met het werk niet vorderen en daarenboven heeft de molen in den nacht van Donderdag op Vrijdag j. 1. aanzienlijke schade bekomen. Ook het vervoer van suikerbieten ondervindt vertraging. Al sedert dagen liggen hier vaartuigen in de haven te wachten op peeën, die per vaartuig uit Eierland moeten aangevoerd worden. Den Hoorn15 Nov. Hedenavond had in het „Loodsmans Welvaren de algemeene jaarlijksche vergadering plaats van bet alhier be slaande begrafenisfonds „Unitas". Nadat door den voorzitter de heer K. Lap Sz. de vergadering was geopend en door den secretaris de notulen van het voorgaande jaar waren voorgelezen en goedgekeurd, had rekening en ver antwoording van den penningmeester plaats en bleek dat men dit jaar, dank zij het geringe sterfgeval, weder aan merkelijk was vooruitgegaan. De bezit tingen van het jaar 1909 was een saldo van f 6651,33, en is in het jaar 1910 met f 205.67 vermeerderd. Daarna had de verkiezing plaats voor een penning meester. De heer A. A. Lap werd als zoodanig met meerderheid van stemmen herkozen. Alsnu had plaats stemming voor een commissaris, in plaats van den heer S. Zoetelief, aftredend, werd als zoodanig benoemd den heer Aug. Dekker. Daarna was aan de orde een voorstel het voor gaande jaar gedaan door den heer K. du Porto, om kindoren van leden boneden den leeftijd van 1 jaar een uitkeering te geven, groot 7 gulden, hetwelk met meerderheid van stemmen verworpen j werd. Alsnu kwam aan de orde een i voorstel van het lid 3. Jonker Az., om j kinderen van een maand leeftijd te doen jj inschrijven en bij sterfgeval een uitkeering van 15 gulden te geven, hetwelk met meerderheid van stemmen werd aan genomen. Niemand meer iets te vragen of te verzoeken hebbende werd de vergadering door den voorzitter gesloten. Vlieland. Het Nederl. stoomschip Voorburg, komende van Hamburg, met bestemming naar Rotterdam, kwam hier heden als bijlegger ter Vliereede. Het schip had gebrek aan kolen. Door de stemgerechtigde leden der Ned. Herv. Gemeente alhier werden de aftredende leden van het Kiescollege herkozen, gekozen werd de heer J. Bakker Kzn. De aftredende ouderlingen, de heeren D. de Boer en M. de Gorter werden herkozen. Als diaken werd herkozen de heer P. Kooyman en gekozen de heer J. de Boer Ezn., in de plaats van den heer J. Sieben, die bedankt had. Tot predikant werd beroepen de Eerw. heer J. J. P. Heeringa, candidaat tot de H. Dienst te Zuidhorn. Een speler. Uit Ter-Aar meldt men Een koopman uit eeu naburige ge meente, die bekend staat als een harts tochtelijk speler, heeft hier in een herberg niet alleen al het geld, dat hij bij zich had, maar ook zijn koopwaar op het biljart verspeeld. De man heeft een groot gezin. Dat had hij óók nog kunnen verspelen. hoe langer hoe maller. In een huisgezin op de Höfte te Rijsen werden de menschen de vorige week op een morgen wakker en kwamen tot de verrassende ontdekking, dat het bed aan één hoek aanmerkelijk grooter was geworden. Dat gaf de opschudding van belang! Er was natuurlijk tooverij in 't spel 1 Om het bed zijn rechthoekigen vorm weer te geven, werd het aangegroeide gedeelte van het beddetijk afgeknipt, maar wonderbaarlijk den volgenden morgen zat de uitpuilende hoek er wéér aan Tot driemaal toe werd dat gedeelte er afgesneden, doch telkens was het er 's morgens weer. En thans durft niemand meer op 't bed te slapen. De buren hebben met eigen oogen het feit geconstateerd. Van zoo iets sta je natuurlijk „paff." Bestrijding van veeziekten kost veel geld. De bestrijding van het mond- en klauwzeer heeft in 1909 een uitgave gevorderd van f 218.028.91, welk bedrag ongeveer f 195.000 meer bedraagt dan hetgeen voor 1908 noodig was. De uitgave voor de bestrijding der tuberculose heeft in 1909 ongeveer f 275.000 meer bedragen dan waarop- gerekend was. Een klok op hol. Te Huissen is bij het luiden de kleinste der vijf klokken in den toren der R.-K. kerk losgeraakt. Zij werd uit een der galmgaten geworpen en kwam met don derend geraas neer op het dak der kerk waarin een gat werd geslagen. Zij ver brijzelde ook nog een gedeelte van een muur en kwam zeer beschadigd op den grond terecht. Een plaatsvervanger. Een oude man, te Cambridge bekend om zijn excentrieke geaardheid, heeft zich aangeboden om in de plaats van Dr. Crippen te worden opgehangen. Hij gaf als reden op, dat de doktoren zooveel goeds in de wereld doen, dat niet een van hen mocht worden gedood. Door het ruxoe voeder. In Zeeland worden de veehouders door kou en natte weiden gedwongen, hun vee nu reeds te stallen, hoewel er nog overvloed van gras is. Dat is dus een leelijke schadepost, omdat er al zoo vroeg een groot gat komt in het stalvoer. Maar het moet; want de dieren „vallen buiten al te veel af", zoodat de melkgift gering is. Smokkelaars. Voortdurend wordt er langs de oost grens van Overijsel vee gesmokkeld. Zoo werden Dinsdagnacht aan de grens bij Gildehous door de Duitschedouanen niet minder dan 6 koeien in beslag genomen. De smokkelaars een drietal personen vluchtten, toen ze zich ontdekt zagen in de richting der grens en konden niet achterhaald worden. De koeien hadden een waarde van f 1000 a f 1100. De doodstraf. De Geref. kerk te Harlmgen heeft bjj de classis Franeker een voorstel inge diend, om aan de e. k. Synode in Friesl. te verzoeken, dat deze in overeenstem ming met het besluit der laatst gehouden Synode van Groningen, de Gen. Synode voorstelt, de regeering op hare roeping te wijzen, om weer in onze wetgeving op opzettelijken doodslag de doodstraf in te voeren. (N.R.Ct.) Goed afgeloopen. Aan boord van een te Zaandam liggend visschersvaartuig, uit Kampen, beladen met hout, meende Zaterdagnacht oen der varensgezellen, terwijl ziju beide kame raden rustig sliepen, het geluid van binnenstroomend water te hooren. Op staande kwam hij tot de ontdekking dat het schip in zinkenden toestand verkeerde. Hij wekte terstond zijn makkers en allen konden zich nog door een luik redden. Het schip zit aan den grond de op varenden zijn al hun kleeren kwijt. De verdediger wel. 'tls een echte Amsterdamsche Zeedijk jongen. Voor de 4e Kamer heeft hij zich te verantwoorden over 'n diefstalletje, gelijk er dagelijks voor de rechtbank worden behandeld. Twee weken geleden was de zaak reeds behandeld, doch zij moest worden geschorst wegens afwezigheid van den hoofdgetuige, een zeeman. De jongen had toen reeds vier weken in de preventieve hechtenis doorgebracht. Deze week deelde de officier mede, dat de hoofdgetuige schipbreuk had geleden zoodat hij voorstelde, de zaak wederom te schorsen tot8 December, dus een maand later. En de „verdediger" sloot zich met een eerbiedige buiging aan bij dit requisitoir. De mogelijkheid, dat de jonge man bij zulk een abnormaal laug uitstel, buiten zijn schuld nog wel uit de preventieve hechtenis kon worden ontslagen, kwam bij den man blijkbaar niet op, evenmin bij een der andere aanwezigen. De beklaagde werd weggeleid om nog maar eens een maand preventief door te brengen. Over adverteeren. Een correspondent van de „Telegraaf' schrijft Zoo goedkoop kan geen artikel zijn, of in Engeland geeft men veel geld uit om het door adverteeren algemeen be kend te maken. Pas Maandag werd de voorste en achterste pagina van de „Daily Mail" gebruikt voor een enkele advertentie van een Tomato-saus. „To mato Catsup". Dit artikel kost slechts 27Vs cent per fleschje. En toch vonden de vervaardigers daarvan 't loonend, duizenden guldens uit te geven voor een enkele advertentie, met vermelding der winkels, waarin die saus te verkrijgen is. Bedrijfsbelasting. Door het bestuur van het Nederf. Landb. Comité is een Commissie btnoemd die een onderzoek zal instellen naar de wijze, waai op coöperatieve landbouw- vereenigingen in de bedrijfsbelasting worden aangeslagen. De Commissie, die j.l. Dinsdag haar eerste vergadering hield, zal zich wenden tot verschillende vereenigingen om me dewerking te vragen bij het verzamelen van de noodige gegevens. Zij vertrouwt dat haar die medewer king in ruime mate zal worden verleend. De millioenenerfenis. In Keulen is weder een vergadering gehouden van personen uit verschillende streken van Duitschland en ons land, die geloven recht te hebben op de nalaten schap van Paul Wirtz, veldmaarschalk der Vereenigde Nederlanden, ten bedrage van 900 millioen gld. Er werden docu menten voorgelegd, waaruit kon blijken dat Holland zich deze erfenis had ver zekerd in 1700 onder bedreiging tot maatregelen van geweld over te gaan, tegenover Hamburg, welke stad het grootste deel dacht te krggen. Voorts werd medogedeeld, dat er oc in Weenen een beweging in 't leven in gekomen om rechten te doen gelden op

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 2