Geld aangeboden. Maaiers gevraagd G. J. 0. D. Dikkers, Aanbesteding. Waarschuwing. Jfg Alkmaar - Purmerend. kennisgeving. Marktberichten. Predikbeurten. Advektentiln. O.K. K. Ben laorn. ■■EESSBEZDTOHEID" UITVOERING „De Vriendenkring", Fijne gemarioneerde Haring en BoSmops. Het vergraven van: Vergraven Kreek, Eierland. Eebr. KOK Streng Verboden Voor het villen een klampje goed gewonnen hooi Ten strengste verboden schrammen en biggen. Sen Porte-manteaux Warmoesstraat, M. Wieringa. Streng verboden Wilde Konijnen Vertrek 's morgens 11 uur. DROIs Oo. deze miilioenenerfeüis en dat het Oosten- rijksche gerecht zich er mede zal bemoeien. Men verwacht, dat er spoedig in Keulen weder over deze erfenis zal vergaderd worden, Slachtvacantie. In een der Zeeuwsche dorpen is de openbare slachtplaats, waar vooral in de maand November de varkens der boeren geslacht worden, gelegen in de onmiddelijko nabijheid van de pastorie der Hervormde gemeente aldaar. De predikant van het dorp die bovendien als voorstander van een vegetarische leefwijze op dit punt dubbel gevoelig is heeft van dit landelijk „abattoir" veel verdriet. Zijne pogingingen om bet verplaatst te krijgen, hebben echter bij de dorpsoverheid geen steun gevonden. Thans heeft de kerkeraad der Ned. Herv. Gem., om aan zijn bezwaren tegemoet te komen, goedgevonden dat hij en zijn vrouw elk najaar, zoodra November in het land is, gedurende vijf weken buiten het dorp mogen doorbrengen. Ligt het vleesch dor dorpelingen goed en wel in de kuipen, dan keeren de predikant en zijn echtgenoote opgewekt in hun dorp terug, tot hervatting van den geeste lijken arbeid. G R A S JIE S T. Postkantoor to DEN BURG (Texel) LIJST van de aan dit kantoor en de daaronder behoorende hulpkan toren ter post bezorgde brieven en briefkaarten, welke wegens onbekendheid van de geadres seerden niet zijn kunnen wor den uitgereikt. Ie helft der maand November 1910, de Vries. Helder. ('urinerend, 15 Nov. Aangevoerd: 763 Runderen waaronder: 591 vette koeien 62 d 76 Ct. per KG, 1R Gelde kooion f 150 d 190. Melkkoeien f 180 d 290. 12 stieren. 90 vette kalveren f' 0,80 a 1.p. Kg 193 Nuchtere kalveren f 14a 1 28 2418 Schnpon f 25,d 1 33. prijsh. k. matig 390 Laramoron t 16,a f 23, 367 vetto varkens f 0,51 a 10,55 per Kg.; 36 magere varkons I 13 a 1 30, 338 biggen f 7 a f 12; kipoioron f 7.50 a 1 8.50 per 100; Amsterdam, 14 Nov. Aangevoerd 233 Runderen, le kwal. 74 k 78 ct. j* 2e kwal. 68 a 72 ct 3e kwal. 60 a 66 ct. g 800 Melk- en Kalfkoeien 1 165 a f 320, 19 Nuchtere Kalveren 1 13,k f 18, 34 Vette Varkens 53 a 54 ets. 25 Schapen 1 24 d f 32. HERVORMDE GEMEENTE. Woensdag 16 November 1910. Den Hoorn, 's Avonds 7 uur Bijbellezing. Cocksdorp's Avonds 7 uur Ds. Boeke. Donderdag 17 November. Burg, 's Avonds 7 uur Ds. van Schaick. van Kampen. Collecte voor de Zending. Waal, '8 Avonds 7 uur Ds. v. d. "Waa. Oosterend's Avonds 7 uur Bijbellezing. Sondag 20 November. HERVORMDE GEMEENTE. Burg. Vin. 10 uur Ds. Kijoe. Waal V m. 10 uur ds. Van der Waa. Oudeschild. Vm, 10 uur ds. v. Grasstek. Den Hoorn. Vm. 10 uur ds. Visser. Bediening H. Avondmaal. Oosterend. Nm. half 3 ds. van Grasstek. Geen Zondagschool, Coc/csdorp, Vm. 10 uur ds. Boeke. GEREFORMEERDE KERK, Oosterend. Vm. hall 10 T j- t Nam.2 uur j Leesdleö8t- DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Burg Vm. 10 uur ds. Kuperus. Den Hoorn. Vm. 10 uur ds. Bussemaker. CORRESPONDENTIE. Een ter plaatsing toegezonden stuk, lioeioel onderteekendnemen wij niet op als zijnde te persoonlijk. Heden overleed onze geliefde Echt genoot, Vader, Behuwd- en Groot vader, de Heer CORNELIS DUINKER Azn. in den ouderdom van 80 jaar. J. DUTNKERvan Grouw. P. G. KEUZEKAMP-Duinker. P. KEUZEKAMP en kinderen. M.J. DUINKER. M. DUINKER-Bos en kinderen. J. M. C. DUINKER. P.J. C. A. DUINKER. Hartelijk vaarwel aan familie, vrieDden en kennissen bij onze terugkeer Daar Amerika. ARIE EELMAN en ZOON. Texel, 19 November 1910. UITVOERING! op Vrijdag 18 November a.s. 's avonds half nebt precies. Entree 30 cent. Ral na. Personen beneden 16 jaar worden niet toegelaten. te DE COCKSDORP. Uitvoering op Zaterdag 19 Nov, in het lokaal van den heer ZOETELIEF. Entree 40 cent. Aanvang lialf acht. Na afloop bal. In de zaal mag niet gerookt worden. van de REDERIJKERSKAMER op Zaterdag 19 November 1910, 's avonds half acht, in de „Bellevue", Waal. Entree 25 cent de persoon. Na afloop bal. Dans vrij. Eerste hypotheek tegen een minimum rente van 4 procent. Alleou fliuke solide aanvragon komen iu aanmerking. Br. fr. letter G. bur. v.d. Blad. om ruigte te maaien hij li. TROOST, De Cocksdorp. Notaris te Texel, zal, op Donderdag 24 November 1910, 's avonds 7 uur, in het Hotel „de Oranje boom" aan den Burg op Texel, ten ver zoeke van Mej. de Wed. J. Jz. BRUIN en Kinderen, publiek verkoopen Een perceel Hooiland, genaamd „Jan- tjesland", zeer gunstig niet ver van den Burg gelegen, groot 1.28.80 Heet. Heden ontvangen uit Vlaardingen Per stuk 5 cent en per Flacon verkrijgbaar. D. SCHUMAKER. Het College van Dag. Bestuur van den polder „Eijerland" op Texel, zal op Woens dag 23 Nouember 1910, voormiddags 11 uur, in het Caié „den Burg" te DEN BURG op Texel, bij inschrijving aanbesteden: a. Ongeueer 900 M. Sloot aan den Hoofdweg, N. W. zijde, neven landen van „Holland", vanaf den Hollandweg tot scheidingsloot hofstede „Wageningen". en b. Ongeueer 950 fl\. Sloot aan den Hoofdweg, Z. O. zijde, neven landen van „Bern", vanaf z. g. Blindenweg tot aan de heul van het kanaal. Op te leveren vóór 15 April 1911. Inschrijvingsbiljetten vóór het uur der besteding in te zenden in het locaal der besteding. Nadere inlichtingen te bekomen bij den Dijkgraaf H. FJens, en den Secretaris W. P. Lap, te den Burg, Het Coll. van Dag. Bestuur vnd., H. PLENS, Voorzitter, W. P. LAP, Secretaris. mawipggte. Ouders, voogden e.a. die in het belang van hunne kinderen of pupillen de oprichting van een Zeeuaart- school in deze gemeente gewensebt achten worden verzocht daarvan mededeeling te doen ter secretarie der gemeente. Burgem. en Weth. van Texel, J. S. DIJT, Loco-Burg. RUIBING, Secretaris. Schriftelijke prijsopgaaf gevraagd voor de vergraving van de Kreek, loopeude door de hofstede „Vruchtbaaroord" van hoofdweg tot dijk leDgte ongev. 590 Meter. Oplevering vóór 15 April 1911. Aanbiedingen worden ingewacht Woens dag 23 November 1910, 's morgens 11 uur in café de Burg, te den Burg Texel, door C. Stoepker, bij wieu tevens nadere in lichtingen zijn te bekomen. te jagen, of honden te laten loopen op de landerijen behoorende en in gebruik van ondergeteekenden. W. C. Eelman. P. S. Keijeer. zijn weder ruim voorzien van alle soorten Beverwijksche Busgroenten, machinale zuurkool, nieuwe stokvisch, zoutevisch en haring en versche mosterd. te jagen op de landerijen behoorende en in gebruik van ondergeteekende. J. Jz. ROEPER, „Veen." van Hazen en Konijnen enz. beveelt zich aan RIJK, Steenenplaats. TE KOOP bij J. van der Wal, Koogerveid Texel. Aan hetzelfde adres een tweejarige zwarte geit zonder horens. te jagen of in jagende houding te loopen op de landerijen in gebruik bij de onder geteekenden. K, v.d. Werf. Jn. Kikkert Nz. A. J. Eelman. P. List Jz. R. Keijser Sbzn. te koop gevraagd, met opgaaf van prijs en hoeveelheid per week, door v. d. ZUIDEN, Tasmanstraat 99- Den Haag. Bij K. LIPS zijn steeds voorradig, beste Aan 't zelfde adres: Puik beste Polderaardappelen te koop. TE KOOP (Kleeren- en paraplniestandaard) en een bonten schoorsteenmantel. Adres te bevr. Bur. dezer Courant Ter voorkoming van abuizen verzoek ik mijn geachte Cliëntèle er wel op te letten dat mijn adres is en blijft vroegere werkplaats van J. REIJ. Dus NIET bij N. LAP, noch bij H. M. ZWIERSEN Weverstraat. Horlogemaker. De Veeboot Burgemeester van Alkmaar zal a. s. Alaandag 21 November weder laden voor Purmerend en tusschengelegen plaatsen, nolM C. KUIJPER Cz. De Agenten, n. HAAKMAN. Onze prijzen zijn vanaf 15 November 1910 berekend met inbegrip van de waarde der zakken, vanaf dien datum voorzien van de merken A 20, A 15 of A 10. Deze cijfers duiden de prijzen aan, waartegen de zakken, mits onbeschadigd, door ons worden teruggenomen. Koekkisten xvorden vanaf 15 November 1910 voorzien van liet merk A, tegen f 1 op rekening ge steld en in onbeschadigden toestand tegen dien prijs teruggenomen. Onze pakhuisknechten zijn verplicht voor teruggebrachte zakken en koekenkisten voorzien van bovenstaande merken, ontvangbewijzen af te geven. Ieder wordt in zijn eigen belang beleefd verzocht die ontvangbewijzen goed te bewaren, opdat die bij afrekening ten kantore kunnen worden overlegd en als tegenrekening kunnen gelden. IV. B. Spoedigs le terugzending van zakken en koekenkisten, met voorzien van bovenstaande merken, wordt beleefd doek dringend verzoekt. In liet begin van den herfst houdt onze coöpe ratieve landbouwvcrecniging altijd een vergadering um het aankoopen van kunstmest te regelen. Deze keer was er een oude boer, die opeens vroeg: besteden jullie ook grasmest aan? Grasmest? vroeg een jonge boer, wat is dat voor soort Och ja, antwoordde de oude man, je weet wel Die en Die verkoopt het. Maar wat het is, weet ik niet.. En hoeveel proeent kali, stikstof en fosforzuur wordt je dan gegarandeerd Er wordt niets gegarandeerd. Dus dan koop je een kat in den zak, die wel niet erg goedkoop zal wezen erbij. Zoowat zeven gulden den zak, antwoordde de oude boer, die een beetje boos begon te worden. Je gebruikt er tien zak van per Hectare. En je kunt zeggen, wat je wilt, maar 't gras groeit er best door. Tot zoover het verhaal over onze vergadering, laten we nu eens nagaan, wat beter is, grasmest of afzonderlijke soorten kunstmest te koopen. De zaak lijkt al dadelijk verdacht, omdat er niets gegarandeerd wordt. De konper weet dus niet wat hij ontvangt. Het eenig bewijs van waarde is: Het werkt op grasland. Ten tweede de prijs. Die lijkt voor kunslmest verbazend hoog. Laten we de rekening per hectare eens opmaken. 10 zak a f 7 do zak maakt f 70. Nu wordt per hektare zelden meer dan l'/a zak Chili ge bruikt. Er is geen reden te vermoeden, dat er in die 10 zak of 1000 kg. kunstmest meer dan 150 Kg. Chilisalpeter zon voorkomen. Wel minder Want Chili is de duurste van do drie kunst meststoffen, welke men voor grasland aanwendt. Dus hoe minder Chili er in hoe voordeeliger voor den koopman. Er zal in werkelijkheid hoogstens 100 kg. Chili inzitten. Deze veronder stelling is niet te gewaagd. Blijft van de 1000 kg. nog 900 kg. over, die naar alle waarschijnlijk heid voor de helft uit Slakkenmeel of Superfos faat en voor de rest uit Kainiet zal bestaan. De waarschijnlijke samenstelling wordt dan 450 kg. of 47, zak Slakkenmeel of Superfosfaat. 450 kg. of 4'/, zak kainiet. Samen 9 zak a f 2.50 maakt f 22.50. Verder 1 zak chili a f 12.50, dat geeft een gczamclijk bedrag van f 35. In plaats van f 35 betaalt men f 70, dat wil zeggen tweemaal te veel. Nu heb ik nog verondersteld, dat deze gras mest deugdelijk van samenstelling is. Mnar er kan geknoeid worden. Waardelooze stoffen kunnen door de goede gewerkt worden, zonder dat er van de knoeierij iets te zien valt. Neen, wie iets goeds voor zijn land wil koopen, neme S zak slakkenmeel en S zak kainiet. Men zaait die laat in den herfst uit of iu het begin van den winter. En dan in de lente 1 a 1'/, zak chili. Men geeft dan in 't geheel 52 a 60 gld. per hektare uit en heeft nu een grasmest, die puik werkt. Koopt geen mengmest, want die komt altijd veel duurder uit, dan de stofl'en afzonderlijk! B.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 3