Den heeriyksten kop chocolade geeftS1CKESZ GACAO. Mimosa Chocolade is goedkoop in verhouding tot de fijne kwaliteit. Let op Tandarts Ansingh, Stoomververij en Chem. Wasscherij. Vulpen-Inkt HOOFDKAAS, EIVORMIGE BETON RIOLEN. RONDE BETONRIOLEN met KRAGEN, REGEN-, WEL- en BEERPUTTEN, enz. enz. N. V. „DE TIJDGEEST" NEDERLANDSCHE HYPOTHEEKBANK Dames DAKLEIEN in Hotel „de Lindeboom." Speciale Snijbloemencnltuur. FEUILLETON. De Verloren Zoon. Nathalie vajt Eschstruth. Vraagt uiterste prijzen. Gevestigd te Oudeschild. GRIfflIJSER. SLEEKER Depót: Th. SCHRAAG, in Confectie, Manu facturen en Modes, den Burg. 4 Tibury's van 30 tot 110 gulden. 1 Kaaswagen, zoo goed als nieuw, 2 Bakwagens. een Huishoudster, Herverzekering Gratis. J. P. KIKKERT. op onze voordeelige aanbieding in DEKENS etc. verven en stoomen van goederen. F. LENGHAUS. is iederen Donderdag van 11 uur tot half twee te spreken D. Baarse Kz. Reserves Ruim 50.000— 1/5 3 pCt. Tijdgeestlot f 6.— 1/10 3 pCt. Tijdgeestlot f 3— 1/20 3 pCl. Tijdgeestlot f 1.50 3 pCt. Tijdgeestpolis f 11.— Verkrijgbaar te Rotterdam aan het Hoofdkantoor Wijnstraat 16, TEVEENDAM P. J. KONING. Boekh. Parkstraat. verkrijgbaar bij Aanbevelend, Keizerstr. 62, Helder. Oosterend. Texel "Weet U wel, dat wij het eenig radicaal middel bezitten om overtollig haar voor goed te verwijderen. 10-jarig succes. Een dosis voldoende. Geheel onschadelijk voor de huid. Zending franco na ontvangst van postwissel a i0.90(ook postzegels,) remboursf 1.05 CHEM. LABORATORIUM „HOLLAA'DIA." S v, d. Duijnstraat 10. Rotterdam. zijn in verschillende maten voor handen aan de Steenkooperij van firma W. F. STOEL ZOO\, Alkmaar. - 7 Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor het leveren van alle soorten Aalsmeersche Snijbloemen, voor het vullen van vazen voor gelegenheden, tegen billijken prijzen. Minzaam aanbevelend, Oosteinde no. 334, Aalsmeer. door 22.) Hij keert weer terug naai de stalgang en slentert in de buurt der kleedkamers. Bont gekleede mensehen en dieren, die allen in de pantomime moeten optredeD, loopen hier dooreeD. 't Leven in de Zuid-Amerikaansche steppen 1 Men ziet, hoe in 't verre westen een cowboy zijn liefste rooft uit den bruidstoet en haar meevoert op zijn paard, hoe hij vervolgd wordt zijn paard struikelt en valt, hoe hij vlug en behendig met den lasso een andere vangt uit de vluchtende kndde en daarop met zijn geliefde aan zijn vervolgers ontkomt en eindelijk tehuis door de zijnen met luid gejnbel wordt ontvangen. Wat een menigte kleurig uitgedoste mannen en vrouwen Götz vindt het er vermakelijk daar rond te loopen onder dat lachende, jolige, vroo- lijke kunstemakersvolkje en beantwoord glimlachend de lachjes en lonkjes der bruingemaakte schoonen. Een zeker soort van afgunst komt op in zijn hart. Wat een heerlijk vrij en vroolijk leven hebben die artisten toch Morgen weer vroolijk aan den gang." Dat spreekwoord van Jerome Napoleon speelt hen allen om de lippen. En als hij dan daarbij denkt aan die vervelende ma nege bij de kazerne, die ellendige parades en dat eeuwige exerceerenAlleen de gedachte stemt hem reeds onaangenaam. En als men dan daarmee het circusleven vergelijkt Wat eene heerlijke menschwaardige vrijheid boe vroolijk en opwekkend 't Ia Götz te moede, ale moest bij zich *333 .--.A. "A Kleurcnboek met prijscourant ter inzage. halsoverkop bij dat vroolijke gezelschap voegen, een paard nemen en meerijden met dat vroolijke troepje in die hel ver" lichte zaal onder de luide toejuichingen ven het publiek. Te midden van al dat gewirwar heeft hij totaal vergeten op mademoiselle Lou te letten. Maar nu de pantomime begint en 'tin de gangen langzamerhand leeg wordt, keert hij weer naar de kleedkamer terug. Uit een der deuren komt een oude vrouw, kruist de armen behagelijk en kijkt hem aan met een gezicht, alsof ze hem wat te vertellen heeft. Götz komt langzaam Dader en groet haar. „Is mademoiselle Lon nog hier De oude vrouw glimlacht en beantwoordt zijn groet met een sierlijke hoofdbuiging. „'t Spijt mo luitenant, maar de juffrouw is allang naar huis. Eene dame als zij blijft niet langer hier dan noodig is." „Kent u juffrouw Lou al lang?" „Nog van vroeger, luitenant 1" Er klinkt een bel en de oude vrouw buigt nogmaals. „Neem mij niet kwaiyk, luitenant, maar ik word geroepen Ontstemd en teleurgesteld verlaat Götz het circus. HOOFDSTUK IX. Götz is in verdrietige stemming thuis gekomen. Hij was eigenlijk van plan om met een vroolijk clubje te gaan soupeeren, maar zijn militaire winterarbeid inoet nog worden afgemaakt en hij wilde daar zoo spoedig mogelijk een eind aan hebben. De ge dachte aan die ellendige schrijverij bederft hem al zijn genoegen. 't Was toch in den grond der zaak een allertreurigst slavenleven, waarvan do ketenen hom meer dan ooit knelden, vooral nadat hij een blik heeft geworpen in het cir cusleven, dat hem als een verlokkond fata morgana steeds voor oogon stond. Wat oen verrukkelijk bestaan had zoo'n artist en hoe ledig en vervelend scheen hem zijn eigen leven. Den eenen dag voor, den anderen na, altijd weer dezelfde ver velende dwang, de eentonige dienst. Nog altijd klinkt de opgewekte circus- muziek hem in de noren. Hij ziet made moiselle Lou in haar gazen kleedje, als een bekoorlijke vlinder hare toeren uit voeren boven op haar paard en altijd weer vervolgt hem de vurige blik, waarmee ze hem heelt aaDgezien. Hij wil zich tot werken dwingen, maar nauwelijks heeft hij den pen opgenomen of h\j legt die weer en moet aan Lou denkon. Waarom heeft zij haar oog juist op hem laten vallen Zij kent hem niet; zijn naam rang en stand zijn haar ongetwijfeld on bekend en toch zocht en trof haar blik hem, en hom alleen. Was die liefde zoo plotseling ontwaakt in haar hart En altijd weer droDg die vraag zich aan hem op. En als dat eens zoo was, wat moest daar dan van worden Hij trachtte bedaard te blijven. Hij moest nu werken, en mag zijne gedachten niet den vrijen loop laten. Met een plotselinge ongeduldige bewoging doopt Götz de pen in. Wat kan hem de beteekenis der cava lerie voor verkenningsdionst scheten. Wat gaat 't hem aan wat ons de Russische ruiterij in den Krimoorlog heeft geleerd Niets totaal niets. Hij is vermoeid en zenuwachtig werktuigelijk kraste de pen op het papierde jonge officier denkt nauwelijks over hetgeen hij schrijft. Hij heeft zijn materiaal uit verschillende werken bij elkaar gehaald en schrijft dat nu neer zonder er zich vorder rekenschap van te geven. Nadat hij zoo een poosje had geschreven, werpt hij de pen weg en gaat naar bod. Laat voor mijn part dio heelo rommel naar do maan loopen. Zoo gingen dagen voorbij. Niettegen staande al zijne goede voornomens, was TE KOOP Ook genegen te ruilen. Bij L. H. SCHOT, Waal. Wordt f evraagd P.G. van middelbaren leeftijd. Adres te bevragen bureau dezer Courant. Koninkl. Goedgekeurd. Klassikaal fl.20 Klassikaal 50.60. Klassikaal?f0.30. Betaalbaar met f 1.— perjmaand. De Polissen geven 3 loterijen precies dezelfde kansen als 1/30 Staatslot, doch zijn veel voordeeliger. Voor Texel Ijverige agenten gevraagd. Toezending naar buiten na ontvangst bedrag plus f 0,15 voor porto- en zegel- kosteD. OPGERICHT 1890. Geplaatst kapitaal Gestort kapitaal Reserve f 2.500.000. f 572.000. f 415.205.966 Hypotheken 30 Juni 1910 f 23,335,623,801 Pandbrieven f22,249,950,— Geeft uit 4 Pandbrieven tegen den prijs van 99 Hypotheekrente vanaf 4l/3 Inlichtingen verstrekt Den Burg, Texel. Götz weldra een trouw bezoeker van Son- tini. Hij kon de betoovering, die Lou op hem uitoefende, geen weerstand bieden en deed er ook niet de minste moeite voor. Door een zijner kameraden, die een vol bloed sportman wasen veel in circuskringen verkeerde, was hij bij do artisten geïntro duceerd, en soupeerde met hen na afloop der voorstelling. Zoo leerde hij Lou, die hij tot nu alleen van zijne plaats af had bewonderd, persoonlijk kennen, en hoe meer hij de kunstrijdster ontmoette, hoe minder hy zich kon verhelen, dat het vonkje liefde, dat smeulde in zijn hart, tot lichte laaie was overgeslagen. Lou speelde dagelijks bij haar liefdes- hazardspel een nieuwe troef uit en Götz was daarbij zoo in vuur, dat hij blind en onbedachtzaam iederen inzet waagde en niet merkte, dat hij zelf daarbij schaakmat werd gezet. Evenals de schitterende kleine dwaallichten waarnaar de kleine rijdster met hare kinderhandjes greep, wist zij als een schitterende lichtstraal hom telkens te ontsnappen, als hij meende haar gegrepen te hebben. Götz, de verwende „lion" had reeds menige vrouw leeron kennen maar niemand zij nor kennissen geleek op Lou, die altijd weer hom oen raadsel bleef, 't Eene oogenblik treurig en melancholiek, terwijl niets haar uit haar sombere bui kon op wekkon, was zij den volgenden dag de vroolijkste en meost uitgelateno van het gezelschap. Eens had hij Daar do reden dier ver anderde gomoedstemming gevraagd. Zij had toen do schouders opgetrokken en gezegd: 't Is met mijalsmetdo toaartscho buicD. Het vorloden met zijne treurige orvariDgen en herinnoriDgen, kampt met don zonneschijn van 't boden, on dan komon af en too do eenzaamheid, verveling en verlatenheid als donkero wolken mijn hemel verduisteren, totdat eindelijk weer oen dolvroolijko bui dut alles op do vlucht jaagt. w.v.v.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 4