G. J. 0. D. Dikkers, Aanbesteding. Buitenland. Markt berichten. Advertentiën Advertentiën. Vergraven Kreek, Eierland. Het vergraven van: Predikbeurten. 'i Op Zaterdag 26 Nov. a- s. Publiek verkoopen bij inschrijving aanbesteden Den Hoom, 18 Nov. Heden avond hield de alhier bestaande Rederijkerskamer K. K. hare eerste uitvoering in dit seizoen. De zaal van den heer Rijf was flink bezet. Bij de opening werd door den Yoorz. aan allen een welkom toegeroepen en de verzekering gegeven dat de leden hunne beste krach ten zouden inspannen om de aanwezigen een aangenamen avond te verschaffen. Spr gaf zijn leedwezen te kennen dat wegens bedanken van een lid de Kamer een van zijn beste krachten had ver loren, doch door aanwerving van drie nieuwe krachten weder was versterkt. Na dit openingswoord waaraan eeD krachtig applaus ten deel viel, werd het dramatische blijspel „Manus de Snorder" ten tooneele gebracht. Prachtig werd dit stuk afgewerkt en bij menigeen welde een traan in het oog. Hierna werden achtervolgens opgevoerd de drie blijspelen „Ontmaskerd," „Het bedrogen drietal" en „Jochem Pezel wat ben je voor een ezel." De opvoering van deze stukken, vooral die van het laatste, brachten de lachspieren geducht in beweging. Te ruim half één was de uitvoering afgeloopen en werd gelegenheid gegeven tot dansen, waarvan door het jonge volk nog geruimen tijd gebruik werd gemaakt. Even als steeds liep ook nu weder alles in goede orde af. Nog meer doode hazen. In Groningen worden tegenwoordig in het veld veel doode hazen gevonden terwijl de geschoten exemplaren ter nauwernood het halve gewicht hebben naar evenredigheid van hun grootte. De jagers zeggen, dat deze dieren door een besmettelijke ziekte aangetast zijn waardoor ze de teriDg krijgen, Z9er licht worden en spoedig sterven. Weinig wild. Op Walcheren en zeker ook elders kermen de jagers en juichen de land bouwers, dat het wild in hun streek sterk afneemt. Daarvoor zijn twee groote oorzaken: het algemeen gebruik van kunstmest en de maaimachine. Kunst mest, vooral Chili-salpeter, op weiden is een vergift voor de hazen, die van het bestrooide gras eten. En de maai machine ontneemt den langooren niet alleen veel schuilplaatsen maar wat veel erger is: de jongen worden in het leger dat bij voorkeur tusschen gras wordt aangelegd, door het machinemes getroffen. Onvoorzichtigheid. Door het wegwerpen van een nog niet uitgebranden lucifer ontstond Vrij dagmorgen bij den winkelier in schoenen, Verhoef, aan den Korte Groenendaal te Gouda brand, die, daar de bewoners naar de kerk waren door de voorbijgangers werd ontdekt. Door het openbreken der deur was het vuur spoedig te bereiken en te blusschen. De schade wordt door verzekering gedekt. Vacantie in overvloed. Te Spanbroek (N.-H.) heerscht aan de openbare lagere school een eigenaardige gewoonte. Het boofd der school is R. K. en het overige personeel Protestant. Op eiken Katholieken feestdag wordt nu aan alle kinderen, Katholiek of niet, vrijaf gegeven, terwijl de Katholieke leerlingen geen schoolonderwijs genieten, wanneer de Protestantsche kinderen onder de schooluren godsdienstonderwijs moeten ontvangen. De dubbele moord te Spaarndam. De justitie zal, zegt men, een bedrag van duizend gulden uitloven voor aan wijzingen, die leiden zullen tot de ont dekking van den dader. Veel sollicitanten. Een dezer dagen was 'top het Spui in Den Haag om 10 uur 's morgens een drukte van belangeen menigte van zeker 500 mannen verdrong zich voor een huis. Er was een betrekking van knecht of loopjongen te vervullen op een weekloon van f8.— De tramdienst werd er door gestoord en de politie had de handen vol. 'tls niet alles politieman te zijn. Door de marechaussees zijn in verze kerde bewaring gesteld twee broeders uit Bunde. Toen de veldwachter dier gemeente beiden wegens dronkenschap wilde arres teeren, verzetten zij zich tegen hun aanhouding. Er ontstond een worsteling tusschen den veldwachter en de dronk aards, waarbij de veldwachter zich met zijn wapenstok moest verdedigen en een der broeders een stuk van den vinger beet. Ondanks de overmacht, wist de veld wachter toch een der woestelingen te brengen naar den burgemeester. Doch nauwelijks was hij in da woning des burgemeesters, of de veldwachter zakte ineen. Tengevolge van een paar steken in rug en schouder, die de veldwachter had bekomen, had hij veel bloed verloren. De geneesheer achtte de wonden wel ernstig, niet levensgevaarlijk. Grondverstrekking aan landarbeiders. In de memorie van Antwoord op het voorloopig verslag over landbouw, deelt de minister mede, dat de voorbereiding van een wetsontwerp, regelende de grondverstrekking aan landarbeiders, zoover gevorderd is, dat de indiening daarvan vermoedelijk nog in dit zitting jaar kan worden tegemoet gezien. Een regeling betreffende de oprichting van particuliere vereenigingen, uitsluitend ter bevordering van het grondgebruik der landarbeiders werkzaam, zal in dit wetsontwerp worden aangetroffen. Een tegenvaller. Op een verzoek van Küller om vrijdom van invoerrechten voor zjjn vliegtuig, waarmede hij weer naar het buitenland gaat, is afwijzend beschikt, omdat de Minister van Financiën hem beschouwt als 'n ingezetene, en zijn vliegtuig als een reisrijtuig. Slim en slimmer. In een tramrijtuig van lijn 1, zoo een met de „heerlijke" rijbankjes, zitten twee dames irriteerend te gichelen, tot eindelijk de conducteur komt salueerend voor de beide dames. Gelijktijdig klinkt uit beide monden „een enkele, conducteur I" De conducteur reikt de eerste een „enkele" toe en ontvangt in zijn ge opende hand 15 halve-centjes keurig op een rijtje. Conducteur blijft onverstoord. De juf frouw troost hem, zeggend „'t is ook geld, conducteur" en de andere juffrouw „Ik wou wel een schip vol hebben I" En u? vraagt de conducteur aan de tweede juffrouw. „Ook een enkele" en zij ontvangt haar „enkele" waarop zij betaalt met een kwartje. Conducteur diept uit zijn zak een dubbeltje op, voegt het snel toe aan de 15 halve-centjes en nog sneller verdwij nen de 16 geldstukjes in de hand der verblufte juffrouw, „U wou er immers wel een schip vol van hebben" troostte de conducteur. Toen gichelden de overige passagiers. Een jonge oplichter. Door de politie uit Gouda is te Boskoop aangehouden een jongmensch, 15 jaar oud, leerling der Tuinbouwschool, aldaar. In verschillende winkels had hij oplich terij gepleegd. Zonder betaling kreeg hij o.a. van de winkeliers mede: parfumeriën en balschoenen, en liet hij zich een lauwerkrans thuisbezorgen, het latende voorkomen, alsof hij te Gouda voor pu bliek had gezongeD, waarbij men hem met een krans had vereerd. Alles ging onder belofte van latere betaling. Het jongmensch, zoon eener nette familie te 's Gravenhage, zal, na opge- gemaakt procesverbaal naar zijn ouders worden gebracht. Vreeselijk. Te Rotterdam betichtte een buurvrouw de vrouw van den arbeider E. W., een oppassende moeder van 6 kinderen, van diefstal. Zij trok zich deze beschuldiging zóó aan, dat ze overleed, na een paar dagen krankzinnig te zijn geweest. Belasting op haardsteden. Met betrekking tot de personeele belas ting werd door enkele leden der Tweede Kamer in de afdeelingen gevraagd of van den Minister voorstellen zijn te ver wachten tot afschaffing van de belasting op de haardsteden, die zij zeer onbillijk achtten. hoog water. Te Driel (bij Arnhem) is door den watervloed de steenfabriek van den heer Terwindt uit Nijmegen ondergeloopen. Circa 2millioen gevormde steenen werden vernield. De schade wordt geschat op 20 a f25000. Sneeuw. In de omgeving van Winschoten is de sneeuw in de vorige week eenige duimen dik gevallen. Vele telefoondraden waren in 't ongeroede geraakt. Een roocle dominee. Naar verluidt, heeft het provinciaal kerkbestuur van Friesland ds. Boers, predikant te Roordahuizum, voor den tijd van een jaar geschorst en hem eon half jaar traktement onthouden. Ds. Boers heeft, volgens eenige kerke- raadsleden, van den kansel gezegd „eigendom is diefstal" „als de bestaande orde van zaken niet goedschiks wil wijken dan moet ze maar met geweld worden ten onder gebracht" „op naar de meeting," enz. Eigenaardig natuurverschijnsel. Te Neuengamme aan de Elbe was men dezer dagen bezig met boren naar water, toen men eensklaps op een bron van aardgas stootte. Het gas schoot met geweld naar de hoogte en geraakte in brand. Die brand duurt nu nog altijd voort en het schouwspel, vooral 's avonds is fantastisch. Met buitengewoon geweld stijgen de gassen uit den grond, wel 10 meters hooge vlammen vormend, die als geweldige fakkels de velden verlichten. De gloed is zoo hevig, het dreunen van den bodem door den druk der gassen zoo geweldig, dat men gedwongen is geweest het veld in een omtrek van 100 meters af te sluiten. Ook nog buiten die veiligheidsgrens is het dreunen en beven zoo sterk, en het scherp gesis zoo luid, dat men elkander slechts roepend kan verstaan en men spoedig pijn in de ooren bespeurt. De brandweer zal pogen het gas te blus schen opdat men het kunne opvangen en nuttig gebruiken; de vraag is echter of dit mogelijk zal zijn. Eigenaardig is dat dit uit 290 meters diepte opgehoorde gas eerst na 15 tot 20 uren plotseling ontbrandde en sedert dien met onverminderde kracht blijft branden Men houdt het voor koolwaterstofgas, zooals het zich in steenkoolmijnen ver zamelt. 'tls ook mogelijk dat men met verborgen zoutlagen te doen heeft. Men zal in alle geval de zaak nader onder zoeken. Burgerlijke Stand der Gemeente Texel. Van 12 tot en met 18 Noy. '10. GEBOREN: Johannes, zv. Wilhelmus Jo- sephus Dernison en Lucia de Wijs. (den Burg). Klaas zv. Jacob van der Kooij en Elisabeth van der Woldt (Cocksd.) Maria, dv. Jan Alderlieste en Hiltje van der Vliet (Eierland) Cornells Jan zv. Cornelis Graaf on Bertha Gomes (den Burg). ONDERTROUWD:) GETROUWD: öeene- OVERLEDEN: Jannetje Dogger, oud 76 jaar, wed. v. Simon Bakker (den Burg) Johannes Maas oud 3 weken (de Koog) Trijntje Vlaming, oud 10 weken (Nieu- wescbild) Jannetje Koopman, oud 86 jaar, wed. v. Willem Roorn, (Oudesch.) GEVONDEN VOORWERPEN. Gedeponeerd ten Raadhuize een pijp, gev. op den Koogerweg. Kondag 20 November. HERVORMDE GEMEENTE. Burg. Vm. 10 uur Ds. Kijnc. Waal Vm. 10 uur ds. Van der Waa. Oudeschild. Vm. 10 uur ds. v. Grasstek. Den Hoorn. Vm. 10 uur ds. Visser. Bediening H. Avondmaal. Oosterend. Nm. half 3 ds. van Grasstek. Geen Zondagschool, Coclcsdorp, Vm. 10 uur ds. Boeke. GEREFORMEERDE KERK. Oosterend. Vm. half 10 T Nam. 2 uur Leesd">nst. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Burg Vm. 10 uur ds. Kuperus. Den Hoorn.Vm. 10 uur ds. Bussemakor. HERVORMDE GEMEENTE. Woensdag 33 November 1910. Burg, 'b Avonds 7 uur Bijbellezing. Donderdag 24 November. Oosterend, 's Avonds 7 uur Bijbellezing. Leiden, 18 Nov. Tor markt aangevoerd: 7 Stieren f141,- a 1 278,-; 70 Kalf- en Melkkoeion f 167 a i 315; 796 Varekoeien I 118 a 1 234 287 Vette Ossen en Koeion 1 175ai 302 36 Kalveren (vette) 162 a 1 119 23 Kalveren (magere) 1 6,a 1 12. Lammeren 1 a f 1257 Schapen (vette) 1 21.— a f 29.— Schapen (weide) f a t 627 Magere Varkens f 15— t 43,--; 299 Biggen f 7.— a f 13.5u, Scliagen, 17 Nov. Aangevoerd: 18 Kaltkoeien f 170,a f 270—; 80 Vette Koeien t 180 a 1 335, 100 Geldekoeien 1 140 a 1 235 15 Nuchtere Kalveren f 7 a f26. 200 Schapen (vette) f 24,a 31, 380 Overhouders f 18,— a 21. Lammeren 1 00.a f 00.— Magere Varkens f a f 40 Vette Varkens 53 a 56 cent per Kg. 80 Biggen f 10,— a f 16, Boter f 1.20 a 1 14.0 per K.G. Kipeieren f 8,— a 1 8,75 per 100; voor VIER achtereenvolgende plaatsingen in de Texelsche Courant in eens opge geven, worden slechts driemaal in rekening gebracht. V Geboren CORNELIS JAN, zoon van C. GRAAF B. GRAAF—Gomes. Burg, Texel, 17 Nov. 1910. hopen onze gelieide Oom en Tante T. ZEGEL en N. ZEGEL-DUINKER hunne ^/„-Jarige Echtver- eeniging te herdenken. Uit naam, P. KOOPMAN. Noordhaffel, Texel. Dankbetuiging. Door deze betuigen wij onzen harteljjken dank voor de vele hulp en deelneming tijdens de ziekte en het overlijden van onze geliefde Dochter en Zuster, zoomede aan dr. Wagemaker voor diens onvermoeide hulp en aan de geachte Leeraars voor het getrouwe bezoek tijdens de ziekte en de troostvolle woorden tot ons gesproken, en aan heeren dragers en kleedoplegsters voor de laatste eer de overledene bewezen. Onze innige Dank. Uit aller naam, P. KOORN Jbz. F. KOORN-Kooiman en Kinderen. Waal op Texel. Notaris te Texel, zal, op Donderdag 24 November 1910, 's avonds 7 uur, in het Hotel „de Oranje boom" aan den Burg op Texel, ten ver zoeke van Mej. de Wed. J. Jz. BRUIN en Kinderen, Een perceel Hooiland, genaamd „Jan- tjesland", zeer gunstig niet ver van den Burg gelegeD, groot 1.28.80 Heet. Schriftelijke prijsopgaaf gevraagd voor de vergraving van de Kreek, loopende door de hofstede „Vruchtbaaroord" van hoofdweg tot dijk loDgte ongev. 590 Moter. Oplevering vóór 15 April 1911. Aanbiedingen worden ingewacht Woens dag 23 November 1910, 's morgens 11 uur in café de Burg, te den Burg Texel, door C. Stoepker, bij wieu tevens nadere in lichtingen zjjn te bekomen. Het College van Dag. Bestuur van den polder „Eijerland" op Texel, zal op Woens dag 23 Nouember 1910, voormiddags 11 uur, in het Caló „den Borg* te DEN BURG op Texel, a. Ongeueer 900 M. Sloot aan den Hoofdweg, JN.W. zijde, neven landen van „Holland", vanaf den Hollandweg tot scheidingsloot hofstede Wageningen". en b. Ongeueer 950 M. Sloot aan den Hoofdweg, Z. O. zijde, neven landen van „Bern", vanaf z. g. Blindcnwog tot aan do heul vau het kanaal. Op te leveren vóór 15 April 1911. Inschrijvingsbiljetton vóór het uur der besteding in te zendon in het locaal der besteding. Nadere inlichtingen to bekomen bij don Dijkgraaf U. Flens, en den Secretaris W. P. Lap, te den Burg. Het Coll. van Dag. Bestuur vud., n. FLENS, Voorzitter, W. P. LAP, Secretaris,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 12