Steenkolenhandel. cïirma &e6rs. fortuin, HEERENKLEEDING jet Alkmaar - Purmerend. .inr cffleóaillonportretjes PIANO'S, PIANOLA'S, ORGELS. Magazijnen Langstraat 63-64, Alkmaar. Gebr. SPANJAARD. Sint - Nicolaas cadeau a DAALDERS D. A. WISSELINK, stelt geld op hypotheek, alsmede voor crediet beschikbaar. Gouden- en Zilveren artikelen, Uurwerken, Barometers, enz, JC. M. Ztuierscn. PURMEREND. NAAR MAAT. Telefoon Interc. 53. Stalen franco op aanvraag. naar elke foto, 12 stuks voor 50 cents. BOEKHANDEL PARKSTRAAT. VERHUREN. RUILEN. Muziekinstrumenten. Muziek. KOP en SCHOTEL met PORTRET LIJNZAADKOEKEIT en Soyaboonenkoeken Het heilzaam cacao verbruik moet doordringen in alle kringen der maatschappij nu kan het! want is voor niemand te duur; een bus van 2 pond kost f 1,50. Speciale inrichting voor Vertrek 's morgens 11 uur. WESSAÏÏEK &LAAN W0RMERYEER. Voordeeligst adres van De "Veeboot Burgemeester van Alkmaar zal a. s. Maandag 21 November weder laden voor Purmerend en tussdiengelegen. plaatsen, Vanaf heden komt geregeld een onzer voor het stemmen en repareeren van piano's en orgels Texel bezoeken. Boodschappen worden ook aangenomen in »de Lindeboom.« merk "W.D. uitmuntende door hoog eiwit-en vetgehalte en grootste voedingswaarde. EERE-DIPLOMA PARIJS 1900. NEGEN GOUDEN MEDAILLES. Te Oosterend bij P. DrosGz-, Oudeschild Joh, P. Dros, den Burg Buijs, drogist, en I. Moerbeek. Kleinere bussen naar verhouding. Kassier en Commissionair in Effecten te ALKMAAR, Informaties te verkrijgen bij den Heer M. KUIP te Westen. ReparatiëD aan Gouden-, Zilveren- en Uurwerken en Luxe Artikelen solide en billijk. Beleefd aanbevelend, Weverstraat 334. Steeds voorradig alle soorten brandstoffen Scherp concurreerende prijzen. Aanbevelend, Binnenburg, J. JAC. RAB. n„ C. KUIJPER Cz. De AgentenH HAAKMAN. Niets is lastiger te verdragen dan aambeien. Maar weinig kwalen worden er aan het menschdom opgelegd, die pijnlijker zijn en meer ongemak veroorzaken dan aambeien. De onophoudelijke jeuking en brandende pijn verschaffen u dagen vol kwelling en nachten van slapeloosheid en ellende. En indien jeukende aambeien veronachtzaamd worden, lelden zij tot inwendige of bloe dende aambeien, die den patient zjjn ener gie ontnemen, bloedarmoede veroorzaken en hem zwak en wegkwijnend maken. Reeds de eerste aanwending met Foster's Zalf geeft een ongekend gevoel van ver kwikking en verlichting aan de aangedane deelen, en slechts zelden is één doos on voldoende om een volkomen en duurzame genezing teweeg te brengen. Voor eczema, huiduitslag, gordelroos, puisten en alle jeukende huidziekten is Foster's Zalf een zeker geneesmiddel. Zij is wonderlijk verzachtend, heelend en anti septisch. Zij prikkelt de huid niet en doet haar niet te spoedig opdrogen. Zij is zonder wederga. Overtuigt u, dat gil de echte Foster's Zalf krijgt. Zij is te den Burg verkrijgbaar bij den heer T. Buys, firma Wed. P. Kuiper, drogist. Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel a f 1.75 voor één of f 10.— voor zes doozen. 14 Om ons artikel, fotografie op porcelein ook buiten Rotterdam bekend te maken, hebben wij besloten gedurende November en December een fraai ge decoreerde te leveren voor den reclame prijs van f 1.25 (werkelijke waarde f 3.Deze kunnen volgens elk portret, dat meD ons zendt gemaakt wordende portretten krijgt men onbeschadigd terng. Profiteert dus van deze tijdelijke gelegenheid Een blijuend, prachtig gelegenheidsgeschenk! Kunnen afgewasschen worden. Heeren- of Dames kop en schotel, naar verkiezingook fraai gedecoreerde bekers uoor kinderen. Zendt dus spoedig een portret en postwissel a f 1.25 (rembours 1 0,20 verhooging) en wij zenden U een traai gedecoreerde Kop en Schotel of Kinderbeker met artistiek uitgevoerd portret. fischbakjes met portret, eigenaardig cadeau voor Heeren. Prijs f 1.50. G. u. d. BOOGflERT, Fot.Laboratorium, uan der Duijnsiraat 10 Rotterdam. CZL,A Opgericht 1765. KONINKLIJKE FABRIEKEN. Voedert uw vee met de zuivere Murwe Merk „Ster" en „W. L.". Dr. Sullivan uit Cardiff. SANGIJINOSE zeker voortgaan met Uwe beslist het beste mjdd^tege^bloedarmoede Voor allen die lijden aan bloedarmoede en zenuwzwaktedie gedurig vermoeid zijn, zoodat hun alles te veel is; die slecht inslapen en wakker worden zonder verkwikt te zijnvoor allen wien de eetlust ontbreektwier werkkracht door geestelijke of lichamelijke overspanning verminderd isdie na influenza of der gelijke uitputtende krankheden niet weer op krachten kuunen komen, is de Sangni- nose „het" middel, dat snel enzeker helpt. Den Haag. VAN DAM Co. Wacht U uoor namaak. Attest van Ik zal zeker voortgaan Sanguinose voor te schrijven bij de behandeling van bleekzucht en bloed armoede: want mijne ervaring is dat vele patiënten het gewone urinerale staal niet verdragen ot niet verteeren. Het lichte staalgebalte, dat de Sanguinose in orga nische verbinding bevat, is voor mij een groote aanbeveling. Dr. JAMES M. SULLIVAN. Cardiff, Engeland. Verkrijgbaar bij alle Apothekers en voorname Drogisten. fittesten uan dankbare gebruikers, Mijne dochter had al langen tijd erge hoofdpijn, en zag zeer bleek, maar na het gebmik van drie flesschen Sanguinose is zij geheel veranderd en zoo goed als geheel hersteld. Mej. Wed. PETERS. Amsterdam, Tollenstr. 86. Ik heb uwe Sanguinose voorgeschreven bij een meisje van dertien jaren, dat sterk leed aan bloedarmoede en bleek zucht. De eetlust was hier totaal weg. Uwe Sanguinose heeft hier eene groote verandering teweeg gebracht. Er is nieuwe levensenergie opgewekt bij dit dóór en dóór zwakke kind. Brussel. Dr. AUG. ALEXANDRE. 1 T~~. Oidt Mej. W. POST, volgens portret. - -> Negen maanden geleden stond er in dit blad een attest, gegeven aalt door den heer L. Post te Bilderdam, Gemeente Leimuiden, waarin werd vermeld het dochtertje van genoemden heer totaal door den KLOOSTERBALSEM was genezen. Daar wij toevallig in deze buurt wareD, bezochten wij den heer Poft om hem te vragen, of zijn dochtertje door den Kloosterbalsem blijvend genezen was. Hij verklaarde ons toen het volgende „Thans verklaar ik nogmaals gaarne, na verloop van negen maanden dat mijn dochtertje Wilhelmina, oud 9 jaar, zich indertijd zeer ernstig aan het hoofd bezeerde en wel zoo erg, dat de geheele lengte van haar neus en onder de oogen door een val met haar gezicht op een klomp geheel misvormd was geworden. Toen ik in dien tijd thuis kwam, schrok ik van het gezicht van mijn lieveling, zoodat ik, mijne vrouw, alsmede de Eerw. Zusters van het St. Johannesgeeticht, waar mijn dochtertje school gaat, niets anders dachten, of het kind zou levenslang geschonden zijn. Het kind leed vreeselijk veel pijn, totdat ik Kloosterbalsem aanwendde. In 8 dagen was zij daarmede volkomen genezen. Iodereen in de buurt roemt daarom den wonder- dadigen Kloosterbalsem, waardoor mijn dochtertje door het gebruik van één potje geheel genezen was, terwijl erzelfsgeenlitteekentje meer over is. Gaarne schenk ik daarom het portret van mijn dochtertje, opdat U het in de bladen kunt afdrukken". De KLOOSTER BALSEM Klooster Sancta Paulo is de leste zalf die bestaat, daarom ook dat hij door vele menschen de KONING DEIl BALSEMS wordt genoemd. De KLOOSTERBALSEM is een zeker geneesmiddel tegen rheumathiek, jicht, podagraischias, ou.de wonden, alle snedenkneuzingen, verstuikingen, brandbleinen en brandwondenschurft, ring-, dauw- en baardworm, open plekken, dragende wonden, aambeien, (zoowel bloedend als blind). *«|R| An den rooden band om den pot met de handteekening y Alle andere is UmA wJ, namaak. Centraal-DepótL.I. AKKER, Rotterdam. Prijs per pot van 20 gram 35 ct., van 50 gram 75 ct., van 100 gram fl,20 en van 250 gr, f2,50. Verkrijgbaar bij Drogisten, Apothekers en de bekende Depóthonders. BLOOKER'Si CACAO, 43

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 14