N°. 2415. Zondag 20 November 1910, 24ste Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. van en naar Texel. Binnenland. BOOT- EN SPOORDIENST Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond Abonnementsprijs per 3 maanden. Voor de Burg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Advertentiën vóór 9 nnr op den dag der nitgave Prijs eter Advertentién. Van 1 tot 5 regels 30 Ct3. Iedere regel meer 6 Ct Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, Parkstraat, Burg op Texel. aansluiting gevende BOOT van TEXEL Dagel. 6, 8,— 11, 2,50; TREIN van HELDER: 7,51; 9,18; 12,31; 4,15; Aankomst Trein Helder. Vertrek Boot. TREIN te HELDER 8,45*; 11,40; 3,21; Zondags 9,50. BOOT van HELDER: Dagelijks 7,— 9,30; 12,15; 4,15; Zondags 7,— 10.20; 12,15; 4,15; Men lette er wel op dat de met een aangeteekende treinen des Zondags niet rijden. Men raadplege verder de door ons verstrekte Boot- en Spoordienst, gratis aan ons bureau verkrijgbaar. Een Jongensrepubliek. (Overgenomen uit de Delftsche Courant.) Zij zijn niet nieuw, de berichten over de jongensrepubliek in Freeville in den staat New-York. Doch z(j komen in den laatsten tijd met grooter volledigheid en met een zekere taaiheid, die doet denken aan reclame. Trouwens het schijnt, dat er plannen bestaan om ook elders met die nieuwe opvoedingsmethode een proeve te nemen. Waar nu bijna elke 14 dagen een nieuwe methode wordt uitgevonden, behoort men daartegenover een gezonde hoeveelheid skepsis te houden doch zich ook te wach ten voor een conservatisme, dat geboren is uit afkeer van alle nieuwigheden. Men weet wat de nieuwe beweging wil: de verwaarloosde jongens (en meisjes) uit de achterbuurten der groote steden in een eigen gemeenschap op het land onder eigen tucht te brengen. De methode is gevonden door zekeren William George, een New-Yorks handels man met een goed hart, die in 1890, be gaan met het lot der in boosheid opgroei ende grootestads-jeugd, eenige van die kinderen 's zomers op z(jn landgoed buiten nam. In het eerst had hjj er slechts ver driet van. Al beter ging het toen hij ze tegen flink loon aan het werk zette. Toen er kwesties rezen, besloot hij die uit te laten maken door een scheidsgerecht van die jongens. Met dat scheidsgerecht, dat weldra in een geregelde diciplinaire recht bank was veranderd, had hij zooveel succes, dat hjj in 1895 besloot de jODgens geheel voor zichzelf te laten werken en hen geheel zichzelf te laten besturen. Hij liet de jon gelui een republiek oprichten, waar d6 jongens hun eigen president, rechter en alle functionarissen en opzichters mochten kiezen. Zij bouwden hun eigen woonhuizen hun warenhuis, hun club. Zij bebouwen hun eigen land (400 acres), hebben 40 koeien en 6 span paarden, kortom de re publiek functionneert vr(j wel volledig en drijft ook de zaken. Zij betaalt haar bur gers met een weekloon van 2.50 tot 8 dollar naar gelang van ijver en bekwaamheid. Zij krijgen dat geld niet in handen dan voor een gedeelte in republikeinsch alu minium geld, dat natuurlijk alleen binnen de grenzen van dit republiekje geldt. Gaan z(j, gelijk voorgeschreven is, op hun 21ste jaar weg, dan kr(jgen zij mee wat van hun loon is achtergehouden 6n kunnen zij, wat zij aan eigen geld hebben overgehouden gewisseld krijgen in Amerikaansch geld. Overigens schjjnt de republiek, ook op dit gebied op grootere Staten lijkend, met haar geld niet uit te kunnen komen. Zij moet geld van buiten hebben, dat als weldadigheidsgeld ruim toevloeit. Er wordt natuurlijk hoog opgegeven van de resultaten van dit nieuwe systeem. Men spreekt van een zegenrijke ontdekking, die naast de gostichts- en de gezinsopvoe ding een derde wijze van opvoeding aan het licht heeft gebracht. En men komt met een heele reeks resultaten aaudragen ten betooge, dat de kinderen uit deze republiek naderhand in het leven zoo goed terecht zijn gekomen. Het ligt voor de hand, dat men eenerzjjds niet over voldoende materiaal beschikt om dit afdoende te kunnen uitmaken, waar de heele proef nog slechts 15 jaar duurt en de oudste republikein nog slechts 10 jaar zijn republiek verlaten kan hebben. Ander zijds moet men natuurlijk voorzichtig zijn met zulke sensationeele proefnemingen. Men kan niet nagaan wat in de berichten niets dan reclame is. Men zou verder moeten weten, of er bij de keuze van de naar buiten te brengen jongelui al niet de neiging heeft voorgezeten om alleen de beste te nemen. En dan moet men er altijd mee rekenen, dat de voorstanders van zulk een idee, in hun ijver voor dat idee, veelal opzettelijk of onopzettelijk, de resultaten in een te voordeelig licht plaatsen. Boven dien zijn onze berichten nog te onnauw keurig. Men weet dat er nu ongeveer 200 kinderen in Freeville geweest zijn. Men weet ook dat er meisjes bij waren. Doch of en hoe hier coëducatie werd toegepast, is niet bekend. En evenmin is natuurlijk bekend welk indirect aandeel de volwassene be schermers gehad hebben in den gang van zaken. Wel weten wij, dat de burgers ge regeld de school bezoeken en dat mee als het belangrijkste van de inrichting de rechtspraak en de strafvoltrekking wordt beschouwd. Nu ligt voor de hand, wat het voordeel van deze instelling is. De jongen leert sociaal gevoelen. Hij zal als vanzelf be grijpen hoe noodig het is, dat de gemeen schap gezag heeft en dat gezag krachtig uitoefent. Hij zal bovendien zijn verant woordelijkheid als staatsburger beter leeren inzien, dan wanneer die verantwoordelijk heid, als in den gewonen staat, door de massa vrijwel onnaspeurbaar wordt. Ook zal er een hevige wedijver tusschen de jongens ontstaan, omdat zij zullen begrijpen dat grooter bekwaamheid, handigheid, ijver direct leidt tot meer verdiensten en aanzien. Doch de kwade instincten, de verkeerde aanleg van velen zal niet als door een tooverwoord bij de grenzen van de repu bliek afvallen. En de opvoeders, de onder wijzers zullen, dunkt ons, groote moeite hebben met eenigen invloed te krijgen op deze jeugdige burgers, die zichzelf uit den aard der zaak zeer zullen gevoelen. Ook is het gevaar groot, dat ook in dit mini atuur-staatje de politiek spoedig leidt tot verderf, tot corruptie en omkooping, tut partijdigheid van de machthebbenden. En eigenlijk is dit leven in die namaak-re- publiek toch wel onecht, ten slotte zal het den jongelui toch niet zoo gemakkelijk vallen om zich na het verlaten dezer republiek weer in den grooten staat thuis te gevoelen. Nu afgezien nog van de bij zondere moeilijkheden voor die jongens, die in de republiek een hoogere positie of een post van vertrouwen bekleed hebben. Ten slotte ontbreekt toch ook in dit systeem de goede invloed van het gezin waarvan men tegenwoordig terecht zooveel verwacht, voor de opvoeding der verwaar loosde jeugd. Wij zouden dan ook geneigd zjjn alles wat er over de republiek gemeld wordt, niet dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving te aanvaarden, al ontkennen wij niet dat er in deze proef neming zeker heel veel aardigs is. TEXEL, 19 November 1910. Onze plaatsgenooten mej. D. Kooiman en de heer L. Vonk, legden dezer dagen beiden met goed gevolg examen af voor vak j (vrjje- en ordeoefeningen.) Waal, 19 Nov. De eerste bijeenkomst van „Nut en Genoegen" gister avond in het lokaal van A. P. Eelman gehouden was, mede door het ongunstige weer, niet zeer druk bezocht. Toch sleten de aanwezigen een aan- genamen avond door de beide voordrachten van den voorzitter, den heer J. de Jongh. Naar de eerste voordracht, grootendeels van ernstigen aard, werd met veelaan- dacht geluisterd, om de tweede, van luimigen inhoud, werd nu en dan hartelijk gelachen. Aan het slot der vergadering deelde de voorzitter mede, dat het aantal leden thans 48 bedraagt en dat de tweede leesavond zal worden gehouden Dec. a.s. Als sprekers zullen alsdan optreden de heeren J. Daalder Dz. en IJ. Koppen te Oosterend. Oudeschild, 17 Nov. Nu het oesterkorren niet de gewenschte resultaten oplevert, zijn sommige vis- schers daarmee opgehouden en hebben een begin gemaakt met het visschen naar garnalen. Hedenavond zijn dan ook de eerste garnalen op de boot gezet. Te wanschen is het, dat hiermede betere zaken gemaakt zullen worden dan met het oesteren. De Cocksdorp. Bij het op 15 dezer te Amsterdam gehouden examen voor de acte van be kwaamheid voor huis- en schoolonderwijs in de vrije- en ordeoefeningen der gym nastiek, slaagde o. m. onze vroegere plaatsgenoot de heer M. N. Zeylemaker, thans onderwijzer te Den lip. Oosterend, 18 Nov. Reeds probeerden enkele visschers met het vangen van garnalen iets te winnen, doch de vangsten waren nog klein en de prijzen laag. Toch maken meerderen zich gereed, daar weldra betere uitkomsten verwacht worden. Noordzee- en oestervisscherij leveren in den laatsten tijd zeer weinig op. Voor het winkelraam van den heer IJ. Koppen kan men een aardige auto matische reclame voor het waschmiddel Persil zien. Allerhande kleedingstukken ziet men als het ware, in zeepsop walm opstijgen, en alles is rein gewasschen. Vaccinatie. Ingediend is een wetsontwerp tot nadere wijziging en aanvulling der wet van 4 December 1872, houdende voor zieningen tegen besmetteliike ziekten waarvan de strekking is vrijstelling van vaccinatie te geven, indien blijkens een door twee geneeskundigen onderteekende verklaring van de inenting bijzonder gevaar voor de gezondheid van den be trokkene is te duchten. De schatten van de Lutine Uit IJmuiden meldt men dat aldaar is binnengekomen do sleep-bergingsboot „Lyons" uit Glasgow, sleepende een soort van lichter. Nadat het schip te Amsterdam nog eenige machinedeelen zal hebben ingenomen, zal het naar Terschelling vertrekken, om in de gronden van het Vliegat onderzoekingen te doen naar het welbekende en veelbesproken in October 1799 aldaar gestrande Engelsche schip „Lutine", geladen met goud en zilver. Gelijk men weet, is in den loop der 19de eeuw reeds herhaaldelijk een grooter of kleiner gedeelte daarvan opgehaald, doch in de laatste jaren waren verdere pogingen opgegeven. Aan boord van de „Lyons" zijn acht duikers. De boot is bovendieu ingericht om zand te zuigen en is voorzien van verschillende machines. Men wil trachten met zeer sterke magneten het goud op te halen. Op de Afrikaansche kust heeft de „Lyons" de lading geborgen van een schip, dat aldaar 142 jaar had gelegen, en men hoopt dus hier even gelukkig te zijn. Men doe er zijn voordeel mede. Wij lezen in de Zij per Courant Ter waarschuwing van ODiDgewijden meenen wij onzen lezers een dienst te kunnen doen met de plaatsing van onderstaand bericht Zelfs in dezen duren tijd kan men soms ook opmerkelijk goedkoop terecht. Vele personeD uit dezen omtrek b. v., van allen stand, zijn blij gemaakt met een gedrukten brief, die er bedriegelijk uitziet alsof hij met de schrijfmachine was ge tipt en waarin den geadresseerde zeer complimenteus wordt medegedeeld: „Wij hebben ons doen zenden een opgave van de namen der meest geziene families in uw woonplaats en onder deze namen vonden we ook den uwe. Als men dat gelezen heeft, is men natuurlijk in de gewenschte stemming gekomen voor wat er volgt. Dat is een aanbieding, om geheel gratis 't is enkel maar voor de reclameu op levens grootte een portret te mogen leveren, waarvoor men slechts een gewoon portret heeft toe te zenden. Vreemd zal men 't vinden, dat men zoo in de bijzondere gunst staat van „La Photograpie Electrique D. Tarnai Brussel, 3 Vanderschrickstraat", en de heer Tarnai begrijpt dat zelf ook weldaarom ver volgt hij geruststellend„Het kan zijn dat ons aanbod U wat vreemd lijkt, doch wij willen alleen reclame maken. Wij rekenen er op, dat ge uwen vrienden en bekenden onze firma zult noemen, wan neer naar den vervaardiger van het portret gevraagd wordt. Een anderen tegendienst vragen wij niet". Zou dat te vertrouwen zijn zoo wordt door sommige personen gevraagd. We weten alleen, dat nu reeds v(jf en-twintig jaar lang door verschillende firma's op deze wijze reclame wordt gemaakt, en als men dan het groote portret thuis" krijgt, onder rembours, moet men idem zooveel betalen voor de lijst, die de firma wel zoo voorkomend is geweest, er dadelijk maar om te zetten en die ze er natuurlijk niet nog gratis bij kan geven. Die billijkheid wordt door velen geaccep teerd, en men betaalt de lijstwel zooveel te duur, dat de firma met haar gratis-portretten nog goede zaken maakt. Zoo is 't nu al jaren lang gegaan en omdat men 't aanvankelijk zóó niet be doelde, is men toch nog gefopt. We manen derhalve aan tot voorzichtigheid. Laaghartige boevenstreek. Een tachtigjarige blinde vrouw, buiten de kom der gemeene Zonnemaire met een dienstbode wonende, kreeg bezoek van een haar onbekend persoon, die onder allerlei bedreigingen een som gelds van haai vorderde. De oude vrouw, bevreesd voor de geuite bedreigingen, gaf den man al het geld, dat ze in huis had, zijnde f55. De dienstbode spoedde zich daarop naar het dorp om hulp. De burgemeester stelde de justitie te Zie- rikzee van het geval in kennis, die zich terstond naar Zon nemaire begaf en een onderzoek instelde. Verschillende per sonen heeft de rechter-commissaris reeds in verhoor genomen. Redding bij brand. De Dordrecht sche Courant" meldt dat de heer W. Noorland, duiker te Dordrecht, een pak beeft vervaardigd in den vorm van een duikerpak, dat hem in staat zal stellen, in geval van brand, menschen, die in levensgevaar verkeeren, te redden. Hij vertrouwt, met behulp hiervan, ruim een uur on gedeerd in vuur en rook te kunnen vertoeven alvorens zelf in gevaar te verkeeren. TEXELSCHE COURANT. O

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 1