N°. 2426, Donderdag 29 December 1910. 24ste Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Nieuwjaarsgroet. Binnenland. Van week tot week. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond Abonnemetitsprijs per 3 maanden. Voor de Burg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere anden met verhooging der porto's. Advertentiën vóór 9 nnr op den dag der uitgave Prijs der Advertentièn. Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Ct Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN 0Q ADVERTENTI.ËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROO IJ, Parkstraat, Bubg op Texe l. Tijdige inzending gewenscht. Wij maken er op attent dat van on- zentwege niemand wordt uitgezonden om dergelijke adv. op te vragen. Uitg. Tex. Courant. 17—34 Dec. Zooals verwacht kon worden heeft de Vaderlandsche pers zich in de afgeloopen week hoofdzakelijk bezig gehouden met het aftreden van den minister van Oorlog. Allerlei beschouwingen werden over de kwestie gehouden over de feiten die onzen lezers reeds bekend zijn en minister Cool tot zijn besluit tot ontslagaanvrage brachten. Een lichte ongesteldheid vertraagde den minister in zijn voornemen om dadelijk na de beslissing de portefeuille van Oorlog ter beschikking van H. M. de Koningin te stellen, doch uitstel was in dezen geen afstel. Niettegenstaande, naar gemeld wordt er door de regeering nog pogingen aange wend werden om generaal Cool voor het Kabinet te behouden, heeft deze gemeend op zijn eenmaal gesproken woord niet terug te moeten komen. De Tweede Kamer heeft intusschen in de afgeloopen week haar werkzaamheden voortgezet en voorloopig beëindigd. Er werd de noodige haast achter gezet om tegen Kerstmis klaar te komen en met wat kunst en vliegwerk is dat gelukt. Veel bekorting in de discussies was daarvan het gevolg, waarvan het land ook wel geen sikkepitje nadeel zal ondervinden. Toch was er nog één zaak die heel wat tijd in beslag nam en aanleiding gaf tot een fel debat. Dat was n. 1. de houding van den minister van Marine in de bekende Helder- sche kwestie. Zelden heeft een bewindsman zooveel krenkende woorden over zich zien uitstorten. Het was een voortdurend geiu- torrumpe6r, geschreeuw, hoongelach, zooals gelukkig heel zelden in 's Lands vergader zaal gehoord wordt. Het peil stond niet hoog, afgezien van enkele ferme ernstige redevoeringen waarin de minister op waar dige wijze onderhanden genomen werd. Intusschen, de rechterzijde heeft den Marine-minister en bloc gesteund en zoo kreeg deze zijn begrooting er door. Vermeld dient voorts nog, dat er nog al een belangwekkend debat plaats had over de subsidieering van openbare lees zalen waarvoor d6 minister f11500 had uitgetrokken. De katholieken en anti-revo' lutionairen bestreden deze subsidie, doch do chr. historischen scheidden zich van bun coalitiegenooten af. Het amendement van den woordvoerder der Katholieken, den h6or Van Vuuren, om de subsidie niet toe te Btaan werd met 48 tegen 41 stem men verworpen en de begrootingspost goedgekeurd. Dat waren ook al zoo wat de beide kwesties die in de afgeloopen week wat betrelt de parlementairen arbeid, de aandacht in meerdore mate tot zich trokken. De Kamer gaat nu eenigen tijd met vacantie, met de herinnering aan veel rumoerig en onvruchtbaar debat, aan politiek gescharrel en politieke onoprecht heid. Want in velerlei opzicht was het thans geeindigde deel dezer zittingsperiode weinig bemoedigend voor de toekomst, —o—o—o— De verkiezingen in Engeland zijn thans achter den rug en nu de volledige uitslag bekend is, blijkt dat deze weinig verschilt met die in Januari jl. Ter vergelijking laten we de cijfers hier volgen omtrent de de samenstelling van het Lagerhuis voor en na de thans gehouden verkiezing over de 670 zetels. Toen het Lagerhuis ontbonden werd bestond ze uit. 274 liberalen thans uit 271. 274 unionisten 272 41 arbeiderspartij 48 72 Redmondisten 74 9 O'Brienisten 10 Zooals men weet is het verschil van geen beteekenis en met de stemmen van O'Brien's volgelingen beschikt de regeering nog over een flinke meerderheid van 127 stemmen. Men weet het evenwel nog niet zeker of deze zich straks aan de zjjde der regee ring zullen scharen, doch ook al doen ze dat niet, dan nog beschikt Asquith in het parlement over een meerderheid van 117 stemmen. Een meerderheid in alle opzichten voldoende om de voorgenomen wetgeving in vooruitstrevenden zin mogelijk te makeD en met het vetorecht voorop het Hooger- huis in zijn verschansingen aan te vallen. Vermoedelijk zal een van Asquiihs eerst komende regeeringsdaden zijn het indienen van een voorstel om het meervoudig stemrecht, dat alleen de conservatieven ten goede komt af te schaffen. Althans de hoofdwihp der liberalen kondigde een dergelijk voorstel reeds in een dezer dagen door hem gehouden redevoering aan, en volgens zijn verklaring namens den minis ter-president. Een belangrijke vraag is thans wat de Koning zal doen. Leest men de Engelsche bladen, van beide partijen, dan bestaat er evenwel geen twijfel aan of de Koning zal, als Asquith het vraagt tot de peersbenoeming overgaan. Ook de Unionistische bladen oordeelen zoo en er is een streven merkbaar om de Lords te bewegen het zoover te laten komen. Ze leggen er den nadruk op dat de regeering een ontzaggelijke verant woordelijkheid op zich laadt door den Koning het paardemiddel te laten toepassen van de benoeming van 500 liberale peers. De bladen zien daarin een goed wapen om later bij de verkiezingen tegen de liberale regeering te gebruiken. Intusschen staat het nog niet vast wat de komende parlementszitting zal brengen. Het beste is maar eenig geduld te hebben. De 31 Januari zal het nieuwe Lagerhuis vooi het eerst bijeenkomen om enkele huishoudelijke aangelegenheden teregelen, waarna op 6 Februari de plechtige openin der zitting door den Koning zal plaats hebben. —o-o—o Elzas-Lotharingen, de Duitsche buit uit den oorlog van '70, dat thans een 40-tal jaren een wingewest geweest is, zal thans ook zpn eigen Grondwet krijgen. De Duitsche Bondsraad heeft het ontwerp vastgesteld van de wet die reeds zoolang in uitzicht werd gesteld. Over eenige weken zal de Rijksdag zich met dit nieuwe ontworp hebben bezig te houden, dat wel waard is een beetje n^der bezien te worden. Elzas-Lotbaringen zal krijgen een eigen Eerste en Tweede Kamer, waarvan de eerste samengesteld zal zijn uit 36 leden, waarvan de eene helft bestaan zal uit een aantal hooggeplaatste ambtenaren van staat en kerk, krachtens hun ambt en verder een aantal vertegenwoordigers van de beroepen, welke indirect verkozen worden, vertegen woordigers van de Kamers van Koop handel, Landbouwraad, en de Kamer van Handwerkslieden. Naast deze 18 worden dan door den Keizer 18 anderen be noemd uit den eersten groep, hoogge plaatste ambtenaren van Staat en Kerk. Dat deze Eerste Kamer van zeer vooruit strevenden aard zal zijn is met het oog op haar samenstelling moeilijk te verwachten De Tweede Kamer zal op een andere wijze worden samengesteld, langs den weg van algemeen, geheim en direct kiesrecht. Bij hel lezen daarvan zal men misschien geneigd zijn zich te verbazen over deze democratische bepalingen omtrent het Kiesrecht van den Bondsraad. Een algemeen geheim en direct kiesrecht, een kiesstelsel dus dat in den grootsten Bondsstaat nog altijd als Staatsgevaarlijk geldt. 'tLijkt echter meer democratisch als't is want de Bondsraad wil het kiesrecht meer voudig stellen. D.w.z. kiezers van 25 tot 35 jaar mogen een, die van 35 tot 45 jaar twee en de oudere kiezers mogen drie stemmen uitbreiden. Het verstand komt met de jaren, heeft de Bondsraad blijkbaar gedacht en overmits de niet-socialistisch aangelegde kiezers onder de ouderen ge zocht moeten worden biedt dit kiesstelsel een waarborg tegen het roode gevaar. Doch er zijn ook nog andere beperkende bepa lingen. Om aan de verkiezing voor de Tweede Kamer deel te nemen, behoort de kiezer drie jaren op dezelfde plaats ge woond te hebben, of moet hij minstens een jaar lang eigenaar geweest zijn van een stuk grond, behoort hij werkzaam te zijn in een vast beroep of wel een zelfstandig landbouwer. De bedoeling is waarschijnlijk om door deze laatste bepalingen den invloed der vlottende bevolking, die over 't geheel meer rood dan regeerings gezind is, te keeren. De uitvoerende macht zal berusten bij een stadhouder, die door den Keizer wordt benoemd, terwijl de wetten uitgevaardigd zullen worden door den Keizer onder goed keuring der beide Kamers. Men kan niet zeggen dat de Elzassers over 'talgemeen zeer ingenomen zijn met de. hun toegedachte zelfregeering. Vooral dat aan Elzas-Lotharingen geen stem wordt gegeven in den Bondsraad, zooals alle andere Bondsstaten hebben betreurt men. Daardoor blijft het meer een Vazal dan Bondsstaat. 't Is dan ook te verwachten dat de leuze „Elzas-LothariDgen voor de Elzas-Lotha- ringersnog niet dadelijk begraven zal worden. o—o—o In de Fransche Kamer zijn in de afge loopen week de moties over de ontslagen spoorwegstakers aan de orde geweest in een vrij rumoerige zitting, doch de regee ring behaalde eengemakkelijkeoverwinning. De eerste motie die in behandeling kwam was die van Brousse, waarin voorgesteld werd de heele kwestie te laten rusten totdat de dienst op de spoorwegen weer geregold was. Dat wilde de Kamer evenwel niet en met 454 tegen 78 stemmen werd de motie verworpen. De tweede motie was van Cecaldi, die wilde, dat alle stakers, welke zich niet aan sabotage schuldig hebben gomaakt, dadelijk weer in dienst zullen worden genomen en tevens dat de lijst der saboteurs ter inzage zou worden gelegd voor de Kamerleden. Door Berteaux werd een motie voorge steld waarin werd bepaald, dat alle chemt- nols die zich niet aan ernstige feiten schuldig hadden gemaakt, weer in dienst gesteld zouden worden. Minister Briand verklaarde dat de ontslagen wegens staking niet gehandhaafd zouden blijven, doch dat van algemeene amnestie geen sprake kon zijn. Jaurès daarentegen wilde alle stakers zonder voorbehoud weder aangenomen zien. Met 405 tegen 90 stemmen werd tenslotte een motie van vertrouwen in de regeering aangenomen, waarin de verwachting werd uitgesproken dat de regeering de kwestie op men8chlievende en welwillende wijze zal regelen. Briand kan tevreden zijn! TEXEL, 29 December 1910. Zaterdag hield de afdeeling „Texel" van het N. O. Gr. eene vergadering in „de Vergulde Kikkert." Niettegenstaande bet ongunstige weder en den eersten vacantiedag was de opkomst bevredigend. Voorgelezen werd een groet van het eerelid de Braai, die naar Alkmaar ver trokken is en niet aanwezig kon zijn. Eenige iDgekomen stukken over ver- volgklassen, vacanties, wachtgelden, enz. werden behandeld. Tot Secretaris-Penningmeester der afd. werd, met op één na algemeene stemmen herkozen de heer C. Schaap, die zijn hernieuwd mandaat bij applaus en felici tatie van den Voorz. aanvaardde. Bij monde van den heer J. de Jongh werd uitgebracht het rapport van de commissie in zake Herhalinsonderwijs. Dit rapport werd daarna behandeld en vastgesteld, en aan de Commissie werd opgedragen een adres aan het Gemeente bestuur te ontwerpen, om het in de volgende vergadering ter goedkeuring voor te leggen. Besloten werd, dat voortaan geen letterkundige bijdrage meer op de agenda vermeld zal staan. Bij de omvrage werd de volgende vergadering bepaald op 1 April 1911, te houden iD Café „den Burg," waarin dan door den heer C. Schaap een onderwerp zal worden ingeleid. Met dank voor de belangstelling werd hierna de vergadering gesloten. De Kerstdagen. De Kerstdagen zijn voorbij en ze hebben zich gekenmerkt door een ongunstige, onaangename weersgesteldheid. Geen vorst, geen ijs; geen sneeuw, geen slede- vermaak; doch buiï2, bij afwisseling, waardoor de gelegenheid tot het maken van een wandeling geheel werd benomen. Wanneer twee feestdagen in aantocht zijn, dan spitst ieder zich er op om er zooveel mogelijk van te gemeten en wordeD er allerlei plannetjes gemaakt, naar gelang het jaargetijde zal toelaten; die planuetjes zijn deze keer zeker wel verijdeld. Gelukkig evenwel, mochten velen zeker nog een gezellig tehuis vinden eu zal het familieleven er dus niet minder op zijn geweest. Zoo althans wil het ons voorkomen. De Kerstfeestviering aan den avond van den 2en Kerstdag in het kerkgebouw der Ned. Herv. gemeente alhier, door de leerlingen van de Zondagschool „Obadja," "was dan ook voor velen zeker een welkome aanleiding om voor eenige oogenbükken zich aan den huisselijken TEXELSCHE COURANT, Euen als uorige jaren, zullen wij ook nu weder de gelegenheid bieden om in het Nieuwjaarsnummer, Nieuwjaarsgroeten te doen plaatsen. Wij berekenen daaruoor 20 cts. per ado. niet meer dan 5 regels beslaande, tegen contante betaling, ter ooorkoming uan in- casseeringskosten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 1