Zij zijn er weer Oudejaarsavond WÖÖMmsT" een Bouwknecht. VulS en-Inkt NIEUWJAAR. i GEBKS. SICKESZ, Amsterdam. NIEUWJAARS- en GELEGENHEIDSKAARTEN, LJ M arktberi*j litem IJ®?** A clvertentiën Advertentiën. Vergadering van Leden H. HLv.L afel „Herland". Staatsloterij. 3tfcfto a contant KIKKERT ZONEN. VOORRADIG een groot Woon- en Winkelhuis. GrafiDODumeDten een Boerenknecht. een Viool met lessenaar en drie studieboeken. bestek en teekening 6. DE BEUfiS Gz. Architect. Een nette Dienstbode. een Boerenknecht, India-Rubber-Ste mpels, -:- LAKCACHETTEN een nette degelijke Huishoudster. Het gebruik van ONZE CACAO geeft dubbel voordeel. Men beeft BETERE KWALI TEIT en behoeft minder te ge bruiken, Boekh. Parkstraat. Predikbeurten- I Holl. Maatsch. van Landbouw, Afdeeling TEXEL. Nog een kleine voorraad 2persoons Prima Wollen Deken voor Vijf Gulden. Ph VLE8SING. Sneeuwbollen, Appelbollen, Appel beignets, Sausijzenbroodjes van 5,7 ]/3 en 10 cent per stuk- Kalfsvleesch- croquets. aan de Stoomzuivelfabriek „Samen werking" te Eierland: lste kwaliteit Roomboter f 0,70 p. p. Weiboter - 0,50 te huur of te koop. Alkmaarsche en het houden van toezicht bij bouw werken- oekh. Parkstraat. Cacao- en Chocoladefabrikanten. Wij hebben ontvangen eene mooie sorteering in verschillende dessins en prijzen. Wie nog Naamkaartjes (Visitekaartjes) benoodigd is, wordt beleefd verzocht dezelve spoedig te bestellen om van eene tijdige aflevering verzekerd te zijn. eden en er vooral voor gezorgd heeft om e arbeidende klasse te ontlasten en toch e middenklasse niet zwaarder te belasten an tot heden het geval was, de stijging an het percentage is juist door de emeentewet aan grenzen gebonden. De heer Keesom merkt naar aanleiding an het gesprokene van den heer Dros op, at in onze gemeente slechts negen aan- eslagenen boven f4600 belastbaar inkomen oorkomen. De heer Koning brengt in het midden at er alle kans bestaat dat de meergegoeden e gemeente zullen verlaten, de oude ver- rdening zegt spr. was een goede, men /ad nooit klachten. De heer OverOch kom, het tegenover- estelde was het geval. De heer Dros heeft er alleen bezwaar in lat boven f4600 de progressie ophoudt. De heer Óver juicht toe dat onder de jiieuwe regeling de inkomens tot f1700 vorden verlaagd, die meer dan dat hebben e verteren kunnen er beter wat van missen. De heer Koning noemt namen van 5 ngezetenen, met de bedragen waarvoor zij loor de nieuwe regeling zwaarder zullen vorden belast. De heer Over die mede onder de 5 ge- oemden voorkomt meent dat men die nenschen niet behoeft te ontzien. De heer Keesom voert aan dat de aller hoogst aangeslagene maar f 116 meer betaalt. De Voorz. gelooft niet dat de commissie ;eslaagd is, vroeger ging dat bij schatting, e Raad deed maar zoowathet gebrek an deze regeling is, dat ze geen rekening ïoudt met de samenstelling van het gezin, lat het niet naar draagkracht gaat. De heer Over zegt, de schatting blijft iestaan, rekening is altoos gehouden met 'e samenstelling van het gezin en dat kan oo blijven. De heer Mets voert aan dat weinig emeenten een aftrek voor noodzakelijk inderhoud hebben van slechts f300,—, de leer Bakker zegt spr. stelt voor f850,—. De heer Keesomde heer Bakker wil jeven met de eene hand, om te nemen met Ie andere. De heer Koningde heer Bakker zegt de irbeidende klasse betaalt te weinig. De heer Keesom: die f400 verdient heeft iet noodig en die f1000 verdient heeft het ïoodig, maar kan er toch beter wat van nissen, een gelegenheid om de couponnen- nippers wat zwaarder te belasten, zou ik net beide handen aangrijpen. De Voorz. vindt het vleien van de mindere man om te zeggen, wat de commissie zegt, lat er in de oude verordening geen pro gressie is, die onder de oude verordening 450 verdient, betaalt 10 en die f600 verdient betaalt 15 °/0, hij doet aan het bleien van de mindere man niet mee. Nadat op de vraag van den heer Koning if de verordening wordt aangenomen voor 5én jaar, door den voorz. ontkennend ïvordt geantwoord, wordt tot stemming ivergegaan en wordt de verordening tot aeffing en invordering van den Hoofdelijken Omslag, met 9 tegen 1 stem, die van den heer Koning, vastgesteld. De Voorz. brengt de commissie dank. De heer Over, namens de commissie, dankt de heer Ruibing, secretaris, voor de verleende steun. Bij de rondvraag die thans volgt, vestigt ie heer Zijm nogmaals de aandacht van B. en W. op de onhoudbare toestand van de Havenstraat te Oudeschild. De voorz. deelt mede dat op de begrooting 1911 is gerekend op geheele afwerking. De heer Mets betuigt namens Dorpsbe lang dank voor de ondervonden steun bij het werk aan de Schildsloot, het werk is beneden de begrooting gebleven. De heer Koning is voor ons, verslaggevers, totaal onverstaanbaar, uit het antwoord van den voorz.: „op Oost willen ze een weg hebben onder gunstiger omstandigheden dan ergens anders enz.," blijkt ons dat de heer Koning steun van de gemeente vraagt voor de weg van Oost langs de Noorderdijk, iets wat volgens de voorz. misschien f60 a f70 zal kosten en waarvoor hij thans nog geen gelden van de gemeente wil beschikbaar stellen, omdat de belanghebbenden daaraan hun aandeel dienen bij te dragen. De heer Zijm vraagt, hoever men is ge vorderd met de plannen Zeevaartschool, waarop de voorz. meedeelt dat die zaak vermoedelijk in de volgende vergadering zal kunnen worden behandeld. De heer Dros klaagt over de slechte straatverlichting te de Cocksdorp en vraagt of de schoolhouw Z. Eeieriand nog niet ter hand zal worden genomen, is, zegt spr., schooltoezicht of B en W wat slap in deze? De voorz. deelt mee, dat wrijving van gedachten omtrent bestek en teekening oorzaak zijn van vertraging, doch dat be handeling spoedig te wachten is. Niemand meer iets te vragen hebbende, wordt de openbare vergadering geschorst om punt 2 van de agenda in geheime zitting te behandelen; we zjjn zoo vrij geweest om op heropening der openbare vergadering niet te wachten. SCHULDVORDERINGEN ten laste der Gemeente Texel. Plaatsruimte belet ons omtrent de vast gestelde verordening tot heffing van Hoofd, omslag thans in bijzonderheden iets mede te doelen, we hopen er in een volgend pummor op terug te komen. 63 I'urmcrend, 27 Dec. Aangevoerd 187 Runderen waaronder: 121 vette koeien 68 a 78 Ct. per KG. Gelde koeien 1 140 a 180 Melkkoeien f 180 a 240. 3 stieren. 39 vette kalveren f 0,75 a 1 0.95 p. Kg. 176 Nuchtere kalveren f 13a 1 28 968 Schapen f25 a i 33,prijsh. h. stug 900 Lammeren 1 16,a i 23,— 329 vette varkens i 0,51 a i 0,55 per Kg.; 12 magere varkens i 20 a 1 30, 184 biggen f 7 a f 12 kipeieren f 5.a t 6.per 100; Amsterdam, 27 Dec. Aangevoerd 116 Runderen, le kwal. 78 h 82 ct. 2e kwal. 72 a 76 ct 7! 3e kwal. 64 a 70 ct. 130 Melk- en Kalfkoeien i 150 a f 320, 50 Nuchtere Kalveren 1 11,a 1 17, 321 Vette Varkens 48 a 52 ets. voor VIER achtereenvolgende plaatsingen in de Tcxclsclic Courant in eens opge geven, worden slechts driemaal in rekening gebracht. Voor de bewijzen van deelnemiug onder vonden bij hot overlijden van onze Mosder, Behuwd- en Grootmoeder Movr. A. OOSTERUAVEN-ViS6ER, betuigeu wij onzen hartelijkea dank. K. KUPERUS Oost er 11 a ven. Don Burg, R. S. KUPERUS, 28 Deo. 1910. en Kinderen. Burgemeester en Wethouders van Texel noodigen belanghebbenden uit, die in den loop van het jaar 1910 eenige leverantiön ten dienste der Gemeente hebben gedaan lo. hunne vorderingen ten spoedigste ter Secretarie in te zenden en voor zooveel betreft onderhouds-of herstellings werken aan gemeente gebouwen, enz bij den gemeente-opzichter te de Waal. 2o. hunne vorderingen in te richten overeenkomstig een der onderstaande modellen Dienst 1910. De Gemeente Texel, debet aan Dienst 1910. Nota voor de Gemeente Texel van Texel, den 28 December 1910. Burgem. en Wetb. voornoemd, J. S. DIJT, L -B. De Secretaris, RUIBING. zaterdag 31 December (Oudejaarsavond.) HERVORMDE GEMEENTE. Burg, 's Avonds 7 uur ds. Kijne. Kerkcollecte. Waal, 's Avonds 7 uur ds. Van der Waa. Oudeschild, 's avonds 7 uur de hr. C. Schaap H. d. S. Den Room, 's Avonds 7 uur ds. Visser. Na afloop van de godsdienstoefening plaatsverhuring. Oosterend, 's Avonds 7 uur ds. vanGrasstek. Kerkcollecte. Cocksdorp, 's Avonds 7 uur ds. Boeke. GEREFORMEERDE KERK. Oosterend, 's Avonds 7 uur ds. Dagevos, DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Burg, 'sAvouds half zeven ds. Kuperus. Den RoornOs Avonds 7 uurds. Bussemaker. Zondag 1 Januari 1911 HERVORMDE GEMEENTE. Burg. Vm. 10 uur Ds. Kijbo. Bevestiging van Kerkersadsleden. Waal Geen dienst. Oudeschild. Vm. 10 uurds. Van der Waa. Den Hoorn. Vm. 10 uur ds. Visser. Oosterend. Vm. 10 uur ds. van Grasstek. Cocksdorp, Vm. 10 uur ds. Boeke. GEREFORMEERDE KERK. Oosterend. Vm. halt 10 ds. Dagevos. Nam. 2 uur ds. Dagevos, DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Waal Geen dienst. Den rloorn, Geen dienst. op Vrijdag 30 December, 's morgens half elf uur, in Hotel „TEXEL". Agenda: I. Ingekomen stukken. II. Uitreiking prijzen wolveekeuring. III. Verslag v. d. afgevaardigde n. Hoorn. IV. Verkiezing van twee bestuursleden en een Secretaris. V. Diverse zakeD. Namens het Bestuur, H. W. KEESOM, Voorzitter. Jac. KIKKERT Nz., Secret. VERGADERING op Vrijdag 30 Dec. des avonds ten 7 ure in het lokaal van den heer BUIJS, te de Cocksdorp. HET BESTUUR. Maandag 2 Januari trekt de 4e klasse der 3958te Staatsloterij. Houders van klassebriefjes worden eraan herinnerd dat Vrijdag te voren de briefjes moeten zijn verwisseld. Koopers van loten in de Staatsloterij, worden indachtig gemaakt dat deze niet anders dan contant mogen worden verkocht. Een twintigje is 1 3,50 enz, eDz. A. DE ROOIJ, debitant. Aanbevelend, Beleefd aanbevelend, Uit de hand te koop: to bevragen bij C. G. KUIJPER, te Oosterend. Geschikt voor alle doeleinden, op goede plek aan den Burg. Brieveu motto „Huis", Bur. dezer Courant. Groote keuze. Nette bewerking Teekeningen en fotografische af beeldingen op aanvraag. 8TOOM- Steenhouwery. Firma W. F. STOEL ZOON, 2 kantoor Lnttik Ouddorp. Gevraagd tegen 20 Maart Jb. ZUIDEWIXD, Kerkeplaats Texel. TE KOOP Adres letter B. Hulpkantoor de Cocks dorp Texel. Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor het maken van Kerkgracht 53. Helder. GEVRAAGD M. ALDERLIESTE, Burg Texel. Gevraagd tegen 20 Maart u.s. (inwonend,) bij J. Pz. WITTE, PlaB-en-daal, GEVRAAGD met 1 Maart, M. LANGEVELD, Koog, Texel. om brieven van den naam des afzenders te voorzien. onmisbaar voor verzending van brieven met geldswaarden. Verkrijgbaar goedkoop en solide inden Boekla. [Parkstraat. GEVRAAGD: bij een weduwnaar zonder kinderen, Franco br. lett. V. W. bur. v. d. blad.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 3