J° 2855 Zondag 21 Februari 1915. 28st# Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. %- en Tuinbouwbrieven. Binnenland. Z rt Ei ent Dit blad verschijnt Woensdag;- en Zaterdagavond Abonnementsprijs per 3 maanden. Voor den Bdbg 30 Cta. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cte. Naar Amerika en andere Unden met verhooging der porto's. Adrertentiën vóór 9 uur op den dag; der uitgave Prjjs der Advcrlentièn. Van 1 tot 5 rogels 30 Cts. Iedere regel meer 8 Ct. Groote lettors en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 8 Cts. per nummer. rffB ONNEMENTEN en ADVERTENTIEN worden aangenomen bij de TJitg. Firma LANGEVELD& DE ROOI.T, Parkstraat, Burg op Te x k l Zaïr LI. [J Bieten- en Stengelaaltjes. tegenstelling met het bietenaaltje ert het stengelaaltje [Tylenchus uitsluitend in stengels of f'jelachtige planteDdeelen. Het leeft 7"tlve wel onder den grond, doch alleen 'n jv. bollen en knollen, die, zooals bekend igenljjk niet anders zijn dan op een ndere wijze vervormden steugels. Het 1 «rate gedeelte van de bovenaardsche .Vijs vormt de plaats waar men de ■aaltjes in zieke planten in grooten >'e kan aantreffen. Alerlei Idnd- en tuinbouwgewassen wor door het stengelaaltje aangetast eu va altijd neemt het aantal ziektever- nselen bij verschillende planten toe ■yvan als oorzaak de aanwezigheid dezer Jiieten werd gevonden. jrk kunnen worden aangetastrogge, ;elen, roode- en witte klaver, lucerne, hyacinthen, terwijl verder het sten- f»je o.a. parasiteert in haver, paarden en, bruine boonen, vlas, aardappelen, 'orn, verder in vele onkruiden vooral ^icbtige, en in vele bloemgewassen, !Mls bijv. Phlox en Chrysanthemum. nilrakteristiek voor de aanwezigheid van w,;elaaltjes is de eigenaardige misvorming T aaDgetaste plantendeelen. Deze ont hielen zich n.l. veel meer in de dikte 'e'in de lengte, waardoor vaak een knol- '"üige verdikking ontstaat, o.a. aan den van rogge an haver. Gewoonlijk gaan de bladeren zich eigenaardig golven, r<5lbij rogge zeer duidelijk kan zijn, terwijl bij uien de ziekte hieraan onmiddellijk it herkend. Lier eigenaardig is zeker het verschijnsel, de stengelaaltjes zich zoo geheel bij gewas aanpassen, 't welk geregeld door wordt bewoond, ja zelfs zich ten slotte 't ware alleen thuis gaan gevoelen in gewassen, welke in de vrucbtwisseling ialeen bepaalde streek herhaaldelijk voor liter beschikking komen. In andere ;dsten, die overigens wel door de parasiet j,(ien bewoond, zullen zij zich dan niet dijk in grooter getale gaan vestigen, zal wel met een klein gedeelte van hen Uhieden waardoor weer langzamerhand ei bij het nieuwe gewas aangepaste soort stengelaaltjes wordt gefokt. De ziekte gpChijnselen van de belangrijkste gewas- worden hieronder in het kort weerge- VB. '8ij uien zijn deze in onze provincie be- ri als „mop" of „mok" aan den Langen - D, en als „bolbroek" in de Streek. De ^plantjes zijn misvormd met abnormale iikkingen. Vele sterven, andere leveren P is, die door onregelmatigen groei bersten sdfionen en het eerst gaan rotten, ieke erwten blijven kort en zijn sterk pakt met kleine kroezerige bladeren., ïj planten sterven spoedigterwijl de ":i gewoonlijk mislukt. Langdurige "even in Groningen hebben geleerd, dat lekraebtig groeiende langstroo-erwten een irioorlijk beschot leveren op akkers,.waar kortstroovariëteiten geheel door de igelaaltjes verwoest werden. "ij de klavers, die lijden door dit aaltje, ven de jonge scheuten abnormaal kort dik, terwijl de planten meestal spoedig t:ven. Het stengelaaltje kan de oorzaak van de z.g.n. klaverinoeheid. )e ziekteverschijnsels bij de rogge zijn en reeds voor een deel aangegeven. iWoonlijk begint de rogge pleksgewijze tifce sterven, nadat de jonge plaoten eerst jirl de herhaalde uitstoeling met korte ke zijstengels een pruikerig voorkomen 'jgen. Planten, die niet sterven, leveren h! weinig of geen zaad. Eigenaardig is K sterk blauwgroene kleur, welke de jke planten aannemen, pp boven bedoeld proefveld te Groningen gebleken, dat men de schade, die het engelaalt.je veroorzaakt, belangrijk kan herken, indien men zorg draagt om iiclitige planten te kweeken in de eerste ^ats door op verdachte akkers de cultuur vermijden van minder sterke variëteiten >als kortloftrwten in de tweede plaats )r den bodem in een vruchtbaren, Oral stikstofrijken toestand te brengen, waardoor de planten worden gedreven tot kracbtigen en snellen groei. Verder moet het grootste gewicht worden gehecht aan de vrucUtopvolging. Haver, boonen, erwten, klaver ol andere aantastbare planten mogen niet dan met groote tusschenruimten op besmet of verdacht veld worden verbouwd. Twee vatbare gewassen moeten liefst nooit na elkaar worden geteeld Dit laatste geldt stellig voor haver, boonen en erwten, terwijl waarschijnlijk de aaltjes uit die gewassen niet zoo'n grooten invloed heb ben op klaver en lucerne en omgekeerd evenmin. e. v. s. TEXEL, 20 Februari 1915. Feestavond Zeevaartschool. De groote zaal vaü hotel „Texel" was Dinsdagavond geheel met bezoekers ge vuld, die in gespannen verwachting ver- beiaden de dingen die komen zouden. In z'n kort openingswoord wees de Directeur van de Zeevaartschool, de heer Bossen, op het groote gewicht van de zeevaartschool voor Texel en hoe de datum van 16 Februari 1915 in de ge schiedenis van Texel voortaan als een dag van beteekenis zal worden genoemd. Hierop gaf spr. het woord aan den feestleider en -organisator, den heer Vellinga, die daarop den feestavond inleidde, zoomede strekkiDg en doel daar van, voor het publiek ontvouwde. In het kort samengevat, kwam het betoog van den heer V. vooral hierop neer, dat het „onbekend maakt onbe mind", z. i. nog van toepassing is op de verhouding tusscben de „Texelaars" en de „Zeevaarders". Bij de voorbereiding van het feest was spr. hier en daar gestuit op gebrek aan medewerking, daarop een oordeel te ves tigen omtrent de Texelaren in het alge meen acht hij even verkeerd, als op grond van eenige luidruchtigheid, z. i. zoo heel natuurlijk bij gezonde jonge men- schen, de zeevaarders buiten de kring van het gewone leven te laten. Texelaars, zegt spr. noodt die jonge menschen, de leerlingen van de Zeevaart school, die nog zoo noode de leiding van de zachte moederhand, kunnen missen, bij Q in de huiskamer en Uw en hun oordeel zal zich wijzigen tot nut en ge noegen van beide partijen. Met de beste wenscben voor het wel slagen van den feestavond en op grond van den korten tijd van voorbereiding een beroep doende op de toegevendheid van het publiek, geeft spr. vervolgens het woord aan de uitvoerders van bet rijk voorziene programma. 't Was „elck wat wils", heerlijke orkestmuziek en zangnummers wisselden de voordrachten en kamerstukjes af en de klok had reeds het middernachtelijk uur geslagen eer het door zoo velen der jongeren smachtend verbeidde nummer, het gekostumeerd en gemaskerd bal een aanvang kon nemen. Het gaat niet aan alle 18 nummers van het programma te noemen, we wenschen niet aan de verdiensten van een der artisteD, joDgeren zoo min ais ouderen, te kort te doen, volstaan wij dus met te zeggen, dat ieder naar zijn of haar beste krachten tot het welslagen van den avond beeft willen bijdragen. Tot bekortiDg van het programma werd een enkel nummer daarvan afge voerd, was dat misschien ook het geval met no. 18, zoo geheimzinnig door zeven puntjes uitgebeeld Of was no. 18 mis schien bet slotwoord door den heer Burgemeester gesproken, waarbij ZEd Achtö. het, door den heer Vellinga naar voren gebracht idee, betreffende de meer intiemen omgang tusscben Texelaars en Zeevaarders, nog eens belichtte Het bal, dat daarna aanving, mocht zich in veel belangstelling verheugen, het aantal gemaskerden overtrof de stoutste verwachtingen en de hoedanig heid van de costumes zeker niet minder. Daar werden uitgebeeld personen van allerlei nationaliteit en positie, maar ook die verband hielden met den aard van het feest. We merkten op Neptunuszou die op het feest van zeevaarders ontbreken, waar zelfs een onzer zeehelden uit vroeger dagen, onze Micbiel Adrz. de Ruijter het niet beneden zich achtte in z'n admiraalsuniform tegenwoordig te zijn Neen, zelfs de „Boemelbarou" als man van onzen tijd ontbrak niet. We zagen personen uit het Franscbe Keizerrijk, uit de dagen van de gepoederde pruiken, we troffen een alpenjager aan in minzaam gesprek met een Scheve- ninger visscher, een Zeeuwsche boer met z'n ega in vol ornaat, een Russische boer in vriendschappelijken omgang met een rijk gekleeden Turk. Padvinders en Hongaren, Tyrolers en Tyrolerinnen, Pierrots, ja wat al niet Er was een dame getooid met do attributen van het cricketspel, een Zee officier en zoowaar zelfs een Friezinnetje, dat ten bate van het goede doel, de Friesche vlag in zak- of te wel dasspeld formaat voor een luttelen piijs te koop aanbood. Er was, maar waar zouden wij eindigeD noemen wij daarom slechts bet kostuum, dat geheel bezet was met Staatsloterij briefjes en bieden wij onze verontschul digingen aan aan de niet genoemde maskers en costumes. Kate Greenway en consorten, het was zoo vol in de zaal en zoo warm daarbij. Werkelijk wanneer bet feest mislukt ware, was het ditmaal te wijten aan, schrik niet, waarde lezers aan te veel belangstelling. Het werd laat eer aan een cotillon kon worden gedacht, de voor de wedstrijden uitgeloofde prijzen bestonden uit zeer fraaie cadeaux, een Stereoscoop met 12 platen van vogels in de natuur, opnamen van de heer Burdet, als prijs voor een h9er, een fraaie schrijfmap voor een dame. De prijzen voor de gemaskerden be schikbaar gesteld bestonden uit een fraaie schemerlamp, een lief klokje, een sigarenkoker en een sigarenpijpje. Naar men ons mededeelt eindigde het feest eerst een uur na den tijd op het programma vermeld. Bezichtiging Zeevaartschool. Van de door de autoriteiten op Dins dag aan bet publiek geboden gelegenheid om de nieuwe Zeevaartschool te bezich tigeD, werd, Daar wij vernemen, een ruim gebruik gemaakt. Toch wil men de ingezetenen, die om een of andere reden verhinderd waren daarvan te profiteeren, ais Dog in de gelegenheid stellen. Men verzoekt ons daarom mede te deelen, dat de zeevaartschool Zoniaga.s. des namiddags van 3 tot 4 ure voor belangstellenden weder ter bezichtiging is opengesteld. Woensdag j. 1. had te Haarlem de inlijving van een gedeelte van de militie- lichting 1915 plaats. Van uit onze gemeente werden daar bij ingedeeld Barnardus Corneiis Bakker, Klaas do Boer Maarten Boon Jacob Eeirnan Lodewijk Gieiis Corneiis van Heerwaarden Pieter Kok Jacob Kuiper Albert Kuiter Pieter Reuvers Jacobus Nicolaas Rijk Jan Schraag Johannes Henrikus Slaman, allen 10 Regiment Infanterie te Haarlem. Spoor- en Bootdicnst vanaf 1 Febr. 1915. Vertrekuren van de boot van Texel 8.15 vm., 10,50 vm., 2,50 nm. Vertrek en aankomst van treinen van den Helder naar Amsterdam. Vertrek. Aankomst. 6,26 9,10 7,40 sneltrein 9,10 12,- 2,21 1,05 3,11 4,10 6,03 8,30 10,64 Van Amsterdam naar den Helder. Vertrek. Aankomst. 6,04* 8,35* 9,47 gedeeltel. sneltrein 11,47 12,54 3,25 3,38 6,07 8,36 11,14 9,05 sneltrein 10,35 Zondags niet. Vertrekuren van den boot van Helder 9,30 vm., 12,15 Dm., 4,15 nm. Oosterend19 Febr. 't Gaat den visschers heelemaal niet naar wensch dezen winter. Slechts af en toe kan iets verdiend worden, en thans bestaat de vrees, dat de garnalen- vangst geheel of grootendeels stop ge zet zal worden. Reeds zijn de vangsten klein en door de blokkade zal er stellig gebeele, in elk geval gedeeltelijke stag natie in de verzending komen. „Nut en Genoegen" zal hier binnen kort bare laatste bijeenkomst in dezen winter houden. Door het optreden vau den heer B. Elferink, uit Haarlem, die met zooveel succes te de Cocksdorp werkzaam was, staat aan de bezoekers alsdan eeD keurige avond te wachten. Oudeschild, IS Febr. Hedenmiddag, omstreeks 1 uur, be merkten M. Vlas en L. Sikkelee, die achter hun woning een klein karweitje verrichtten, dat het zoldervenster van de naburige woning opensprong en wolken rook naar buiten kwamen. Oogenblik- kelijk aan brand denkende, wisten zij de woning binnen te dringen. Binnen komende en de trapdenr openhalende, sloegen de vlammen bun in het gelaat. Met veel moeite wisten zij den brand te blusschen. De trap was zoo goed als uit gebrand en ook de naburigo bedstede bekwam aanzienlijke brandschade. Door de tegenwoordigheid van geest van bovengenoemde porsonen is ongetwijfeld veel onheil voorkomen, want er waren 3 woningen onder één dak. Zij hebben de verzekering maatschappij een belang rijken dienst bewezen. De bewoner was afwezig. Om des avonds bij zijne thuis komst spoedig de kachel te kunnen aan maken, had hfj, zoo hij meende, een uitgedoofd kooltje, in een papiertje ge wikkeld op de trap gelegd. Hierin moet de oorzaak van den brand gezocht worden. Den Hoorn, 18 Feb. Heden spoelde tusschea paal 8 en 9 eeue groote gasboei aan. Door den strandvonder zal dezelve wnden opge borgen. TEXELSCHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1915 | | pagina 1