Propaganda av Tandarts Ansii^ Vrouwenkiesrec' JACOB KELDER' Gemengd JS ieuws. Marktberichten. Advertentiën. H. M. v. Landbouiï Na afloop BalJ Bijzondere Normaallessi Spreekuren dagelijf van 9—5 uur. Predikbeurten- Begrafenis-r en Ziekenfond uitvoering geve? best Haverstrcrê Het gebruik van plantaardige Oliën en Vetten. te Oosterend op Texf op Vrijdag 26 February „De Vergulde Kikkert» Lezing van Mevrouw WAGEMlt) De Vrouw en Arbep de bekende harmonicaspel Toegangkaartjes a 25 cent van verkrijgbaar in het café, I Dankbetuiging. T. C. ZIJM, Bekendmaking. Alphabetische lijst van de in deze Gemeente metterwoon gevestigde Eigenaars of beheerders van Paarden. Burgemeester en Wethouders dei- Gemeente Texel brengen ter algemeens kennis, dat de ingevolge art. 17 van het Koninklijk besluit van 16 December 1902 (Staatsblad No, 222) opgemaakte alpha betische lijst, bevattende, de namen der in deze Gemeente metterwoon gevestigde eigenaars of beheerders van één of meer ter vordering aan te bieden paarden, gedurende de maand Februari, voor een ieder op de secretarie dezer Gemeente ter inzage is nedergelegd. Texel, den 19den Februari 1915. Burgemeester en Wethouders voornmd. De Secretaris, De Burgemeester, JONKER. GAARLANDT. Naar wij uit vertrouwbare bron vernemen, bostaat bij T. E. S. O. het voornemen om met ingang 1 Maart a s. den eersten dienst zoodanig te vervroe gen, dat weder van de bekende sneltrein gelegenheid, vertrek van Helder 7,40 v.m.,kan worden gebruik gemaakt. Dit bericht zal door het reizend publiek zeker met ingenomenheid worden begroet. De datum door de Duitscbe Regeering gesteld de 18e Februari is aangebroken. Blijkens onderstaande berichten wordt meer gewicht gehecht aan de waar schuwing, dan men aanvankelijk deed voorkomen. Naar wij ia verband ook met de be sprekingen welke in de laatste dagen hebben plaats gehad tusschen leden onzer Regeering en de vertegenwoordigers der groote stoomvaartmaatschappijen, van hoogst bevoegde zijde vernemen, is do houding der Regeering tegenover de vraag, welke de gedragslijn der scheep vaart in de komende dagen zal moeten zijn deze, dat de Regeering de scheep vaart geheel vrij heelt gelaten in de be slissing of deze met het oog op de Duitsche verklaring en de daarmede verband houdende waarschuwingen van Dnitsche zijde haar schepen in de als gevaarlijk gekenschetste gedeelten der Noordzee wil laten varen. De Regeering heeft er zich daarbij zelfs van onthouden ook maar eenigeu wenk te geven met betrekking tot de door de scheepvaart te volgen gedragslijn. Naar wij verder ook uit meer ambte lijke kringen vernamen, wordt tegenover de komende gebeurtenissen een volmaakt afwachtende houding aangenomen. De „Helena" van de Kon. Ned. Stoom bootmaatschappij heeft (naar het H b 1. schrijft) op zee, ongeveer 4U mijl van het Haaks-vuurschip, een ontmoeting gehad met een Zeppelin. Toen de bestuurders van de Zeppelin bet schip bemerkten kwamen zij snel naderbij en vlogen heel laag over den stoomer. De bestuurders van het luchtschip, bemerkende dat het een Nederlandsche stoomer was, veranderden echter spoedig weer van koers. Van beiden zijden werd met vlaggen gesalueerd. De directie van de Maatschappij „Zee land" te Vlissingen deelt het volgende mede: Met ingang van Donderdag is het passagiersvervoer naar Engeland tot nadere aankondiging geheel gestaakt. Met de vrachtbooten, welke thans op Zondag, Dinsdag, Woensdag en Donder dag van Vlissingen naar Tilbury-Docks, Londen varen en telkens een dag daarna van Londen naar Vlissingen, zal, naar thans is vastgesteld, uitsluitend posten lading worden vervoerd. R. N. Eng&lsclic geïnterneerden. De Eogelsche geïnterneerden te Gro ningen mogen zich voortaan op bnn vrije middagen niet anders op straat begeven dan in groepen van 5, elke groep onder bewaking van een soldaat, me er voor zorgen moet, dat zij zich ordelijk gedra gen en geen ver boden calé's binnengaan. Uit Delft schrijft men on s Het is van algemeene bekendheid dat, het gebruik van plantaardige oliën en vetten zich in de laatste jaren over de geheele wereld enorm heeft uitgebreid. Dit komt niet alleen door de steeds toenemende vraag van de zijde der vegetariërs, maar ook, en vooral, omdat de dierlijke vetten sterk in pr\js zijn gestegen en hoe langer hoe meer bij het groote publiek het denkbeeld vasten voet heeft gekregen, dat het gebruik van plantaardige oliën en vetten op den duur beter bevalt en de voorkeur verdient boven dat van dierlijke vetten. Indertijd is de fabriek der Delftsche Sla olie begonnen in ons land een propaganda te voeren, ten einde haar uit arachide-noten vervaardigd product een grootere plaats in de keuken te doen innemen dan men vroe ger daaraan roekende. In verschillende steden heeft genoemde fabriek door haar kok bak- en braadproeven met haar olie laten houden, waardoor de dames gelegenheid hadden zich te over tuigen, dat de huismoeder die op het berei den van smakelijke spijzen gesteld is en tevens op haar beurs let, goed doet de Delftsche Slaolie als bak- en braadolie voor het bereiden van verschillende spijzen te gebruiken. Uit het feit dat de fabrikanten deze propaganda blijven voortzetten, mag men wel afleiden, dat de resultaten, die met de demonstraties bereikt worden, reden tot tevredenheid geven. Er wordt dan ook geen geheim van gemaakt, dat sedert de fabriek met haar bak- en braadproeven begon, de omzet van haar olie in alle streken van ons land reusachtig is gestegen en dat nog dage lijks huismoeders, die eerst niet konden gelooven dat Delfsche Slaolie geschikt was voor het bakken en braden van vele spijzen dure boter en de eveneens in prijs gestegen vetten voor een goed deel te vervangen, toch ook de proef gaan nemen om latei trouwe gebruiksters te worden. Het vooroordeel, dat men in den aunvang had om olie in plaats van, of in combi natie mét boter of vet te gebruiken, is bij vrijwel alle huismoeders geweken sedert deze door het nemen van proeven in eigen keuken hebben ervaren, dat Delftsche Slaolie eigenlijk niets anders is dan een hoogst zuiver vet in vloeiba ren vorm, met een fp neutra len smaak. Wie vroeger er niet aan dacht in deze olie visch vleesch of croquetjes te bakken, of er eiergerechten, aardappelen en pannekoeken, flensjes of andere meel spijzen in gereed te maken, die heeft tegenwoordig een flesch Delftsche Slaolie steeds voor direct gebruik in de keukenkast staan. Kenigen tijd geleden heeft de Delftsche fabriek een tweede product voor keuken gebruik in den handel gebracht dat bestemd is voor bakken en braden en dat zich tevens uitstekend leent om verschillende gerech ten mee te stoven. Het is een vet in vasten vorm, dat volkomenzuiver,voedzaam en gemakkelijk verteerbaar is. Aan dit zusterproduct van de Delftsche Slaolie werd de naam Delftsch Plantenvet „Delfia" gege ven. Het is ook van plantaardigen oorsprong, doch uit een andere grondstof gemaakt dan de olie. De verpakking is op keurige wijze verzorgd. Zij geschiedt nl. in fraai gedecoreerde bussen van 7i en 7° Kilogram bruto en in tabletten van 7s Kilogram netto. De laatste zijn in een zoo smakelijk uitziend carton gewikkeld, dat men eerder gelooft een dikke plak chocolade voor zich te heb ben dan een tablet plantenvet. Evenals de Delftsche Slaolie dient ook het Plantenvet „Delfia" ter vervanging van dierlijke vetten. Men kan er verschillende spijzen mee bakken en braden, en daarnaast wordt dit vet door den kok der fabriek aanbevolen voor het maken van gebonden soepen en het stoven van groenten en het bereiden van gerechten der Indische tafel Talrijke kisten met bussen en cartons hebben reeds hun weg naar de kruideniers iu ons land gevonden, en verwacht wordt, dat ook deze jongste tak der Delftsche fabriek spoedig tot bloei zal komen. Wie dit stukje leest en meer wil weten van de beide bovengenoemde plantaardige producten, neme kennis van den inhoud van het receptenboekje, waarin tal van recepten en wenken voor het gebruik der Delftsche Slaolie voorkomen. Hieraan zijn, als een afzonderlijke bijlage, ook recepten toegevoegd, die betrekking hebben op het gereed maken van spijzen met het Planten vet „Delfia". Met vermelding van dit blad kan men het receptenboekje met de bijlage schriftelijk aanvragen bij de Afdeeling Reclame der Oliefabrieken Calvë-Delft, waarna het onmiddellijk gratis en franco wordt toegezonden. Teneinde misverstand te voorkomen, wordt nog medegedeeld, dat deze recepten niet, verkrijgbaar zijn bij kruideniers, die de producten der fabriek verkoopen, maar alleen en uitsluitend op de demonstraties of bij de fabriek in Delft. (adv,) Burgerlijke Stand der Gemeente Texel Yan 13 tot en met 19 Febr, 1915. GEBOREN Sara, d.v. D.onijs Emil Boeke eu Maria Paulina Mansvelt, de Cocks- dorp Cornelia, d.v. Gerrit Dob en Janna Cornelia van den Berg het Noor den Alberdina, d.v. Poulus Bakelaar en Cornelia Brouwer, Eierland Hen- drika, d.v. Cornelia Brouwer en Keetje Blom, Oost; Jacobus, z.v. Wilhelmus Josephus Dernison en Lucia de Wijs, den Burg. ONDERTROUWD: Geene. GETROUWD: Pieter van der Slikke en JohanDa Maria Bakker. OVERLEDENMaarten Kalis, oud 68 jareD, echtgenoot van Jantje Timmer, Oosterend Nan Vermeulen, oud 71 jaren, echtgenoot van Antje Schuil, Ooaterend. Zondag 21 Februari 1915. HERVORMDE GEMEENTE. Burg, Vm. 10 uur Dr. Norel. 's Avonds 7 uur Dr. Norel. Waal, V.m. 10 uur ds. van der Waa. OUiteschild, Vm. 10 uur ds. Glas. Den Hoorn Vm. 10 uur ds. Visser. Coll. noodl. kerkeu en personen. Oosterend, Nm. 3 uur ds. v. d. Waa. Cocksdorp, Vm. 10 uur ds. Boeke. Gebouw Zuid-Eierland, Nam. 3 uur Geen dienst. GEREFORMEERDE KERK. Oosterend Vm. half 10 uur ds. Dagevos. nam. 3 uur ds. Dage vos. DOOPSGEZINDE GEMEENTE Burg, 'sAv. half 7 ds. Knperus. Oosterend, Vm. 10 uur ds. Kuperus. Den Hoorn, Vm. 10 uur Geen dienst. HERVORMDE GEMEENTE. Woensdag 24 Februari. Burg, 'sAv. 7 uur Bijbellezing. in Gebouw Eben-Haëzer. Zuid-Eierland, 'a Av. 7 uur Bijbellezing. Waal's Avonds 7 uur du. v, d. Waa. Donderdag 25 Februari Cocksdorp, 's Av. 7 uur Bijbellezing. Geb. v. Obr. Belangen. Oosterend. 's Av. 7 uur ds. v. Grasstek. Catechismus. Koog, 's Av. 7 uur ds. v. d. Waa. GEREFORMEERDE KERK. O osterend, 's Avonds 7 uur ds. Dagevos. Pnruierend, 16 Feb. Aangevoerd: 487 Runderen waaronder: 212 vette koeien 78 98 Ct. per KG. 0RGelde koeien f 150 a 230 Melkkoeien f 190 a 320. stieren. 28 vette kalveren f 1,00 a f 120 p. Kg. 1042 Nuchtere kalveren f 12a 1 24 1180 Schapen f 24 f 35,00 Lammeren t a f 686 vette varkens f 0,86 a 1 0,90 per Kg.; 27 magere varkens f 16 a 1 20, 101 biggen f 8 a i 15; kipeieren f 5.75 a f 6.25 per 100; Purmerender Crt. Uit de Schager Courant: Schagen, 18 Feb. Aangevoerd: 76 Vette Koeien 1 200 a f 390, 35 Kaltkoeien 1 200,a t 265; 150 Nuchtere kalveren t 10 a t 20. 30 Vette Varkeus 80 a 88 ct. per Kg. Magere Varkens 1 a t 60 Biggen f 10.00 a f 18,00; Vette Schapen f a f .00 310 Overhouders f 26,a f 33,50. Lammeren f at —.00 Boter f 1.75 a 10.— per K.G. Kipeieren f 5 00 a f 6,00 per 100. Getroüwd P. v. d. SLIKKE Az. en JOüAiVXA Dl. BAKKER, die hartelijk dank zeggen voor de betoonde belangstelling bij hun huwelijk ondervon den. den Burg, 18 2'15. Den 26 Januari 1915, overleed onze Broeder, JACOB KUIPER Jacobuszoou, geliefde Echtgen. v. Jennie Schreur, in den ouderdom van 66 jaar en 4 maanden. Namens Broeders en Zusters, H. Thiessen. M. Tniesseu—Kuiper, Paterson, NJ Noord-Amerika. Strekkende deze tot algemeene kennisgeving. Heden overleed, te IJmuidejfl een langdurig doch geduldig onze geliefde Dochter en Zustenj PIETERTJE DE RIDDERte Ecbt'genoote van A. Koopn a in den ouderdom van 39 jaar maanden. r Haar diepbedroefde Moeder en Z! Wed. T. de Ridder—Eelt A. de Ridder. Burg, Texel, 17 Febr. 1915, -ir Algemeene vergadering van be: son op beden, 20 "Febr. des avon) acht uur in Café DUliWvER. De Be afd. TEXEL, VERGADERING, op Dinsdag J in hotel de Zwaan 's avonds 8 ut Agenda 1. Ingekomen stukken. 2. Rekening en verantwoording e Penningmeester. 3. Stemming Art. 23 Reglement. 4. LeziDg door den Heer VAN Zr tuinbouwkundige. Namens het bestui H. W. KEESOM, Voorzii Jac. KIKKERT Nz. Secr^j van de Aldeeling Texel, n Onderwerp Voordrachten „De Gunden Brui< en „lint de Dunt Aanvang 'savonds halt ach" Entree niet-leden 10 cent' zal Zaterdag 27 Februari a.s. ,'J half 8 in het café EELMAN eene^ Door de oudervinding, opgedaaip Landbouwongevallen en Ziekteverzu van den Prov. N.H. Boeienboud, dt de heer NICO van OMMEN te At reken ik bet mij tot plicht, openlt woord van dank en aanbeveling te Mijn zoon, Math. Bakker kreegil 1914 een ernstig oDgeluk, waar? eerst zeer kort geleden hersteld ise alleen dat al dien tijd zijn loon vi betaald, doch ook alle geneeskundig verpleging, operatie, vervoer met 0 auto etc alles wat in het belang d patiënt noodig was, werd door de» zekering gedaan. Deze verzeker alleen voor den boerenstand, maati ware het m. i. te wenscben dat h boeren toetraden. Zulks om het^ mocht ondervinden. W. BAKKERI Spijk (Texel) Febr. 1915. Agent voor Texel, de beer q i Met 1 April 1915, kunnen opp staande voorwaarden, leerlingen gi worden. Zij moeten de 6 klasst lagere school hebben doorloopen. A vóór 10 Dlaart bij een der onderf, De Jongh, Waal; Schaap, Oudet Lap, Eierland en Daalder, Oostereij Hoofdgracht 61, den Helder. TE KOOP n los of aan bossen a f 2 de 100 kille J SPIGT, Ü;e

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1915 | | pagina 2