Vrouwenoogen Hulpmeststoffen, Zie de Etalage MOTORDIEN ST een teste Jachtwagen WAND- en VLOERTEGELS, firma W. F. STOEL ZOON, G. R. KEIJSER Go. E. Th. 7AU DER STOK, DE RIJP. N. Y. Kweekerü „Dainbosch" SCHOORL (N. H.) Lijnzaadkoeï ,,HET ANKE in de Nieuwstraat, Den Burg, Texel-Amslerdam via Zaanstreek de kleine Watermolen Timmerwerk, een vaste o£ losse Arbeider of Knecht, FEUILLETON. Het Gulden Mysterie. Timmerhout. Een groote partij eiken balken en zware platen Vruchtboomen, Iepen-, Laan-, Sierboomen, Heg- en Singelbeplan- ting, Bloem- en Dekheesters, Rozen en Vaste planten. VertegenwoordigerJ J. KOEPEH, de Veen. Haag- en Boschplantsoen, Coniferen en Dennen-Kluitplanten, DROS Co. N. V. Koninklijke Fa]N° Merk „Ster" en „\t (x. COEVERT, te den van bloeiende Bloemen en Kamerplanten, Planten voor den vollen grond enz., Beveelt zich aan. voor levering van Tuin- en Bloemzaden, Nog te koop Gevraagd met 1 of 20 Maart uitgebreide sorteering, Alkmaar. 6 Wij noteeren thans af pakhuis Oudeschiid, gemalen met verhooging van het gewone maalloon en franco thuis met verhooging der gewone wagenvracht _A_lles conditiën _A.. EL V. Bestelt tlians TTw benoodigd Sier- en Bloemheesters, Rozen, Vruchtboomen (desverlangd gegarandeerde soorten) Iepen-Laanboomen enz. Tot onze afnemers die Superphosphaat, Kainiet en Thomasph.osph.aat in koop hebben, richten wij het beleefd verzoek, ten einde teleurstelling te voorkomen, die meststoffen thans uit ons pakhuis te Oudeschiid af te halen. v.h. Wessanen Laan, Wore Maatschappij van verzet4 te A rost F' (Wordt vervol}' lijden veel door stopwerk, maar niet met Ons Stopapparant. Alle Btopwerk vlug, mooi en zonder moeite. Naaimachine on- noodig. Franco na postw. f 2, Rembours f2,20. Beschrijving gratis. Verkoopers rabat 't Post-Huijs, Rotterdam 61. waaronder de nieuwste en mooiste soorten. Heesters en Boomen in alle soorten. Aanleg en onderhoud van Tuinen en Plantsoenen, snoeien van Vruchtboomen enz. enz. H. K. W. VERSTEGEN. VERTREKT van TEXEL Dinsdag middag 2 uur en Zaterdagmorgen C uur. VERTREKT van AMSTERDAM Dins dag en Vrijdagmiddag 2 uur Aanbevelend D. .1. BRUIN. J. ZU1DEWIND Dz. met lage zijportieren en nieuwe kap, een sterke licht loopende Bakwageu, en een opstal van een nieuwe loods. C. J. BAKKER, Waalderstraat 196 Burg. TE KOOP van holstede „Anna Paulowna", Jobs. ROÖZENDAAL, Noorden. Voor bet verrichten van allerlei soorten beveelt ondergeteekende zich beleeld aaD. G. de ROOS, Koogerstraat. te wonen bij de hotstede „Padang". A. BREESNEE, Eierland Texel. door 0. N. en A. M. Williamson. Vertaald door W. J. en H. A. Cornelissen Copierecht vjh Bureau De Berner ConventieDeventer. 97.) „Maar Saidee, boe kan ik „Doe het dan om mijnentwil, liefste." En zich daarop tot Noura wendend „Mijn zuster zal komen, geleid haar naar de vertrekken van de vrouw, die naar haar gevraagd heelt." Victoria had haar zusters kamer, sedert haar komst in de Zaouia, nog geen enkele maal verlaten. Het was haar een ware physieke verkwikking eindelijk weer eens eenige beweging te hebben, zij het dan ook slechts voor een zoo korten afstand als van Saideb's vertrekken naar die van Miluda. Een gevoel van ergernis kwam echter over haar, toen ze zag hoeveel grooter en fraaier Miluda's tuin was dan die van haar zuster. Miluda wachtte haar echter niet in den tuin, doch in een kamer van Saidee. Op den grond stond een koperen wierookvat, waaruit een doorzichtige damp opsteeg, het geheele vertrek met zijn zwaren geur vervullend. Achter den wierooknevel on derscheidde Victoria een divan, bedekt met een kostbaar purperen, met goud door stikt kleed. En op dit kleed lag Miluda, de wettige echtgenoote van den Marabout, en blies met welbehagen kleine rookwolkjes nit van de sigaret, die zij in haar teDgere donkerbruine vingers hield, waarvan eik een of meer riogen met scbitterende^steenen droeg. Zooals zij daar lag, maakte zij, met haar kinderlijk gelaat en tengere vormeD, op Victoria meer deu indruk van een pop, dan van een getrouwde vrouw, in diverse lengten en dikten te koop. Te zien op hofstede „Gent", te bevragen bij FLENS, Burg. Prima Laplata Mais Prima Mixed Mais Prima Gerst Texelsche Haver Groene Voererwten Amerik. Lijnkoek, gebr. Cocoskoeken gebroken Murwe Lijnkoeken Lijnzaadkoekjes met suiker Melasaevoer Lichte Graanspoeling met zakken Turtstrooisel per 75 K.G. 75 60 50 80 100 100 104 100 100 100 104 st. per pak f 8.90 9- 8,75 8- 12,- 15,75 13,25 17,25 16,50 8,50 9,50 1.25 Wij behouden ons het recht voor een gepaste hoeveelheid naar onzo keuze aan de klanten af te geven Do betaliog is contant binnen 14 dagen, betaling bij ontvangst met 1 nCt. korting. 20 Eeb. 1915. Het adres voor sterk Plantsoen, wegens de gunstige ligging der kweekerijen Bij partijen speciale offerte. aan de Noordzee. Prijscourant op aanvrage. die reeds moeder was. Langzaam verrees de Marabouta van haar zetel, blijkbaar om de Roumia de gelegenheid te geven haar schoonheid en de tallooze sieraden, die zij behalve aan haar vingers, aan hals, ooren, armen en beenen droeg, ten volle te bewonderen. Bij de minste beweging, die zij maakte, was het of alles aan haar rinkelde. Do zijnen oude zilveren doosjes, met ju weelen iugezet, hiDgen aan eeu gouden kettiog om haar hals; zij bevatten allerlei heilige relequiënbaren van Mohammed's baard, een stutje vau het web der spin die het leven van den profeet redde, mollenpooten, door beroemde Marabouts gezegend en teksten van den Koran. „Wilt gij gaan zitten zei ze, met de hand, waarin ze haar sigaret hield, wijzend naar een armstoel, met rood brokaat be kleed. „De Sidi heeft mij dien stoel ge geven, omdat ik hem er om vroeg. Hij geett mij alles, wat ik vraag." „Ik wil liever blijven staao," zei Vic toria. „Waarom hebt gij mij laten roepen?" „Gij spreekt dus werkelijk Arabisch? Men had het mij al verteld, doch ik wilde het niet gelooven. Ik had veel van u gehoord, van uw jeugd en van uw schoon heid. Ik zie nu, dat miju vrouwen de waarheid hebben gezegd. Maar toch zijt gij misschien niet zoo jong als ik, al ben ik reeds een jaar eeu getrouwde vrouw en al heb ik reeds een heel mooi kind. Ik ben nog geen zestien." Victoria antwoordde niet, ofschoon de Ouled Nail haar met baar kinderlijken blik onafgebroken bleet aanstaren, alsof zij op eeu uiting van Victoria's bewonde ring wachtte. „Gij hebt veel gereisd, heb ik gehoord," ging zij voort. „Meer nog dan 'de Mara bout zelf. Gij zijt ook in Engeland ge weest, heeft men mij gezegd. Is het waar dat er daar zooveel Arabische dorpen zijn en dat men er den koniDg heeft afgezet, toen onze sultan, het hoofd van alle ge- loovigen, zijn hoofd verloor?" Er zijn in Engeland geen Arabische dorpen en de koning regeert nog altyd in Engeland," zei Victoria kortaf. „Maar ik geloof niet, dat gij om mij gezonden hebt om mij deze vragen te doen." „Gij hebt gelijk. Maar er is toch geen kwaad in, nietwaar? En gij zijt er niet boos om Ik heb om drie redenen u gevraagd om hier te bomen. In de eerste plaats wilde ik zien, oi gij werkelijk zoo schoon waart, als men mij had gezegd. In de tweede plaats wilde ik u een ge schenk geven. Voor ik u de derde reden zeg, zal ik u dit laten zien." Uit de plooien van het divankleed haalde zij een armband te voorschijn, ge maakt van vierkante gouden plaatjes, als zoovele schubben, en daartusschen rijke lijk met edelgesteenten versierd. „Dit is het huwelijksgeschenk dat ik n geven wil, omdat het nog zoo kort geledon is, toen ik zeli trouwde, en omdat wjj beiden jong zijn. Bovendien is Si Maied- dine een vriend van den Marabout." „Ik wil niet met Si Maieddine trouwen," zei Victoria. „Gij zult nw geschenk moeten bewaren voor haar, dio zijn vrouw zal worden." „Gij zult wel met hem trouwen. Morgen over een week zal hij u als zija vrouw naar zijn huis voeren. Misschien eenige dagen later, wanneer Maieddine geheel hersteld zal zijn van de koorts, die hem op de salpctervlakte tusechen Biskra en Touggourt heeft overvallen. Doch hij zal zeker in een paar dagen geheel beter zijn, nu de Marabout zijn geneesdrank hoeft gezegend." „Ik zeg u, dat ik nooit met hem trouwen zal," herhaalde Victoria. „Hebt ge Maieddine dan niet lief?" vroeg Miluda. Opgericht 1765. KONINKLIJKE FABREEJ Voedert uw vee met de zuivere uitmuntende door hoog eiwit-en y en grootste voedingswaar! EERE-DIPLOMA PRIJS l[. NEGEN GOUDEN HEDA1L1 Arbeidscontractverzekering. g Ziekte- en On ge vallen verzeil Individueel en Col? Vraagt inlichtingen aangaande! en coulance bij uitkeering bij dei Adj. Inspe Die stekende pijn in den ri komt van de nieren, welke onder h3ur{ gedeelte van den rug zijn gelegeient rugpijn is slechts een der versebchr andere zijn: waterzuchtige zwellim c geblazen oogen, gezwollen voeten, Unst in de urine, pijnlijke loozing, voonf m, aandrang, een onnatuurlijke verm^ jf prikkelbaarheid, buitensporige dor-, matische pijnen in de armen, br63 heupen, duizeligheid, hoofdpijn, ft Niet elke patient heeftal dezev^- selen, doch iedere lijder heeftere de minste nieraandoening is gt_ want noodlottige ziekten ontstaanp verwaarloozen van een nierkwaal, Foster's Rugpijn Nieren Pillen re.De goede werking der urine-organen,:Ge de nieren zachtjes tot gezondheidSBri herstellen haar kracht tot het filtre,r0i het bloed en hetuitdiijven van hetuu, en de urinestof, welke de oorzaak van rheumatiek, jicht, niersteen,'fs. steking, enz. Zij zim het best ar geneesmiddel tegen blaasaandoenir'P zij voeren het overtollige water af b.ra' zucht. Te Te den Burg verkrijgbaar by dl T. Buys. Toezending geschiedt na ontv. v. po® a f 1,75 voor f 10,voor zes int Eischt de echte Rugpijn Nieren® weigert elke do1' niet voorzien D< nevenstaand merk. „In het geheel niet." ha: „Dan moet gij een anderen ns hebbeD. Is dat zoo mc „Gij hebt geen recht mij zulke en te stellen." e „Wees niet boos op mij, Roumia'D wij komen na aan de eigenlijke ed waarom ik u heb laten roepen. He>Df u te helpen, dat ik wilde weten of 6^ anderen man de voorkeur gaaft bo'ui Maieddine." oc Waarom zoudt gij mij willen Re Gij hebt mij nog nooit te voren gete „Laat ik ronduit met u spreken,1l,( voor korten tijd was uw zuster mijyo onverschillig. Ik was niet jaloettW haar. Ik heb haar gelaat nog diL gezien, maar ik weet, dat zij reeds en dat Sidi haar zeker reeds hee-o' hebben gezonden, wanneer zij nog vrüw of familie op de wereld had gehad, ?e heen hij haar had kunnen zenden. )0 de Sidi heeft een goed en medelijdend en zoo liet hij baar hier blij vod, oIrP' zij hem geen kind heeft geschonkeniV( ik en zijn vrouw niet meer is. Ik i vul nu zijn geheele leveu." Nu hield zij een oogenblik op, misafr in de verwachting dat Victoria ietia' zeggen. Doch Saidee's zuster bee®" haar lippen, de oogen naar benede!2 slagen en zweeg. „Er is echter een wijze vrouw ü2 stad," ging Miluda voort, „welke myis van reukwerken en zijden stoffen voo:^ Ea deze heeft mij gezegd, dat uw ui een vervloeking over mij heeft uitgesJ ken, en dat ik nooit een jongen zal kt1 het eenige kind waarnaar de Sii ik verlangen zoolang lella Saida is. Ea nu zal ik u helpen om te vlot1 wanneer gij haar met u neemt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1915 | | pagina 4